Quyết định 1141/QĐ-BĐHĐA

Quyết định 1141/QĐ-BĐHĐA năm 2013 về Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” giai đoạn 2013 -2016

Nội dung toàn văn Quyết định 1141/QĐ-BĐHĐA thực hiện Đề án nâng cao chất lượng giáo dục Pháp luật


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BAN ĐIỀU HÀNH ĐỀ ÁN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG NHÀ TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1141/QĐ-BĐHĐA

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG NHÀ TRƯỜNG” GIAI ĐOẠN 2013-2016

TRƯỞNG BAN ĐIỀU HÀNH ĐỀ ÁN

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 1928/QĐ-TTg ngày 20 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường”;

Căn cứ Quyết định 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX);

Căn cứ Quyết định số 1274/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Ban Điều hành Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường”;

Căn cứ Quyết định số 2579/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định lề lối làm việc của Ban Điều hành Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường”;

Xét đề nghị của Tổ trưởng Tổ Thư ký Ban Điều hành Đề án 1928,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” giai đoạn 2013 -2016.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Điều 3. Các Bộ, ngành có cơ sở giáo dục trực thuộc; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp; các sở giáo dục và đào tạo; các thành viên Ban Điều hành Đề án và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Hội đồng PHCTPBGDPL của Chính phủ (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Tư pháp (để b/c);
- Như Điều 3;
- Lưu VT, PC, BĐH.

TRƯỞNG BAN ĐIỀU HÀNH ĐỀ ÁN
THỨ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Phạm Mạnh Hùng

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG NHÀ TRƯỜNG” GIAI ĐOẠN 2013 - 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1141 /QĐ-BĐHĐA ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Trưởng Ban Điều hành Đề án)

Thực hiện Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) và Quyết định số 1928/QĐ- TTg ngày 20 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” (Đề án 1928); Ban Điều hành Đề án 1928 xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2013 -2016 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án 1928 trong giai đoạn 2013-2016, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật và hành vi nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và người học, góp phần ổn định môi trường giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, góp phần tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục.

2. Yêu cầu

a) Kế thừa kết quả và kinh nghiệm triển khai thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2010-2012, bảo đảm sự liên tục và tính hệ thống của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường;

b) Triển khai sâu rộng, toàn diện, đồng bộ các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường. Phối kết hợp giáo dục pháp luật trong chương trình chính khóa với các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và giáo dục ngoại khóa;

c) Tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong và ngoài ngành giáo dục.

II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện chương trình, giáo trình, sách giáo khoa, tài liệu phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường. Đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy kiến thức pháp luật trong chương trình chính khóa ở tất cả các cấp học và trình độ đào tạo.

2. Tiếp tục khảo sát, đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên, giảng viên môn pháp luật ở các cơ sở giáo dục đại học, giáo viên môn giáo dục công dân ở các cơ sở giáo dục phổ thông; báo cáo viên, cán bộ phụ trách công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của ngành giáo dục. Khảo sát, đánh giá thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên giáo dục công dân ở các cơ sở đào tạo sư phạm. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và lộ trình hoàn thành việc chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, giảng viên môn pháp luật; giáo viên môn giáo dục công dân.

3. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật ngoại khóa. Xây dựng chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật ngoại khóa phù hợp với từng cấp học, trình độ đào tạo.

4. Xây dựng chương trình, tài liệu và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật; kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ giáo viên, giảng viên môn pháp luật ở các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp; đội ngũ giáo viên môn giáo dục công dân ở các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; đội ngũ báo cáo viên, cán bộ phụ trách công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của ngành giáo dục.

5. Tiếp tục hoàn thiện danh mục và sản xuất một số bộ mẫu thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường. Tăng cường sử dụng các phương tiện điện tử, tin học, các mô hình trực quan phục vụ việc giảng dạy các kiến thức pháp luật trong chương trình chính khóa.

6. Tổ chức biên soạn, phát hành các tài liệu tham khảo phục vụ việc giảng dạy, học tập các kiến thức pháp luật; tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật theo chuyên đề, các đề cương tuyên truyền pháp luật, sách hỏi đáp pháp luật, sách pháp luật phổ thông... Duy trì và phát triển tủ sách pháp luật ở các cơ sở giáo dục.

7. Hỗ trợ trang thiết bị, tài liệu, tủ sách pháp luật cho các cơ sở giáo dục vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

8. Xây dựng trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật trên website các cơ quan quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Lộ trình thực hiện

a) Năm 2013

- Tổng kết, đánh giá kết quả 03 năm triển khai thực hiện Đề án 1928 (2010-2012), nhân rộng các mô hình, các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả, phù hợp với đối tượng, địa bàn.

- Kiện toàn Ban Điều hành Đề án 1928; xây dựng kế hoạch công việc, kế hoạch kinh phí triển khai thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2013-2016.

- Tổ chức quán triệt Đề án 1928 và triển khai kế hoạch thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2013-2016 đến các cơ quan, tổ chức, các đối tượng liên quan.

- Rà soát, hoàn thiện chương trình, giáo trình, sách giáo khoa, tài liệu phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường.

- Tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên, giảng viên môn pháp luật; giáo viên môn giáo dục công dân; báo cáo viên, cán bộ phụ trách công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Khảo sát, đánh giá thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên giáo dục công dân ở các cơ sở đào tạo sư phạm. Xây dựng chương trình, tài liệu và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ giáo viên môn giáo dục công dân, báo cáo viên và cán bộ phụ trách công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Xây dựng và triển khai chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật ngoại khóa cho học sinh - sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp giai đoạn 2013-2016.

- Hoàn thiện danh mục và xây dựng một số bộ mẫu thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường tiểu học.

- Tổ chức hội thi học sinh giỏi, giáo viên dạy giỏi môn giáo dục công dân; báo cáo viên pháp luật giỏi cấp trường.

- Chỉ đạo xây dựng trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật. Triển khai chỉ đạo điểm về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Kiểm tra việc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2013-2016 tại các Bộ, ngành; các cơ quan quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục.

b) Năm 2014

- Tiếp tục triển khai các nội dung hoạt động của năm 2013.

- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện chương trình, giáo trình, sách giáo khoa, tài liệu phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường.

- Tiếp tục tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên giáo dục công dân ở các cơ sở đào tạo sư phạm. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và lộ trình hoàn thành việc chuẩn hóa đội ngũ giáo viên dạy môn giáo dục công dân; giáo viên, giảng viên dạy pháp luật.

- Tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ giáo viên môn giáo dục công dân, báo cáo viên và cán bộ phụ trách công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức, nhà giáo, người lao động thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị.

- Xây dựng một số bộ mẫu thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường trung học cơ sở. Phát động phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm, làm đồ dùng dạy học; sưu tầm hình ảnh, tư liệu phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong chương trình chính khóa và ngoại khóa. Tiếp tục bổ sung, nâng cao chất lượng tủ sách pháp luật và các phương tiện, thiết bị hỗ trợ dạy học môn giáo dục công dân, môn pháp luật trong các cơ sở giáo dục.

- Tổ chức hội thi học sinh giỏi, giáo viên dạy giỏi môn giáo dục công dân; báo cáo viên pháp luật giỏi cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Tăng cường chỉ đạo điểm về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm nước ngoài về giáo dục pháp luật trong nhà trường.

- Tiếp tục kiểm tra việc triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2013-2016 tại các Bộ, ngành; các cơ quan quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục.

c) Năm 2015

- Tiếp tục triển khai các nội dung hoạt động của năm 2014.

- Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ giáo viên môn giáo dục công dân, báo cáo viên và cán bộ phụ trách công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Tổ chức hội thi học sinh giỏi, giáo viên dạy giỏi môn giáo dục công dân; báo cáo viên pháp luật giỏi cấp toàn quốc.

- Xây dựng một số bộ mẫu thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường trung học phổ thông.

- Tăng cường hỗ trợ trang thiết bị, tài liệu, tủ sách pháp luật cho các cơ sở giáo dục vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

- Tiếp tục kiểm tra việc triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2013-2016 tại các Bộ, ngành; các cơ quan quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục.

- Đánh giá kết quả triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2013-2015.

d) Năm 2016

- Tiếp tục triển khai các nội dung hoạt động của năm 2014.

- Tổ chức tổng kết việc triển khai thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2013-2016. Khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện Đề án 1928.

2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị

a) Các Bộ, ngành thành viên Ban Điều hành Đề án

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e khoản 7 Điều 1 Quyết định số 1928/QĐ-TTg.

- Phối hợp tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2013-2016 và Kế hoạch hoạt động hằng năm của Ban Điều hành Đề án 1928. Xây dựng Kế hoạch kinh phí triển khai thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2013-2016 theo nhiệm vụ được giao, tổng hợp chung vào dự toán ngân sách của Bộ, ngành gửi Bộ Tài chính trước ngày 15/7 hằng năm và gửi Thường trực Ban Điều hành Đề án tổng hợp chung theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2013-2016 tại Bộ, ngành và báo cáo Thường trực Ban Điều hành Đề án 1928 kết quả triển khai thực hiện hằng năm trước ngày 15/12.

b) Các Bộ, ngành có trường trực thuộc

- Xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2013-2016; hướng dẫn, chỉ đạo các trường trực thuộc Bộ, ngành tổ chức triển khai thực hiện Đề án 1928.

- Bảo đảm kinh phí triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2013-2016 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

- Tổ chức kiểm tra việc triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2013-2016 tại các trường trực thuộc Bộ, ngành; báo cáo Thường trực Ban Điều hành Đề án 1928 kết quả triển khai thực hiện hằng năm trước ngày 15/12.

c) Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Xây dựng và tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2013-2016.

- Bảo đảm kinh phí triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2013-2016 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2013-2016 và báo cáo Thường trực Ban Điều hành Đề án 1928 kết quả triển khai thực hiện hằng năm trước ngày 15/12.

d) Các sở giáo dục và đào tạo

- Xây dựng và tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2013-2016.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các phòng giáo dục và đào tạo, các đơn vị trường học và các cơ sở giáo dục tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2013-2016.

- Bổ sung, bố trí giáo viên được đào tạo đúng chuyên ngành giảng dạy môn học giáo dục công dân ở các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, các cơ sở giáo dục thường xuyên và môn học pháp luật ở các trường trung cấp chuyên nghiệp.

- Chỉ đạo, hướng dẫn đổi mới phương pháp giảng dạy và nâng cao chất lượng việc giảng dạy các môn học đạo đức, giáo dục công dân, pháp luật; chú trọng giáo dục nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật, thói quen chấp hành pháp luật cho học sinh. Tăng cường các hoạt động giáo dục pháp luật ngoài giờ lên lớp, các đợt sinh hoạt ngoại khóa, các hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật mới.

- Chủ động phối hợp với ngành tư pháp và các đơn vị có liên quan tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ giáo viên giảng dạy môn giáo dục công dân ở trung học cơ sở, trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên. Tổ chức các hội thi học sinh giỏi, giáo viên dạy giỏi môn giáo dục công dân; báo cáo viên pháp luật giỏi; tổ chức “Ngày pháp luật” và các cuộc thi tìm hiểu pháp luật...

- Tổ chức biên soạn tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật. Xây dựng và bổ sung tủ sách, ngăn sách pháp luật trong nhà trường.

- Tăng cường kiểm tra việc triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2013-2016 của các phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục, báo cáo Thường trực Ban Điều hành Đề án 1928 kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch hằng năm trước ngày 15/12.

đ) Các cơ sở giáo dục đại học và các trường trung cấp chuyên nghiệp

- Xây dựng và tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2013-2016.

- Bổ sung môn pháp luật đại cương thành môn học bắt buộc và môn pháp luật chuyên ngành phù hợp vào chương trình đào tạo của tất cả các ngành học theo quy định tại khoản 2 Mục II Nghị quyết số 61/2007/NĐ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân và điểm a, khoản 4, Điều 1 Quyết định số 1928/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường.

- Xây dựng, hoàn thiện chương trình, giáo trình, tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập các môn học pháp luật, pháp luật đại cương. Đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập các môn học pháp luật, pháp luật đại cương; đa dạng hoá các hình thức giáo dục pháp luật ngoại khoá cho học sinh, sinh viên.

- Bổ sung, chuẩn hoá đội ngũ giáo viên, giảng viên giảng dạy môn học pháp luật, pháp luật đại cương, pháp luật chuyên ngành.

- Lựa chọn nội dung pháp luật phù hợp để phổ biến cho học sinh, sinh viên trong tuần sinh hoạt “Công dân - học sinh, sinh viên” đầu năm, đầu khóa, cuối khóa.

- Xây dựng trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật Website và chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật trên đài truyền thanh, bản tin nội bộ của trường.

- Kiểm tra việc triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2013-2016 và báo cáo Thường trực Ban Điều hành Đề án 1928 kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch hằng năm trước ngày 15/12.

Trong quá trình triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2013-2016, nếu có phát sinh, vướng mắc đề nghị các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục phản ánh về Thường trực Ban Điều hành Đề án theo địa chỉ: Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Pháp chế) Số 49, Đại Cồ Việt, Hà Nội. Email: [email protected] để báo cáo Ban Điều hành Đề án 1928 xem xét, giải quyết, hướng dẫn theo thẩm quyền.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1141/QĐ-BĐHĐA

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1141/QĐ-BĐHĐA
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/03/2013
Ngày hiệu lực29/03/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1141/QĐ-BĐHĐA

Lược đồ Quyết định 1141/QĐ-BĐHĐA thực hiện Đề án nâng cao chất lượng giáo dục Pháp luật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1141/QĐ-BĐHĐA thực hiện Đề án nâng cao chất lượng giáo dục Pháp luật
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1141/QĐ-BĐHĐA
        Cơ quan ban hànhBan Điều hành Đề án Nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường
        Người kýPhạm Mạnh Hùng
        Ngày ban hành29/03/2013
        Ngày hiệu lực29/03/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 1141/QĐ-BĐHĐA thực hiện Đề án nâng cao chất lượng giáo dục Pháp luật

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1141/QĐ-BĐHĐA thực hiện Đề án nâng cao chất lượng giáo dục Pháp luật

         • 29/03/2013

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 29/03/2013

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực