Quyết định 1141/QĐ-UBND

Quyết định 1141/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Phương án phòng chống lũ, lụt vùng hạ du đập thủy điện Đăk Lây do tỉnh Kon Tum ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1141/QĐ-UBND Phương án phòng chống lũ lụt vùng hạ du đập thủy điện Đăk Lây Kon Tum 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
KON TUM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1141/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 03 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN PHÒNG CHỐNG LŨ, LỤT VÙNG HẠ DU ĐẬP THỦY ĐIỆN ĐĂK LÂY NĂM 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật T chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 19/6/2013; Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012;

Căn cứ Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 về việc qui định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 về việc Quản lý an toàn đập;

Căn cứ Thông tư số 33/2008/TT-BNN ngày 04/02/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện một số điều thuộc Nghị định s 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 ca Chính phủ;

Căn cứ Thông tư 34/2010/TT-BCT ngày 07/10/2010 của Bộ Công Thương về việc quản lý an toàn đập các công trình thủy điện; Công văn số 7277/BCT-ATMT ngày 08/8/2011 của Bộ Công Thương về việc xây dựng phương án phòng chống lũ, lụt cho vùng hạ du đập; Văn bản số 257/ATMT-ATĐ ngày 05/4/2016 của Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp về việc xây dựng hoặc cập nhật, b sung phương án phòng chống lũ lụt vùng hạ du đập;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát trin nông thôn tại Tờ trình s 224/TTr-SNN ngày 26/9/2016 về việc về việc xin phê duyệt phương án phòng, chng lũ, lụt vùng hạ du đập thủy điện Đăk Lây năm 2016 (kèm theo Báo cáo thm định số 186/BCKQTĐ-SNN ngày 26/9/2016 và Phương án),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Phương án phòng chống lũ, lụt vùng hạ du đập thủy điện Đăk Lây năm 2016 (có Phương án kèm theo).

Điều 2. Công ty TNHH Thủy điện Đăk Lây có trách nhiệm phối hp với các Sở, ngành và chính quyền địa phương liên quan tchức thực hiện nghiêm túc phương án; tổ chức tuyên truyền, phbiến phương án cho nhân dân vùng hạ du các công trình thủy điện Đăk Lây biết chủ động ứng phó với các tình huống nguy him nhằm đảm bảo an toàn tính mạng người dân, tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành. Những quy định trước đây trái với Phương án này đều bãi bỏ.

Điều 4. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông, Giám đốc Công ty TNHH Thủy điện Đăk Lây và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công Thương (b/c);
- Ch
tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 4;
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NNTN4.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Hữu Hải

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1141/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1141/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/10/2016
Ngày hiệu lực18/10/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1141/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1141/QĐ-UBND Phương án phòng chống lũ lụt vùng hạ du đập thủy điện Đăk Lây Kon Tum 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1141/QĐ-UBND Phương án phòng chống lũ lụt vùng hạ du đập thủy điện Đăk Lây Kon Tum 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1141/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýNguyễn Hữu Hải
        Ngày ban hành03/10/2016
        Ngày hiệu lực18/10/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1141/QĐ-UBND Phương án phòng chống lũ lụt vùng hạ du đập thủy điện Đăk Lây Kon Tum 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1141/QĐ-UBND Phương án phòng chống lũ lụt vùng hạ du đập thủy điện Đăk Lây Kon Tum 2016

            • 03/10/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/10/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực