Quyết định 1142/QĐ-BGDĐT

Quyết định 1142/QĐ-BGDĐT năm 2013 về Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2013 của ngành giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1142/QĐ-BGDĐT phổ biến pháp luật cho ngành giáo dục 2013


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1142/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2013 CỦA NGÀNH GIÁO DỤC

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 1928/QĐ-TTg ngày 20 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường”;

Căn cứ Quyết định 409/QĐ-TTg ngày 09 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX);

Căn cứ Quyết định số 417/QĐ-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2013 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2013; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2013 của ngành giáo dục.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ trưởng Vụ Pháp chế; Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo; Thủ trưởng các cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Hội đồng PHCTPBGDPL của Chính phủ (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Tư pháp (để b/c);
- Như Điều 3;
- Lưu VT, PC, BĐH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Mạnh Hùng

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2013 CỦA NGÀNH GIÁO DỤC
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1142 /QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

I. MỤC ĐÍCH

Triển khai thực hiện có hiệu quả Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; Quyết định 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX); Quyết định số 1928/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” (Đề án 1928) nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho cán bộ, công chức, nhà giáo, người lao động, người học trong toàn ngành; góp phần tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục.

II. YÊU CẦU

1. Nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật cần bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục năm 2013 và Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2013-2016.

2. Kết hợp giáo dục pháp luật với giáo dục đạo đức; lồng ghép hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật với các cuộc vận động, các phong trào thi đua lớn của ngành trong năm 2013.

III. NHIỆM VỤ CHUNG

1. Phổ biến kịp thời, thường xuyên các quy định pháp luật mới về giáo dục và các quy định pháp luật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đối tượng cán bộ, nhà giáo, người học, người lao động thuộc phạm vi quản lý của đơn vị. Tập trung triển khai việc tuyên truyền, phổ biến Luật Giáo dục đại học, Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011 - 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật mới trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

3. Tăng cường sự phối hợp giữa ngành giáo dục, ngành tư pháp và các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

IV. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Nhiệm vụ của các sở giáo dục và đào tạo

a) Xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2013-2016. Tổ chức chỉ đạo điểm việc triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2013-2016, nhân rộng các mô hình, biện pháp phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả, phù hợp với đối tượng, địa bàn của giai đoạn 2010-2012;

b) Chỉ đạo, hướng dẫn các phòng giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục trực thuộc tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2013-2016; tổ chức phổ biến kịp thời, thường xuyên các quy định pháp luật mới về giáo dục và các quy định pháp luật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đối tượng thuộc phạm vi quản lý của đơn vị;

c) Tiếp tục rà soát, bổ sung đội ngũ giáo viên môn pháp luật, môn giáo dục công dân. Phối hợp với ngành tư pháp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ giáo viên môn pháp luật, môn giáo dục công dân, báo cáo viên và cán bộ phụ trách công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;

d) Chỉ đạo đổi mới phương pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy các kiến thức pháp luật trong chương trình chính khóa; tăng cường nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật trong các chương trình ngoại khóa và các hoạt động ngoài giờ lên lớp. Chỉ đạo tổ chức hội thi học sinh giỏi, giáo viên giỏi môn giáo dục công dân; báo cáo viên pháp luật giỏi cấp trường; tổ chức “Ngày pháp luật” và các cuộc thi tìm hiểu pháp luật;

đ) Bổ sung, nâng cao chất lượng tủ sách pháp luật và các phương tiện, thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Chỉ đạo xây dựng trang thông tin phổ biến, giáo dục trên website của các cơ sở giáo dục;

2. Nhiệm vụ của các cơ sở giáo dục đại học và các trường trung cấp chuyên nghiệp

a) Tổ chức quán triệt Luật Giáo dục đại học, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, các văn bản chỉ đạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học và các văn bản pháp luật mới về giáo dục cho cán bộ, công chức, nhà giáo, người lao động, người học;

b) Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2013 - 2016;

c) Bổ sung môn pháp luật đại cương thành môn học bắt buộc và môn pháp luật chuyên ngành phù hợp vào chương trình đào tạo của tất cả các ngành học theo quy định tại khoản 2 Mục II Nghị quyết số 61/2007/NĐ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân và điểm a, khoản 4, Điều 1 Quyết định số 1928/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường.

d) Đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập các môn học pháp luật, pháp luật đại cương. Triển khai sử dụng giáo trình dùng chung môn pháp luật đại cương ở đại học, cao đẳng sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

đ) Đa dạng hoá các hình thức giáo dục pháp luật ngoại khoá cho học sinh, sinh viên. Lựa chọn nội dung pháp luật phù hợp để phổ biến cho học sinh, sinh viên trong tuần sinh hoạt “Công dân - học sinh, sinh viên” đầu năm, đầu khóa, cuối khóa.

e) Xây dựng trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật Website và chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật trên đài truyền thanh, bản tin nội bộ của trường.

3. Nhiệm vụ của các Cục, Vụ, Thanh tra, Văn phòng và các đơn vị trực thuộc Bộ

a) Kiện toàn Ban Điều hành Đề án 1928 và Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL của Bộ Giáo dục và Đào tạo; xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2013-2016: Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan thực hiện, hoàn thành trong Quý I/2013.

b) Hoàn thiện chương trình, giáo trình dùng chung môn Pháp luật đại cương ở các trường đại học, cao đẳng: Vụ Giáo dục Đại học chủ trì, hoàn thành trong Quý II/2013.

c) Xây dựng và triển khai chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật ngoại khoá cho học sinh - sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp giai đoạn 2013-2016: Vụ Công tác Học sinh, sinh viên chủ trì, hoàn thành trong Quý II/2013.

d) Tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên, giảng viên môn pháp luật; giáo viên môn giáo dục công dân; báo cáo viên, cán bộ phụ trách công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Xây dựng chương trình, kế hoạch bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ giáo viên môn giáo dục công dân chưa được đào tạo chuẩn hóa: Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục chủ trì, phối hợp với Vụ Giáo dục đại học, Vụ Pháp chế thực hiện, hoàn thành trong Quý IV/2013.

đ) Tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng đội ngũ báo cáo viên, cán bộ phụ trách công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngành giáo dục: Vụ Pháp chế chủ trì, hoàn thành trong Quý IV/2013.

e) Tổ chức biên soạn bộ mẫu thiết bị hỗ trợ việc dạy và học các kiến thức pháp luật ở các trường tiểu học: Cục cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em chủ trì, phối hợp với Vụ Giáo dục Tiểu học thực hiện, hoàn thành trong Quý IV/2013.

e) Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho giáo viên cốt cán giảng dạy môn học giáo dục công dân: Vụ Giáo dục Trung học chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế, Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục thực hiện trong Quý III/2013.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng giáo viên cốt cán giảng dạy môn pháp luật ở trung cấp chuyên nghiệp: Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế, Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục thực hiện trong Quý III/2013.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật: Vụ Pháp chế chủ trì, thực hiện trong Quý III/2013.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ phụ trách công tác giáo dục dân tộc của các sở giáo dục và đào tạo, các trường phổ thông dân tộc nội trú, các trường phổ thông dân tộc bán trú: Vụ Giáo dục Dân tộc chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế, thực hiện trong Quý III/2013

g) Đẩy mạnh các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật

- Cập nhật thường xuyên hệ cơ sở dữ liệu pháp luật về giáo dục. Xây dựng chuyên trang phổ biến, giáo dục pháp luật trên Website Bộ Giáo dục và Đào tạo: Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Cục Công nghệ thông tin và Văn phòng Bộ thực hiện thường xuyên.

- Nâng cao chất lượng Bản tin phổ biến, giáo dục pháp luật; Biên soạn các đề cương tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật mới; đĩa văn bản pháp luật về giáo dục, các tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp cho các đối tượng: Vụ Pháp chế chủ trì, thực hiện thường xuyên.

h) Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Giáo dục đại học và Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2020: Vụ Pháp chế chủ trì phối hợp với Vụ Giáo dục Đại học, Văn phòng Bộ triển khai thường xuyên.

i) Tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện Đề án 1928 tại một số Bộ, ngành, địa phương và một số sở, trường: Vụ Pháp chế chủ trì, thực hiện trong Quý III/2013.

k) Tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án 1928 giai đoạn 2010-2012, khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện Đề án và triển khai kế hoạch thực hiện Đề án giai đoạn 2013- 2016: Vụ Pháp chế chủ trì, thực hiện trong Quý II/2013.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, đơn vị nêu tại mục IV của Kế hoạch này xây dựng kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ quan, đơn vị mình; tổ chức kiểm tra, tổng kết việc thực hiện kế hoạch và báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Pháp chế) trước ngày 15/12/2013.

2. Việc lập dự toán, bố trí kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện theo phân cấp ngân sách hiện hành và Thông tư số 73/2010/TT-BTC-BTP ngày 14/3/2010 của liên tịch Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

3. Đề nghị Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh, Chi hội Luật gia cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo và các tổ chức đoàn thể trong ngành giáo dục xây dựng Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật cho hội viên và phối hợp thực hiện tốt Kế hoạch này.

4. Vụ Pháp chế - Thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Giáo dục và Đào tạo giúp Bộ trưởng đôn đốc, phối hợp thực hiện Kế hoạch này; báo cáo lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư pháp và Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ theo quy định.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1142/QĐ-BGDĐT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1142/QĐ-BGDĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/03/2013
Ngày hiệu lực29/03/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1142/QĐ-BGDĐT

Lược đồ Quyết định 1142/QĐ-BGDĐT phổ biến pháp luật cho ngành giáo dục 2013


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1142/QĐ-BGDĐT phổ biến pháp luật cho ngành giáo dục 2013
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1142/QĐ-BGDĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýPhạm Mạnh Hùng
        Ngày ban hành29/03/2013
        Ngày hiệu lực29/03/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 1142/QĐ-BGDĐT phổ biến pháp luật cho ngành giáo dục 2013

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1142/QĐ-BGDĐT phổ biến pháp luật cho ngành giáo dục 2013

         • 29/03/2013

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 29/03/2013

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực