Quyết định 1142/QĐ-UBND

Quyết định 1142/QĐ-UBND năm 2013 Kế hoạch thực hiện Quyết định 312/QĐ-TTg về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 39/2012/QH13 do tỉnh Bình Phước ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1142/QĐ-UBND năm 2013 thực hiện Quyết định 312/QĐ-TTg Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1142/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 01 tháng 07 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 312/QĐ-TTG NGÀY 07/02/2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 39/2012/QH13 NGÀY 23/11/2012 CỦA QUỐC HỘI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 312/QĐ-TTg ngày 07/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 39/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội về việc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 178/TTr-STNMT ngày 24/6/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Quyết định số 312/QĐ-TTg ngày 07 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 39/2012/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội về việc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ban ngành có liên quan và UBND huyện, thị xã kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch; định kỳ tổng hợp tình hình thực hiện, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

 

 

Nơi nhận:
- Thanh tra Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- TTTU, TT. HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- UBKT Tỉnh ủy;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- CT, PCT. UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- LĐVP, P: TCD, KTN;
- Lưu: VT(HH110).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Lợi

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 312/QĐ-TTG NGÀY 07/02/2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1142/QĐ-UBND ngày 01/7/2013)

STT

NỘI DUNG THỰC HIỆN

CƠ QUAN THAM MƯU THỰC HIỆN

CƠ QUAN PHỐI HỢP

THỜI GIAN THỰC HIỆN

1

Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai thuộc thẩm quyền:

 

 

 

1.1

Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước về đất đai theo nội dung đã đăng ký trình tại các kỳ họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh năm 2013 và theo tình hình phát sinh cần thiết ban hành văn bản quy phạm pháp luật về đất đai.

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Tư pháp

Theo chương trình, kế hoạch các kỳ họp.

1.2

Ban hành quy định khung giá đất năm 2014.

Sở Tài nguyên và Môi trường

- Sở Tài chính;

- UBND các huyện, thị xã.

Trước ngày 20 tháng 12 năm 2013.

2

Ban hành kế hoạch cụ thể đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, hoàn thành cơ bản trước năm 2015

Sở Tài nguyên và Môi trường

- Sở Xây dựng;

- UBND các huyện, thị xã.

Quý II/2013

3

Chủ động giải quyết theo thẩm quyền các vụ tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; phối hợp với Thanh tra Chính phủ, các Bộ, ngành chức năng của Trung ương giải quyết đứt điểm các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài; làm tốt công tác đối thoại với người khiếu nại, tố cáo; thực hiện nghiêm chế độ tiếp công dân theo quy định; triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Thanh tra tỉnh;

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Sở Tài nguyên và Môi trường.

- UBND các huyện, thị xã;

- Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Thường xuyên, liên tục.

4

Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các quyết định hành chính về đất đai, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Kiên quyết xử lý cán bộ thiếu trách nhiệm trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, lợi dụng chức vụ, quyền hạn tham nhũng trong lĩnh vực đất đai.

Thanh tra tỉnh

- Sở Tài nguyên và Môi trường;

- UBND các huyện, thị xã.

Theo chương trình, kế hoạch và khi có sự việc phát sinh.

5

Kiện toàn về tổ chức và nâng cao trách nhiệm của các cơ quan tiếp công dân; bố trí cán bộ có đủ năng lực, phẩm chất làm công tác quản lý nhà nước về đất đai, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là cấp huyện và cấp cơ sở.

- Sở Nội vụ;

- Văn phòng UBND tỉnh.

- Thanh tra tỉnh;

- Sở Tài nguyên và Môi trường;

- UBND các huyện, thị xã.

Quý IV/2013

6

Chú trọng công tác hòa giải tại cơ sở và hòa giải tại UBND xã, phường, thị trấn.

Sở Tư pháp

- Thanh tra tỉnh;

- UBND các huyện, thị xã.

Quý IV/2013

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1142/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1142/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/07/2013
Ngày hiệu lực01/07/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1142/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1142/QĐ-UBND năm 2013 thực hiện Quyết định 312/QĐ-TTg Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1142/QĐ-UBND năm 2013 thực hiện Quyết định 312/QĐ-TTg Bình Phước
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1142/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýNguyễn Văn Lợi
        Ngày ban hành01/07/2013
        Ngày hiệu lực01/07/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự, Thủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1142/QĐ-UBND năm 2013 thực hiện Quyết định 312/QĐ-TTg Bình Phước

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1142/QĐ-UBND năm 2013 thực hiện Quyết định 312/QĐ-TTg Bình Phước

            • 01/07/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/07/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực