Quyết định 1143/QĐ-UBND

Quyết định 1143/QĐ-UBND năm 2015 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 1143/QĐ-UBND kế hoạch thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật Ninh Bình 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
NINH BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1143/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 27 tháng 10 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tchức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 1573/QĐ-TTg ngày 11/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
Bộ Tư pháp;
-
Thường trực HĐND tỉnh;
-
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
-
Chủ tịch, các PCT UBND tnh;
- Ủ
y ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
-
CVP, các PCVP UBND tỉnh;
-
Lưu: VP, VP2, VP7.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Lê Văn Dung

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT Ở TỈNH NINH BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1143/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sau đây gọi tắt là Luật), bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả;

b) Xác định rõ trách nhiệm của các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật.

2. Yêu cầu

a) Bám sát Kế hoạch triển khai thi hành Luật năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Tư pháp; bảo đảm tiến hành kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả và tiết kiệm.

b) Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các nhiệm vụ tổ chức triển khai thi hành Luật năm 2015; giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch.

c) Có lộ trình cụ thể bảo đảm thi hành Luật năm 2015 trong giai đoạn chuyển tiếp để bảo đảm sau ngày 01/7/2016 Luật năm 2015 được thực hiện thống nhất, đầy đủ, đồng bộ trên địa bàn tỉnh.

II. NỘI DUNG

1. Quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật năm 2015

a) Nội dung: Tchức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật 2015 tới các Sở, ban, ngành, các huyện và các tổ chức cá nhân có liên quan.

b) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

c) Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

d) Thời gian thực hiện: Tháng 11 năm 2015.

2. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật năm 2015

a) Ở tỉnh

- Nội dung: Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh, y ban nhân dân tỉnh ban hành còn hiệu lực thi hành liên quan đến Luật năm 2015 để đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm phù hợp với Luật năm 2015.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp (làm đầu mối tổng hợp kết quả rà soát, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh).

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban, ngành của tỉnh (trực tiếp thực hiện việc rà soát, gửi kết quả rà soát về Sở Tư pháp).

- Thời gian hoàn thành: Trước tháng 12 năm 2015.

- Sản phẩm: Xây dựng Dự thảo Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành còn hiệu lực thi hành liên quan đến Luật năm 2015 báo cáo Bộ Tư pháp.

b) Ở huyện, thành phố

- Nội dung: Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn ban hành còn hiệu lực thi hành liên quan đến Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật để đề xuất sửa đổi, bsung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm phù hợp với Luật.

- Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

- Cơ quan phi hợp: Các cơ quan, tchức có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Trước tháng 11 năm 2015.

- Sản phẩm: Xây dựng Báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố v kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện và của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn ban hành còn hiệu lực thi hành liên quan đến Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh qua Sở Tư pháp.

3. Xây dng Chthị của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thi hành Luật

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

b) Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

4. Xây dựng và ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Quyết định của Ủy ban nhân dân các cấp theo thẩm quyền được phân cấp để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật cho phù hp với Luật

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

b) Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

c) Thời gian hoàn thành: Quý III năm 2016.

5. Hoàn thiện, phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật, cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính

a) Nội dung: Hoàn thiện, phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật và cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, thường xuyên cập nhật các văn bản mới ban hành, sự thay đổi của các thủ tục hành chính.

b) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

c) Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban, ngành của tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

d) Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

7. Rà soát đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xây dựng pháp luật, pháp chế

a) Nội dung: Rà soát đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xây dựng, thẩm tra, thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật; công chức làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính; công chức làm công tác pháp chế ở tỉnh, ở cấp huyện và cấp xã.

b) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

c) Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban, ngành của tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

c) Thời gian hoàn thành: Trước tháng 5 năm 2016.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong phạm vi quản lý của mình mình có trách nhiệm triển khai thực hiện Kế hoạch này theo nhiệm vụ được phân công, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí.

2. Căn cứ nội dung Kế hoạch này, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thi hành Luật tại địa phương mình, báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Sở Tư pháp theo quy định.

3. Giao Sở Tư pháp là cơ quan đầu mối có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này, định kỳ hàng quý báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước. Hàng năm Sở Tư pháp lập dự toán gửi Sở Tài chính thẩm định, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1143/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1143/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/10/2015
Ngày hiệu lực27/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1143/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1143/QĐ-UBND kế hoạch thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật Ninh Bình 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1143/QĐ-UBND kế hoạch thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật Ninh Bình 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1143/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýLê Văn Dung
        Ngày ban hành27/10/2015
        Ngày hiệu lực27/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1143/QĐ-UBND kế hoạch thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật Ninh Bình 2015

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1143/QĐ-UBND kế hoạch thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật Ninh Bình 2015

           • 27/10/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/10/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực