Quyết định 1145/QĐ-UBND

Quyết định 1145/QĐ-UBND năm 2011 cho phép áp dụng quy định phân cấp quản lý và ủy quyền phê duyệt dự án tại Quyết định 20/2010/QĐ-UBND đối với dự án thành phần thuộc dự án Giảm nghèo tỉnh Điện Biên giai đoạn 2010 - 2015 do Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1145/QĐ-UBND năm 2011 cho phép áp dụng quy định phân cấp quản lý và ủ


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1145/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 17 tháng 11 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

CHO PHÉP ÁP DỤNG QUY ĐỊNH PHÂN CẤP QUẢN LÝ VÀ ỦY QUYỀN QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DỰ ÁN TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ: 20/2010/QĐ-UBND NGÀY 30/9/2011 CỦA UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN THÀNH PHẦN THUỘC DỰ ÁN GIẢM NGHÈO TỈNH ĐIỆN BIÊN GIAI ĐOẠN 2010 - 2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số: 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Chính phủ ban hành quy chế về quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức;

Căn cứ Nghị định số: 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009, Nghị định số: 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số: 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Hiệp định tài trợ số: 4698-VN giữa Nước CHXHCN Việt Nam và hiệp hội Phát triển quốc tế (IDA) ký ngày 25/5/2010;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số: 845/TTr- SKHĐT ngày 19/9/2011 về việc xin ủy quyền phê duyệt các dự án thành phần của dự án Giảm nghèo tỉnh Điện Biên giai đoạn 2010 - 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép áp dụng quy định phân cấp quản lý và ủy quyền phê duyệt dự án tại Quyết định số: 20/2010/QĐ-UBND ngày 30/9/2010 của UBND tỉnh Điện Biên đối với các dự án thành phần thuộc dự án Giảm nghèo tỉnh Điện Biên giai đoạn 2010 - 2015.

Điều 2. Ngoài việc chấp hành thực hiện Quyết định này, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND các huyện: Mường Ảng, Mường Chà, Điện Biên Đông và Tủa Chùa phải tuân thủ các quy định hiện hành của Ngân hàng Thế giới và pháp luật của Việt Nam trong quá trình tổ chức thực hiện các dự án thành phần thuộc dự án Giảm nghèo tỉnh Điện Biên giai đoạn 2010 - 2015.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện: Mường Ảng, Mường Chà, Điện Biên Đông và Tủa Chùa; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Xuân Kôi

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1145/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1145/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/11/2011
Ngày hiệu lực17/11/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1145/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1145/QĐ-UBND năm 2011 cho phép áp dụng quy định phân cấp quản lý và ủ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1145/QĐ-UBND năm 2011 cho phép áp dụng quy định phân cấp quản lý và ủ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1145/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
        Người kýPhạm Xuân Kôi
        Ngày ban hành17/11/2011
        Ngày hiệu lực17/11/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1145/QĐ-UBND năm 2011 cho phép áp dụng quy định phân cấp quản lý và ủ

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1145/QĐ-UBND năm 2011 cho phép áp dụng quy định phân cấp quản lý và ủ

           • 17/11/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/11/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực