Quyết định 1146/QĐ-UBND

Quyết định 1146/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Tĩnh

Nội dung toàn văn Quyết định 1146/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính Sở Giao thông Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1146/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 19 tháng 04 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GII QUYẾT CỦA SGIAO THÔNG VẬN TẢI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 885/TTr-SGTVT-VP ngày 10/4/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bkèm theo Quyết định này 03 (ba) thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tnh Hà Tĩnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành; bãi bỏ các thủ tục hành chính số 31, 32, 33 thuộc lĩnh vực đường thủy nội địa ban hành kèm theo Quyết định số 2349/QĐ-UBND ngày 07/8/2018 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải và UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà nh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC, VPCP;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh VP, các Ph
ó VP;
- Trung tâm Phục vụ HCC t
nh;
- Trung tâm TT-CB-TH t
nh;
- Lưu: VT, NC-PC
.

CHỦ TỊCH
Đặng Quốc Khánh

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TNH HÀ TĨNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1146/QĐ-UBND ngày 19/04/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh)

TT

Tên thủ tục hành chính

Số hồ sơ TTHC

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ, hủy bỏ TTHC

I

Lĩnh vực Đưng thủy nội địa (03 TTHC)

1.

Cấp Biển hiệu phương tiện thủy vận chuyển khách du lịch

BGTVT-HTI-285582

- Thông tư liên tịch số 02/2016/TTLT-BGTVT-BVHTTDL ngày 23/3/2016 của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn về cấp biển hiệu phương tiện thủy nội địa vận chuyển khách du lịch đã được công bố hết hiệu lực tại Quyết định số 147/QĐ-BGTVT ngày 21/01/2019 về việc công bố danh mục văn bản QPPL về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 6 tháng cuối năm 2018.

- Quyết định số 147/QĐ-BGTVT ngày 21/01/2019 của Bộ Giao thông vận tải về việc công bố danh mục văn bản QPPL về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 6 tháng cuối năm 2018.

2.

Cấp lại biển hiệu phương tiện thủy vận chuyển khách du lịch trong trường hợp biển hiệu hết hiệu lực

BGTVT-HTI-285565

3.

Cấp lại biển hiệu phương tiện thủy vận chuyển khách du lịch trong trường hợp biển hiệu bị mất hoặc hỏng không sử dụng được

BGTVT-HTI-285566

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1146/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1146/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/04/2019
Ngày hiệu lực19/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 tháng trước
(15/05/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1146/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1146/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính Sở Giao thông Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1146/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính Sở Giao thông Hà Tĩnh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1146/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýĐặng Quốc Khánh
        Ngày ban hành19/04/2019
        Ngày hiệu lực19/04/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 tháng trước
        (15/05/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1146/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính Sở Giao thông Hà Tĩnh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1146/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính Sở Giao thông Hà Tĩnh

            • 19/04/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/04/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực