Quyết định 1148/QĐ-UBND

Quyết định 1148/QĐ-UBND năm 2017 Kế hoạch thực hiện Quyết định 619/QĐ-TTg Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 1148/QĐ-UBND 2017 thực hiện 619/QĐ-TTg xã phường tiếp cận pháp luật Hà Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1148/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 22 tháng 06 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 619/QĐ-TTG NGÀY 08/5/2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ XÂY DỰNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT GẮN VỚI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ Tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 699/QĐ-BTP ngày 22/5/2017 của Bộ Tư pháp Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 và Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;

Căn cứ Quyết định 592/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc ban hành Bộ tiêu chí xã Nông thôn mới tỉnh Hà Giang giai đoạn 206 - 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 56/TTr-STP ngày 19 tháng 6 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ Tư pháp (Vụ P
hổ biến giáo dục pháp luật);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh;
- CVP, PCVP UB
ND tnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh Hà Giang;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh (để đăng tải);
- Vnpt iofifice;
- Lưu: VT, NC, STP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 619/QĐ-TTG NGÀY 08/5/2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ XÂY DỰNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT GẮN VỚI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số
1148/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2017 ban nhân dân tỉnh Hà Giang)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nhiệm vụ “Đánh giá, công nhận, xây dựng xã tiếp cận pháp luật; bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân” theo nội dung s06 tại điểm b, mục 9, phần III, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 (ban hành kèm theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ) và nhiệm vụ được giao tại Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (ban hành kèm theo Quyết đnh số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ).

- Gắn trách nhiệm quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, thực hiện các tiêu chí tiếp cận pháp luật và xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật với thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của các sở, ban, ngành và y ban nhân dân các cấp trong xây dựng nông thôn mới.

2. Yêu cầu

- Xác định rõ nội dung công việc, tiến độ, trách nhiệm, chủ trì và phối hợp thực hiện các nhiệm vụ được giao cho sở, ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các cấp trong thực hiện đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg và Quyết định số 619/QĐ-TTg.

- Các nội dung, hoạt động đề ra phải bảo đảm tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm; phân công cụ thể trách nhiệm chủ trì, phối hợp của cơ quan, tổ chức; chú trọng lồng ghép, kết hợp với triển khai các chương trình, đề án, nhiệm vụ có liên quan để sử dụng nguồn lực tiết kiệm, hiệu quả.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Phổ biến, quán triệt, triển khai Quyết định số 619/QĐ-TTg và các văn bản có liên quan để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh.

2. Xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện; đề xuất xây dựng, thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách về nông thôn mới có liên quan đến xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

3. Rà soát, đề xuất, sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong các văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan tư pháp.

4. Chỉ đạo, hướng dẫn, đề ra giải pháp thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật theo trách nhiệm và phạm vi quản lý của các cơ quan, đơn vị, địa phương (Điu 5 Quyết định số 619/QĐ-TTg)

5. Các nhiệm vụ, hoạt động phục vụ việc đánh giá, công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

6. Kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả; chọn triển khai mô hình điểm xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; thực hiện trách nhiệm của cơ quan chủ trì.

7. Bảo đảm nguồn lực và điều kiện cần thiết (nhân lực, cơ sở vật chất, kinh phí) trong triển khai nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

(Các hoạt động cụ thể, đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, thời gian hoàn thành, sản phẩm, kết quả của 7 nhiệm vụ trên trong Biểu kèm theo)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Sở Tư pháp

- Làm đầu mối tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

- Phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các sở, ngành, đoàn thể, địa phương triển khai thực hiện và kiểm tra, đánh giá, báo cáo việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện; kiểm tra, tng hợp, thng kê, định kỳ báo cáo kết quả việc thực hiện (trước ngày 20 tháng 6 và ngày 20 tháng 12 hàng năm)

2. Sở Nội vụ

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công tác kiện toàn tổ chức, bộ máy quản lý và xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; kiện toàn và nâng cao năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức thực hiện thiết chế pháp luật ở xã, phường, thị trấn.

Tham mưu cho y bao nhân dân tỉnh khen thưởng những địa phương đạt chuẩn và tiêu biểu về tiếp cận pháp luật theo quy định.

3. Sở Tài chính

Có trách nhiệm tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn các địa phương bố trí kinh phí thực hiện Quyết định 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch này trong dự toán chi ngân sách thường xuyên hàng năm của tỉnh theo quy định.

4. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành liên quan

Các sở, ban, ngành liên quan khác trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình chủ động phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, tổng hợp, báo cáo, thống kê kết quả thực hiện của cơ quan, đơn vị mình.

5. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Trên cơ sở Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, ban hành kế hoạch xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; thực hiện các biện pháp, giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật của người dân ở cơ sở.

- Theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện các tiêu chí tiếp cận pháp luật tại địa phương.

- Thực hiện việc rà soát, đánh giá, chấm điểm, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật hằng năm theo đúng quy trình, thời gian.

- Thanh tra, kiểm tra, đánh giá, tổng hợp, thống kê, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình tiếp cận pháp luật tại địa phương theo quy định hiện hành.

- Bố trí cơ sở vật chất, phân công công chức làm đầu mối và kinh phí hợp lý để thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật ở địa phương.

Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn của địa phương tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp thực hiện nhiệm vụ trên.

6. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn

Tổ chức thực hiện các quy định, các biện pháp, giải pháp về việc xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại địa phương; đánh giá, tổng hợp, thống kê, sơ kết, tổng kết, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện, thành phố về tình hình tiếp cận pháp luật tại địa phương theo quy định hiện hành; bố trí công chức cấp xã, cơ sở vật chất và kinh phí hợp lý để thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật ở địa phương; thành lập và duy trì hoạt động của Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật cấp xã.

Công chức tư pháp - hộ tịch chủ trì, phối hợp với các công chức khác của xã, phường, thị trấn giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp thực hiện nhiệm vụ trên.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội: Trong phạm vi chc năng, nhiệm vụ của mình phối hợp và tham gia giám sát việc thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg Vận động các thành viên, hội viên tham gia xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; giám sát kết quả đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính; phối hợp với cơ quan Tư pháp cùng cấp và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong thực hiện Kế hoạch này.

8. Kinh phí thực hiện

Kinh phí đảm bảo cho việc thực hiện Kế hoạch thuộc cấp nào do ngân sách cấp đó đảm bảo theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành. Căn cứ vào nhiệm vụ được giao và tiến độ thực hiện Kế hoạch, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn xây dựng dự toán kinh phí hàng năm, gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét, btrí theo quy định của pháp luật.

9. Chế độ thông tin báo cáo

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch định kỳ 6 tháng (trước 15/6), 1 năm (trước 15/12) gửi Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Chính phủ và Bộ Tư pháp theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang Triển khai thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo về Sở Tư pháp (số điện thoại: 02193.867.065) để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo./.

 

BIỂU NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 619/QĐ-TTG VỀ XÂY DỰNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT GẮN VỚI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

(Ban hành kèm theo Quyết đnh số 1148/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2017)

STT

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

THỜI GIAN THC HIỆN

KẾT QUẢ, SẢN PHẨM

GHI CHÚ

 

1

2

3

4

5

6

I

Phổ biến, quán triệt, triển khai Quyết định số 619/QĐ-TTg và các văn bản có liên quan để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, cộng đồng về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mi giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh

1

Tổ chức quán triệt triển khai, hướng dẫn thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg và các văn bản có liên quan

Sở Tư pháp tham mưu giúp UBND tỉnh

Văn phòng điều phối chương trình xây dựng Nông thôn mới tỉnh; các cơ quan, đơn vị liên quan

Hằng năm

Hội nghị quán triệt hoặc lồng ghép với các chương trình khác

 

2

Phổ biến, thông tin, truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, cơ quan báo chí hoặc các hình thức phù hợp về nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (chuyên mục, chương trình, phóng sự trên Cổng/Trang tin điện tử, Đài Phát thanh, Truyền hình, truyền thanh; đăng tải tin, bài trên các báo viết, báo điện tử...).

Cổng/Trang tin điện tử cơ quan, đơn vị, UBND cấp huyện, cấp xã, báo Hà Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Hằng năm

Chương trình, chuyên mục, phóng sự, tin, bài.

 

3

Tổ chức quán triệt, tập huấn nâng cao năng lực cho các cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ công chức được giao theo dõi, triển khai xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Sở Tư pháp tham mưu giúp UBND tỉnh chỉ đạo, thực hiện

Các cơ quan, đơn vị liên quan

- Năm 2017: Sở Tư pháp tham mưu quán triệt tại địa phương bằng hình thức phù hợp.

- Các năm tiếp theo: Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động tập huấn chuyên sâu, hướng dẫn nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm hoặc giải đáp vướng mắc theo yêu cầu triển khai nhiệm vụ trên thực tế.

Hội nghị, hội thảo, tọa đàm...

 

4

Biên soạn các tài liệu về tiếp cận pháp luật để giải đáp, hướng dẫn nghiệp vụ, chấm điểm, công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Sở Tư pháp

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Hằng năm

Tài liệu, tình huống giải đáp

 

2

Phát động phong trào thi đua xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị có liên quan

Hằng năm

Kế hoạch phát động, tổng kết; Quyết định khen thưởng

 

II

Xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện thể chế, chính sách về nông thôn mới có liên quan đến xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

1

Ban hành Kế hoạch của Ủy ban nhân dân triển khai thực hiện nhiệm vụ chuẩn tiếp cận pháp luật trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 (theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg) và Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (theo Quyết định số 619/QĐ-TTg)

Sở Tư pháp; Phòng Tư pháp tham mưu cho UBND

Văn phòng điều phối chương trình xây dựng Nông thôn mới tỉnh; các cơ quan, đơn vị liên quan

Tháng 6,7,8/2017

Kế hoạch được ban hành

 

2

Ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đra giải pháp triển khai cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và các tiêu chí tiếp cận pháp luật gắn với thi hành các luật, văn bản pháp luật có liên quan thuộc phạm vi quản lý của ngành, địa phương.

Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo, triển khai thực hiện tại địa phương

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Quý I hằng năm

Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn

 

3

Tham gia góp ý, thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, chính sách về xây dựng nông thôn mới theo thẩm quyền hoặc theo đề nghị của cơ quan, tổ chức có liên quan

Sở Tư pháp

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Theo đề nghị của cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản.

Các văn bản góp ý, thẩm định.

 

III

Rà soát, đề xuất, sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong các văn bn quy định về chức năng, nhiệm v, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan tư pháp

1

Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi thực hiện tiêu chí thành phần 18.5 về xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thuộc Tiêu chí 18 về Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật của Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trong Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp.

Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân cùng cấp thực hiện

Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ, các cơ quan, đơn vị liên quan

Năm 2017- 2018

Các quy định về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, hướng dẫn tiêu chí thành phần “xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật” được bổ sung vào Quyết định của Ủy ban nhân dân

 

IV

Chỉ đạo, hướng dẫn, đề ra giải pháp thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật theo trách nhiệm và phạm vi quản lý của các cơ quan, đơn vị, địa phương (Điều 5 Quyết định số 619/QĐ-TTg)

1

Chỉ đạo, hướng dẫn, đề ra giải pháp đảm bảo thực hiện có hiệu quả Tiêu chí Bảo đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật gắn với triển khai Hiến pháp, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và công tác thi hành pháp luật (Tiêu chí 1)

Sở Tư pháp tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, thực hiện theo trách nhiệm và phạm vi quản lý

Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan

Hằng năm

Văn bản, Kế hoạch, Báo cáo kết quả

 

2

Chỉ đạo, hướng dẫn, đề ra giải pháp đảm bảo thực hiện có hiệu quả Tiêu chí Thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã (Tiêu chí 2) gắn với thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 609/QĐ-TTg ngày 04/5/2017 và Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 4/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Sở Tư pháp tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, thực hiện theo trách nhiệm và phạm vi quản lý

Các cơ quan, đơn vị liên quan có thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

Hằng năm

Văn bản, Kế hoạch, Báo cáo kết quả

 

3

Chỉ đạo, hướng dẫn, đề ra giải pháp đảm bảo thực hiện có hiệu quả Tiêu chí Phổ biến, giáo dục pháp luật (Tiêu chí 3) gắn với thực hiện Luật tiếp cận thông tin, Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật tổ chức chính quyền địa phương; các văn bản, chính sách về xây dựng, phát triển và củng cố mạng lưới thiết chế thông tin, văn hóa, pháp luật tại cơ sở

Sở Tư pháp tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, thực hiện theo trách nhiệm và phạm vi quản lý

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Hằng năm

Văn bản, Kế hoạch, Báo cáo kết quả

 

4

Chỉ đạo, hướng dẫn, đề ra giải pháp đảm bảo thực hiện có hiệu quả Tiêu chí Hòa giải ở cơ sở (Tiêu chí 4) gắn với thực hiện Luật Hòa giải cơ sở và quy định về hòa giải cơ sở trong Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015

Sở Tư pháp tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, thực hiện theo trách nhiệm và phạm vi quản lý

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Hằng năm

Văn bản, Kế hoạch, Báo cáo kết quả

 

5

Chỉ đạo, hướng dẫn, đề ra giải pháp đảm bảo thực hiện có hiệu quả Tiêu chí Thực hiện dân chủ ở cơ sở (Tiêu chí 5) gắn với thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn và các quy định về dân chủ ở cơ sở

Sở Tư pháp, Sở Nội vụ tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, thực hiện theo trách nhiệm và phạm vi quản lý

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Hằng năm

Văn bản, Kế hoạch, Báo cáo kết quả

 

6

Triển khai các giải pháp, biện pháp thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Theo văn bản chỉ đạo, yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền từ mục 1 đến mục 5 Phần IV nêu trên

Kế hoạch, Báo cáo kết quả

 

V

Các nhiệm vụ, hoạt động phục vụ việc đánh giá, công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

1

Xây dựng Kế hoạch phân công đội ngũ cán bộ công chức cấp xã theo dõi các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật theo quy định tại Khoản 3, Điều 7 Quyết định số 619/QĐ-TTg

UBND cấp xã

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Xong trong tháng 7/2017

Quyết định, Kế hoạch

 

2

Kiện toàn đủ số lượng và đào tạo trình độ trung cấp Luật hoặc Đại học đảm bảo đạt chuẩn theo quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật đối với công chức Tư pháp - Hộ tịch

Sở Tư pháp, Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, thực hiện theo trách nhiệm và phạm vi quản lý

UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các cơ quan, đơn vị liên quan

Hằng năm

Văn bản, Kế hoạch, Báo cáo kết quả

 

3

Xây dựng kế hoạch để kiện toàn đủ số lượng đào tạo các chức danh công chức cấp xã khác (Địa chính - Xây dựng - Đô thị (hoặc Nông nghiệp) và Môi trường, Văn hóa - Xã hội, Văn phòng - Thống kê, Tài chính - Kế toán, Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng quân sự) để đảm bảo đội ngũ được được phân công theo dõi các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật đạt chuẩn theo quy định

Sở Nội vụ và các Sở, ngành có liên quan tham mưu giúp UBND tỉnh

UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các cơ quan, đơn vị liên quan

Hằng năm

Văn bản, Kế hoạch, Báo cáo kết quả

 

4

Chỉ đạo hướng dẫn việc rà soát, chấm điểm, tổ chức đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tại địa phương

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý III/2017

Văn bản, Kế hoạch

 

5

Thành lập Hội đồng đánh giá tiếp cn pháp luật cấp huyện để tư vấn, giúp Chủ tịch tổ chức việc đánh giá, công nhận, xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng, ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng (theo Điều 6, Quyết định 619/QĐ-TTg)

Phòng Tư pháp

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý III/2017

Quyết định, Quy chế hoạt động

 

6

Tổ chức đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (theo khoản 1, Điều 6 và Điều 7, Quyết định 619/QĐ-TTg)

Ủy ban nhân dân cấp xã tự đánh giá, Ủy ban nhân dân cấp huyện đánh giá, công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Theo quy định về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Hồ sơ đánh giá, Quyết định công nhận, các tài liệu có liên quan

 

7

Niêm yết kết quả đánh giá, công bố công cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (theo quy định tại Điều 8 Quyết định số 619/QĐ-TTg)

Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý I hng năm hoặc ngay sau khi có kết quả đánh giá, công nhận

Văn bản, Kế hoạch, Quyết định

 

8

Đề xuất, triển khai giải pháp khắc phục, cải thiện, thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên cơ sở kết quả đánh giá hằng năm, tập trung trọng tâm vào địa bàn chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật hoặc có nhiều tiêu chí, chỉ tiêu đạt kết quả thấp.

Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân cùng cấp; Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện theo chỉ đạo và ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp trên

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Hằng năm

Văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp trên, báo cáo kết quả thực hiện của Ủy ban nhân dân cấp xã

 

VI

Kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả; chọn triển khai mô hình điểm cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; thực hiện trách nhiệm của cơ quan chủ trì

1

Tổ chức kiểm tra, giám sát triển khai nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Sở Tư pháp tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thực hiện theo trách nhiệm và phạm vi quản lý

Ban chỉ đạo NTM cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; các cơ quan, đơn vị liên quan

Hằng năm (định kỳ, đột xuất)

Kế hoạch, báo cáo, kết quả

 

2

Chọn điểm (mỗi năm ít nhất 01 xã) để chỉ đạo, hướng dẫn việc xây dựng, triển khai mô hình điểm xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020 kèm theo Quyết định số 2288/QĐ- BTP ngày 31/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Năm 2017- 2020

Văn bản chỉ đạo điểm, Báo cáo làm điểm

 

3

Tổ chức sơ kết, tổng kết kết quả và khen thưởng nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Sở Tư pháp

Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và các cơ quan, đơn vị liên quan

Sơ kết năm 2018, tổng kết năm 2020

Báo cáo sơ kết, tổng kết

 

4

Thực hiện đầu mối quản lý, theo dõi về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và tiêu chí xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới

Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Hằng năm

Kế hoạch, Báo cáo, Tổ chức cuộc họp

 

VII

Bảo đảm nguồn lực và điều kiện cần thiết (nhân lực, cơ sử vật chất, kinh phí) trong triển khai nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

1

Bố trí công chức quản lý, theo dõi thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ công chức làm công tác tư pháp trong quá trình triển khai Nghị định thay thế Nghị định số 22/2013/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư thay thế Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV

Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp

Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan

Năm 2017- 2018

 

 

2

Bảo đảm cơ sở vật chất, kinh phí hằng năm để triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Các đơn vị chủ trì tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 619/QĐ-TTg và Kế hoạch này

Sở Tài chính; Phòng Tài chính kế hoạch; Các cơ quan, đơn vị liên quan

Hằng năm

Kinh phí, trang thiết bị được cấp phát, hỗ trợ

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1148/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1148/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/06/2017
Ngày hiệu lực22/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1148/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1148/QĐ-UBND 2017 thực hiện 619/QĐ-TTg xã phường tiếp cận pháp luật Hà Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1148/QĐ-UBND 2017 thực hiện 619/QĐ-TTg xã phường tiếp cận pháp luật Hà Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1148/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
        Người kýNguyễn Văn Sơn
        Ngày ban hành22/06/2017
        Ngày hiệu lực22/06/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 1148/QĐ-UBND 2017 thực hiện 619/QĐ-TTg xã phường tiếp cận pháp luật Hà Giang

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1148/QĐ-UBND 2017 thực hiện 619/QĐ-TTg xã phường tiếp cận pháp luật Hà Giang

         • 22/06/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 22/06/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực