Quyết định 115/1998/QĐ-UB

Quyết định 115/1998/QĐ-UB thành lập Trung tâm Lưu trữ tỉnh Bình Phước

Nội dung toàn văn Quyết định 115/1998/QĐ-UB thành lập Trung tâm Lưu trữ Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 115/1998/QĐ-UB

Bình Phước, ngày 22 tháng 09 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V THÀNH LẬP TRUNG TÂM LƯU TRỮ TỈNH BÌNH PHƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND các cấp (sửa đổi) ngày 21/06/1994;

- Căn cứ Thông tư 40/1998/TT-TCCp ngày 24/01/1998 của Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ “Hướng dẫn tổ chức lưu trữ ở các cơ quan Nhà nước các cấp”;

- Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND Tỉnh và Trưởng ban Tổ chức chính quyền Tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Thành lập Trung tâm Lưu trữ Tỉnh Bình Phước trực thuộc Văn phòng UBND Tỉnh kể từ tháng 9/1998.

ĐIỀU 2: - Trung tâm Lưu trữ Tỉnh có chức năng giúp Chánh Văn phòng UBND Tỉnh thực hiện quản lý Nhà nước về công tác lưu trữ, tài liệu lưu trữ trong phạm vi toàn Tỉnh.

Tổ chức và hoạt động của Trung tâm thực hiện theo Bản quy chế ban hành kèm theo quyết định này.

ĐIỀU 3: Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND Tỉnh, Trưởng ban Tổ chức chính quyền Tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện trong Tỉnh và thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Bùi Huy Thống

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM LƯU TRỮ TỈNH BÌNH PHƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 115/1998/QĐ-UB ngày 22 tháng 9 năm 1998 của UBND Tỉnh)

I. VỊ TRÍ – CHỨC NĂNG

ĐIỀU 1: Trung tâm Lưu trữ Tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND Tỉnh, chịu sự quản lý và chỉ đạo toàn diện của Chánh Văn phòng UBND Tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Cục Lưu trữ Nhà nu7o17c.

ĐIỀU 2: Trung tâm Lưu trữ Tỉnh có chức năng giúp Chánh Văn phòng UBND Tỉnh thực hiện quản lý Nhà nước về công tác lưu trữ, tài liệu lưu trữ trong phạm vi toàn Tỉnh.

II. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

ĐIỀU 3: Trung tâm có nhiệm vụ:

- Căn cứ vào các quy định của Nhà nước về công tác lưu trữ, soạn thảo các văn bản về quản lý công tác lưu trữ thuộc phạm vi địa phương thông qua Chánh Văn phòng UBND Tỉnh trình UBND Tỉnh ban hành.

- Hướng dẫn và kiểm tra các cơ quan đơn vị trực thuộc UBND Tỉnh và UBND các huyện thực hiện thống nhất các chế độ, quy định, nguyên tắc về quản lý công tác lưu trữ Nhà nước cấp trên.

- Tổ chức ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào quản lý công tác lưu trữ và tài liệu lưu trữ trong phạm vi Tỉnh.

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức lưu trữ nhằm nâng cao trình độ chuyên môn trong phạm vi toàn Tỉnh , đảm bảo tiêu chuẩn nghiệp vụ theo quy định Nhà nước.

- Lập kế hoạch, phương hướng công tác lưu trữ hàng năm báo cáo Chánh Văn phòng UBND Tỉnh trình UBND Tỉnh phê duyệt.

- Thực hiện chế độ thống kê và bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ hiện đang quản lý.

- Lập kế hoạch kế hoạch xây dựng kho tàng, mua sắm trang thiết bị và dự trù kinh phí hoạt động thường xuyên của Trung tâm.

ĐIỀU 4: Trung tâm có quyền hạn:

- Thu thập, bổ sung, phục chế tài liệu lưu trữ ở phạm vi toàn Tỉnh.

- Tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ hiện có ở Trung tâm Lưu trữ theo đúng quy định của pháp luật.

- Tham gia Hội đồng xác định giá trị tài liệu lưu trữ thuộc phạm vi quản lý của Tỉnh.

- Tham gia hoạt động hội thảo khoa học về công tác lưu trữ trong và ngoài Tỉnh.

III. TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ:

ĐIỀU 5:

- Trung tâm Lưu trữ được sử dụng con dấu riện theo quy định.

- Trung tâm Lưu trữ Tỉnh có 01 Giám đốc điều hành do UBND Tỉnh bổ nhiệm, giúp việc cho Giám đốc có 01 Phó Giám đốc do Chánh Văn phòng UBND Tỉnh bổ nhiệm, sau khi có trao đổi với Cục Lưu trữ Nhà nước và Ban Tổ chức chính quyền Tỉnh.

- Trung tâm làm việc theo chế độ Thủ trưởng, Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động của Trung tâm trước Chánh Văn phòng UBND Tỉnh đồng thời chịu trách nhiệm trước Cục Lưu trữ Nhà nước về chuyên môn nghiệp vụ. Phó Giám đốc được Giám đốc phân công một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về phần việc được phân công.

- Trung tâm Lưu trữ có 2 bộ phận:

+ Quản lý nghiệp vụ lưu trữ.

+ Quản lý kho lưu trũ.

Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận do Giám đốc Trung tâm quy định, trên cơ sở hướng dẫn của Cục Lưu trữ Nhà nước.

ĐIỀU 6: Biên chế của Trung tâm Lưu trữ Tỉnh thuộc biên chế hành chính sự nghiệp và nằm chung trong biên chế của Văn phòng UBND Tỉnh do UBND Tỉnh phân bổ hàng năm.

- Kinh phí hoạt động do Văn phòng UBND Tỉnh cấp phát theo kế hoạch và chế độ luật định.

IV. CÁC MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

ĐIỀU 7: Mối quan hệ và làm việc với các cấp, các ngành:

1. Đối với Cục Lưu trữ Nhà nước: chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên mông, nghiệp vụ. Giám đốc Trung tâm Lưu trữ Tỉnh có trách nhiệm báo cáo tình hình hoạt động chuyên môn và công tác quản lý lưu trữ cho Cục Lưu trữ Nhà nước theo chế độ định kỳ và đột xuất.

2. Đối với các Sở, ngành và UBND Huyện: Trung tâm Lưu trữ Tỉnh là cơ quan quản lý chuyên môn nghiệp vụ lưu trữ có mối quan hệ mật thiết với bộ phận lưu trữ của các Sở, ngành và Văn phòng UBND các huyện để hướng dẫn nghiệp vụ lưu trữ, nhằm thống nhất quản lý công tác lưu trữ từ Tỉnh đến xã, Thị trấn.

V. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

ĐIỀU 8: Quy chế này được thực hiện kể từ ngày ký.

Việc sửa đổi bổ sung Quy chế này do Chánh Văn phòng UBND Tỉnh và Trưởng Ban Tổ chức chính quyền Tỉnh đề nghị UBND Tỉnh xem xét quyết định

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 115/1998/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu115/1998/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/09/1998
Ngày hiệu lực22/09/1998
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 115/1998/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 115/1998/QĐ-UB thành lập Trung tâm Lưu trữ Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 115/1998/QĐ-UB thành lập Trung tâm Lưu trữ Bình Phước
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu115/1998/QĐ-UB
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
       Người kýBùi Huy Thống
       Ngày ban hành22/09/1998
       Ngày hiệu lực22/09/1998
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật15 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 115/1998/QĐ-UB thành lập Trung tâm Lưu trữ Bình Phước

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 115/1998/QĐ-UB thành lập Trung tâm Lưu trữ Bình Phước