Quyết định 115/2001/QĐ-UB

Quyết định 115/2001/QĐ-UB về bổ sung Quyết định 134/2000/QĐ-UB do thành phố Đà Nẵng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 115/2001/QĐ-UB bổ sung Quyết định 134/2000/QĐ-UB Đà Nẵng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 115/2001/QĐ-UB

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 07 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 134/2000/QĐ-UB NGÀY 12/12/2000 CỦA UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994;

- Căn cứ Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày 12 tháng 11 năm 1996; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam số 18/2000/QH10 được Quốc hội thông qua ngày 09 tháng 6 năm 2000;

- Căn cứ Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10 ngày 20 tháng 5 năm 1998;

- Căn cứ Nghị định số 119/1999/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 1999 của Chính phủ về một số chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ;

- Căn cứ Thông báo số 70-TB/TU ngày 19 tháng 9 năm 2000 của Thành ủy Đà Nẵng về kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy tại cuộc họp ngày 14 và 15 tháng 9 năm 2000;

- Theo đề nghị của Chủ tịch UBND quận Liên Chiều và Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố Đà Nẵng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay thống nhất bổ sung quận Liên Chiểu vào khoản 2, Điều 2 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 134/2000/QĐ-UB ngày 12 tháng 12 năm 2000 của UBND thành phố Đà Nẵng về một số chính sách khuyến khích đầu tư và hỗ trợ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3: Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, Thủ trưởng các cư quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3
- TVTU, TTHĐND TP(báo cáo)
- CT và các PCT UBNDTP,
- UBMTTQVN TP và các đoàn thể.
- CPVP. CV VPUBND thành phố,
- Lưu VT, LT, KTTH (2).

UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Năm

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 115/2001/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu115/2001/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/07/2001
Ngày hiệu lực03/08/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/04/2004
Cập nhật23 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 115/2001/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 115/2001/QĐ-UB bổ sung Quyết định 134/2000/QĐ-UB Đà Nẵng


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 115/2001/QĐ-UB bổ sung Quyết định 134/2000/QĐ-UB Đà Nẵng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu115/2001/QĐ-UB
       Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
       Người kýHuỳnh Năm
       Ngày ban hành19/07/2001
       Ngày hiệu lực03/08/2001
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư, Thương mại
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/04/2004
       Cập nhật23 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 115/2001/QĐ-UB bổ sung Quyết định 134/2000/QĐ-UB Đà Nẵng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 115/2001/QĐ-UB bổ sung Quyết định 134/2000/QĐ-UB Đà Nẵng

           • 19/07/2001

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/08/2001

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực