Quyết định 115/2003/QĐ-TTg

Quyết định 115/2003/QĐ-TTg phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang giai đoạn 2003 - 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 115/2003/QĐ-TTg phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang giai đoạn 2003-2005


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 115/2003/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN TỔNG THỂ SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG GIAI ĐOẠN 2003 - 2005

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 58/2002/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước và Tổng công ty nhà nước;
Căn cứ Chỉ thị số 01/2003//CT-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh, sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước;
Xét đề nghị của ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang giai đoạn 2003 - 2005 như phụ lục kèm theo.

Điều 2. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung và tiến độ đã được duyệt.

Điều 3. Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành, địa phương liên quan có trách nhiệm phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang trong việc thực hiện Phương án này.

Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện Phương án này, đồng thời kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Thủ tướng, các Phó TT Chính phủ,
- Ban Kinh tế Trung ương,
- UBND tỉnh Hà Giang,
- Các Bộ : Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,
Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
- Công báo,
- VPCP : BTCN, PCN Nguyễn Minh Thông,
các Vụ : TH, KTTH, ĐP,
- Lưu : ĐMDN (5), VT.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG TIẾN HÀNH SẮP XẾP GIAI ĐOẠN 2003 – 2005
(Ban hành kèm theo Quyết định số 115/2003/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ)

I. NHỮNG DOANH NGHIỆP MÀ NHÀ NƯỚC TIẾP TỤC NẮM GIỮ 100% VỐN ĐIỀU LỆ VÀ GIỮ NGUYÊN PHÁP NHÂN :

1. Doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích :

- Công ty Dịch vụ công cộng và môi trường,

- Lâm trường Vị Xuyên,

- Lâm trường Bắc Mê,

- Lâm trường Yên Minh,

- Lâm trường Hoàng Su Phì.

2. Doanh nghiệp nhà nước hoạt động kinh doanh :

- Công ty Cấp thoát nước,

- Công ty Vật tư nông, lâm nghiệp,

- Công ty In Hà Giang,

- Công ty Dược - Thiết bị y tế,

- Công ty Công trình giao thông.

II. LỘ TRÌNH SẮP XẾP DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC :

1. Năm 2003 :

a) Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá, trong đó Nhà nước giữ trên 50% vốn điều lệ :

- Công ty Cơ khí và Khai thác khoáng sản.

b) Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá, trong đó Nhà nước giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không giữ cổ phần :

- Công ty Xây dựng số II Hà Giang,

- Xí nghiệp Chế biến lâm sản,

- Công ty Chè Hùng An.

c) Giao bán :

- Công ty Vật liệu xây dựng Hà Giang,

- Công ty Xuất nhập khẩu Hà Giang.

d) Giải thể :

- Công ty Thương mại tổng hợp Vị Xuyên,

2. Năm 2004 :

a) Doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hoá, trong đó Nhà nước giữ trên 50% vốn điều lệ :

- Công ty Xi măng Hà Giang,

b) Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá, khi bán cổ phần lần đầu, Nhà nước giữ ít nhất 51% vốn điều lệ :

- Công ty Thương mại tổng hợp,

- Công ty Xây dựng số I Hà Giang.

c) Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá, trong đó Nhà nước giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không giữ cổ phần :

- Công ty Xây dựng thủy lợi Hà Giang,

d) Giao bán :

- Công ty Chè, Cà phê Việt Lâm Hà Giang,

- Công ty Du lịch dịch vụ và Xuất nhập khẩu Hà Giang.

3. Năm 2005 :

a) Doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hoá, trong đó Nhà nước giữ trên 50% vốn điều lệ :

- Công ty Sách và Thiết bị trường học.

b) Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá, trong đó Nhà nước giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không giữ cổ phần :

- Công ty Tư vấn thiết kế giao thông Hà Giang,

- Công ty Tư vấn thiết kế xây dựng Hà Giang,

- Công ty Tư vấn thiết kế nông, lâm, thủy lợi Hà Giang,

- Công ty Thương mại và Dịch vụ tổng hợp Bắc Quang,

- Công ty Chế biến nông, lâm sản thực phẩm Hà Giang,

- Công ty Văn hoá điện ảnh tỉnh Hà Giang ./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 115/2003/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu115/2003/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/06/2003
Ngày hiệu lực15/07/2003
Ngày công báo30/06/2003
Số công báoTừ số 67 đến số 68
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 115/2003/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 115/2003/QĐ-TTg phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang giai đoạn 2003-2005


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 115/2003/QĐ-TTg phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang giai đoạn 2003-2005
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu115/2003/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành10/06/2003
        Ngày hiệu lực15/07/2003
        Ngày công báo30/06/2003
        Số công báoTừ số 67 đến số 68
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 115/2003/QĐ-TTg phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang giai đoạn 2003-2005

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 115/2003/QĐ-TTg phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang giai đoạn 2003-2005

            • 10/06/2003

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/06/2003

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/07/2003

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực