Quyết định 115/QĐ-UBND

Quyết định 115/QĐ-UBND năm 2017 về tiêu chí, chỉ tiêu xã nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016-2020

Nội dung toàn văn Quyết định 115/QĐ-UBND tiêu chí chỉ tiêu xã nông thôn mới Tuyên Quang 2016 2020 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 115/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 14 tháng 4 năm 2017.

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH ”MỘT SỐ TIÊU CHÍ, CHỈ TIÊU XÃ NÔNG THÔN MỚI TỈNH TUYÊN QUANG, GIAI ĐOẠN 2016-2020”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Thông báo số 458-TB/TU ngày 05/4/2017 của Thường trực Tỉnh ủy về kết luận cuộc họp ngày 05/4/2017.

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 63/TTr-SNN ngày 11/01/2017 về việc đề nghị ban hành “Một số tiêu chí, chỉ tiêu xã nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016-2020”,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Một số tiêu chí, chỉ tiêu xã nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016-2020”.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Các sở, ngành liên quan căn cứ văn bản hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương; theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước ban hành hướng dẫn thực hiện đối với các tiêu chí, chỉ tiêu xã nông thôn mới thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và một số tiêu chí, chỉ tiêu xã nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016-2020.

2. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên cơ sở các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và nội dung một số tiêu chí, chỉ tiêu xã nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016-2020: Chủ động chỉ đạo triển khai đến các phòng, ban trực thuộc, Ủy ban nhân dân xã và nhân dân biết, thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- BCĐ TW các CTr MTQG; (báo cáo)
- Bộ Nông nghiệp và PTNT; (báo cáo)
- Thường trực Tỉnh ủy; (báo cáo)
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; (báo cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh; (báo cáo)
- Chủ tịch UBND tỉnh; (báo cáo)
- Các PCT UBND tỉnh; (báo cáo)
- Như Điều 3;
- Chánh VP, các Phó CVP UBND tỉnh;
- VPĐP Chương trình MTQGXDNTM;
- Trưởng Phòng KT;
- Lưu VT (Dt 80).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Quang

 

NỘI DUNG MỘT SỐ TIÊU CHÍ, CHỈ TIÊU XÃ NÔNG THÔN MỚI TỈNH TUYÊN QUANG, GIAI ĐOẠN 2016-2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 115 /QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

TT

Tên tiêu chí

Nội dung tiêu chí, chỉ tiêu

Chỉ tiêu đánh giá

1

Tiêu chí số 2: Giao thông

2.1. Tỷ lệ đường xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm.

100%

2.2. Tỷ lệ đường trục thôn, bản và đường liên thôn, bản ít nhất được cứng hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm.

50%

2.3. Tỷ lệ đường ngõ, xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa.

100% (50% được cứng hóa)

2.4. Tỷ lệ đường trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm.

50% được cứng hóa

2

Tiêu chí số 3: Thủy lợi

3.1. Tỷ lệ diện tích đất trồng lúa 2 vụ được tưới nước chủ động.

≥ 80%

3

Tiêu chí số 6: Cơ sở vật chất văn hóa

6.1. Xã có nhà văn hóa hoặc hội trường đa năng và sân thể thao đáp ứng yêu cầu về sinh hoạt văn hóa, thể thao của toàn xã.

Đạt

6.2. Xã có điểm vui chơi, giải trí và thể thao đáp ứng yêu cầu sinh hoạt của trẻ em và người cao tuổi.

Đạt

4

Tiêu chí số 7: Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn

Đáp ứng một trong hai nội dung sau:

 

7.1. Có chợ nông thôn trong quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đạt chuẩn theo quy định.

Đạt

7.2. Có cơ sở bán lẻ khác ở nông thôn, bao gồm: Siêu thị mini hoặc cửa hàng tiện lợi hoặc cửa hàng tổng hợp đạt chuẩn theo quy định.

Đạt

5

Tiêu chí số 8: Thông tin và Truyền thông

8.1. Xã có điểm phục vụ bưu chính.

Đạt

8.2. Xã có dịch vụ viễn thông, internet.

Đạt

8.3. Xã có đài truyền thanh và ít nhất có 2/3 số thôn trong xã có hệ thống loa phát thanh.

Đạt

8.4. Xã có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành.

Đạt

6

Tiêu chí số 17: Môi trường và An toàn thực phẩm

17.4. Mai táng phù hợp với quy định và theo quy hoạch.

Đạt

17.4.1. Có vị trí nghĩa trang phù hợp với quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đạt

17.4.2. Đáp ứng được các quy định trong quy chuẩn kỹ thuật về công trình nghĩa trang.

Đạt

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 115/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu115/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/04/2017
Ngày hiệu lực14/04/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 115/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 115/QĐ-UBND tiêu chí chỉ tiêu xã nông thôn mới Tuyên Quang 2016 2020 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 115/QĐ-UBND tiêu chí chỉ tiêu xã nông thôn mới Tuyên Quang 2016 2020 2017
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu115/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
        Người kýNguyễn Đình Quang
        Ngày ban hành14/04/2017
        Ngày hiệu lực14/04/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 115/QĐ-UBND tiêu chí chỉ tiêu xã nông thôn mới Tuyên Quang 2016 2020 2017

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 115/QĐ-UBND tiêu chí chỉ tiêu xã nông thôn mới Tuyên Quang 2016 2020 2017

            • 14/04/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/04/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực