Quyết định 1150/QĐ-UBND

Quyết định 1150/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” theo Quyết định 281/QĐ-TTg do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1150/QĐ-UBND 2014 phong trào học tập suốt đời đến 2020 theo 281/QĐ-TTg Bắc Kạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1150/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 14 tháng 7 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN “ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO HỌC TẬP SUỐT ĐỜI TRONG GIA ĐÌNH, DÒNG HỌ, CỘNG ĐỒNG ĐẾN NĂM 2020” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND, UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số: 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”;

Xét đề nghị của Hội Khuyến học tỉnh Bắc Kạn tại Công văn số: 50/CV-HKH ngày 23/6/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” theo Quyết định số: 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ban hành.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan, Sở, Ban, Ngành, đoàn thể tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Triệu Đức Lân

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN “ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO HỌC TẬP SUỐT ĐỜI TRONG GIA ĐÌNH, DÒNG HỌ, CỘNG ĐỒNG ĐẾN NĂM 2020” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN
(Kèm theo Quyết định số: 1150/QĐ-UBND ngày 14/7/2014 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung:

Triển khai việc đẩy mạnh các hoạt động học tập thường xuyên, học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng thông qua việc xây dựng và triển khai các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập”, góp phần xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

2. Mục tiêu cụ thể:

2.1. Nghiên cứu thực trạng và đặc thù của địa phương đối với các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập” để xây dựng các mô hình phù hợp với đặc thù vùng, miền ở địa phương.

2.2. Tham khảo tiêu chí đánh giá chung các mô hình cả nước, vận dụng vào thực tế địa phương để xây dựng thí điểm các mô hình học tập suốt đời (HTSĐ) trong gia đình, dòng họ, cộng đồng trong 02 năm (2014-2015). Tổ chức tổng kết, đánh giá và nhân rộng các mô hình từ năm 2016 đến 2020.

2.3. Phấn đấu đến năm 2020

100% cán bộ, hội viên của Hội Khuyến học toàn tỉnh được tập huấn nâng cao nhận thức về xã hội học tập (XHHT) và các mô hình HTSĐ trong gia đình, dòng họ, cộng đồng.

80% gia đình hội viên được công nhân danh hiệu “Gia đình học tập”; 50% dòng họ khuyến học được công nhân danh hiệu “Dòng họ học tập”; 60% cộng đồng (thôn, bản, tổ dân phố và tương đương) đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập”. Đối với các xã vùng sâu, vùng xa, điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, các tỷ lệ tương đương giảm 10% so với yêu cầu chung của toàn tỉnh.

85% các tổ chức, cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp đạt danh hiệu “Đơn vị học tập”.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH:

1. Nhiệm vụ:

a) Xây dựng và thí điểm các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập”.

b) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xã hội học tập (XHHT), về mô hình học tập suốt đời (HTSĐ) trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị.

c) Phát động phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị.

d) Duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm Học tập cộng đồng, góp phần đẩy mạnh phong trào HTSĐ trong gia đình, dòng họ, cộng đồng.

e) Tổ chức, đánh giá, công nhận danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập”.

2. Lộ trình thực hiện kế hoạch: Chia thành hai giai đoạn:

- Giai đoạn 1: từ năm 2014-2015: Nghiên cứu xây dựng và thí điểm các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”.

- Giai đoạn 2: Từ 2016 - 2020: triển khai đại trà.

3. Nội dung chi tiết:

Nhiệm vụ 1: Xây dựng và thí điểm các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập”.

TT

Nội dung hoạt động

Thời gian

Tổ chức, đơn vị thực hiện

1.1

Hội thảo chuyên đề về mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”

III/2014

Hội Khuyến học (HKH) tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo

1.2

Hội thảo góp ý kiến về các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”

III/2014

HKH tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo

1.3

Hội nghị tập huấn triển khai các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”

III/2014

HKH tỉnh - huyện phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo điểm 1-2 huyện; mỗi huyện chỉ đạo thí điểm 1-2 xã

1.4

Tổ chức đi giám sát việc triển khai thí điểm tại các huyện, xã thí điểm

IV/2014

III/2015

HKH tỉnh, huyện phối hợp với Sở GD-ĐT/Phòng GD-ĐT

1.5

Tổ chức hội nghị tổng kết và hoàn thiện các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”

IV/2015

HKH tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo

1.6

Tổ chức soạn, in ấn tài liệu hướng dẫn tuyên truyền và nhân rộng các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”

IV/2015

HKH tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo

Nhiệm vụ 2: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về XHHT, về mô hình HTSĐ trong gia đình, dòng họ, cộng đồng.

Công tác tuyên truyền được triển khai thông qua hệ thống mạng lưới tổ chức Hội Khuyến học, sự phối hợp với các cơ quan báo chí, báo cáo viên, thông tin của Hội…

TT

Nội dung hoạt động

Thời gian

Tổ chức, đơn vị thực hiện

2.1

Tập huấn nâng cao năng lực truyền thông về XHHT, về mô hình HTSĐ trong gia đình, dòng họ và cộng đồng cho cán bộ chủ chốt của Hội Khuyến học

I/2015

HKH tỉnh tập huấn cho cán bộ chủ chốt HKH huyện, Hội các cơ quan, đơn vị xung quanh tỉnh

2.2

Tập huấn nâng cao năng lực tin học cho cán bộ văn phòng Hội (02 năm 01 lần)

2014

2016

HKH tỉnh tập huấn lại cho văn phòng các Hội cấp huyện và xung quanh tỉnh

2.3

Tập huấn cộng tác viên tuyên truyền cho HKH (02 năm 01 lần)

2015

2017

HKH tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Cổng TTĐT, báo, Đài PT-TH, thường trực các huyện Hội, Hội xung quanh tỉnh.

2.4

Xuất bản Bản tin Khuyến học của tỉnh

Quý/năm

HKH tỉnh

2.5

Tổ chức họp báo (hàng năm), tuyên truyền, thông tin (tư liệu) về mô hình học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và tổ chức giao lưu, trao đổi về các mô hình trên phương tiện thông tin đại chúng

2014

2015

HKH tỉnh phối hợp với các phương tiện thông tin, báo chí, Đài PT-TH

2.6

Hội thảo về cơ chế, phương hướng, nội dung, biện pháp tăng cường các hoạt động phối hợp, liên kết giữa HKH với các tổ chức, lực lượng xã hội trong việc tuyên truyền đẩy mạnh phong trào HTSĐ trong gia đình, dòng họ, cộng đồng

2014

HKH tỉnh phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo, VH-TT-TT, Hội Phụ nữ, Hội Người cao tuổi, Hội Cựu giáo chức… cùng cấp

2.7

Biên soạn, in ấn tài liệu tuyên truyền (về lý luận và thực tiễn) xây dựng XHHT và phát triển các mô hình HTSĐ trong gia đình, dòng họ, cộng đồng

2014

2015

HKH tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo

2.8

Tổ chức hội nghị (02 năm 01 lần) đánh giá sự phối hợp, xác định thuận lợi, khó khăn, bất cập thời gian qua; đưa giải pháp yêu cầu, nội dung hoạt động phối hợp, liên kết trong thời gian tiếp theo

2016

HKH tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo

Nhiệm vụ 3: Phát động phong trào HTSĐ trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị.

TT

Nội dung hoạt động

Thời gian

Tổ chức, đơn vị thực hiện

3.1

Tổ chức hội nghị: Quán triệt Quyết định 89 và 281/QĐ-TTg theo tinh thần đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT; kế hoạch triển khai Đề án 281/QĐ-TTg

III/2014

HKH tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các Ban, Ngành, đoàn thể tỉnh, HKH cấp huyện/xung quanh tỉnh, phòng Giáo dục và Đào tạo

3.2

Hội nghị tập huấn xây dựng Kế hoạch triển khai QĐ - 281/QĐ-TTg và triển khai các mô hình điểm HTSĐ trong gia đình, dòng họ, cộng đồng

IV/2014

HKH tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, HKH các huyện, Hội trực thuộc tỉnh

3.3

Hội nghị triển khai nhân rộng các mô hình HTSĐ trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị

1/2016

HKH tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo

3.4

Tổ chức giám sát, đánh giá việc xây dựng điểm các mô hình

2015

HKH tỉnh/ huyện phối hợp với Sở Giáo dục và Đảo tạo/Phòng Giáo dục và Đào tạo

3.5

Hội nghị sơ kết hàng năm

2014

2015

HKH tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo

3.6

Đại hội biểu dương các gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị tiêu biểu (03 năm 01 lần)

2016

HKH các cấp phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo

Nhiệm vụ 4: Duy trì củng cố và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm Học tập cộng đồng, góp phần đẩy mạnh phong trào HTSĐ trong gia đình, dòng họ và cộng đồng.

TT

Nội dung hoạt động

Thời gian

Tổ chức, đơn vị thực hiện

4.1

Khảo sát thực trạng các Trung tâm Học tập cộng đồng, phân tích đánh giá, tìm nguyên nhân

2014

HKH tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo

4.2

Hội thảo về thực trạng và giải pháp duy trì, củng cố, phát triển các Trung tâm Học tập cộng đồng

2015

HKH tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo

4.3

Tập huấn nâng cao năng lực quản lý, điều hành, tổ chức hoạt động cho cán bộ HKH tham gia bộ máy, giảng dạy tại Trung tâm Học tập cộng đồng

- Tập huấn và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành ở Trung tâm Học tập cộng đồng

2014

2016

HKH tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo

4.4

Hội thảo liên ngành về cơ chế phối, kết hợp để xây dựng, củng cố Trung tâm Học tập cộng đồng nâng cao chất lượng, hiệu quả

2016

HKH phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu cho Ban chỉ đạo xây dựng XHHT

Nhiệm vụ 5: Tổ chức đánh giá, công nhận danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập” “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập”

TT

Nội dung hoạt động

Thời gian

Tổ chức, đơn vị thực hiện

5.1

Tổ chức tập huấn đánh giá, công nhận các danh hiệu trong phong trào HTSĐ

IV/2014

HKH phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo

5.2

Tổ chức đánh giá công nhận các danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” và kiểm tra việc triển khai bộ tiêu chí

2015

2016

HKH phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo đánh giá hàng năm, đề nghị UBND các cấp công nhận

5.3

Hội nghị sơ kết, tổng kết việc đánh giá, công nhận các danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, và “Đơn vị học tập”

2017

HKH phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN:

1. Kinh phí thực hiện Đề án do ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành được cấp cho Hội có tính chất đặc thù và các nguồn tài chính hợp pháp khác.

2. Căn cứ nhiệm vụ được giao, hàng năm Hội Khuyến học các cấp lập dự toán kinh phí thực hiện và tổng hợp vào dự toán chi ngân sách nhà nước cấp cho hoạt động của Hội, gửi cơ quan tài chính cùng cấp để bố trí kinh phí thực hiện theo quy định.

3. Cơ quan tài chính tỉnh, huyện, thị xã và cấp xã có trách nhiệm tham mưu với chính quyền cùng cấp, cân đối ngân sách dành kinh phí hỗ trợ việc xây dựng và thí điểm các mô hình học tập suốt đời, tổ chức quán triệt, tuyên truyền, tập huấn, nhân rộng, giám sát, đánh giá, khen thưởng các cá nhân, gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị, các tổ chức có thành tích đối với phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và tổ chức đánh giá, công nhận các danh hiệu “ Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “ Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” tại địa phương, cơ sở mình.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội Khuyến học tỉnh là cơ quan chủ trì phối hợp với các Ban, Ngành, đoàn thể của tỉnh để triển khai kế hoạch thực hiện đề án.

- Chỉ đạo, hướng dẫn Hội Khuyến học các cấp tổ chức triển khai việc đánh giá thực trạng, xây dựng các mô hình phù hợp với địa bàn vùng, miền để tổ chức thực hiện hàng năm.

- Tham mưu cho Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh về sự phối hợp, kết hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể qua Mặt trận tổ quốc tỉnh để triển khai ở các đơn vị thành viên của Mặt trận tổ quốc về xây dựng xã hội học tập và phong trào học tập suốt đời.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả việc triển khai thực hiện ở các cấp huyện, xã, báo cáo định kỳ với UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo xây dựng XHHT tỉnh và Trung ương HKH Việt Nam.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo, phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã phối hợp với HKH các cấp để tổ chức thí điểm và nhân rộng các mô hình HTSĐ trong gia đình, dòng họ, cộng đồng.

- Phối hợp trong việc củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm Học tập cộng đồng ở xã/phường và Trung tâm Giáo dục thường xuyên ở huyện/thị.

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kết hợp hoạt động trong các mô hình văn hóa ở địa phương, hướng vào mục tiêu để xây dựng các mô hình HTSĐ trong cộng đồng để góp phần xây dựng XHHT ở địa phương.

4. Sở Tài chính: Tham mưu, bố trí nguồn kinh phí hàng năm để thực hiện việc triển khai đề án ở địa phương có hiệu quả, thiết thực.

Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính, đầu tư, huy động xã hội đối với các hoạt động của đề án, phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện đề án theo nguồn kinh phí được cấp và phân bổ cho cấp huyện.

5. UBND cấp huyện, cấp xã

- Chỉ đạo các Ban, Ngành, đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp ở địa phương, cơ sở phối hợp với Hội Khuyến học các cấp trong việc triển khai thực hiện đề án ở địa phương, cơ sở quản lý.

- Có trách nhiệm bố trí ngân sách thực hiện đề án đã được phê duyệt.

- Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng của địa phương, cơ sở tuyên truyền về mô hình học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng.

- Phối hợp với Hội Khuyến học và ngành Giáo dục và Đào tạo cùng cấp đánh giá, công nhận danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập” ở địa bàn cấp xã, cấp huyện.

6. Đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, nghề nghiệp: Mặt trận tổ quốc, Liên đoàn Lao động, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi, Hội Cựu giáo chức… phối hợp với Hội Khuyến học các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên, đoàn viên… thuộc cơ quan, tổ chức được học thường xuyên, học suốt đời, tích cực xây dựng “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”; “Đơn vị học tập”.

Trên đây là Kế hoạch triển khai Quyết định số: 281/QĐ-TTg về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Căn cứ Kế hoạch này các Sở, Ban, Ngành liên quan chủ động phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị phản ánh về Hội Khuyến học tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh giải quyết./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1150/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1150/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/07/2014
Ngày hiệu lực14/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1150/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1150/QĐ-UBND 2014 phong trào học tập suốt đời đến 2020 theo 281/QĐ-TTg Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1150/QĐ-UBND 2014 phong trào học tập suốt đời đến 2020 theo 281/QĐ-TTg Bắc Kạn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1150/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýTriệu Đức Lân
        Ngày ban hành14/07/2014
        Ngày hiệu lực14/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1150/QĐ-UBND 2014 phong trào học tập suốt đời đến 2020 theo 281/QĐ-TTg Bắc Kạn

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1150/QĐ-UBND 2014 phong trào học tập suốt đời đến 2020 theo 281/QĐ-TTg Bắc Kạn

            • 14/07/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/07/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực