Quyết định 1150/QĐ-UBND

Quyết định 1150/QĐ-UBND năm 2015 về Danh mục dự án kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực du lịch tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2015-2020

Nội dung toàn văn Quyết định 1150/QĐ-UBND 2015 Danh mục dự án kêu gọi đầu tư du lịch Quảng Bình 2015 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1150/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 04 tháng 5 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ VÀO LĨNH VỰC DU LỊCH TỈNH QUẢNG BÌNH GIAI ĐOẠN 2015-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Quyết định số 952/QĐ-TTg ngày 23/06/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1928/QĐ-UBND ngày 12/08/2011 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 432/KHĐT-KTĐN ngày 30 tháng 03 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục dự án kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực du lịch tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2015-2020.

(có Danh mục dự án kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ KH&ĐT, Bộ VHTT&DL;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VPUBND tỉnh: LĐVP, VX;
- Lưu: VT, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Hoài

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1150/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1150/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/05/2015
Ngày hiệu lực04/05/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1150/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1150/QĐ-UBND 2015 Danh mục dự án kêu gọi đầu tư du lịch Quảng Bình 2015 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1150/QĐ-UBND 2015 Danh mục dự án kêu gọi đầu tư du lịch Quảng Bình 2015 2020
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1150/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýNguyễn Hữu Hoài
        Ngày ban hành04/05/2015
        Ngày hiệu lực04/05/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Đầu tư
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1150/QĐ-UBND 2015 Danh mục dự án kêu gọi đầu tư du lịch Quảng Bình 2015 2020

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1150/QĐ-UBND 2015 Danh mục dự án kêu gọi đầu tư du lịch Quảng Bình 2015 2020

            • 04/05/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/05/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực