Quyết định 1152/QĐ-UBND

Quyết định 1152/QĐ-UBND về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện thí điểm cắt giảm 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo lộ trình Đề án 1648, năm 2017 do tỉnh Lào Cai ban hành

Quyết định 1152/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính cắt giảm 30% thời gian theo đề án 1648 Lào Cai đã được thay thế bởi Quyết định 44/QĐ-UBND 2018 danh mục thủ tục thực hiện cắt giảm 30% thời gian giải quyết Lào Cai và được áp dụng kể từ ngày 10/01/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 1152/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính cắt giảm 30% thời gian theo đề án 1648 Lào Cai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1152/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 13 tháng 4 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM CẮT GIẢM 30% THỜI GIAN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO LỘ TRÌNH ĐỀ ÁN 1648, NĂM 2017

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1648/QĐ-UBND ngày 03/6/2016 của UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt Đề án Cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020 (sau đây gọi tắt là Đề án 1648)

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 27 TTr-STP ngày 21/3/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục 188 thủ tục hành chính thực hiện thí điểm cắt giảm 30% thời gian giải quyết theo “Đề án Cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020”, gồm: 87 thủ tục hành chính cấp tỉnh; 70 thủ tục hành chính cấp huyện; 31 thủ tục hành chính cấp xã

Điều 2. Thời điểm thực hiện cắt giảm từ ngày 15/4/2017 đến 31/12/2020.

Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn, căn cứ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết được phê duyệt theo Quyết định này triển khai thực hiện, đồng thời niêm yết, công khai tại bộ phận một cửa và trên trang thông tin điện tử của cơ quan đơn vị

Giao Sở Tư pháp là cơ quan đầu mối, chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, triển khai thực hiện thí điểm cắt giảm 30% thời gian giải quyết TTHC theo Quyết định này; đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp kết quả báo cáo UBND tỉnh định kỳ trong nội dung báo cáo kết quả Đề án 1648

Trường hợp, khi thủ tục hành chính có sự sửa đổi về thời gian thực hiện, thì việc thực hiện cắt giảm 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, được tính theo thời gian đã được sửa đổi của TTHC

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các đơn vị liên quan có trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 QĐ;
- Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC);
- TT. TU, HĐND, UBND tỉnh;
- PCVP1,2,3;
- Lưu: VT, TH1,4, NC3.

CHỦ TỊCH
Đặng Xuân Phong

 

PHỤ LỤC SỐ 01

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH THỰC HIỆN CẮT GIẢM 30% THỜI GIAN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1152/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2017 của UBND tỉnh Lào Cai)

STT

Tên cơ quan, đơn vị

Số lượng TTHC thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết

Thời hạn giải quyết TTHC (ngày)

Ghi chú

Theo quy định

Thời gian giải quyết sau khi cắt giảm 30% thời gian giải quyết

 

TỔNG CỘNG

87

 

 

 

1

Sở Công thương

07

 

 

 

- Lĩnh vực Công nghiệp

05

 

 

 

+ Cấp sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

 

15

11

 

+ Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện

 

10

07

 

+ Cấp lại thẻ an toàn điện

 

10

07

 

+ Huấn luyện và cấp sửa đổi, bổ sung thẻ an toàn điện

 

10

07

 

+ Điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực tỉnh không theo chu kỳ (đối với điều chỉnh hợp phần Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kv)

 

10

07

 

- Lĩnh vực Thương mại

02

 

 

 

+ Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại

 

07

05

 

+ Đăng ký thay đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại

 

07

05

 

2

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

06

 

 

 

- Lĩnh vực Lâm nghiệp

03

 

 

 

+ Miễn, giảm tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng (đối với tổ chức, cá nhân sử dụng DVMTR nằm trong phạm vi 01 tỉnh)

 

21

15

TTHC liên thông với VP UBND tỉnh (số thứ tự 148 QĐ số 163/QĐ-UBND)

+ Chấp thuận phương án nộp tiền trồng rừng thay thế về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng của tỉnh

 

15

11

 

+ Cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng giữa 03 loại rừng đối với những khu rừng do UBND cấp tỉnh xác lập

 

10

07

TTHC liên thông với VP UBND tỉnh (số thứ tự 147 QĐ số 163/QĐ-UBND)

- Lĩnh vực Bảo vệ thực vật

01

 

 

 

+ Cấp giấy phép vận chuyển thuốc Bảo vệ thực vật

 

03

02

 

- Lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

01

 

 

 

+ Xác nhận lại nội dung quảng cáo thực phẩm

 

 

 

 

Trường hợp thay đổi nội dung

 

23

16

 

Trường hợp Giấy xác nhận nội dung bị mất, thất lạc hoặc hư hỏng

 

08

06

 

3

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

14

 

 

Đăng ký vượt chỉ tiêu số lượng TTHC đăng ký cắt giảm (10 TTHC)

- Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

04

 

 

 

+ Cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật; cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc cấp tỉnh quản lý

 

15

11

 

+ Cấp lại, điều chỉnh giấy phép cơ sở chăm sóc người khuyết tật; cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc cấp tỉnh quản lý

 

15

11

 

+ Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật

 

15

11

 

+ Gia hạn Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh có từ 30% lao động trở lên là người khuyết tật

 

15

11

 

- Lĩnh vực Người có công

04

 

 

 

+ Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần

 

10

07

 

+ Thủ tục hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân trong các trường hợp:

- Bị tạm đình chỉ chế độ do bị kết án tù đã chấp hành xong hình phạt tù;

- Bị tạm đình chỉ do xuất cảnh trái phép nay trở về nước cư trú;

- Đã đi khỏi địa phương nhưng không làm thủ tục di chuyển hồ sơ nay quay lại đề nghị tiếp tục hưởng chế độ;

- Bị tạm đình chỉ chế độ chờ xác minh của cơ quan điều tra

 

10

07

 

 

+ Thủ tục lập sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình

 

15

11

 

+ Thủ tục giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng

 

10

07

 

- Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội

05

 

 

 

+ Cấp giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

 

22

16

 

+ Cấp lại giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

 

14

10

 

+ Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

 

14

10

 

+ Gia hạn giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

 

14

10

 

+ Đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân

 

25

18

 

- Lĩnh vực việc làm

01

 

 

 

+ Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

 

15

11

 

4

Sở Tài nguyên và Môi trường

03

 

 

 

- Lĩnh vực Khoáng sản

02

 

 

 

+ Thủ tục cấp giấy phép thăm dò khoáng sản

 

90

63

 

+ Thủ tục phê duyệt trữ lượng khoáng sản

 

180

126

 

- Lĩnh vực Tài nguyên nước

01

 

 

 

+ Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm

 

35

25

 

5

Sở Y tế

03

 

 

 

- Lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh

 

 

 

 

+ Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Phòng khám chuyên khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

90

63

 

+ Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Phòng chẩn trị y học cổ truyền thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

90

63

 

+ Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Nhà hộ sinh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

90

63

 

6

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

04

 

 

 

- Lĩnh vực Du lịch

03

 

 

 

+ Cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch

 

15

11

 

+ Cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch

 

15

11

 

+ Cấp lại biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch và cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch

 

15

11

 

- Lĩnh vực Thể thao

01

 

 

 

+ Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bóng bàn

 

07

05

TTHC liên thông với VP UBND tỉnh (số thứ tự 51, QĐ số 163/QĐ-UBND)

7

Sở Ngoại vụ

01

 

 

 

+ Thủ tục cho phép đoàn vào thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Ngoại vụ

 

03

02

 

8

Sở Tư pháp

07

 

 

 

- Lĩnh vực Bổ trợ Tư pháp

 

 

 

 

Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, phương án xây dựng Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ mới của Đoàn luật sư

 

22

16

TTHC liên thông với VP UBND tỉnh (số thứ tự 06, 07, 09, 11, 13, 12, 15, QĐ số 163/QĐ-UBND)

Phê chuẩn kết quả Đại hội luật sư

 

07

05

Thành lập Văn phòng công chứng

 

20

14

Hợp nhất Văn phòng công chứng

 

35

25

Sáp nhập Văn phòng công chứng

 

35

25

Chuyển nhượng Văn phòng công chứng

 

35

25

Thành lập Hội công chứng viên

 

45

32

9

Sở Giao thông vận tải

06

 

 

 

- Lĩnh vực Quản lý giao thông

01

 

 

 

+ Gia hạn Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao đường nhánh đấu nối vào quốc lộ

 

05

04

 

- Lĩnh vực Quản lý vận tải

01

 

 

 

+ Cấp phù hiệu xe trung chuyển

 

 

 

 

Đối với phương tiện mang biển đăng ký tại địa phương nơi giải quyết thủ tục hành chính

 

02

01

 

Đối với phương tiện mang biển số đăng ký không thuộc địa phương nơi giải quyết thủ tục hành chính

 

08

06

 

- Lĩnh vực Thủy Nội địa

01

 

 

 

+ Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

 

03

02

 

- Lĩnh vực Quản lý phương tiện

02

 

 

 

+ Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo

 

07

05

 

+ Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có thời hạn

 

15

11

 

- Lĩnh vực Người lái

01

 

 

 

+ Cấp Giấy phép xe tập lái

 

03

02

 

10

Sở Giáo dục và ĐT

05

 

 

 

- Lĩnh vực Giáo dục

 

 

 

 

+ Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường THPT chuyên

 

20

14

 

+ Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học

 

25

18

 

+ Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học phổ thông

 

15

11

 

+ Đề nghị phê duyệt việc dạy học bằng tiếng nước ngoài

 

20

14

 

11

Sở Nội vụ

07

 

 

 

- Lĩnh vực Tôn giáo

05

 

 

 

+ Đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có phạm vi hoạt động chủ yếu trong một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

30

21

 

+ Công nhận tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động chủ yếu trong một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

30

21

 

+ Đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố trong một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

20

14

 

+ Đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố trong một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

20

14

 

+ Đăng ký hiến chương, điều lệ sửa đổi của tổ chức tôn giáo quy định tại Điều 28, Điều 29 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP

 

07

05

 

- Lĩnh vực Hội

02

 

 

 

+ Hội tự giải thể (Giải thể Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh)

 

30

21

 

+ Đổi tên hội (Đề nghị đổi tên Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh)

 

30

21

 

12

Sở Xây dựng

07

 

 

Đăng ký vượt chỉ tiêu số lượng TTHC đăng ký cắt giảm (05 TTHC)

- Lĩnh vực kinh doanh bất động sản

01

 

 

 

+ Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản đối với dự án do UBND cấp tỉnh, cấp huyện quyết định việc đầu tư

 

30

21

 

- Lĩnh vực cấp giấy phép hoạt động cho nhà thầu nước ngoài

01

 

 

 

+ Điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C

 

20

14

 

- Lĩnh vực quản lý hoạt động xây dựng

01

 

 

 

+ Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (Đề nghị cắt giảm tiểu mục TTHC về điều chỉnh giấy phép xây dựng; tiểu mục Gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng không đề nghị cắt giảm)

 

30

21

 

- Lĩnh vực Nhà ở

04

 

 

 

+ Cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc Sở hữu nhà nước

 

30

21

 

+ Thẩm định giá bán, thuê, mua, thuê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên phạm vi địa bàn tỉnh

 

30

21

 

+ Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp tỉnh

 

20

14

 

+ Thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê, mua

 

15

11

 

13

Sở Khoa học & Công nghệ

02

 

 

 

- Lĩnh vực Năng lượng nguyên tử

01

 

 

 

+ Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X - quang chuẩn đoán trong y tế)

 

30

21

 

- Lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ

01

 

 

 

+ Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước và nhiệm vụ khoa học và công nghệ do quỹ của Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tài trợ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

 

05

04

 

14

Sở Thông tin & Truyền thông

03

 

 

 

- Lĩnh vực bưu chính

01

 

 

 

+ Sửa đổi bổ sung giấy phép bưu chính (Dịch vụ thư trong phạm vi nội tỉnh)

 

10

07

 

- Lĩnh vực xuất bản

02

 

 

 

+ Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

 

07

05

 

+ Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm

 

07

05

 

15

Sở Kế hoạch và Đầu tư

09

 

 

Đăng ký vượt chỉ tiêu số lượng TTHC đăng ký cắt giảm (03 TTHC)

- Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

02

 

 

 

+ Thông báo tạm ngừng kinh doanh

 

03

02

 

+ Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo

 

03

02

 

- Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã

04

 

 

 

+ Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của liên hiệp hợp tác xã

 

05

04

 

+ Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã hợp nhất

 

05

04

 

+ Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

 

05

04

 

+ Tạm ngừng hoạt động của liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

 

05

04

 

- Lĩnh vực Đấu thầu

02

 

 

 

+ Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn

 

 

 

 

Thẩm định

 

20

14

 

Phê duyệt

 

10

07

 

+ Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu xây lắp

 

 

 

 

Thẩm định

 

20

14

 

Phê duyệt

 

10

07

 

- Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam

01

 

 

 

+ Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 

05

04

 

16

Ban Quản lý khu kinh tế

03

 

 

 

Thủ tục đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

 

10

07

 

Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong KCN

 

07

05

 

Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong KCN

 

03

02

 

 

PHỤ LỤC SỐ 02

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN THỰC HIỆN CẮT GIẢM 30% THỜI GIAN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1152/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2017 của UBND tỉnh Lào Cai)

STT

Tên thủ tục hành chính

Số lượng TTHC thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết

Thời hạn giải quyết TTHC (ngày)

Ghi chú

Theo quy định

Thời gian giải quyết sau khi cắt giảm 30% thời gian giải quyết

 

TỔNG SỐ TTHC

70

 

 

 

A

THEO LĨNH VỰC

 

 

 

 

I

Lĩnh vực Tư pháp

13

 

 

 

1

Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

 

15

11

 

2

Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

 

 

 

 

- Giám hộ cử

 

05

04

 

- Giám hộ đương nhiên

 

03

02

 

3

Đăng ký lại Khai sinh có yếu tố nước ngoài

 

05

04

 

4

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

 

05

04

 

- Trường hợp phải có văn bản xác minh

 

13

09

 

5

Thay đổi người thực hiện TGPL

 

03

02

 

6

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

 

15

11

 

7

Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

 

15

11

 

8

Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật

 

05

04

 

9

Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải

 

11

08

 

10

Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật

 

05

04

 

11

Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài.

 

12

08

 

12

Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài (trường hợp phải xác minh)

 

03

02

 

13

Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài.

 

12

08

 

II

Lĩnh vực Nội vụ

05

 

 

 

1

Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành

 

15

11

 

2

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất

 

10

07

QĐ số 1052/QĐ-BNV ngày 10/10/2014

3

Thủ tục chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo

 

10

07

 

4

Thủ tục Cấp đăng ký cho dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện

 

15

11

 

5

Thủ tục đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một huyện, thành phố thuộc tỉnh

 

15

11

 

III

Lĩnh vực Lao động TBXH

11

 

 

 

1

Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật đặc biệt nặng)

 

28

20

 

2

Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ (cắt giảm tiểu mục TTHC cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ)

 

03

02

 

3

Cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản Iý cấp huyện.

 

10

07

 

4

Cấp lại giấy phép chăm sóc người khuyết tật, người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý cấp huyện

 

10

07

 

5

Hoãn chấp hành Quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại Trung tâm quản lý sau cai nghiện

 

07

05

 

6

Miễn chấp hành Quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại Trung tâm quản lý sau cai nghiện

 

07

05

 

7

Việc hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sỹ (cắt giảm tiểu mục thực hiện TTHC tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

03

02

 

8

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú cùng địa bàn huyện

 

06

04

 

9

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng

 

05

04

 

10

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi)

 

28

20

 

11

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở bảo trợ xã hội

 

32

22

 

IV

Lĩnh vực Tài chính kế hoạch

12

 

 

 

1

Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất

 

05

04

 

2

Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh

 

03

02

 

3

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện địa điểm kinh doanh HTX

 

05

04

 

4

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

 

03

02

 

5

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất)

 

05

04

 

6

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

 

05

04

 

7

Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã

 

05

04

 

8

Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã

 

05

04

 

9

Đăng ký khi hợp tác xã chia

 

05

04

 

10

Đăng ký khi hợp tác xã tách

 

05

04

 

11

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

 

05

04

 

12

Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập

 

05

04

 

V

Lĩnh vực Giáo dục

08

 

 

 

1

Thành lập trung tâm học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn

 

15

11

 

2

Thành lập nhà trường, nhà trẻ

 

35

25

 

3

Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập

 

30

21

 

4

Thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục

 

35

25

 

5

Sáp nhập, chia tách trường Tiểu học

 

40

28

 

6

Sáp nhập, chia tách trường THCS

 

40

28

 

7

Cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ tư thục

 

20

14

 

8

Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ tư thục

 

35

25

 

VI

Lĩnh vực Công thương (Kinh tế, hạ tầng)

08

 

 

 

1

Cấp phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh

 

15

11

 

2

Cấp lại giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

 

15

11

 

3

Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

 

10

07

 

4

Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

 

15

11

 

5

Cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

 

10

07

 

6

Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

 

15

11

 

7

Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

 

15

11

 

8

Cấp sửa đổi bổ sung giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu.

 

10

07

 

VII

Lĩnh vực Nông nghiệp

05

 

 

 

1

Phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác tận dụng gỗ trên đất rừng tự nhiên chuyển sang trồng cao su của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn.

 

10

07

 

2

Phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác chính gỗ rừng tự nhiên của chủ rừng là hộ gia đình

 

10

07

 

3

Giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân

 

36

25

 

4

Thuê rừng đối với hộ gia đình, cá nhân

 

46

32

 

5

Thu hồi rừng của hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn được Nhà nước giao rừng không thu tiền sử dụng rừng hoặc được giao rừng có thu tiền sử dụng rừng mà tiền đó có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc được thuê rừng trả tiền thuê hàng năm nay chuyển đi nơi khác, đề nghị giảm diện tích rừng hoặc không có nhu cầu sử dụng rừng; chủ rừng tự nguyện trả lại rừng thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện

 

30

21

 

XIII

Lĩnh vực Tài nguyên môi trường

02

 

 

 

1

Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân

 

15

11

 

Đối với vùng sâu, vùng xa, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế khó khăn

 

30

21

 

2

Thủ tục đính chính giấy chứng nhận đã cấp

 

15

11

 

IX

Lĩnh vực Văn hóa

05

 

 

 

1

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)

 

30

21

 

2

Đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

 

20

14

 

3

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện)

 

15

11

 

4

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

 

15

11

 

5

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

 

30

21

 

X

Lĩnh vực thông tin truyền thông

01

 

 

 

1

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

 

10

07

 

B

NỘI DUNG CỤ THỂ

 

 

1

Huyện Văn Bàn

11

 

- Lĩnh vực Tư pháp

05

 

+ Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

 

 

+ Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

 

 

+ Đăng ký lại Khai sinh có yếu tố nước ngoài

 

 

+ Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

 

 

+ Thủ tục thay đổi người thực hiện TGPL

 

 

- Lĩnh vực văn hóa

01

 

+ Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)

 

 

- Lĩnh vực tài chính - kế hoạch

02

 

+ Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất

 

 

+ Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh

 

 

- Lĩnh vực Nội vụ

01

 

+ Thủ tục đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành.

 

 

- Lĩnh vực lao động thương binh, xã hội

02

 

+ Cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý cấp huyện.

 

 

+ Cấp lại giấy phép chăm sóc người khuyết tật, người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý cấp huyện

 

 

2

Bảo Thắng

10

 

- Lĩnh vực tư pháp

02

 

+ Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

 

 

+ Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

 

 

- Lĩnh vực Giáo dục

01

 

+ Thành lập trung tâm học tập cộng đồng xã, thị trấn

 

 

+ Giải thể trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn

 

Không quy định thời gian

- Lĩnh vực tài chính kế hoạch

01

 

+ Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện địa điểm kinh doanh HTX

 

 

- Lĩnh vực nội vụ

01

 

+ Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất

 

QĐ số 1052/QĐ-BNV ngày 10/10/2014

- Lĩnh vực Văn hóa

01

 

+ Đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

 

 

- Lĩnh vực kinh tế hạ tầng

01

 

+ Cấp phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh

 

 

- Lĩnh vực Lao động - Thương binh xã hội

02

 

+ Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật đặc biệt nặng)

 

 

+ Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ

 

 

- Lĩnh vực Tài nguyên môi trường

01

 

+ Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân

 

 

3

Huyện Si Ma Cai

16

Đăng ký vượt chỉ tiêu số lượng TTHC đăng ký cắt giảm (05 TTHC)

- Lĩnh vực Tư pháp

03

 

+ Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

 

 

+ Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

 

 

+ Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật (cấp huyện)

 

 

- Lĩnh vực Nội vụ

01

 

+ Thủ tục chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo.

 

 

- Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

02

 

+ Phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác tận dụng gỗ trên diện tích đất rừng tự nhiên chuyển sang trồng cao su của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn

 

 

+ Phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác chính gỗ rừng tự nhiên của chủ rừng là hộ gia đình

 

 

- Lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội

02

 

+ Cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý cấp huyện.

 

 

+ Cấp lại giấy phép chăm sóc người khuyết tật, người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý cấp huyện

 

 

- Lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch

01

 

+ Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

 

 

- Lĩnh vực Kinh tế - Hạ tầng

02

 

+ Cấp lại giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

 

 

+ Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

 

 

- Lĩnh vực Giáo dục

03

 

+ Thành lập nhà trường, nhà trẻ

 

 

+ Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập

 

 

+ Thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục

 

 

- Lĩnh vực Tài nguyên Môi trường

01

 

+ Thủ tục đính chính giấy chứng nhận đã cấp

 

 

- Lĩnh vực Văn hóa

01

 

+ Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)

 

 

4

Huyện Bát Xát

13

Đăng ký vượt chỉ tiêu số lượng TTHC đăng ký cắt giảm (02 TTHC)

- Lĩnh vực Tư pháp

02

 

+ Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải

 

 

+ Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

 

 

- Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

0

 

+ Thủ tục gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế

 

Không quy định thời hạn

- Lĩnh vực Văn hóa, xã hội

02

 

+ Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện)

 

 

+ Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

 

 

- Lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch

02

 

+ Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

 

Không quy định thời hạn

+ Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất)

 

 

+ Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

 

 

- Lĩnh vực Kinh tế - Hạ tầng (Công thương)

02

 

+ Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

 

 

+ Cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

 

 

- Lĩnh vực Lao động Thương binh Xã hội

02

 

+ Hoãn chấp hành Quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại Trung tâm quản lý sau cai nghiện

 

 

+ Miễn chấp hành Quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại Trung tâm quản lý sau cai nghiện

 

 

- Lĩnh vực Giáo dục Đào tạo

02

 

+ Sáp nhập, chia tách trường Tiểu học

 

 

+ Sáp nhập, chia tách trường THCS

 

 

- Lĩnh vực Nội vụ

01

 

+ Thủ tục Cấp đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện

 

 

5

Thành phố Lào Cai

11

 

- Lĩnh vực tư pháp

03

 

+ Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật

 

 

+ Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật

 

 

+ Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải (cấp huyện)

 

 

- Lĩnh vực Tài chính kế hoạch

08

 

+ Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã

 

 

+ Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã

 

 

+ Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

 

 

+ Đăng ký khi hợp tác xã chia

 

 

+ Đăng ký khi hợp tác xã tách

 

 

+ Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất

 

 

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

 

 

+ Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập

 

 

6

Huyện Bảo Yên

14

Đăng ký vượt chỉ tiêu số lượng TTHC đăng ký cắt giảm (03 TTHC)

- Lĩnh vực Tư pháp

02

 

+ Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài.

 

 

+ Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

 

 

- Lĩnh vực tài chính

02

 

+ Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất

 

 

+ Đăng ký khi hợp tác xã chia

 

 

- Lĩnh vực nội vụ

01

 

+ Thủ tục đăng ký hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một huyện, thành phố thuộc tỉnh

 

 

- Lĩnh vực giáo dục

03

 

+ Thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục

 

 

+ Cho phép hoạt động nhà trường, nhà trẻ tư thục

 

 

+ Sáp nhập, chia tách nhà trường, nhà trẻ tư thục

 

 

- Lĩnh vực văn hóa

02

 

+ Đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

 

 

+ Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

 

 

- Lĩnh vực Công thương

02

 

+ Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

 

 

+ Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

 

 

- Lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội

02

 

+ Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sỹ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sỹ

 

 

+ Việc hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sỹ

 

 

7

Huyện Sa Pa

17

Đăng ký vượt chỉ tiêu số lượng TTHC đăng ký cắt giảm (06 TTHC)

- Lĩnh vực Tư pháp

02

 

+ Đăng ký lại Khai sinh có yếu tố nước ngoài

 

 

+ Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

 

 

- Lĩnh vực Kinh tế, hạ tầng (Công thương)

02

 

+ Cấp sửa đổi bổ sung giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu.

 

 

+ Cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

 

 

- Lĩnh vực Tài chính, kế hoạch

03

 

+ Đăng ký khi hợp tác xã chia

 

 

+ Đăng ký thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã.

 

 

+ Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh

 

 

- Lĩnh vực Lao động Thương binh, xã hội

03

 

+ Cấp giấy giới thiệu thăm viếng mộ liệt sỹ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sỹ.

 

 

+ Hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sỹ

 

 

+ Thủ tục hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng

 

Không quy định về thời gian

+ Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú cùng địa bàn huyện

 

 

+ Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng

 

 

- Lĩnh vực Nội vụ

02

 

+ Thủ tục Cấp đăng ký cho dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện

 

 

+ Thủ tục đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành

 

 

- Lĩnh vực Thông tin và truyền thông

01

 

+ Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

 

 

- Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

03

 

+ Giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân

 

 

+ Thuê rừng đối với hộ gia đình, cá nhân

 

 

+ Thu hồi rừng của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn được Nhà nước giao rừng không thu tiền sử dụng rừng hoặc được giao rừng có thu tiền sử dụng rừng mà tiền đó có nguồn gốc nhà nước hoặc được thuê rừng trả tiền thuê hàng năm nay chuyển đi nơi khác, đề nghị giảm diện tích rừng, hoặc không có nhu cầu sử dụng rừng; chủ rừng tự nguyện trả lại rừng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện

 

 

8

Huyện Mường Khương

09

 

- Lĩnh vực Tư pháp

05

 

+ Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.

 

 

+ Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

 

 

+ Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

 

 

+ Thủ tục đăng ký lại việc sinh có yếu tố nước ngoài

 

 

+ Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật

 

 

- Lĩnh vực nông nghiệp

01

 

+ Phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác chính gỗ rừng tự nhiên của rừng là tổ chức

 

Không quy định thời gian

+ Thu hồi rừng của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn được nhà nước giao rừng không thu tiền sử dụng rừng hoặc được giao rừng có thu tiền sử dụng rừng mà tiền đó có nguồn gốc nhà nước hoặc được thuê rừng trả tiền thuê hàng năm nay chuyển đi nơi khác, đề nghị giảm diện tích rừng, hoặc không có nhu cầu sử dụng rừng; chủ rừng tự nguyện trả lại rừng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện

 

 

+ Phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác gỗ rừng tự nhiên phục vụ nhu cầu hàng năm của chủ rừng là tổ chức

 

Không quy định thời gian

- Lĩnh vực Lao động Thương binh, xã hội

03

 

+ Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú cùng địa bàn huyện

 

 

+ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi)

 

 

+ Thủ tục hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật đặc biệt nặng)

 

 

 

Huyện Bắc Hà

11

 

- Lĩnh vực Giáo dục

01

 

+ Thành lập nhà trường, nhà trẻ

 

 

- Lĩnh vực tài chính kế hoạch

01

 

+ Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện địa điểm kinh doanh HTX

 

 

- Lĩnh vực Tư pháp

01

 

+ Thủ tục Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

 

 

+ Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

 

Đã đăng ký năm 2016

- Lĩnh vực Văn hóa

01

 

+ Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện)

 

 

- Lĩnh vực kinh tế hạ tầng

01

 

+ Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

 

 

- Lĩnh vực Lao động - Thương binh xã hội

04

 

+ Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả đối tượng NKT đặc biệt nặng)

 

 

+ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi)

 

 

+ Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú cùng địa bàn huyện.

 

 

+ Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở bảo trợ xã hội

 

 

- Lĩnh vực Nội vụ

01

 

+ Thủ tục cấp đăng ký dòng họ tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC SỐ 03

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ THỰC HIỆN CẮT GIẢM 30% THỜI GIAN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1152/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2017 của UBND tỉnh Lào Cai)

STT

Tên thủ tục hành chính

Số lượng TTHC thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết

Thời hạn giải quyết TTHC (ngày)

Ghi chú

Theo quy định

Thời gian giải quyết sau khi cắt giảm 30% thời gian giải quyết

 

TỔNG SỐ TTHC

31

 

 

 

A

THEO LĨNH VỰC

 

 

 

 

I

Lĩnh vực Tư pháp

17

 

 

 

1

Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con

 

03

02

 

- Trường hợp xác minh

 

08

06

 

2

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

 

05

04

 

3

Đăng ký lại kết hôn

 

05

04

 

- Trường hợp phải có văn bản xác minh

 

13

09

 

4

Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước

 

30

21

 

5

Đăng ký chấm dứt giám hộ

 

02

01

 

6

Đăng ký thay đổi cải chính, bổ sung hộ tịch

 

 

 

 

- Thay đổi cải chính

 

03

02

 

- Trường hợp phải xác minh (thay đổi cải chính)

 

06

04

 

7

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

 

03

02

 

- Trường hợp xác minh

 

06

04

 

8

Đăng ký kết hôn

 

 

 

 

- Trường hợp phải xác minh

 

05

04

 

9

Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động

 

05

04

 

10

Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

 

05

04

 

- Trường hợp xác minh

 

13

09

 

11

Thủ tục đăng ký lại khai tử

 

05

04

 

- Trường hợp phải xác minh

 

10

07

 

12

Thủ tục thôi làm hòa giải viên

 

05

04

 

13

Đăng ký giám hộ

 

03

02

 

14

Đăng ký Khai tử lưu động

 

05

04

 

15

Đăng ký Khai sinh lưu động

 

05

04

 

16

Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

 

07

05

 

- Trường hợp phải xác minh

 

12

08

 

17

Đăng ký lại Khai sinh

 

05

04

 

- Trường hợp phải xác minh

 

13

09

 

II

Lĩnh vực lao động TBXH

05

 

 

 

1

Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật

 

03

02

 

2

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật

 

35

25

 

3

Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng

 

06

04

 

4

Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng

 

05

04

 

5

Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng

 

05

04

 

III

Lĩnh vực văn hóa xã hội

02

 

 

 

1

Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

 

07

05

 

2

Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1000 bản

 

03

02

 

IV

Lĩnh vực công thương (Kinh tế, hạ tầng)

03

 

 

 

1

Cấp lại giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại

 

10

07

 

2

Cấp giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại

 

07

05

 

3

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại

 

10

07

 

V

Lĩnh vực tài nguyên môi trường

01

 

 

 

1

Thủ tục giải quyết hòa giải tranh chấp đất đai

 

45

32

 

VI

Lĩnh vực dân tộc

01

 

 

 

1

Phê duyệt đối tượng vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012-2015

 

30

21

 

VII

Lĩnh vực Nội vụ

01

 

 

 

1

Thủ tục thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng.

 

10

07

 

VIII

Lĩnh vực thanh tra

01

 

 

 

1

Giải quyết tố cáo

 

60

42

 

 

- Đối với vụ việc phức tạp

 

90

93

 

B

NỘI DUNG CỤ THỂ

1

Xã thuộc huyện Văn Bàn

05

 

- Lĩnh vực tư pháp

03

 

+ Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con

 

 

+ Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

 

 

+ Đăng ký lại kết hôn

 

 

- Lĩnh vực văn hóa

01

 

+ Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

 

 

- Lĩnh vực nội vụ

01

 

+ Thủ tục thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng.

 

 

2

Xã thuộc huyện Bảo Thắng

06

Đăng ký vượt chỉ tiêu số lượng TTHC đăng ký cắt giảm (01 TTHC)

- Lĩnh vực Tư pháp

06

 

+ Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước

 

 

+ Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

 

 

+ Đăng ký chấm dứt giám hộ

 

 

+ Đăng ký thay đổi cải chính, bổ sung hộ tịch

 

 

+ Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

 

 

+ Đăng ký kết hôn

 

 

- Lĩnh vực Dân tộc

0

 

+ Phê duyệt đối tượng vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012-2015

 

Đã đăng ký năm 2016

3

Xã thuộc huyện Si Ma Cai

05

 

- Lĩnh vực Tư pháp

01

 

+ Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật

 

Không quy định thời gian

+ Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động

 

 

- Lĩnh vực Nông - Lâm nghiệp

0

 

+ Đăng ký khai thác tre nứa trong rừng sản xuất, rừng phòng hộ là rừng tự nhiên của chủ rừng là hộ gia đình

 

Đã bị bãi bỏ QĐ 3142/QĐ-BNNPTNT

- Lĩnh vực Lao động Thương binh, xã hội

01

 

+ Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật

 

 

- Lĩnh vực Nội vụ

01

 

+ Thủ tục thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng

 

 

- Lĩnh vực Kinh tế, hạ tầng (Công thương)

01

 

+ Cấp lại giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại

 

 

- Lĩnh vực Văn hóa - Thể thao

01

 

+ Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

 

 

4

Xã thuộc huyện Bát Xát

07

Đăng ký vượt chỉ tiêu số lượng TTHC đăng ký cắt giảm (02 TTHC)

- Lao động Thương binh, Xã hội

02

 

+ Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng

 

 

+ Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng

 

 

- Lĩnh vực văn hóa, xã hội

01

 

+ Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

 

 

- Lĩnh vực Tư pháp

04

 

+ Thủ tục đăng ký lại kết hôn

 

 

+ Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

 

 

+ Thủ tục đăng ký lại khai tử

 

 

+ Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

 

 

5

Xã thuộc huyện Bảo Yên

05

 

- Lĩnh vực tư pháp

02

 

+ Thủ tục thôi làm hòa giải viên

 

 

+ Đăng ký nhận cha, mẹ, con

 

 

- Lao động Thương binh Xã hội

0

 

+ Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sỹ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sỹ

 

Thời gian thực hiện TTHC 01 ngày

- Lĩnh vực thanh tra

01

 

+ Giải quyết tố cáo

 

 

- Lĩnh vực văn hóa, xã hội

01

 

+ Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1000 bản

 

 

- Lĩnh vực nông lâm nghiệp

0

 

+ Xác nhận đơn xin thuê rừng đối với gia đình, cá nhân

 

TTHC đã bị sửa đổi

- Lĩnh vực tài nguyên môi trường

01

 

+ Hòa giải tranh chấp đất đai

 

 

6

Xã thuộc huyện Sa Pa

08

Đăng ký vượt chỉ tiêu số lượng TTHC đăng ký cắt giảm (03 TTHC)

- Lĩnh vực Tư pháp

05

 

+ Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước

 

 

+ Đăng ký lại kết hôn

 

 

+ Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

 

 

+ Đăng ký giám hộ

 

 

+ Đăng ký nhận cha, mẹ, con

 

 

- Lĩnh vực Văn hóa xã hội

02

 

+ Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

 

 

+ Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 đến dưới 1000 bản

 

 

- Lĩnh vực Lao động thương binh, xã hội

01

 

+ Xác định mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật

 

 

7

Thành phố Lào Cai

04

 

- Lĩnh vực Tài nguyên Môi trường

01

 

+ Thủ tục giải quyết hòa giải tranh chấp đất đai

 

 

- Lĩnh vực thương binh xã hội

0

 

+ Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sỹ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sỹ

 

Thời gian thực hiện TTHC 01 ngày

- Lĩnh vực Kinh tế, hạ tầng (Công thương)

03

 

+ Cấp giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại

 

 

+ Cấp lại giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại

 

 

+ Cấp sửa đổi, bổ sung giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại

 

 

8

Xã thuộc huyện Mường Khương

06

Đăng ký vượt chỉ tiêu số lượng TTHC đăng ký cắt giảm (01 TTHC)

- Lĩnh vực Tư pháp

03

 

+ Đăng ký Khai tử lưu động

 

 

+ Đăng ký khai sinh lưu động

 

 

+ Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

 

 

- Lĩnh vực thương binh xã hội

03

 

+ Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng

 

 

+ Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng

 

 

+ Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng

 

 

 

Xã thuộc huyện Bắc Hà

4

 

 

- Lĩnh vực Tư pháp

03

 

 

+ Đăng ký lại Khai sinh

 

 

 

+ Đăng ký Khai sinh lưu động

 

 

 

+ Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

 

 

 

- Lĩnh vực thương binh xã hội

01

 

 

+ Thủ tục đổi cấp lại giấy xác nhận khuyết tật

 

 

 

+ Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sỹ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sỹ

 

Thời gian thực hiện TTHC 01 ngày

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1152/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1152/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/04/2017
Ngày hiệu lực13/04/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/01/2018
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1152/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1152/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính cắt giảm 30% thời gian theo đề án 1648 Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1152/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính cắt giảm 30% thời gian theo đề án 1648 Lào Cai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1152/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýĐặng Xuân Phong
        Ngày ban hành13/04/2017
        Ngày hiệu lực13/04/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/01/2018
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1152/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính cắt giảm 30% thời gian theo đề án 1648 Lào Cai

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1152/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính cắt giảm 30% thời gian theo đề án 1648 Lào Cai