Quyết định 1153/QĐ-BXD

Quyết định 1153/QĐ-BXD năm 2013 Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Xây dựng

Quyết định 1153/QĐ-BXD năm 2013 Quy chế phát ngôn cung cấp thông tin báo chí đã được thay thế bởi Quyết định 130/QĐ-BXD Quy chế phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí 2017 và được áp dụng kể từ ngày 14/03/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 1153/QĐ-BXD năm 2013 Quy chế phát ngôn cung cấp thông tin báo chí


BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1153/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA BỘ XÂY DỰNG

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Báo chí ngày 28/12/1989; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12/6/1999;

Căn cứ Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 25/2013/QĐ-TTg ngày 04/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Xây dựng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2013 và thay thế Quyết định số 27/2007/QĐ-BXD ngày 29/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Xây dựng.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Người phát ngôn của Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Các cơ quan thông tấn báo chí TW, Website CP;
- Lưu VT, P.TTTT.

BỘ TRƯỞNG
Trịnh Đình Dũng

 

QUY CHẾ

PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA BỘ XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1153/QĐ-BXD ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh

1. Quy chế này quy định về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Xây dựng theo các quy định của pháp luật về báo chí hiện hành.

2. Quy chế này áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Xây dựng.

Điều 2. Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

1. Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Xây dựng gồm:

a) Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

b) Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng - Người được Bộ trưởng Bộ Xây dựng giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thường xuyên (sau đây gọi tắt là Người phát ngôn). Họ tên, chức vụ, số điện thoại và địa chỉ email của Người phát ngôn được công bố bằng văn bản cho các cơ quan báo chí, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí và đăng tải trên trang thông tin điện tử Bộ Xây dựng (www.moc.gov.vn) và Báo Xây dựng điện tử (www.baoxaydung.com.vn).

c) Người được ủy quyền phát ngôn gồm:

- Các Thứ trưởng Bộ Xây dựng phụ trách lĩnh vực được Bộ trưởng Bộ Xây dựng ủy quyền phát ngôn hoặc phối hợp với Người phát ngôn để phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí về những vấn đề cụ thể thuộc lĩnh vực được Bộ trưởng phân công.

- Trường hợp Chánh Văn phòng Bộ vắng mặt không thể thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thì báo cáo Bộ trưởng ủy quyền cho người khác có trách nhiệm thuộc Bộ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; việc ủy quyền phát ngôn được thực hiện bằng văn bản, chỉ áp dụng trong từng vụ việc và có thời hạn nhất định. Khi thực hiện ủy quyền thì họ tên, chức vụ, số điện thoại và địa chỉ email của người được ủy quyền phải được đăng tải trên trang thông tin điện tử Bộ Xây dựng trong thời hạn 12h kể từ khi ký văn bản ủy quyền.

2. Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn không được ủy quyền lại người khác.

3. Người phát ngôn hoặc Người được ủy quyền phát ngôn phải bảo đảm các tiêu chuẩn theo các quy định của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực công tác tư tưởng, thông tin báo chí và theo quy định tại Khoản 3 Điều 2 Quyết định số 25/2013/QĐ-TTg ngày 04/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

4. Chỉ những người có thẩm quyền phát ngôn quy định tại khoản 1 Điều này mới được nhân danh Bộ Xây dựng để phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Thông tin do những người này cung cấp là thông tin chính thức về hoạt động của Bộ Xây dựng.

5. Cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Xây dựng được cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định pháp luật nhưng không được nhân danh Bộ Xây dựng để phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí; không được tiết lộ bí mật điều tra, bí mật công vụ, thông tin sai sự thật; trung thực khi cung cấp thông tin cho báo chí và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về nội dung thông tin đã cung cấp.

Chương II

PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ

Điều 3. Phát ngôn và cung cấp thông tin định kỳ

Bộ Xây dựng tổ chức cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí về hoạt động của Bộ và các lĩnh vực quản lý nhà nước thông qua các hình thức sau:

1. Cung cấp thông tin cho báo chí hàng ngày về các hoạt động của Bộ và công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Bộ; tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng và trên Báo Xây dựng điện tử.

2. Ít nhất 3 tháng một lần, tổ chức họp báo để cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí, việc tổ chức họp báo thực hiện theo quy định hiện hành.

3. Trường hợp cần thiết, tổ chức cung cấp thông tin cho báo chí bằng văn bản hoặc thông tin trực tiếp tại các cuộc giao ban hàng tuần do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.

4. Cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho Cổng thông tin điện tử của Chính phủ theo quy định hiện hành.

Điều 4. Phát ngôn và cung cấp thông tin trong trường hợp đột xuất, bất thường

1. Người phát ngôn hoặc Người được ủy quyền phát ngôn có trách nhiệm phát ngôn và cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho báo chí trong các trường hợp đột xuất, bất thường sau đây:

a) Khi thấy cần thiết phải thông tin trên báo chí về sự kiện, vấn đề quan trọng, gây tác động lớn trong xã hội thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng nhằm cảnh báo kịp thời và định hướng dư luận xã hội; thông tin về quan điểm và cách xử lý của Bộ Xây dựng đối với các sự kiện, vấn đề đó.

Trường hợp xảy ra vụ việc cần có ngay ý kiến ban đầu của Bộ Xây dựng thì Người phát ngôn hoặc Người được ủy quyền phát ngôn có trách nhiệm chủ động phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí trong thời gian chậm nhất là một (01) ngày, kể từ khi vụ việc xảy ra.

b) Khi cơ quan báo chí hoặc cơ quan chỉ đạo, quản lý nhà nước về báo chí có yêu cầu phát ngôn và cung cấp thông tin về các sự kiện, vấn đề thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng đã được nêu trên báo chí hoặc về các sự kiện, vấn đề nêu tại khoản 1 Điều này.

c) Khi có căn cứ cho rằng báo chí đăng tải thông tin sai sự thật thuộc lĩnh vực do Bộ Xây dựng quản lý, Người phát ngôn hoặc Người được ủy quyền phát ngôn yêu cầu cơ quan báo chí đó phải đăng tải ý kiến phản hồi, cải chính theo quy định của pháp luật.

2. Việc tổ chức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong trường hợp đột xuất, bất thường được thực hiện thông qua một hoặc một số hình thức sau:

a) Thông tin trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng và Báo Xây dựng điện tử;

b) Tổ chức họp báo;

c) Thông tin bằng văn bản hoặc bằng hình thức khác cho các cơ quan báo chí.

3. Tổ chức họp báo cung cấp thông tin:

a) Trong buổi họp báo, Người phát ngôn hoặc Người được ủy quyền phát ngôn cung cấp cho báo chí các thông tin về các nội dung sau:

- Các hoạt động chủ yếu của Bộ Xây dựng;

- Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Bộ và lãnh đạo Bộ;

- Quan điểm và ý kiến giải quyết của Bộ đối với vấn đề quan trọng, đột xuất được báo chí và dư luận xã hội quan tâm.

b) Người phát ngôn hoặc Người được ủy quyền phát ngôn có trách nhiệm trả lời các câu hỏi của phóng viên tham dự buổi họp báo. Trường hợp Người phát ngôn hoặc Người được ủy quyền phát ngôn thấy nội dung câu hỏi vượt quá thẩm quyền hoặc có những điểm chưa rõ cần phải xin ý kiến lãnh đạo Bộ hoặc phải tham khảo, thu thập thêm thông tin thì được phép không trả lời ngay và hẹn trả lời các nội dung này vào thời gian thích hợp.

c) Trong trường hợp họp báo có nội dung về các vấn đề chuyên môn sâu, Người phát ngôn hoặc Người được ủy quyền phát ngôn mời lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện và các đơn vị liên quan cùng tham gia buổi họp báo và trả lời yêu cầu của báo chí liên quan đến lĩnh vực chuyên môn thuộc đơn vị mình phụ trách.

d) Nội dung thông tin cung cấp tại buổi họp báo sẽ được đăng tải đầy đủ trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng và Báo Xây dựng.

Điều 5. Quyền hạn và trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Xây dựng trong việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

1. Bộ trưởng Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Xây dựng kể cả trong trường hợp uỷ quyền cho người khác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

2. Bộ trưởng Bộ Xây dựng tổ chức chỉ đạo việc chuẩn bị các thông tin và chế độ phát ngôn của Bộ Xây dựng.

3. Bộ trưởng Bộ Xây dựng xem xét tạo điều kiện về kinh phí cho Người phát ngôn hoặc Người được uỷ quyền phát ngôn của Bộ để thực hiện việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Điều 6. Quyền và trách nhiệm của Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn

1. Người phát ngôn hoặc Người được ủy quyền phát ngôn được nhân danh đại diện cho Bộ Xây dựng thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

2. Người phát ngôn hoặc Người được ủy quyền phát ngôn có quyền yêu cầu các đơn vị, cá nhân có liên quan thuộc Bộ Xây dựng cung cấp thông tin, tập hợp thông tin để phát ngôn, cung cấp thông tin định kỳ, đột xuất cho báo chí theo quy định tại Điều 3, Điều 4 của Quy chế này để trả lời các phản ánh, kiến nghị, phê bình, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân do cơ quan báo chí chuyển đến hoặc đăng, phát trên báo chí theo quy định của pháp luật. Khi có yêu cầu của Người phát ngôn hoặc Người được ủy quyền phát ngôn về việc cung cấp thông tin thì các cá nhân, đơn vị phải thực hiện đúng yêu cầu về nội dung và thời hạn cung cấp thông tin.

3. Phòng Thông tin và Truyền thông trực thuộc Văn phòng Bộ có nhiệm vụ giúp việc cho Người phát ngôn hoặc Người được ủy quyền phát ngôn trong việc phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và những công việc khác theo yêu cầu.

4. Đối với những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, những vấn đề thể hiện quan điểm tư tưởng đổi mới của Bộ trong công tác quản lý Nhà nước, Người phát ngôn hoặc Người được ủy quyền phát ngôn có trách nhiệm báo cáo Bộ trưởng Bộ Xây dựng về nội dung trước khi phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

5. Người phát ngôn hoặc Người được ủy quyền phát ngôn có quyền từ chối, không phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong các trường hợp sau đây:

a) Những vấn đề thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật; những vấn đề bí mật thuộc nguyên tắc và quan điểm của Đảng; những vấn đề không thuộc quyền hạn phát ngôn;

b) Các vụ án đang được điều tra hoặc chưa xét xử, trừ trường hợp các cơ quan hành chính Nhà nước, cơ quan điều tra có yêu cầu cần thông tin trên báo chí những vấn đề có lợi cho hoạt động điều tra và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm;

c) Các vụ việc đang trong quá trình thanh tra; nghiên cứu giải quyết khiếu nại, tố cáo; những vấn đề tranh chấp, mâu thuẫn giữa các cơ quan, đơn vị nhà nước đang trong quá trình giải quyết, chưa có kết luận chính thức của người có thẩm quyền mà theo quy định không được cung cấp thông tin cho báo chí;

d) Những văn bản chính sách, đề án đang trong quá trình soạn thảo mà theo quy định của pháp luật chưa được cấp có thẩm quyền cho phép phổ biến.

6. Người phát ngôn hoặc Người được ủy quyền phát ngôn có trách nhiệm phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định tại Điều 3, Điều 4 Quy chế này và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Bộ trưởng Bộ Xây dựng về nội dung phát ngôn và thông tin cung cấp cho báo chí.

Điều 7. Xử lý vi phạm

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan không thực hiện, thực hiện không đúng hoặc thực hiện không đầy đủ các quy định trong Quy chế này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Chương III

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

Điều 8. Trách nhiệm của Văn phòng Bộ

1. Tham mưu giúp Lãnh đạo Bộ trong việc xây dựng các chương trình, kế hoạch để thông tin, tuyên truyền về mọi mặt hoạt động của Bộ Xây dựng, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ.

2. Thiết lập kênh thông tin với báo chí nhằm cung cấp và tiếp nhận thường xuyên phản ánh của xã hội về các hoạt động liên quan đến Ngành Xây dựng. Tổng hợp và đưa ra phân tích, nhận định về dư luận xã hội, dư luận báo chí, đồng thời đề xuất những giải pháp xử lý thông tin để báo cáo Bộ trưởng, Người phát ngôn và Người được ủy quyền phát ngôn.

3. Tham mưu giúp lãnh đạo Bộ, Người phát ngôn và Người được ủy quyền phát ngôn xây dựng nội dung phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định.

4. Tổ chức các buổi họp báo định kỳ và đột xuất theo quy định của pháp luật về báo chí hiện hành và quy định tại Quy chế này.

5. Tổ chức các cuộc phỏng vấn, các cuộc gặp mặt giữa lãnh đạo Bộ với các phóng viên, các cơ quan báo chí.

Điều 9. Trách nhiệm của Trung tâm Thông tin

1. Thường xuyên cập nhật thông tin về các hoạt động của Bộ và công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Bộ, tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh của các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp thuộc Bộ trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng để cung cấp kịp thời, chính xác thông tin chính thống cho các cơ quan báo chí trong cả nước. Phối hợp với Văn phòng Bộ tổ chức họp báo để cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí.

2. Bảo đảm an ninh, an toàn và kỹ thuật vận hành trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng đảm bảo hoạt động thông suốt, liên tục 24/24 giờ, 7 ngày trong tuần.

3. Chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan phản ánh kịp thời các hoạt động, thành quả và đóng góp của Ngành đối với bạn đọc trong và ngoài nước trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng.

Điều 10. Trách nhiệm của Báo Xây dựng (Báo viết và Báo điện tử)

Chủ động phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị chức năng để cập nhật thông tin về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về các lĩnh vực quản lý nhà nước Ngành Xây dựng nhằm định hướng dư luận; thực hiện đăng tin bài về các hoạt động của Bộ và công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Bộ; tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ… giúp bạn đọc trong và ngoài nước hiểu biết sâu sắc hơn về vai trò của Ngành Xây dựng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Điều 11. Trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

1. Thường xuyên theo dõi các bài viết được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng về những vấn đề liên quan tới các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, kiểm tra, giải quyết kịp thời những vấn đề bất cập (nếu có); đối với những bài có quan điểm, nhận định không đúng với quan điểm của Bộ hoặc không phù hợp với quy định của pháp luật thì cần phối hợp với Người phát ngôn hoặc Người được ủy quyền phát ngôn kịp thời thông tin phản hồi nhằm định hướng đúng cho dư luận xã hội.

2. Khi trình ban hành các văn bản về cơ chế, chính sách mới phải có phương án tuyên truyền (trước, trong và sau khi ban hành). Khi được duyệt, đơn vị chủ trì soạn thảo phải phối hợp với Văn phòng Bộ triển khai tuyên truyền, bảo đảm cho cơ chế, chính sách khi ban hành được thông tin kịp thời.

3. Tập hợp, cung cấp thông tin cần thiết cho Người phát ngôn hoặc Người được ủy quyền phát ngôn và Văn phòng Bộ để phục vụ các buổi họp báo hoặc theo yêu cầu của các cơ quan báo chí; chủ động đề xuất tham gia các buổi họp báo của Bộ để trao đổi, trả lời phỏng vấn của các cơ quan báo chí và giải đáp pháp luật về những vấn đề xã hội quan tâm thuộc chức năng quản lý của đơn vị.

4. Chủ động đề xuất và phối hợp với Người phát ngôn hoặc Người được ủy quyền phát ngôn và Văn phòng Bộ tổ chức họp báo giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách mới của Ngành.

5. Vụ Hợp tác quốc tế và các đơn vị có liên quan có trách nhiệm phối hợp với Người phát ngôn hoặc Người được ủy quyền phát ngôn trong việc thu thập, xử lý thông tin và thực hiện các hoạt động có liên quan trong trường hợp Người phát ngôn hoặc Người được ủy quyền phát ngôn thực hiện phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí nước ngoài về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Văn phòng Bộ có trách nhiệm phổ biến, theo dõi, kiểm tra, tổng hợp tình hình thực hiện Quy chế này, báo cáo lãnh đạo Bộ và thông báo tại cuộc họp giao ban hàng tháng.

Điều 13. Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm phổ biến, quán triệt Quy chế này tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên thuộc đơn vị mình; chịu trách nhiệm liên đới nếu cá nhân trong đơn vị vi phạm quy định tại Quy chế này.

Điều 14. Cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Xây dựng có trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này. Trường hợp có vướng mắc phát sinh hoặc kiến nghị sửa đổi Quy chế này thì phản ánh kịp thời về Bộ Xây dựng (thông qua Văn phòng Bộ) để xem xét giải quyết./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1153/QĐ-BXD

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1153/QĐ-BXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/11/2013
Ngày hiệu lực15/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/03/2017
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1153/QĐ-BXD

Lược đồ Quyết định 1153/QĐ-BXD năm 2013 Quy chế phát ngôn cung cấp thông tin báo chí


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1153/QĐ-BXD năm 2013 Quy chế phát ngôn cung cấp thông tin báo chí
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1153/QĐ-BXD
       Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
       Người kýTrịnh Đình Dũng
       Ngày ban hành13/11/2013
       Ngày hiệu lực15/11/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị, Công nghệ thông tin
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/03/2017
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1153/QĐ-BXD năm 2013 Quy chế phát ngôn cung cấp thông tin báo chí

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1153/QĐ-BXD năm 2013 Quy chế phát ngôn cung cấp thông tin báo chí