Quyết định 1153/QĐ-TTCP

Quyết định 1153/QĐ-TTCP năm 2015 về Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ giai đoạn 2011-2014 do Thanh tra chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1153/QĐ-TTCP 2015 văn bản hết hiệu lực thuộc quản lý Thanh tra Chính phủ 2011 2014


THANH TRA CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1153/QĐ-TTCP

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ VÀ MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA THANH TRA CHÍNH PHỦ GIAI ĐOẠN 2011 - 2014

TỔNG THANH TRA CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 83/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ giai đoạn 2011-2014.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ, các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cổng thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ;
- Công báo;
- Lưu: VT, PC.

TỔNG THANH TRA
Huỳnh Phong Tranh

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ VÀ MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA THANH TRA CHÍNH PHỦ GIAI ĐOẠN 2011 - 2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1153/QĐ-TTCP ngày 08 tháng 5 năm 2015 của Thanh tra Chính phủ)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

Các văn bản quy phạm pháp luật về thanh tra

1

Nghị định

41/2005/NĐ-CP ngày 25/3/2005

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh tra

Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh tra

15/11/2011

2

Nghị định

61/1998/NĐ-CP ngày 15/8/1998

Về công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp

3

Nghị định

65/2008/NĐ-CP ngày 20/5/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ

Nghị định số 83/2012/NĐ-CP ngày 09/10/2012 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ

01/12/2012

4

Nghị định

100/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007

Về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra

Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21/10/2011 quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra

15/12/2011

5

Thông tư liên tịch

03/2006/TTLT-VKSTC-TTCP-BCA-BQP ngày 23/5/2006

Về quan hệ phối hợp trong việc phát hiện, điều tra, xử lý các vụ việc có dấu hiệu tội phạm do Cơ quan thanh tra kiến nghị khởi tố

Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-VKSTC-TTCP-BCA-BQP quy định về quan hệ phối hợp giữa Cơ quan thanh tra, cơ quan điều tra và viện kiểm sát trong việc phát hiện, điều tra, xử lý các vụ việc có dấu hiệu tội phạm do Cơ quan thanh tra kiến nghị khởi tố

6/5/2012

6

Thông tư liên tịch

04/2008/TTLT-BTC-TTCP ngày 04/01/2008

Hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước

Thông tư liên tịch số 90/2012/TTLT-BTC-TTCP ngày 30/5/2012 của Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước

15/6/2012

7

Thông tư liên tịch

475/2009/TTLT-TTCP-BNV ngày 13/3/2009

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT-TTCP-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

01/11/2014

8

Thông tư

2313/2007/TT-TTCP ngày 26/10/2007

Hướng dẫn mẫu Thẻ Thanh tra và việc quản lý, sử dụng Thẻ Thanh tra; các quy định về mẫu Thẻ Thanh tra, quản lý và sử dụng Thẻ Thanh tra

Thông tư số 01/2012/TT-TTCP quy định mu và việc quản lý, sử dụng Thẻ Thanh tra

01/6/2012

9

Quyết định

822/QĐ-TTCP ngày 25/4/2007

Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra

Thông tư số 03/2013/TT-TTCP quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

09/8/2013

10

Quyết định

854/QĐ-TTNN ngày 10/9/1994

Về việc ban hành tiêu chuẩn Chánh thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thông tư số 09/2011/TT-TTCP ngày 12/9/2011 quy định tiêu chuẩn Chánh thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

27/10/2011

11

Quyết định

2298/2006/QĐ-TTCP ngày 04/12/2006

Quy chế Thi đua, Khen thưởng ngành Thanh tra

Thông tư số 10/2011/TT-TTCP ngày 27/9/2011 quy định công tác Thi đua, Khen thưởng ngành Thanh tra

11/11/2011

12

Thông tư

02/2010/TT-TTCP ngày 02/3/2010

Quy trình tiến hành một cuộc thanh tra

Thông tư số 05/2014/TT-TTCP ngày 16/10/2014 Quy định về tổ chức, hoạt động và quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra

01/12/2014

13

Quyết định

2151/2006/QĐ-TTCP ngày 10/11/2006

Quy chế hoạt động của Đoàn thanh tra

14

Quyết định

2894/2008/QĐ-TTCP ngày 23/12/2008

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động của Đoàn thanh tra ban hành tại Quyết định số 2151/2006/QĐ-TTCP ngày 10/11/2006 của Tổng Thanh tra

15

Quyết định

1131/2008/QĐ-TTCP ngày 17/6/2008

Ban hành biểu mẫu trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo

 

 

Các văn bản quy phạm pháp luật về khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân

16

Nghị định

136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo.

Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại

20/11/2012

Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật tố cáo

20/11/2012

17

Nghị định

89/CP ngày 07/8/1997

Quy chế tổ chức tiếp công dân

Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân

15/8/2014

18

Thông tư

01/2009/TT-TTCP ngày 15/12/2009

Quy định quy trình giải quyết tố cáo

Thông tư số 06/2013/TT-TTCP ngày 30/9/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết tố cáo

15/11/2013

19

Thông tư

04/2010/TT-TTCP ngày 26/8/2010

Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo

Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh

15/12/2014

20

Thông tư

07/2011/TT-TTCP ngày 28/7/2011

Hướng dẫn quy trình tiếp công dân

Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân

15/12/2014

Các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng

21

Nghị định

120/2006/NĐ-CP ngày 20/10/2006

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng

Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng.

31/7/2013

22

Nghị định

37/2007/NĐ-CP ngày 09/3/2007

Về minh bạch tài sản, thu nhập.

Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản thu nhập.

05/9/2013

23

Nghị định

68/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011

Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 37/2007/NĐ-CP ngày 09/03/2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập.

Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản thu nhập.

05/9/2013

24

Thông tư liên tịch

2462/2007/TTLT-TTCP-VKSNDTC-TANDTC-KTNN-BQP-BCA ngày 19/11/2007

Quy định việc trao đổi, quản lý và sử dụng thông tin, dữ liệu về phòng, chống tham nhũng

Thông tư liên tịch số 12/2011/TTLT-TTCP-VKSNDTC-TANDTC-KTNN-BQP-BCA ngày 15/12/2011 của Thanh tra Chính phủ - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa Án nhân dân tối cao - Kiểm toán Nhà nước - Bộ Quốc phòng - Bộ Công an quy định việc trao đổi, quản lý và sử dụng thông tin, dữ liệu về phòng, chống tham nhũng

01/02/2012

25

Thông tư liên tịch

03/2006/TTLT-VKSNDTC-TTCP-BCA-BQP ngày 23/5/2006

Về quan hệ phối hợp trong việc phát hiện, điều tra, xử lý các vụ có dấu hiệu tội phạm do cơ quan thanh tra kiến nghị khởi tố

Thông tư 02/2012/TTLT-VKSTC-TTCP-BCA-BQP ngày 22/3/2012 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng quy định về quan hệ phối hợp giữa cơ quan Thanh tra, cơ quan điều tra và viện kiểm sát trong việc phát hiện, điều tra, xử lý các vụ việc có dấu hiệu tội phạm do cơ quan thanh tra kiến nghị khởi tố

06/5/2012

26

Thông tư

2442/2007/TT-TTCP ngày 13/11/2007

Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09/3/2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập

Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản thu nhập

16/12/2013

27

Thông tư

01/2010/TT-TTCP Ngày 22/01/2010

Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09/3/2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập

Các văn bản quy phạm pháp luật khác

28

Quyết định

2015/2007/QĐ-TTCP ngày 26/7/2007

Về việc ban hành Quy chế về các hoạt động của Thanh tra Chính phủ trong việc soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Thông tư số 02/2013/TT-TTCP ngày 02/4/2013 quy định về việc soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc trách nhiệm của Thanh tra Chính phủ

01/6/2013

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày tháng, năm ban hành văn bản; Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

Các văn bản quy phạm pháp luật thanh tra

1

Nghị định

83/2012/NĐ-CP ngày 09/10/2012

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ

Bãi bỏ khoản 5 Điều 3

Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân

15/8/2014

2

Nghị định

97/2011/NĐ-CP ngày 21/10/2011

Quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra

Bãi bỏ khoản 1 Điều 16

Nghị định 92/2014/NĐ-CP ngày 08/10/2014 của Chính phủ quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra

01/12/2014

Các văn bản quy phạm pháp luật về khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân

3

Nghị định

75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012

Quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại

Bãi bỏ Chương V

Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân

15/8/2014

Các văn bản quy phạm pháp luật phòng, chống tham nhũng

4

Luật

55/2005/QH11 ngày 29/11/2005 phòng, chống tham nhũng

- Sửa đổi, bổ sung các điều: khoản 2 Điều 12; điểm b khoản 2 Điều 13; Điều 14; khoản 7 Điều 15; Điều 18; khoản 1, khoản 2 Điều 19; Điều 21; khoản 2, khoản 3 Điều 23; khoản 2 Điều 27; Điều 30; khoản 3 Điều 32; Điều 47; khoản 6 Điều 48; khoản 4 Điều 55.

- Bãi bỏ Điều 73

Luật số 27/2012/QH13 ngày 23/11/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng

01/02/2013

5

Luật

01/2007/QH12 ngày 04/8/2007 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng

Bãi bỏ khoản 1 Điều 1

Luật số 27/2012/QH13 ngày 23/11/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng

01/02/2013

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1153/QĐ-TTCP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1153/QĐ-TTCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/05/2015
Ngày hiệu lực08/05/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1153/QĐ-TTCP

Lược đồ Quyết định 1153/QĐ-TTCP 2015 văn bản hết hiệu lực thuộc quản lý Thanh tra Chính phủ 2011 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1153/QĐ-TTCP 2015 văn bản hết hiệu lực thuộc quản lý Thanh tra Chính phủ 2011 2014
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1153/QĐ-TTCP
       Cơ quan ban hànhThanh tra Chính phủ
       Người kýHuỳnh Phong Tranh
       Ngày ban hành08/05/2015
       Ngày hiệu lực08/05/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1153/QĐ-TTCP 2015 văn bản hết hiệu lực thuộc quản lý Thanh tra Chính phủ 2011 2014

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1153/QĐ-TTCP 2015 văn bản hết hiệu lực thuộc quản lý Thanh tra Chính phủ 2011 2014

           • 08/05/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/05/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực