Quyết định 1155/QĐ-LĐTBXH

Quyết định 1155/QĐ-LĐTBXH năm 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính về lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Nội dung toàn văn Quyết định 1155/QĐ-LĐTBXH 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính an toàn vệ sinh lao động Bộ Lao động


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1155/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIC BÃI BỎ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ LĨNH VỰC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn lao động và Chánh Văn phòng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ về lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Quyết định số 2116/QĐ-LĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Cục trưởng Cục An toàn lao động và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC);
- C
ng thông tin điện tử Bộ LĐTBXH;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Lưu: VT, PC, Cục ATLĐ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Tấn Dũng

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ VỀ LĨNH VỰC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1155/QĐ-LĐTBXH ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

TT

Số hồ sơ TTHC

Tên TTHC

Tên văn bản QPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

A. Thủ tục hành chính cấp Trung ương

1

BLĐ-TBVXH-286398

Hỗ trợ huấn luyện thông qua Tổ chức huấn luyện cho người lao động ở khu vực không có hp đồng lao động

- Nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đi, bsung các Nghị định liên quan đến điều kiện đu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Thông tư s31/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 quy định chi tiết thi hành hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

An toàn vệ sinh lao động

Cục An toàn lao động, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội

B. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

1

BLĐ-TBVXH-286399

Hỗ trợ huấn luyện thông qua Tổ chức huấn luyện cho người lao động ở khu vực không có hợp đồng lao động

- Nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Thông tư số 31/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 quy định chi tiết thi hành hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

An toàn vệ sinh lao động

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội

C. Thủ tục hành chính cấp huyện

1

BLĐ-TBVXH-286400

Hỗ trợ huấn luyện trực tiếp cho người lao động ở khu vực không có hợp đồng lao động

- Nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Thông tư số 31/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 quy định chi tiết thi hành hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

An toàn vệ sinh lao động

Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1155/QĐ-LĐTBXH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1155/QĐ-LĐTBXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/08/2019
Ngày hiệu lực16/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1155/QĐ-LĐTBXH

Lược đồ Quyết định 1155/QĐ-LĐTBXH 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính an toàn vệ sinh lao động Bộ Lao động


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1155/QĐ-LĐTBXH 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính an toàn vệ sinh lao động Bộ Lao động
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1155/QĐ-LĐTBXH
       Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
       Người kýLê Tấn Dũng
       Ngày ban hành16/08/2019
       Ngày hiệu lực16/08/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1155/QĐ-LĐTBXH 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính an toàn vệ sinh lao động Bộ Lao động

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1155/QĐ-LĐTBXH 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính an toàn vệ sinh lao động Bộ Lao động

           • 16/08/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/08/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực