Quy định 1155/QĐ-UBND

Quyết định 1155/QĐ-UBND năm 2009 Quy định thẩm quyền ban hành quyết định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lạng Sơn

Quyết định 1155/QĐ-UBND 2009 thẩm quyền ban hành cơ chế một cửa cơ quan hành chính Lạng Sơn đã được thay thế bởi Quyết định số 1494/QĐ-UBND 2015 chương trình cơ chế một cửa cơ chế một cửa liên thông Lạng Sơn và được áp dụng kể từ ngày 24/08/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 1155/QĐ-UBND 2009 thẩm quyền ban hành cơ chế một cửa cơ quan hành chính Lạng Sơn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1155/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 25 tháng 6 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH THẨM QUYỀN BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH LẠNG SƠN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Căn cứ Quyết định số 421/QĐ-UBND ngày 13/3/2007 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc Phê duyệt Chương trình cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2006-2010;

Căn cứ Chương trình hành động số 78/CTr-UBND ngày 30/01/2008 của UBND tỉnh Lạng Sơn về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 36/TTr-SNV ngày 17 6/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định thẩm quyền ban hành quyết định về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn như sau:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh: Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, ban hành quyết định về thực hiện cơ chế một cửa đối với các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của các cơ quan, đơn vị; tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định về thực hiện cơ chế một cửa liên thông đối với các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị có liên quan đến trách nhiệm của các cơ quan quản lý hành chính khác cùng giải quyết.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, văn bản hướng dẫn của các sở, ngành về các lĩnh vực có liên quan và thực tế tại địa phương, ban hành quyết định về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đối với các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện và ban hành quyết định về thực hiện cơ chế một cửa đối với các lĩnh vực thực hiện tại Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn huyện, thành phố.

Điều 2. Trách nhiệm triển khai thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông:

1. Các sở, ban, ngành đã triển khai thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, tiếp tục triển khai thực hiện, đồng thời chủ động điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung hoặc trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung (đối với các lĩnh vực thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông) cho phù hợp với thể chế hiện hành và thực tế tại địa phương.

2. Đối với các sở, ban, ngành chưa triển khai thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, chủ động nghiên cứu, xem xét lựa chọn các lĩnh vực liên quan nhiều đến tổ chức, cá nhân để tổ chức triển khai thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông.

3. Các sở, ban, ngành tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố lựa chọn các lĩnh vực liên quan đến tổ chức, cá nhân để triển khai thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đối với lĩnh vực thuộc ngành mình quản lý; đồng thời, hướng dẫn về nội dung, quy trình và cách thức tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo việc thực hiện được thống nhất và đồng bộ giữa các huyện, thành phố.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, căn cứ vào thẩm quyền được giao, hướng dẫn của các sở, ban, ngành và thực tế trên địa bàn, chủ động lựa chọn lĩnh vực thực hiện, trên cơ sở đó, ban hành quyết định quy định về trình tự, thủ tục thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đối với các lĩnh vực thực hiện tại cấp huyện và cấp xã, đồng thời chỉ đạo và hướng dẫn cấp xã tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 3. Để việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông phù hợp với quy định của pháp luật; các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trước khi ban hành (trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đối với các lĩnh vực thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông tại các sở, ban, ngành) hoặc sửa đổi, bổ sung quyết định về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông phải thông qua Sở Nội vụ (cơ quan thường trực công tác cải cách hành chính của tỉnh) tổ chức thẩm định.

Điều 4. Giao cho Sở Nội vụ chủ trì kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; đồng thời, tổ chức thẩm định quy định về thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông do các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trình (khi bắt đầu triển khai hoặc khi sửa đổi, bổ sung), để làm căn cứ tổ chức thực hiện.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Quyết định số 2002/2003/QĐ-UBND ngày 24/10/2003 của UBND tỉnh về việc thực hiện cơ chế “một cửa” đối với một số lĩnh vực tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 49/2004/QĐ-UB ngày 21/9/2004 của UBND tỉnh về việc triển khai Quy chế thực hiện cơ chế “một cửa” đối với một số lĩnh vực tại cơ quan hành chính nhà nước ở cấp xã và Quyết định số 1667/QĐ-UBND ngày 18/8/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh về Mở rộng lĩnh vực thực hiện cơ chế “một cửa” tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh hết hiệu lực thi hành.

Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Vy Văn Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1155/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuy định
Số hiệu1155/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/06/2009
Ngày hiệu lực25/06/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/08/2015
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1155/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1155/QĐ-UBND 2009 thẩm quyền ban hành cơ chế một cửa cơ quan hành chính Lạng Sơn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1155/QĐ-UBND 2009 thẩm quyền ban hành cơ chế một cửa cơ quan hành chính Lạng Sơn
       Loại văn bảnQuy định
       Số hiệu1155/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lạng Sơn
       Người kýVy Văn Thành
       Ngày ban hành25/06/2009
       Ngày hiệu lực25/06/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/08/2015
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1155/QĐ-UBND 2009 thẩm quyền ban hành cơ chế một cửa cơ quan hành chính Lạng Sơn

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1155/QĐ-UBND 2009 thẩm quyền ban hành cơ chế một cửa cơ quan hành chính Lạng Sơn