Quyết định 1156/QĐ-UBND

Quyết định 1156/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt danh mục, số lượng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: mua sắm Phần mềm quản lý ngân sách dự án đầu tư do tỉnh Bắc Giang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1156/QĐ-UBND 2017 lựa chọn nhà thầu Phần mềm quản lý ngân sách Bắc Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1156/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 30 tháng 6 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC, SỐ LƯNG VÀ KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU: MUA SẮM PHẦN MỀM QUẢN LÝ NGÂN SÁCH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội-nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Báo cáo số 182/BC-STC ngày 27/6/2017,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt danh mục, số lượng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: mua sắm Phần mềm quản lý ngân sách dự án đầu tư với các nội dung sau:

I. Danh mục, số lưng:

Danh mục, số lượng (theo biểu 01 đính kèm).

II. Kế hoạch la chọn nhà thầu:

1. Gói thầu số 1:

1.1. Tên gói thầu: mua sắm Phần mềm quản lý ngân sách dự án đầu tư.

1.2. Giá gói thầu: 2.847.000.000đ (Bằng chữ: Hai tỷ, tám trăm bốn mươi bẩy triệu đồng).

Giá gói thầu là mức giá trần, đã bao gồm thuế GTGT, chi phí triển khai, cài đặt cho các cơ quan, đơn vị sử dụng trên địa bàn tỉnh; chi phí bàn giao, bảo hành theo quy định của đơn vị cung cấp.

Phần mềm do tổ chức, đơn vị có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật cung cấp; có kiến trúc, giải pháp kỹ thuật phù hợp với kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Bắc Giang phiên bản 1.0; cơ sở dữ liệu của các phn mềm phải tích hợp, liên thông với các phần mềm dùng chung, phần mềm chuyên ngành liên quan qua trục tích hp dữ liệu của tỉnh, liên thông các cấp trên địa bàn tỉnh và liên thông với phần mềm liên quan của cơ quan Trung ương triển khai trên địa bàn; đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin và kịp thời truy xuất báo cáo phục vụ theo yêu cầu của các cấp lãnh đạo.

1.3. Nguồn kinh phí: Ngân sách nhà nước giao năm 2017.

1.4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng.

1.5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, 01 túi hồ sơ.

1.6. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 7/2017.

1.7. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

1.8. Thời gian thực hiện hợp đng: 150 ngày ktừ ngày ký hp đng.

2. Gói thầu số 2:

2.1. Tên gói thầu: Tư vn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu.

2.2. Giá gói thầu: 4.271.000đ (Bằng chữ: Bốn triệu, hai trăm bẩy mươi mốt nghìn đồng).

2.3. Nguồn kinh phí: Ngân sách nhà nước giao năm 2017.

2.4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu.

2.5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Thương thảo, ký hợp đồng.

2.6. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 7/2017.

2.7. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

2.8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày ký hp đng.

3. Gói thầu số 3:

3.1. Tên gói thầu: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, thm định Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu.

3.2. Giá gói thầu: 2.848.000đ (Bằng chữ: Hai triệu, tám trăm bốn mươi tám nghìn đồng).

3.3. Nguồn kinh phí: Ngân sách nhà nước giao năm 2017.

3.4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu.

3.5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Thương thảo, ký hợp đồng.

3.6. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 7/2017.

3.7. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

3.8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày ktừ ngày ký hp đng.

Điều 2. Sở Tài chánh có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KT. Hải.
Bản điện tử:
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh: LĐVP, TPKT, TH;

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu Hà

 

DANH MỤC, SỐ LƯỢNG MUA SẮM

(Kèm theo Quyết định số 1156/ QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT

Tài sản

Xuất x

ĐVT

Slượng

 

Bản quyền sử dụng phần mềm quản lý ngân sách dự án đầu tư theo từng đơn vị cụ th như sau

 

 

 

1

1. Bản quyền sử dụng cho Sở Tài chính

- Phân hệ kế hoạch

- Phân hệ quản lý văn bản, hồ sơ pháp lý

- Phân hệ quyết toán dự án hoàn thành

- Tổng hợp dữ liệu toàn tỉnh

+ Theo dõi, tra cứu số liệu và tổng hợp báo cáo toàn tỉnh

+ Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

+ Đáp ứng Thông tư 210/2010/TT-BTC; Thông tư 09/2016/TT-BTC; Thông tư 99/2013/TT-BTC

Việt Nam

Gói/đơn vị

01

2

Bản quyền sử dụng cho s Kế hoạch và Đầu tư

- Phân hệ kế hoạch

- Phân hệ quản lý văn bản, hồ sơ pháp lý

- Phân hệ quyết toán dự án hoàn thành

+ Tổng hợp dữ liệu toàn ngành

+ Theo dõi, tra cứu số liệu và tổng hợp báo cáo trên phạm vi toàn tỉnh

+ Đáp ứng Báo cáo giám sát theo TT số 22/2015/TT- BKHĐT

Việt Nam

Gói/đơn vị

01

3

Bản quyền sử dụng cho phòng Tài chính - kế hoạch

- Phân hệ kế hoạch

- Phân hệ quản lý văn bản, hồ sơ pháp lý

- Phân hệ quyết toán dự án hoàn thành

- Tổng hợp dữ liệu toàn huyện

+ Theo dõi, tra cứu số liệu và tổng hợp báo cáo trong phạm vi toàn huyện

+ Phê duyt quyết toán dự án hoàn thành

+ Đáp ứng Thông tư 210/2010/TT-BTC; Thông tư 09/2016/TT-BTC; Thông 28/2012/T-BTC; Thông tư 195/2012/TT-BTC; Thông tư 99/2013/TT-BTC; TT s22/2015/TT-BKHĐT

Việt Nam

Gói/đơn vị

10

4

Bản quyền sử dụng cho UBND xã/phường/ Thị trấn và các đơn vị HCSN có quản lý dự án

- Phân hệ kế hoạch

- Phân hệ quản lý văn bản, hồ sơ pháp lý

- Phân hệ quyết toán dự án hoàn thành

- Trao đổi số liệu với các phn mm kế toán

+ Theo dõi số liu và lập báo cáo theo quy định

+ Lập BC theo TT 210/2010/TT-BTC; TT 28/2012/T-BTC Thông tư 195/2012/TT-BTC;

Việt Nam

Gói/đơn vị

245

5

Bản quyền sử dụng cho Ban quản lý dự án chuyên ngành

- Phân hệ kế hoạch

- Phân hệ quản lý văn bản, hồ sơ pháp lý

- Phân hệ quản lý chi phí quản lý dự án

- Phân hệ quyết toán dự án hoàn thành

- Trao đổi số liệu với các phần mềm kế toán

+Theo dõi số liệu và lập báo cáo theo quy định

+ Lập Báo cáo theo TT 210/2010/TT-BTC; Thông tư 195/2012/TT-BTC; Thông tư 09/2016/TT-BTC; Thông tư 05/2014/T-BTC

Việt Nam

Gói/đơn vị

14

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1156/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1156/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/06/2017
Ngày hiệu lực30/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1156/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1156/QĐ-UBND 2017 lựa chọn nhà thầu Phần mềm quản lý ngân sách Bắc Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1156/QĐ-UBND 2017 lựa chọn nhà thầu Phần mềm quản lý ngân sách Bắc Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1156/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýNguyễn Thị Thu Hà
        Ngày ban hành30/06/2017
        Ngày hiệu lực30/06/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 1156/QĐ-UBND 2017 lựa chọn nhà thầu Phần mềm quản lý ngân sách Bắc Giang

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1156/QĐ-UBND 2017 lựa chọn nhà thầu Phần mềm quản lý ngân sách Bắc Giang

         • 30/06/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 30/06/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực