Quyết định 1156/QĐ-UBND

Quyết định 1156/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các điểm đỗ xe, bãi đỗ xe thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Nội dung toàn văn Quyết định 1156/QĐ-UBND 2018 phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các điểm đỗ xe bãi đỗ xe Hải Phòng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1156/-UBND

Hải Phòng, ngày 28 tháng 5 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI CÁC ĐIỂM ĐỖ XE, BÃI ĐỖ XE THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 về việc lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31/10/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu;

Căn cứ các Thông báo của Ban Thường vụ Thành ủy: Số 258-TB/TU ngày 29/9/2017 về Quy hoạch mạng lưới các điểm đỗ xe, bãi đỗ xe tĩnh trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và số 291-TB/TU ngày 03/11/2017 về đổi tên Quy hoạch mạng lưới các điểm đỗ xe, bãi đỗ xe tĩnh và Quy hoạch vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng về Quy hoạch mạng lưới các điểm đỗ xe, bãi đỗ xe thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 28/TTr-KHĐT ngày 16/5/2018 về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các điểm đỗ xe, bãi đỗ xe thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các điểm đỗ xe, bãi đỗ xe thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 với một số nội dung chính như sau:

1. Quan điểm phát triển

- Phát triển mạng lưới các điểm đỗ xe, bãi đỗ xe thành phố Hải Phòng phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch chung thành phố, quy hoạch phát triển giao thông vận tải, quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch liên quan.

- Bãi đỗ xe, điểm đỗ xe là hạ tầng đô thị quan trọng trong tổ chức giao thông hiệu quả; quy hoạch bãi đỗ xe, điểm đỗ xe nhằm nâng cao công tác tổ chức giao thông đáp ứng nhu cầu đỗ xe ngày càng gia tăng của xã hội, hướng đến mục tiêu trthành thành phố Cảng xanh, văn minh, hiện đại.

- Dành quỹ đất hợp lý để phát triển mạng lưới bãi đỗ xe, điểm đỗ xe với quy mô, loại hình, chức năng các bãi đỗ xe, điểm đỗ xe phù hợp với điều kiện đặc thù và nhu cầu đỗ xe của từng khu vực.

- ng dụng mô hình các bãi đỗ xe, điểm đỗ xe thông minh, ứng dụng công nghệ hiện đại thông minh trong quản lý, khai thác nhằm giảm ùn tắc giao thông, nâng cao hiệu quả khai thác và tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường.

- Các công trình đầu tư xây dựng bãi đỗ xe, điểm đỗ xe phải được thiết kế thẩm mỹ, có công năng và hiệu quả sử dụng cao, hài hòa với tổng thể cảnh quan đô thị thành phố.

- Đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư, khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư mạng lưới các bãi đỗ xe, điểm đỗ xe; ưu tiên đầu tư một số bãi đỗ xe, điểm đỗ xe tại các khu vực trung tâm thành phố (các quận: Hồng Bàng, Ngô Quyền, Lê Chân).

2. Mục tiêu phát triển

2.1 Mục tiêu chung

Phát triển mạng lưới điểm đỗ xe, bãi đỗ xe theo hướng đồng bộ với hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông; đáp ứng nhu cầu đỗ xe của người dân và xã hội với chất lượng ngày càng cao; góp phần thực hiện mục tiêu phát triển thành phố Hải Phòng thành đô thị loại đặc biệt và thành phố Cảng xanh, văn minh, hiện đại.

2.2 Mục tiêu cụ thể

- Quy hoạch đến năm 2020 tổng diện tích đất bến, bãi đỗ xe, điểm đỗ xe công cộng chiếm 0,40% - 0,45% đất xây dựng đô thị.

- Quy hoạch đến năm 2025 tổng diện tích đất bến, bãi đỗ xe, điểm đỗ xe công cộng chiếm 0,45% - 0,50% đất xây dựng đô thị. Tỷ lệ diện tích bãi đỗ xe, điểm đỗ xe ngầm, cao tầng đạt 2% - 5% so với tổng diện tích bãi đỗ xe, điểm đỗ xe. Tỷ lệ ứng dụng công nghệ thông minh vào quản lý, khai thác các bãi đỗ xe, điểm đỗ xe đến năm 2025 đạt 5% - 10% tổng số lượng quy hoạch bãi đỗ xe, điểm đỗ xe. Đầu tư xây dựng 2 - 3 bãi đỗ xe ngầm, cao tầng, thông minh tại một số khu vực các quận trung tâm.

2.3 Định hưng đến năm 2030

- Cơ bản phát triển hoàn thiện mạng lưới bến, điểm đỗ xe, bãi đỗ xe trên địa bàn thành phố, đáp ứng nhu cầu đỗ xe với chất lượng dịch vụ cao và ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản lý, khai thác.

- Tổng diện tích đất bến, bãi đỗ xe, điểm đỗ xe công cộng chiếm 0,50% - 0,55% diện tích đất xây dựng đô thị; Tỷ lệ diện tích bãi đỗ xe, điểm đỗ xe ngầm, cao tầng đạt 5% - 10% so với tổng diện tích đất bãi đỗ xe, điểm đỗ xe.

- Tỷ lệ ứng dụng công nghệ thông minh vào quản lý, khai thác bãi đỗ xe, điểm đỗ xe đạt 10% - 15% tổng số lượng quy hoạch bãi đỗ xe, điểm đỗ xe.

- Ưu tiên bố trí xây dựng bãi đỗ xe ngầm và cao tầng tại khu vực các quận trung tâm thành phố (các quận: Hồng Bàng, Ngô Quyền, Lê Chân).

3. Nội dung quy hoạch

3.1 Quy hoạch bãi đxe, điểm đ xe

a) Bãi đỗ xe công cộng

Quy hoạch đến năm 2020 trên địa bàn thành phố hình thành 173 bãi đỗ xe với tổng diện tích 96,34 ha.

Đến năm 2025 quy hoạch 241 bãi đỗ xe với tổng diện tích 136,89 ha, trong đó duy trì 173 bãi đỗ xe theo quy hoạch giai đoạn trước và xây dựng mới 68 bãi đỗ xe với tổng diện tích tăng thêm 40,55 ha.

Đến năm 2030 quy hoạch 305 bãi đỗ xe với tổng diện tích 166,23 ha, trong đó duy trì 241 bãi đỗ xe theo quy hoạch giai đoạn trước và xây dựng mới 64 bãi đỗ xe với tổng diện tích tăng thêm 29,34 ha.

b) Bãi đỗ xe hàng

Đến năm 2020 quy hoạch 21 bãi đỗ xe hàng (xây dựng mới) với tổng diện tích là 29,2 ha.

Đến năm 2025 quy hoạch 26 bãi đỗ xe hàng với tổng diện tích là 34,29 ha, trong đó nâng cấp 21 bãi đỗ xe theo quy hoạch giai đoạn trước và xây dựng mới 05 bãi đỗ xe hàng với tổng diện tích tăng thêm là 5,09 ha.

Đến năm 2030 quy hoạch 33 bãi đỗ xe hàng với tổng diện tích là 37,6 ha, trong đó nâng cấp 26 bãi đỗ xe theo quy hoạch giai đoạn trước và xây dựng mới 07 bãi đỗ xe hàng tổng diện tích tăng thêm là 3,31 ha (Chi tiết tại Phụ lục 01A).

c) Điểm đỗ xe công cộng

Đến năm 2020 quy hoạch 22 điểm đỗ xe trên một số tuyến đường với tổng diện tích là 1,9651 ha (chi tiết tại Phụ lục 01B).

3.2 Quy hoạch bến xe khách (BXK)

a) Đến năm 2020

- Trên địa bàn thành phố có 17 bến xe khách với tổng diện tích 27,30 ha (chi tiết tại Phụ lục 02A), trong đó:

+ Xây dựng mới 08 BXK với tổng diện tích 20,71 ha: BXK Hải Thành - quận Dương Kinh; BXK Vĩnh Niệm - quận Lê Chân; BXK phía Nam - quận Kiến An; BXK phía Đông - quận Hải An; BXK Minh Đức - huyện Thủy Nguyên; BXK Tiên Lãng; BXK Đại Hợp - huyện Kiến Thụy; BXK Cát Hải.

+ Nâng cấp, duy trì hoạt động 06 BXK với tổng diện tích 4,02 ha gồm: BXK Thượng Lý - quận Hồng Bàng, BXK phía Bắc - huyện Thủy Nguyên, BXK Vĩnh Bo, BXK Đồ Sơn, BXK Kiến Thụy, BXK An Lão.

+ Nghiên cứu từng bước chuyển đổi mục đích sử dụng 03 BXK liên tnh với tổng diện tích 2,57ha: BXK Cầu Rào - quận Ngô Quyền, BXK Niệm Nghĩa - quận Lê Chân, BXK Lạc Long - quận Hồng Bàng thành điểm đầu cuối xe buýt, bãi đỗ xe và kết hợp với thương mại dịch vụ.

b) Đến năm 2025

- Trên địa bàn thành phố có 18 bến xe khách với tổng diện tích 29,02 ha (chi tiết tại Phụ lục 02B), trong đó xây dựng mới 07 BXK với tổng diện tích 4,61 ha: BXK Đồ Sơn mới; BXK Quảng Thanh - huyện Thủy Nguyên; BXK Hùng Thắng - huyện Tiên Lãng; BXK Nam Am - huyện Vĩnh Bảo; BXK Hà Phương - huyện Vĩnh Bảo; BXK Kiến Thụy mới; BXK An Lão mới.

- Chuyển đổi công năng 06 BXK phục vụ điểm đầu cuối xe buýt và bãi đỗ xe kết hợp với thương mại dịch vụ gồm có: BXK Cầu Rào - quận Ngô Quyền, BXK Niệm Nghĩa - quận Lê Chân, BXK Lạc Long - quận Hồng Bàng; BXK Đồ Sơn cũ; BXK Kiến Thụy cũ, BXK An Lão cũ.

c) Định hướng đến năm 2030

Cơ bản hoàn thiện mạng lưới BXK theo hướng đồng bộ với kết cấu hạ tầng đô thị, kết nối hợp lý với các phương thức vận tải khác; đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân với chất lượng ngày càng cao. Đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Hải Phòng có 21 BXK với tổng diện tích 33,72 ha (chi tiết tại Phụ lục 02C), trong đó xây dựng mới 03 BXK với tổng diện tích 4,7ha: BXK Tây Bắc - huyện An Dương; BXK phía Tây - quận Hồng Bàng; BXK phía Tây 2 - huyện An Lão.

3.3 Nhu cầu vn đầu tư và nhu cầu quỹ đất

a) Nhu cầu vốn đầu tư cho bến, bãi đỗ xe, điểm đỗ xe

- Giai đoạn 2018 - 2020: Tổng nhu cầu vốn đu tư xây dựng bến, bãi đỗ xe là 1.245 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước chiếm không quá 20% (chi tiết tại Phụ lục 03A).

- Giai đoạn 2021 - 2030: Tổng nhu cầu vốn đu tư xây dựng bến, bãi đỗ xe là 2.686 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước chiếm không quá 20% (chi tiết tại Phụ lục 03B).

b) Nhu cầu quỹ đất dành cho bến, bãi đỗ xe, điểm đỗ xe

- Đến năm 2020, diện tích đất dành cho bến, bãi đỗ xe, điểm đỗ xe công cộng quy hoạch đạt 154,82 ha, tăng 134,92 ha so với hiện trạng năm 2016;

- Đến năm 2025, diện tích đất dành cho bến, bãi đỗ xe, điểm đỗ xe công cộng quy hoạch đạt 205,90 ha, tăng 51,08 ha so với năm 2020;

- Đến năm 2030, diện tích đất bến, bãi đỗ xe, điểm đỗ xe công cộng quy hoạch đạt 243,94 ha, tăng 38,04 ha so với năm 2025.

4. Danh mục dự án ưu tiên đầu tư giai đoạn 2018 - 2020

Các công trình tu tiên đầu tư là các công trình nhằm sớm giải quyết nhu cầu cấp thiết, bức xúc của doanh nghiệp và người dân trong việc đi lại và đỗ xe, góp phần chỉnh trang đô thị, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và cần sớm đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo trong giai đoạn 2018 - 2020 (chi tiết tại Phụ lục 04).

5. Các giải pháp thực hiện quy hoạch

a) Giải pháp về quản lý nhà nước

- Tăng cường, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh, khai thác bến, bãi đỗ xe, điểm đỗ xe.

- Công bố công khai quy hoạch bến xe, bãi đỗ xe nhằm thu hút các nguồn vốn đầu tư và đảm bảo tính minh bạch, tăng cường sự giám sát của xã hội với hoạt động của bến, bãi đỗ xe, điểm đỗ xe.

b) Giải pháp về huy động vốn đầu tư

- Đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư phát triển bến, bãi đỗ xe, điểm đỗ xe theo hình thức xã hội hóa nhằm giảm áp lực vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước và tăng tính cạnh tranh trong đầu tư khai thác bến, bãi đỗ xe, điểm đỗ xe.

- Nghiên cứu các phương án đầu tư bến, bãi đỗ xe, điểm đỗ xe theo hình thức PPP hoặc kết hợp các dự án đầu tư bến, bãi đỗ xe, điểm đỗ xe với khai thác dịch vụ đi kèm như sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, khu vui chơi, giải trí, trung tâm mua sắm...

c) Giải pháp về tạo quỹ đất xây dựng

- Các vị trí được quy hoạch chi tiết về bến, bãi đỗ xe, điểm đỗ xe trong đó có quy định rõ quy mô cụ thể của bến, bãi đỗ xe, điểm đỗ xe, các vị trí khả thi xây dựng bến, bãi đỗ xe ngầm và cao tầng được đảm bảo sử dụng đúng mục đích. Đảm bảo bến, bãi đỗ xe, điểm đỗ xe đầu tư theo quy hoạch được phê duyệt ổn định trong thời gian dài.

- Đất công nghiệp, kho tàng, đất dịch vụ công ích khác trong đô thị trung tâm khi chuyển đi chức năng sử dụng đất theo quy hoạch được sử dụng vào bãi đỗ xe, điểm đỗ xe theo hình thức: lấy toàn bộ hoặc một phần lô đất để làm bãi đỗ xe, điểm đỗ xe tùy theo nhu cầu của khu vực.

- Nghiên cứu, đề xuất tận dụng diện tích công viên, cây xanh để đầu tư xây dựng bãi đỗ xe ngầm kết hợp thương mại, dịch vụ. Đối với khu vực không thể tận dụng và không có quỹ đất thì sẽ lấy vào đất khác.

- Cho phép tận dụng quỹ đất trống, đất dự án đã quy hoạch cho mục đích khác mà chưa sử dụng để làm bãi đỗ xe, điểm đỗ xe tạm thời.

d) Giải pháp về quản lý khai thác

- Đề xuất cụ thể các ưu đãi đối với doanh nghiệp đầu tư, khai thác bến, bãi đỗ xe theo hình thức xã hội hóa đầu tư và quản lý khai thác trên địa bàn thành phố; tạo điều kiện và rút ngắn thời gian hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án của nhà đầu tư để tiến hành xây dựng.

- Hỗ trợ công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư triển khai dự án theo đúng tiến độ được phê duyệt.

- Nghiên cứu và dần áp dụng mô hình quản lý tập trung các điểm đỗ xe, bãi đỗ xe có tính chất công cộng, bao gồm cả điểm đỗ xe, bãi đỗ xe tại các đầu mối vận tải.

- Khuyến khích các công trình xây dựng mới như trung tâm thương mại, khách sạn, khu du lịch,... dành tối thiểu 20% - 30% diện tích bãi đỗ xe cho hoạt động đỗ xe công cộng.

- ng dụng công nghệ thông tin để quản lý, thông tin về mạng lưới bãi đỗ xe, điểm đỗ xe và sẽ được thông tin đến người sử dụng tìm vị trí đỗ xe nhanh chóng, phù hợp qua các thiết bị kết nối 3G, GPS,...

- Đảm bảo tiến độ triển khai quy hoạch nhằm tạo môi trường ổn định, hấp dẫn các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, khai thác bến, bãi đỗ xe.

- Ban hành chính sách về mức giá linh hoạt (theo hướng càng vào trung tâm càng cao) nhằm giảm nhu cầu đỗ xe và giảm ùn tắc giao thông đô thị.

đ) Các giải pháp khác

- Tăng cường quản lý việc sử dụng tạm thời hè phố, lòng đường cho mục đích đỗ xe tại các tuyến phố có đủ điều kiện, thông qua công tác cấp phép, giao quản lý khai thác và thu giá dịch vụ đỗ xe nhằm đáp ứng nhu cầu trước mắt và đảm bảo trật tự an toàn giao thông cũng như các nguồn thu để phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đô thị.

- Tăng cường áp dụng công nghệ hiện đại vào quản lý, khai thác bến, bãi đỗ xe công cộng như: lắp đặt camera giám sát xe ra vào bến, bố trí thu tiền tự động tại các bãi đỗ xe công cộng...

- Định hướng công nghệ áp dụng đối với các bãi đỗ xe có quy mô lớn trong khu vực trung tâm đô thị. Ưu tiên các dự án đầu tư xây dựng bến, bãi đỗ xe, điểm đỗ xe có phương án khai thác sử dụng thiết bị và công nghệ hiện đại.

- Tổ chức các khóa đào tạo, các lớp tập huấn nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ quản lý, điều hành, khai thác hệ thống bến, bãi đỗ xe. Khuyến khích doanh nghiệp xây dựng kế hoạch đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên môn.

Điều 2. Tổ chức thực hiện quy hoạch

1. Sở Giao thông vận tải

- Tổ chức công bố công khai Quy hoạch theo đúng quy định; xây dựng Kế hoạch thực hiện Quy hoạch.

- Rà soát, tăng cường công tác quản lý nhà nước và giám sát hệ thống bến, bãi đỗ xe; kịp thời xử lý các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận, huyện triển khai quy hoạch bến, bãi đỗ xe, đim đỗ xe và theo dõi chặt chẽ, kịp thời tng hợp các ý kiến đxuất điều chỉnh trong quá trình thực hiện quy hoạch, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố quyết định.

- Xây dựng quy định về tổ chức, quản lý và công bố hoạt động bãi đỗ xe trên địa bàn Thành phố.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động của bến, bãi đỗ xe, điểm đỗ xe. Chủ trì kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh, khai thác bến, bãi đỗ xe trên địa bàn thành phố.

- Chỉ đạo Thanh tra Sở giao thông vận tải tăng cường công tác kiểm tra xử lý vi phạm Luật Giao thông đường bộ và các quy định có liên quan trong hoạt động kinh doanh, khai thác bến, bãi đỗ xe trên địa bàn Thành phố.

- Tổng hợp kết quả thực hiện kế hoạch hàng năm của các Sở, ngành, địa phương, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

- Xây dựng phương án khuyến khích, cơ chế, chính sách nhằm huy động các nguồn vn đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp hệ thống bến, bãi đỗ xe, điểm đỗ xe.

- Phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư bến, bãi đỗ xe, điểm đỗ xe trên địa bàn thành phố.

2. Công an thành phố

- Phối hợp với Sở Giao thông vận tải rà soát, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động quản lý, khai thác bến, bãi đỗ xe, điểm đỗ xe trên địa bàn Thành phố.

- Chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt và Công an các quận, huyện tuần tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm trong hoạt động khai thác bến, bãi đỗ xe, điểm đỗ xe; xử lý nghiêm các hành vi gây mất trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trong việc quản lý khai thác bến, bãi đỗ xe, điểm đỗ xe.

3. Sở Xây dựng

- Phối hợp với Sở Giao thông vận tải thực hiện quy hoạch hệ thống bến, bãi đỗ xe, điểm đỗ xe phục vụ hoạt động kinh doanh khai thác bến, bãi đỗ xe, điểm đỗ xe và đồng bộ với quy hoạch xây dựng đô thị.

- Tổ chức quản lý quy hoạch, lựa chọn địa điểm cụ thể để quy hoạch bến, bãi đỗ xe, điểm đỗ xe trong các đồ án quy hoạch xây dựng, đô thị có liên quan.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố bố trí vốn đầu tư công cho các dự án đầu tư bến, bãi đỗ xe, điểm đỗ xe trong quy hoạch.

- Hướng dẫn nhà đầu tư xây dựng bến, bãi đỗ xe, điểm đỗ xe theo hình thức đối tác công - tư PPP.

5. Sở Tài chính

- Chủ trì phối hợp với Sở Giao thông vận tải xây dựng giá dịch vụ trông giữ xe trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Phối hợp với các Sở Giao thông vận tải xây dựng, đề xuất báo cáo y ban nhân dân thành phố những nội dung liên quan đến cơ chế, chính sách về thu hút vốn đầu tư cho hệ thống bến, bãi đỗ xe, điểm đỗ xe trên địa bàn thành phố.

6. STài nguyên và Môi trường

- Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, các địa phương bố trí quỹ đất dành cho hoạt động kinh doanh khai thác bến, bãi đỗ xe, điểm đỗ xe.

- Phối hợp với các địa phương tổng hợp nhu cầu sử dụng đất trong quy hoạch bãi đỗ xe, điểm đỗ xe vào quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất của thành phố và các quận, huyện.

7. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì tổ chức tuyên truyền sâu rộng hướng người dân về sử dụng bến, bãi đỗ xe, điểm đỗ xe theo đúng quy định. Tăng cường công tác thông tin về quy hoạch bến, bãi đỗ xe, điểm đỗ xe trên địa bàn thành phố.

8. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch

Thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư bến, bãi đỗ xe, điểm đỗ xe trên địa bàn thành phố.

9. Ủy ban nhân dân các quận, huyện

Ủy ban nhân dân các quận, huyện nghiên cứu, đề xuất nguồn lực, xây dựng tiến độ, tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng bến, bãi đỗ xe đã được quy hoạch theo địa bàn từng quận, huyện đúng quy định của pháp luật.

10. Các S, ngành liên quan

Căn cứ chức năng nhiệm vụ, chủ động phối hợp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ có liên quan theo nội dung của Kế hoạch này.

11. Chủ đầu tư xây dựng, kinh doanh bến, bãi đỗ xe, điểm đỗ xe

Căn cứ vào quy hoạch công bố, nghiên cứu và đề xuất đầu tư xây dựng bến, bãi đỗ xe theo quy định. Tổ chức quản lý và vận hành theo hướng dẫn và giám sát của cơ quan quản lý nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- TTTU, TT HĐNDTP;
- CT, các PCT UBND TP;
- Như Điều 3;
- CVP, các PCVP;
- Các Phòng CVUB;
- CV: GT;
-
Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tùng

 

PHỤ LỤC 01A

QUY HOẠCH BÃI ĐỖ XE HÀNG THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030
(Kèm theo Quyết định số 1156/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố)

TT

Phường, xã (Quận, huyện)

Đến năm 2020

(m2)

Đến năm 2025 (m2)

Đến năm 2030 (m2)

1

Xã Hồng Phong (huyện An Dương)

1.500

1.500

1.500

2

Xã An Hòa (huyện An Dương)

1.500

1.500

1.500

3

Xã Đại Bản (huyện An Dương)

2.000

2.000

2.000

4

Xã An Hồng (huyện An Dương)

1.500

1.500

1.500

5

P. Trại Chui (quận Hồng Bàng)

3.500

3.500

3.500

6

Xã Kin Bái (huyện Thủy Nguyên)

1.500

1.500

1.500

7

Xã An Lư (huyện Thủy Nguyên)

1.500

1.500

1.500

8

Xã Thủy Triều (huyện Thủy Nguyên)

1.000

1.000

1.000

9

Xã Ngũ Lão (huyện Thủy Nguyên)

2.500

2.500

2.500

10

Xã Tam Hưng (huyện Thủy Nguyên)

2.000

2.000

2.000

11

P. Đông Hải 1 (quận Hải An)

1.000

1.000

1.000

12

P. Đông Hải 2 (quận Hải An)

50.000

50.000

50.000

13

P. Đông Hải 2 (quận Hải An)

20.000

20.000

20.000

14

P. Đông Hải 2 (quận Hải An)

48.000

48.000

48.000

15

P. Đông Hải 2 (quận Hải An)

45.000

45.000

45.000

16

P. Đa Phúc (quận Dương Kinh)

10.000

10.000

10.000

17

P. Anh Dũng (quận Dương Kinh)

5.000

5.000

5.000

18

Xã Ngũ Phúc (huyện Kiến Thụy)

2.500

2.500

2.500

19

P. Quán Trữ (quận Kiến An)

2.000

2.000

2.000

20

Xã Nghĩa Lộ (huyện Cát Hải)

50.000

50.000

50.000

21

Xã Đng Bài (huyện Cát Hải)

40.000

40.000

40.000

22

P. Đằng Giang (quận Ngô Quyền)

 

1.500

1.500

23

P. Hưng Đạo (quận Dương Kinh)

 

21.900

21.900

24

P. Hòa Nghĩa (quận Dương Kinh)

 

 

1.400

25

P. Hòa Nghĩa (quận Dương Kinh)

 

 

6.700

26

Xã Quang Phục (huyện Tiên Lãng)

 

5.000

5.000

27

Xã Tiên Cường (huyện Tiên Lãng)

 

12.500

12.500

28

Xã Giang Biên (huyện Vĩnh Bảo)

 

 

2.000

29

Xã An Hòa (huyện Vĩnh Bảo)

 

 

5.000

30

Xã Cổ Am (huyện Vĩnh Bảo)

 

 

5.500

31

Xã Trường Thọ (huyện An Lão)

 

10.000

10.000

32

Xã Quang Trung (huyện An Lão)

 

 

5.000

33

Xã Chiến Thắng (huyện An Lão)

 

 

7.500

Tổng

292.000

342.900

376.000

 

PHỤ LỤC 01B

QUY HOẠCH ĐIỂM ĐỖ XE THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ĐẾN NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số 1156/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2018 của y ban nhân dân thành phố)

TT

Tuyến phố

Quận

Phường

Diện tích đỗ xe (m2)

Sức chứa (chỗ)

Rộng mặt (m)

Rng hè (m)

Ghi chú

1

Quang Trung

Hồng Bàng

Phạm Hồng Thái, Phan Bội Châu

1.400

95

10

6

x

2

Trần Hưng Đạo

Hồng Bàng

Hoàng Văn Thụ, Minh Khai

1.500

100

11

6

 

3

Trần Phú

Hồng Bàng

Hoàng Văn Thụ, Minh Khai

1.450

95

10,5

6

x

4

Nguyễn Đức Cảnh

Hồng Bàng

Quang Trung, Phan Bội Châu, Phạm Hồng Thái

1.000

65

11

4

 

5

Tuyến ngang 3; 7; 8 dải trung tâm TP

Hồng Bàng

 

300

20

15

4-6

 

6

Minh Khai

Hồng Bàng

Minh Khai

250

15

 

 

 

Hồng Bàng

Hoàng Văn Thụ

300

20

9

6

 

7

Lý Tự Trọng

Hồng Bàng

Minh Khai

250

15

8

6

 

Hồng Bàng

Hoàng Văn Thụ

138

10

8

6

 

8

Hồ Xuân Hương

Hồng Bàng

Minh Khai

225

15

10

 

 

9

Điện Biên Phủ

Hồng Bàng

Minh Khai

725

50

12

4

 

10

Hoàng Văn Thụ

Hồng Bàng

Minh Khai

250

15

10

 

 

Hoàng Văn Thụ

750

50

10

 

 

11

Trần Quang Khi

Hồng Bàng

Hoàng Văn Thụ

375

25

10,5

5

x

Quang Trung

200

13

10,5

5

x

12

Đinh Tiên Hoàng

Hồng Bàng

Hoàng Văn Thụ

600

40

10

5

x

13

Tam Bạc

Hồng Bàng

Phan Bội Châu

250

15

10

 

 

14

Lạch Tray

Ngô Quyền

Lạch Tray

3.184

210

18

7

x

15

Lê Lợi

Ngô Quyền

Lê Lợi, Gia Viên

960

64

10,5

6

 

16

Văn Cao

Ngô Quyền

Đằng Giang

3.798

252

18

7

 

Hải An

Đằng Lâm

17

Phạm Ngũ Lão

Ngô Quyền

Lương Khánh Thiện

250

15

10

5

x

18

Trần Bình Trọng

Ngô Quyền

Lương Khánh Thiện

120

8

15

9

 

19

Lương Khánh Thiện

Ngô Quyền

Lương Khánh Thiện

278

18

8

6

 

20

Lê Thánh Tông

Ngô Quyền

Máy Tơ, Máy Chai

316

20

14

5

 

21

Tô Hiệu

Lê Chân

Trại Cau, Hồ Nam

594

40

14

6,5

x

22

Trần Nguyên Hãn

Lê Chân

Niệm Nghĩa, Cát Dài

188

12

12

9,7

 

 

Tổng

 

 

19.651

1.297

 

 

 

Ghi chú: x cm đxe giờ cao điểm sáng (7h - 9h), cao điểm chiu (16h - 18h).

 

PHỤ LỤC 02A

QUY HOẠCH CÁC BẾN XE KHÁCH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ĐẾN NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số 1156/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố)

TT

Tên bến xe

Vị trí

Diện tích (m2)

Loại bến

Ghi chú

1

BXK. Cầu Rào

Đường Thiên Lôi (quận Ngô Quyn)

10.634

 

Nghiên cứu chuyển đổi mục đích sử dụng

2

BXK. Niệm Nghĩa

273 Trần Nguyên Hãn (quận Lê Chân)

9.063

 

3

BXK. Lạc Long

22 Cù Chính Lan (quận Hồng Bàng)

6.039

 

4

BXK. Thượng Lý

Phường Sở Dầu (quận Hồng Bàng)

10.986

Loại 2

Hiện trạng

5

BXK. phía Bắc

Xã Kênh Giang (huyện Thủy Nguyên)

17.857

Loại 1

Hiện trạng

6

BXK. Vĩnh Bảo

Thị trấn Vĩnh Bảo (huyện Vĩnh Bảo)

8.095

Loại 3

Hiện trạng

7

BXK. Đồ Sơn

110 Lý Thánh Tông (quận Đồ Sơn)

760

Loại 6

Hiện trạng

8

BXK. Kiến Thụy

Thị trấn Núi Đối (huyện Kiến Thụy)

990

Loại 6

Hiện trạng

9

BXK. An Lão

Xã An Thắng (huyện An Lão)

1.519

Loại 6

Hiện trạng

10

BXK. phía Nam

Phường Tràng Minh (quận Kiến An)

15.000

Loại 3

Xây mới

11

BXK. phía Đông

Tràng Cát, Tân Vũ (quận Hải An)

30.000

Loại 3

Xây mới

12

BXK. Hải Thành

Phường Hải Thành (quận Dương Kinh)

65.000

Loại 3

Xây mới

13

BXK. Vĩnh Niệm

Phường Vĩnh Niệm (quận Lê Chân)

27.111

Loại 3

Xây mới

14

BXK. Minh Đức

Thị trấn Minh Đức (huyện Thủy Nguyên)

2.500

Loi 5

Xây mới

15

BXK. Tiên Lãng

Gần đường nối QL 10-5 thị trấn Tiên Lãng

15.000

Loại 4

Xây mới

16

BXK. Đại Hợp

XI Đại Hợp (huyện Kiến Thụy)

2.500

Loại 4

Xây mới

17

BXK. Cát Hải

Bến Gót (huyện Cát Hải)

50.000

Loại 4

Xây mới

Tổng

273.054

 

 

PHỤ LỤC 02B

QUY HOẠCH CÁC BẾN XE KHÁCH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ĐẾN NĂM 2025
(Kèm theo Quyết định số 1156/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố)

TT

Tên bến xe

Vị trí

Diện tích (m2)

Loại bến

Ghi chú

1

BXK. Thượng Lý

P. Sở Dầu (quận Hồng Bàng)

10.986

Loại 1

Nâng cấp

2

BXK. phía Bắc

Xã Kênh Giang (huyện Thủy Nguyên)

17.857

Loại 1

Hiện trạng

3

BXK. Vĩnh Bo

Thị trấn Vĩnh Bảo (huyện Vĩnh Bảo)

8.095

Loại 3

Hiện trạng

4

BXK. phía Nam

P. Tràng Minh (quận Kiến An)

15.000

Loại 1

Nâng cấp

5

BXK. phía Đông

Tràng Cát, Tân Vũ (q. Hải An)

30.000

Loại 1

Nâng cấp

6

BXK. Hải Thành

P. Hải Thành (q. Dương Kinh)

65.000

Loại 1

Nâng cấp

7

BXK. Vĩnh Niệm

P. Vĩnh Niệm (q. Lê Chân)

27.111

Loại 1

Nâng cấp

8

BXK. Minh Đức

Thị trấn Minh Đức (huyện Thủy Nguyên)

2.500

Loại 4

Nâng cấp

9

BXK. Tiên Lãng

Gần đường nối QL 10-5 thị trấn Tiên Lãng

15.000

Loại 3

Nâng cấp

10

BXK. Đại Hợp

Xã Đại Hợp (h. Kiến Thụy)

2.500

Loại 4

Nâng cấp

11

BXK. Cát Hải

Bến Gót (huyện Cát Hải)

50.000

Loại 2

Nâng cấp

12

BXK. Đồ Sơn mới

Gần đường 403 phường Minh Đức (quận Đồ Sơn)

16.600

Loại 3

Xây mới

13

BXK. Quảng Thanh

Xã Quảng Thanh (huyện Thủy Nguyên)

5.000

Loại 4

Xây mới

14

BXK. An Lão mới

Thị trấn An Lão (h. An Lão)

7.000

Loại 3

Xây mới

15

BXK. Hùng Thng

Xã Hùng Thắng (h. Tiên Lãng)

5.000

Loại 4

Xây mới

16

BXK. Nam Am

Xã Tam Cường (h. Vĩnh Bảo)

2.500

Loại 4

Xây mới

17

BXK. Hà Phương

Xã Vĩnh Long (h. Vĩnh Bảo)

5.000

Loại 4

Xây mới

18

BXK. Kiến Thụy mới

Ngã tư Trà Phương, xã Thụy Hương (huyện Kiến Thụy)

5.000

Loại 3

Xây mới

Tổng

290.149

 

 

Các bến xe chuyển đi công năng sử dụng

1

BXK. Cầu Rào

Đường Thiên Lôi - quận Ngô Quyền

10.634

Bãi đỗ xe, điểm đầu, điểm cuối xe buýt; kết hợp với công viên cây xanh

2

BXK. Niệm Nghĩa

273 Trn Nguyên Hãn - quận Lê Chân

9.063

Bãi đỗ xe kết hợp với thương mại và dịch vụ

3

BXK. Lạc Long

22 Cù Chính Lan - quận Hồng Bàng

6.039

Bãi đỗ xe kết hợp với thương mại và dịch vụ

4

BXK. Đồ Sơn

110 Lý Thánh Tông, Đồ Sơn, Hải Phòng

760

Điểm đầu, điểm cuối xe buýt

5

BXK. Kiến Thụy

114 tdân phố Cầu Đen, thị trấn Núi Đối - h. Kiến Thụy

990

Bãi đỗ xe

6

BXK. An Lão

Xã An Thng - h. An Lão

1.519

Bãi đỗ xe

Tổng

29.005

 

 

PHỤ LỤC 02C

QUY HOẠCH CÁC BẾN XE KHÁCH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ĐẾN NĂM 2030
(Kèm theo Quyết định số 1156/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố)

TT

Tên bến xe

Vị trí

Diện tích (m2)

Loại bến

Ghi chú

1

BXK. Thượng Lý

P. Sở Dầu, Hồng Bàng

10.986

Loi 1

Nâng cấp

2

BXK. phía Bắc TP Hi Phòng

Xã Kênh Giang (Thủy Nguyên)

17.857

Loại 1

Hiện trạng

3

BXK. Vĩnh Bảo

Thị trấn Vĩnh Bảo

8.095

Loại 3

Hiện trạng

4

BXK. phía Nam

P. Tràng Minh (quận Kiến An)

15.000

Loại 1

Nâng cấp

5

BXK. phía Đông

Tràng Cát, Tân Vũ (quận Hải An)

30.000

Loại 1

Nâng cấp

6

BXK. Hải Thành

P. Hải Thành (quận Dương Kinh)

65.000

Loại 1

Nâng cấp

7

BXK. Vĩnh Niệm

P. Vĩnh Niệm (quận Lê Chân)

27.111

Loại 1

Nâng cấp

8

BXK. Minh Đức

Xã Minh Đức (huyện Thủy Nguyên)

2.500

Loại 4

Nâng cấp

9

BXK. Tiên Lãng

Gn đường ni QL 10, 5 thị trấn Tiên Lãng

15.000

Loại 3

Nâng cấp

10

BXK. Đại Hợp

Xã Đại Hợp (huyện Kiến Thụy)

2.500

Loại 4

Nâng cấp

11

BXK. Cát Hải

Bến Gót (huyện Cát Hải)

50.000

Loại 2

Nâng cấp

12

BXK. Tây Bắc

Xã Tân Tiến, Lê Thiện (huyện An Dương)

15.000

Loại 1

Xây mới

13

BXK. phía Tây

Phường Hùng Vương (quận Hồng Bàng)

17.000

Loại 1

Xây mới

14

BXK. phía Tây 2

Xã Trường Thành, Trường Thọ (huyện An Lão)

15.000

Loại 1

Xây mới

15

BXK. Đồ Sơn mới

Gần đường 403 phường Minh Đức (quận Đồ Sơn)

16.600

Loại 3

Nâng cấp

16

BXK. Quảng Thanh

Xã Qung Thanh (huyện Thủy Nguyên)

5.000

Loại 4

Nâng cấp

17

BXK. An Lão mới

Thị trấn An Lão

7.000

Loại 3

Nâng cấp

18

BXK. Hùng Thắng

Xã Hùng Thắng (huyện Tiên Lãng)

5.000

Loại 4

Nâng cấp

19

BXK. Nam Am

Xã Tam Cường (huyện Vĩnh Bảo)

2.500

Loại 4

Nâng cấp

20

BXK. Hà Phương

Xã Vĩnh Long (huyện Vĩnh Bảo)

5.000

Loại 4

Nâng cấp

21

BXK. Kiến Thụy mới

Ngã tư Trà Phương, xã Thụy Hương (huyện Kiến Thụy)

5.000

Loại 3

Nâng cấp

Tổng

337.149

 

 

 

PHỤ LỤC 03A

NHU CẦU VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẾN, BÃI ĐỖ XE THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ĐẾN NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số 1156/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố)

TT

Quận, Huyện

Giai đoạn 2018 - 2020 (tỷ đồng)

NSNN

XHH

Bãi đỗ xe

BĐX hàng

BXK

Tổng nhu cầu vốn

≤ 20%

≥ 80%

1

Quận Hồng Bàng

108

3,7

65

177

35,4

141,5

2

Quận Ngô Quyền

86

0

5

91

18,2

72,9

3

Quận Lê Chân

56

0

10

66

13,2

52,9

4

Quận Hải An

184

30

20

234

46,7

186,8

5

Quận Kiến An

62

2,2

10

74

14,8

59,1

6

Quận Đồ Sơn

87

0

30

117

23,5

94,0

7

Quận Dương Kinh

90

16

10

115

23,1

92,3

8

Huyện Thủy Nguyên

26

9,5

5

41

8,1

32,4

9

Huyện An Dương

68

7,3

55

131

26,1

104,5

10

Huyện An Lão

14

0

65

79

15,8

63,2

11

Huyện Kiến Thụy

15

2,7

15

33

6,5

26,2

12

Huyện Tiên Lãng

20

0

10

30

6,0

24,0

13

Huyện Vĩnh Bảo

20

0

10

30

6,0

24,0

14

Huyện Cát Hải

25

0

2

27

5,4

21,6

Tổng

862

71

312

1.245

249

996

 

PHỤ LỤC 03B

NHU CẦU VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẾN, BÃI ĐỖ XE THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ĐẾN NĂM 2030
(Kèm theo Quyết định số 1156/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố)

TT

Quận, Huyện

Giai đoạn 2021 - 2030 (tỷ đồng)

NSNN

XHH

Bãi đỗ xe

BĐX hàng

BXK

Tổng nhu cầu vốn

≤ 20%

≥ 80%

1

Quận Hồng Bàng

128

5

 

133

26,5

106,1

2

Quận Ngô Quyền

139

 

 

139

27,9

111,5

3

Quận Lê Chân

130

 

40

170

34,1

136,2

4

Quận Hải An

388

50

60

498

99,6

398,4

5

Quận Kiến An

275

5

40

320

64,1

256,2

6

Quận Đồ Sơn

165

 

 

165

33,1

132,3

7

Quận Dương Kinh

766

25

40

831

166,2

664,7

8

Huyện Thủy Nguyên

85

15

10

110

22,0

88,0

9

Huyện An Dương

101

15

 

116

23,2

92,8

10

Huyện An Lão

20

 

10

30

6,0

24,0

11

Huyện Kiến Thụy

25

10

 

35

7,0

28,0

12

Huyện Tiên Lãng

30

 

15

45

9,0

36,0

13

Huyện Vĩnh Bảo

30

 

 

30

6,0

24,0

14

Huyện Cát Hải

35

20

8

63

12,6

50,4

Tng

2.318

145

223

2.686

537

2.149

 

PHỤ LỤC 04

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ƯU TIÊN ĐẦU TƯ
(Kèm theo Quyết định số 1156/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố)

TT

Tên dự án

Quy mô (dự kiến)

Ghi chú

Loại

Diện tích

(ha)

1

BXK. Hải Thành

Loại 3

6,5

Xây mới

2

BXK. Vĩnh Niệm

Loại 3

2,71

Xây mới

3

BXK. Cát Hải

Loại 4

5,0

Xây mới

4

BXK. Phía Đông (quận Hải An)

Loại 3

3,0

Xây mới

5

01 bãi đỗ xe hàng tại phường Trại Chuối (quận Hồng Bàng)

-

0,35

Xây mới

6

02 bến xe hàng tại cảng Lạch Huyện

-

4,0

Xây mới

7

Rà soát xóa bcác bãi đỗ xe gầm cầu không đảm bảo an toàn giao thông

-

-

 

8

Bến xe Lạc Long chuyển thành bãi đỗ xe kết hợp thương mi dịch vụ

-

0,6

Chuyển đổi mục đích sử dụng

9

Bãi đỗ xe tại trung tâm các quận/huyện

-

29,778

Xây mới

9.1

Quận Lê Chân

 

 

 

-

BĐX.5, BĐX.7, BĐX.10

P. Dư Hàng Kênh

0,503

Xây mới

-

BĐX.11, BĐX.12

P. Kênh Dương

0,261

Xây mới

-

BĐX.1

P. Niệm Nghĩa

0,379

Xây mới

-

BĐX.2

P. An Dương

0,100

Xây mới

9.2

Quận Ngô Quyền

 

 

 

-

BĐX.13

P. Cầu Tre

0,100

Xây mới

-

BĐX.2; BĐX.3; BĐX.4

P. Máy Tơ

1,365

Xây mới

-

BĐX.5

P. Máy Chai

0,280

Xây mới

9.3

Quận Hồng Bàng

 

 

 

-

BĐX.5; BĐX.6; BĐX.7; BĐX.8; BĐX.9

P. Hùng Vương

1,480

Xây mới

-

BĐX 28a

P. Minh Khai

0,9

Xây mới

-

BĐX 28

P. Quang Trung

1,1

Xây mới

-

BĐX 28b

P. Phạm Hồng Thái

0,5

Xây mới

-

BĐX.18; BĐX.19; BĐX.20

P. Sở Dầu

1,810

Xây mới

-

BĐX.21; BĐX.22; BĐX.23

P. Thượng Lý

3,400

Xây mới

9.4

Huyện Cát Hải

 

 

 

-

BĐX bến Gót

TT Cát Hải

10,000

Xây mới

-

BĐX bến Cái Viềng

Xã Phù Long

5,000

Xây mới

-

BĐX ngã ba Hùng Sơn; bến Bèo, bến Gia Luận

TT Cát Bà

5,100

Xây mới

10

BĐX tại trung tâm các quận, huyện khác

 

15,550

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1156/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1156/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/05/2018
Ngày hiệu lực28/05/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1156/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1156/QĐ-UBND 2018 phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các điểm đỗ xe bãi đỗ xe Hải Phòng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1156/QĐ-UBND 2018 phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các điểm đỗ xe bãi đỗ xe Hải Phòng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1156/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
        Người kýNguyễn Văn Tùng
        Ngày ban hành28/05/2018
        Ngày hiệu lực28/05/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1156/QĐ-UBND 2018 phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các điểm đỗ xe bãi đỗ xe Hải Phòng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1156/QĐ-UBND 2018 phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các điểm đỗ xe bãi đỗ xe Hải Phòng

            • 28/05/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/05/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực