Quyết định 1158/QĐ-UBND

Quyết định 1158/QĐ-UBND năm 2010 về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật về công tác quản lý, sử dụng tài sản nhà nước do tỉnh Sơn La ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1158/QĐ-UBND năm 2010 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1158/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 17 tháng 5 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC DO UBND TỈNH BAN HÀNH

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03 tháng 02 năm 2004;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

Căn cứ Điều 14 Quyết định số 869/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2010 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 299/2009/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2009 của HĐND tỉnh Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 219/TTr-STC ngày 05 tháng 5 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 02 Quyết định quy định phân cấp quản lý Nhà nước, quản lý tài sản Nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La.

(Có phụ lục chi tiết 01 trang kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Hội đồng nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh uỷ;
- TT HĐND tỉnh;
- TT UBND tỉnh;
- UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể tỉnh;
- Như Điều 3;
- Trung tâm Lưu trữ, Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, KTTH, H.Hải 120b.

CHỦ TỊCH
Hoàng Chí Thức

 

PHỤ LỤC

BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC
(Kèm theo Quyết định số 1158 /QĐ-UBND ngày 17/5/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

STT

Số và ký hiệu

Ngày ban hành

Cơ quan ban hành

Nội dung trích yếu

1

03/2008/QĐ-UBND

15/01/2008

UBND tỉnh

Về việc quy định phân cấp quản lý nhà nước, quản lý tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La.

2

10/2008/QĐ-UBND

02/6/2008

UBND tỉnh

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định số 03/2008/QĐ-UBND ngày 15/01/2008 Về việc quy định phân cấp quản lý nhà nước, quản lý tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1158/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1158/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/05/2010
Ngày hiệu lực17/05/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1158/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1158/QĐ-UBND năm 2010 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1158/QĐ-UBND năm 2010 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1158/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
       Người kýHoàng Chí Thức
       Ngày ban hành17/05/2010
       Ngày hiệu lực17/05/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật12 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1158/QĐ-UBND năm 2010 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1158/QĐ-UBND năm 2010 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

           • 17/05/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/05/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực