Quyết định 116/2003/QĐ-UB

Quyết định 116/2003/QĐ-UB quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Trung tâm Thông tin - Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận

Quyết định 116/2003/QĐ-UB nhiệm vụ Trung tâm Thông tin Ứng dụng Ninh Thuận đã được thay thế bởi Quyết định 1218/2010/QĐ-UBND chấm dứt hiệu lực các Quyết định tỉnh Ninh Thuận và được áp dụng kể từ ngày 15/08/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 116/2003/QĐ-UB nhiệm vụ Trung tâm Thông tin Ứng dụng Ninh Thuận


UBND TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 116/2003/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA TRUNG TÂM THÔNG TIN - ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRỰC THUỘC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Quyết định số 115/2003/QĐ-UB ngày 10/10/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển Trung tâm Thông tin – Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 14 TT/SKHCN ngày 23/9/2003 và ý kiến trình của Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Trung tâm Thông tin - Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận (gồm 3 chương và 8 điều).

Điều 2. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra Trung tâm Thông tin - Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Giám đốc Trung tâm Thông tin - Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

UBND TỈNH NINH THUẬN
CHỦ TỊCH
Đào Thậm

 

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA TRUNG TÂM THÔNG TIN - ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRỰC THUỘC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH NINH THUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định Số 116/2003/QĐ-UB Phan Rang, ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

Chương I

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Điều 1.- Chức năng:

1- Trung tâm Thông tin - Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp khoa học có thu tự bảo đảm một phần kinh phí hoạt động thường xuyên; trực thuộc và chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp và toàn diện của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

2- Trung tâm có chức năng thực hiện công tác nghiên cứu ứng dụng chuyển giao các tiến bộ khoa học công nghệ, thông tin khoa học công nghệ môi trường, phân tích thử nghiệm chất lượng hàng hóa, môi trường phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và được mở tài khoản theo quy định của pháp luật;

3- Trụ sở của Trung tâm đặt tại thị xã Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Điều 2.- Nhiệm vụ của Trung tâm:

1- Nghiên cứu và lựa chọn các tiến bộ khoa học và công nghệ thích hợp, thử nghiệm và đề xuất ứng dụng vào địa phương.

2- Tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu, các dự án sản xuất thử nghiệm có tính liên ngành; các dự án hợp tác với nước ngoài hoặc tài trợ của nước ngoài trong lĩnh vực khoa học - công nghệ - môi trường.

3- Tổ chức thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ (chuyển giao công nghệ, thông tin, tư vấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, hội thảo khoa học).

4- Tổ chức sản xuất thử để trình diễn các sản phẩm mới; hoàn thiện các quy trình công nghệ mới phục vụ cho các lĩnh vực sản xuất - dịch vụ trên địa bàn tỉnh.

5- Xây dựng và tư vấn cho các báo cáo đánh giá tác động môi trường, thực hiện các dự án bảo vệ môi trường.

6- Thực hiện các nhiệm vụ về thông tin tư liệu khoa học - công nghệ môi trường:

a. Khai thác các nguồn thông tin trong nước và quốc tế phục vụ phát triển khoa học - công nghệ - môi trường;

b. Tổ chức các hình thức dịch vụ cung cấp thông tin phục vụ cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu;

c. Tổ chức các hình thức phổ biến kiến thức khoa học, công nghệ, môi trường (xuất bản tạp chí khoa học - công nghệ - môi trường, các bản tin chọn lọc về khoa học - công nghệ - môi trường, tổ chức các hội thảo khoa học - công nghệ,...);

d. Thực hiện các chương trình, đề tài, dự án về phát triển thông tin khoa học - công nghệ - môi trường.

7- Thực hiện các dịch vụ phân tích thử nghiệm chất lượng hàng hóa, các thành phần môi trường.

8- Thực hiện việc đăng ký hoạt động, quản lý cán bộ, công chức, nhân viên, các trang thiết bị, tài sản và tài chính của Trung tâm theo quy định của Nhà nước.

9- Quản lý và sử dụng có hiệu quả, đúng pháp luật các nguồn kinh phí kể cả nguồn kinh phí được phép thu theo quy định.

Chương II

TỔ CHỨC BỘ MÁY, QUẢN LÝ NHÂN SỰ

Điều 3.- Tổ chức bộ máy của Trung tâm gồm có:

1- Lãnh đạo Trung tâm: có Giám đốc và từ một đến hai Phó Giám đốc.

a. Giám đốc là người đứng đầu Trung tâm, chịu trách nhiệm về toàn bộ các hoạt động của Trung tâm;

b. Phó Giám đốc là người giúp việc Giám đốc Trung tâm, thực hiện một số lĩnh vực công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về nhiệm vụ được phân công.

2- Các bộ phận chuyên môn thuộc Trung tâm:

a. Phòng Hành chính - Tổng hợp - Tài vụ;

b. Phòng Thông tin tư liệu khoa học - công nghệ;

c. Phòng Thí nghiệm;

d. Phòng Chuyển giao và ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ;

e. Xưởng Thực nghiệm công nghệ mới.

Điều 4.- Quản lý nhân sự của Trung tâm:

1. Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, của Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền theo quy trình, thủ tục và phân cấp quản lý cán bộ hiện hành của tỉnh.

2. Trưởng, Phó các bộ phận chuyên môn thuộc Trung tâm do Giám đốc Trung tâm quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

3. Việc khen thưởng, kỷ luật công chức, viên chức của Trung tâm thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh.

4. Việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý nhân sự của Trung tâm thực hiện theo quy định của pháp luật và của Ủy ban nhân dân tỉnh.

5. Lao động hợp đồng của Trung tâm: căn cứ vào nhu cầu của công việc, quy mô hoạt động và nguồn thu của đơn vị. Giám đốc Trung tâm được ký hợp đồng lao động, cộng tác viên theo quy định của pháp luật và phải đảm bảo đủ tiêu chuẩn, cơ cấu chức danh để thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm sau khi có ý kiến thống nhất của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Điều 5.- Tài chính cho hoạt động của Trung tâm thực hiện theo Thông tư số 25/2002/TT-BTC ngày 21/3/2002 của Bộ Tài chính "Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu”.

Chương III

QUAN HỆ CÔNG TÁC VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 6.- Trung tâm được quan hệ phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong tỉnh để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao tại Quy định này.

Điều 7.- Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm ban hành Quy chế hoạt động của Trung tâm và hướng dẫn Trung tâm hoạt động đúng theo quy định của pháp luật;

Điều 8.- Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có phát sinh, vướng mắc Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm tổng hợp và thống nhất với Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền để trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 116/2003/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu116/2003/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/10/2003
Ngày hiệu lực10/10/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/08/2010
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 116/2003/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 116/2003/QĐ-UB nhiệm vụ Trung tâm Thông tin Ứng dụng Ninh Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 116/2003/QĐ-UB nhiệm vụ Trung tâm Thông tin Ứng dụng Ninh Thuận
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu116/2003/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
        Người kýĐào Thậm
        Ngày ban hành10/10/2003
        Ngày hiệu lực10/10/2003
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/08/2010
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản gốc Quyết định 116/2003/QĐ-UB nhiệm vụ Trung tâm Thông tin Ứng dụng Ninh Thuận

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 116/2003/QĐ-UB nhiệm vụ Trung tâm Thông tin Ứng dụng Ninh Thuận