Quyết định 116/2017/QĐ-UBND

Quyết định 116/2017/QĐ-UBND về quy định khung giá dịch vụ sử dụng cảng cá trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Nội dung toàn văn Quyết định 116/2017/QĐ-UBND quy định khung giá dịch vụ sử dụng cảng cá Ninh Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 116/2017/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 02 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH KHUNG GIÁ DỊCH VỤ SỬ DỤNG CẢNG CÁ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 80/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 52/2013/TT-BNNPTNT ngày 11 tháng 12 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 80/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá;

Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tài chính về quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ;

Căn cứ Thông tư số 177/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá">56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư 233/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 177/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá">56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 177/TTr-SNNPTNT ngày 21 tháng 8 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: các tổ chức, cá nhân cung ứng dịch vụ và sử dụng dịch vụ tại các cảng cá được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

2. Đối tượng áp dụng:

a) Đơn vị cung ứng dịch vụ cảng cá: Ban Quản lý Khai thác các cảng cá Ninh Thuận.

b) Đối tượng sử dụng dịch vụ cảng cá: các tàu thuyền đánh bắt thủy sản, tàu thuyền cung ứng dịch vụ hậu cần nghề cá, tàu thuyền vận tải hàng hóa và hành khách cập cảng; các phương tiện vận tải và hàng hóa qua cảng; các tổ chức cá nhân thuê cơ sở hạ tầng trong phạm vi diện tích mặt đất, mặt nước giao cho Ban quản lý Khai thác các cảng cá quản lý.

Điều 2. Đối tượng được miễn giá dịch vụ

1. Tàu thuyền của các đơn vị thực hiện công vụ như: biên phòng, quân đội, công an, thanh tra chuyên ngành thủy sản, cảng vụ, hải quan, cứu hộ, cứu nạn cập cảng.

2. Tàu thuyền vào khu vực cảng cá neo đậu trong thời gian có bão, lũ.

3. Phương tiện vận tải ra vào cảng chuyên chở máy móc, trang thiết bị và vật liệu để xây dựng mới, nâng cấp cơ sở sản xuất kinh doanh của các tổ chức, cá nhân thuê cơ sở hạ tầng trong cảng cá.

4. Hàng hóa: máy móc, trang thiết bị và vật liệu xây dựng phục vụ cho các cơ sở sản xuất kinh doanh trong cảng cá; nguyên liệu đầu vào (các loại nguyên liệu hải sản, các loại vật liệu khác có liên quan như: muối, thùng chứa, bao bì đóng gói sản phẩm...) phục vụ chế biến hàng hải sản của các tổ chức, cá nhân thuê cơ sở hạ tầng trong cảng cá.

Điều 3. Khung giá dịch vụ cảng cá

Khung giá dịch vụ sử dụng cảng cá trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 4. Trách nhiệm thi hành

1. Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo hướng dẫn Ban Quản lý Khai thác các cảng cá trong việc triển khai thực hiện, kiểm tra việc thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền thu được từ cung ứng dịch vụ cảng cá.

2. Giao Giám đốc Ban quản lý Khai thác các cảng cá:

a) Căn cứ Khung giá dịch vụ sử dụng cảng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định này quy định cụ thể mức giá sử dụng từng loại dịch vụ cho từng cảng cá.

b) Chịu trách nhiệm niêm yết công khai biểu mức giá dịch vụ sử dụng tại cảng cá; tổ chức cung ứng dịch vụ cảng cá, thu, nộp, hạch toán thu, chi, quản lý và sử dụng tiền thu được từ cung ứng dịch vụ cảng cá theo đúng quy định của pháp luật.

3. Giao Cục Thuế hướng dẫn Ban Quản lý Khai thác các cảng cá sử dụng hóa đơn, chứng từ và trích nộp thuế theo quy định.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 11 năm 2017, thay thế Quyết định số 67/2014/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc Quy định mức thu, chế độ thu nộp và quản lý sử dụng nguồn thu phí cảng cá trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận và Quyết định số 107/2014/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc Quy định tạm thời giá cho thuê cơ sở hạ tầng để sản xuất kinh doanh, dịch vụ nghề cá tại các cảng cá trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có cảng cá; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lưu Xuân Vĩnh

 

KHUNG GIÁ DỊCH VỤ SỬ DỤNG CẢNG CÁ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 116/2017/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

STT

Đối tượng thu

Đơn vị tính

Khung giá

I

Tàu thuyền, phương tiện vận tải

đồng/lần vào ra cảng

 

1

Đối với tàu cá cập cảng

 

 

- Công suất dưới 20 CV

8.000 - 10.000

 

- Công suất từ 20 CV đến 50 CV

18.000 - 20.000

 

- Công suất trên 50 CV đến 90 CV

35.000 - 40.000

 

- Công suất trên 90 CV đến 200 CV

55.000 - 60.000

 

- Công suất trên 200 CV

90.000 - 100.000

2

Đối với tàu vận tải cập cảng

 

 

- Trọng tải dưới 5 tấn

18.000 - 20.000

 

- Trọng tải từ 5 đến 10 tấn

35.000 - 40.000

 

- Trọng tải trên 10 đến 100 tấn

90.000 - 100.000

 

- Trọng tải trên 100 tấn

145.000 - 160.000

3

Đối với phương tiện vận tải

 

 

- Xe máy, xích lô, ba gác chở hàng

1.800 - 2.000

 

- Phương tiện có trọng tải dưới 1 tấn

(kể cả xe khách dưới 15 chỗ ngồi)

8.000 - 10.000

 

- Phương tiện có trọng tải từ 1 đến 2,5 tấn

(kể cả xe khách trên 15 chỗ ngồi)

18.000 - 20.000

 

- Phương tiện có trọng tải trên 2,5 đến 5 tấn

25.000 - 30.000

 

- Phương tiện có trọng tải trên 5 đến 10 tấn

35.000 - 40.000

 

- Phương tiện có trọng tải trên 10 tấn

45.000 - 50.000

II

Đối với hàng hóa qua cảng

 

 

 

- Hàng thủy sản, động vật tươi sống

đồng/tấn

18.000 - 20.000

 

- Hàng hóa là Container (không chứa hàng)

đồng/container

65.000 - 70.000

 

- Các loại hàng hóa khác

đồng/tấn

7.000 - 8.000

III

Sử dụng mặt nước để sản xuất kinh doanh

đồng/m2/ngày

1.000 - 1.500

đồng/m2/tháng

10.000 - 12.000

đồng/m2/năm

35.000 - 37.000

IV

Thuê cơ sở hạ tầng

 

 

1

Sử dụng kiốt

đồng/m2/năm

280.000 - 300.000

2

Các vị trí có xây dựng mái che

đồng/m2/ngày

4.000 - 5.000

đồng/m2/tháng

60.000 - 65.000

đồng/m2/năm

150.000 - 160.000

3

Các vị trí không xây dựng mái che

 

 

 

- Sử dụng ngắn hạn ở tất cả các vị trí

đồng/m2/ngày

2.000 - 3.000

đồng/m2/tháng

40.000 - 45.000

 

- Vị trí số 01 (*)

đồng/m2/năm

75.000 - 80.000

 

- Vị trí số 02 (**)

đồng/m2/năm

55.000 - 60.000

 

- Chế biến hải sản trực tiếp xuất khẩu

đồng/m2/năm

9.000 - 10.000

 

- Kho lạnh, chế biến hải sản

đồng/m2/năm

19.000 - 20.000

 

- Đóng sửa tàu thuyền

đồng/m2/năm

9.000 - 10.000

Ghi chú: (*) Vị trí số 1 gồm các lô có lợi thế kinh doanh tốt nhất trong khu vực cảng nằm dọc theo đường nội bộ tiếp giáp bờ kè, cầu cảng và dọc theo các đường lộ; (**) Vị trí số 2 gồm các lô còn lại.

Cụ thể tại các cảng cá như sau:

STT

Tên cảng cá Khu chức năng

Số lượng lô

Vị trí số 1
(từ lô đến lô)

Vị trí số 2
(từ lô đến lô)

Ki ốt
(từ lô đến lô)

Vị trí có XD mái che
(từ lô đến lô)

1

Cảng Đông Hải

 

 

 

 

 

 

Khu 02

04

-

01/02 - 04/02

-

-

 

Khu 06

07

-

01/06 - 07/06

-

-

 

Khu 07

05

 

01/07 - 05/07

-

-

 

Khu 08

09

01/08 - 09/08

-

-

-

 

Khu 09

10

01/09 - 10/09

-

-

-

 

Khu 10

07

-

-

K01 - K07

-

 

Khu 12

05

01/12 - 05/12

-

-

-

 

Khu 13

04

01/13 - 04/13

-

-

-

 

Khu 15

01

Khu xăng dầu

-

-

-

 

Khu 17

01

Khu xăng dầu

-

-

-

 

Cộng (số lượng lô)

53

30

16

07

2

Cảng Ninh Chữ

 

 

 

 

 

 

Khu 01

08

-

-

-

01/01 - 08/01

 

Khu 02

14

01/02 - 14/02

-

-

-

 

Khu 05

01

Khu xăng dầu

-

-

-

 

Khu 06

01

-

01/6

-

-

 

Khu 07

02

Khu xăng dầu

02/7

-

-

 

Khu 11

03

-

01/11 - 03/11

-

-

 

Khu 12

03

-

01/12 - 03/12

-

-

 

Khu 13

01

-

01/13

-

-

 

Cộng (số lượng lô)

33

16

09

0

08

3

Cảng Cà Ná cũ

 

 

 

 

 

 

Khu A1

15

01/A1 - 14/A1; 17 A1

-

-

-

 

Khu A1 (xăng dầu)

02

15A1 - 16A1

-

-

-

 

Khu A2

07

01A2 - 07A2

-

-

-

 

Khu A2 (xăng dầu)

01

08/A2

-

-

-

 

Khu A3

01

Khu chế biến

 

 

 

 

Khu B

01

-

Khu chế biến

-

-

 

Cộng (số lượng lô)

27

26

01

0

0

4

Cảng Cà Ná mở rộng

 

 

 

 

 

 

Khu A1

12

-

15-26

-

-

 

Khu A2

12

-

27 - 38

-

-

 

Khu A3

09

-

39 - 47

-

-

 

Khu A4

31

222 - 237

221; 01 - 14

-

-

 

Khu B1

12

-

48-59

-

-

 

Khu B2

12

-

60 - 71

-

-

 

Khu C1

10

-

72 - 81

-

-

 

Khu C2

18

-

82 - 99

-

-

 

Khu D

06

-

100 - 105

-

-

02

Khu đóng sửa tàu thuyền

 

Khu E1

09

207

265; 208; 111 - 116

-

-

 

Khu E2

12

209 - 220

-

-

-

01

Khu xăng dầu

 

Khu E3

05

-

106 - 110

-

-

01

Khu chế biến

 

Khu F1

26

239 - 251

125 - 137

-

-

01

Khu xăng dầu

 

 

Khu F2

21

252 - 263

264; 138 - 145

-

-

01

Khu xăng dầu

 

 

Khu F3

15

-

146 - 160

-

-

 

Khu F4

15

-

161 - 175

-

-

 

Khu F5

10

-

266; 267; 117 - 124

-

-

 

Khu F6

31

176 - 206

-

-

-

 

Cộng (số lượng lô)

272

88

184

0

0

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 116/2017/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 116/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 02/11/2017
Ngày hiệu lực 12/11/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 116/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 116/2017/QĐ-UBND quy định khung giá dịch vụ sử dụng cảng cá Ninh Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 116/2017/QĐ-UBND quy định khung giá dịch vụ sử dụng cảng cá Ninh Thuận
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 116/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Ninh Thuận
Người ký Lưu Xuân Vĩnh
Ngày ban hành 02/11/2017
Ngày hiệu lực 12/11/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 116/2017/QĐ-UBND quy định khung giá dịch vụ sử dụng cảng cá Ninh Thuận

Lịch sử hiệu lực Quyết định 116/2017/QĐ-UBND quy định khung giá dịch vụ sử dụng cảng cá Ninh Thuận

  • 02/11/2017

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 12/11/2017

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực