Quyết định 116/QĐ-UB

Quyết định 116/QĐ-UB năm 1994 về Quy chế tạm thời quản lý chợ cửa khẩu Lào Cai

Nội dung toàn văn Quyết định 116/QĐ-UB 1994 Quy chế tạm thời quản lý chợ cửa khẩu Lào Cai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 116/QĐ-UB

Lào Cai, ngày 19 tháng 5 năm 1994

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TẠM THỜI QUẢN LÝ CHỢ CỬA KHẨU LÀO CAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 30 tháng 6 năm 1989;

Căn cứ vào đặc điểm và điều kiện của Chợ cửa khẩu Lào Cai;

Căn cứ nội dung đã được kết luận tại phiên họp thường kỳ Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 28/4/1994;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thương mại du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản "Quy chế tạm thời quản lý chợ cửa khẩu Lào Cai".

Điều 2. Các ông Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,Giám đốc các Sở Thương mại - Du lịch, Tài chính vật giá, Công an tỉnh, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng , Cục trưởng Cục Hải quan, Cục trưởng Cục thuế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện thị xã, các ngành chức năng, cá nhân và tổ chức có liên quan căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký.

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Ngọc Lâm

 

QUY CHẾ TẠM THỜI

QUN LÝ CHỢ CỬA KHU LÀO CAI
(Ban hành kèm theo
Quyết định số: 116/-UB ngày 19tháng5 năm 1994 của Úy ban nhân dân tỉnh Lào Cai)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Những từ ngữ trong bản quy chế này được hiểu như sau:

- "Chủ hộ kinh doanh" là người đứng đầu các đơn v, tổ chức kinh tế thuộc các thành phần kinh tế trong và ngoài nước.

- "Hộ kinh doanh" là người đại diện hợp pháp của chủ hộ kinh doanh tại chợ cửa khẩu Lào Cai.

- Trong trường hợp cá nhân công dân trong và ngoài nước kinh doanh tại chthì khái niệm "chủ hộ kinh doanh" đồng nghĩa với "hộ kinh doanh".

Điu 2. Chủ hộ kinh doanh và hộ kinh doanh thuộc các thành phần kinh tế trong và ngoài nước đều đưc vào chcửa khẩu Lào Cai kinh doanh, phải chấp hành pháp luật của Nhà nưc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chịu sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Điều 3. Ủy ban nhân dân thị xã Lào Cai là cơ quan Nhà nước qun lý trực tiếp và toàn diện các hoạt động tại chợ cửa khẩu Lào Cai.

- SThương mại - Du lịch tỉnh Lào Cai là quan qun lý nhà nước về hoạt động kinh doanh tại chợ cửa khẩu Lào Cai.

- Sở Thương mại - Du lịch và y ban nhân dân thị xã Lào Cai cùng với các ngành chức năng hướng dẫn kiểm tra, giám sát các chủ hộ kinh doanh và hộ kinh doanh theo đúng các quy định tại bản Quy chế này.

Chương II

ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC CHO PHÉP CÁC CHỦ HỘ KINH DOANH VÀ HỘ KINH DOANH TẠI CHỢ.

Điều 4. Chủ hộ kinh doanh và hộ kinh doanh thuộc các thành phần kinh tế trong tỉnh Lào Cai và các tỉnh trong nước mun kinh doanh tại chợ cần có các điều kiện, thủ tục sau đây :

1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ,

2. Đơn xin kinh doanh tại chợ,

3. Họp đng thuê địa điểm kinh doanh.

Điều 5. Chủ hộ kinh doanh là người nước ngoài muốn kinh doanh tại chợ cửa khẩu Lào Cai cần có các điều kiện sau:

1. Phải có giấy phép xuất nhập cảnh do phía nước ngoài cấp và được cơ quan qun lý xuất nhập cảnh của Việt Nam cho phép.

2. Có giấy phép kinh doanh do cấp có thẩm quyền của phía nước ngoài ký.

3. Đơn xin đăng ký kinh doanh tại chợ hoặc đơn xin phép mở Văn phòng đại diện được cơ quan có thẩm quyền của tỉnh Lào Cai cho phép.

4. Hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh.

Điều 6. Tất cả các hộ kinh doanh tại chợ cửa khẩu Lào Cai đều phải chấp hành chế độ kế toán thống kê theo quy định của Pháp lệnh kế toán thống kê của Nhà nước Việt Nam hiện hành.

Chương III

QUẢN LÝ THU THUẾ VÀ CÁC NGUỒN THU KHÁC

Điều 7. Chủ hộ kinh doanh và hộ kinh doanh tại chợ khi nhập hàng từ Trung quc qua cửa khu Lào Cai - Hà khu vào chợ, được tính thuế mức tối thiu theo khung giá trong biểu thuế hiện hành.

Điều 8. Đối vói những chủ hộ kinh doanh và hộ kinh doanh tại ch có đăng ký kế hoạch nhập hàng từ Trung Quốc đã kê khai đúng, đủ tên hàng, số lượng và quy cách phẩm chất được Cục Hải Quan Lào Cai kiểm soát, xác nhận cho mang vào chợ, sau 30 ngày nếu không bán hết số hàng đã kê khai trên, cho phép mang số hàng chưa bán hết về Trung Quốc và không phải nộp một khoản thuế nào khác cho số hàng mang về.

Từ ngày thứ 31 nếu không đem số hàng chưa bán hết về Trung Quốc thì coi như hàng đã nhập khẩu. Trong vòng 30 ngày tiếp theo chủ hộ kinh doanh phải nộp đủ số thuế sau khi đã nhận được thông báo chính thức của cơ quan thuế về số thuế phải nộp đối với hàng nhập khẩu. Hoặc có thể nộp toàn bộ tiền thuế của số hàng mang vào 1 lần. Sau 1 tháng (30 ngày) nếu không tiêu thụ hết hàng, phải mang về Trung Quốc thì số tiền đã nộp thuế cho lượng hàng mang về được tính trừ chohàng mang sang lần sau với giá trị tương đương.

Điêu 9. Chủ hộ kinh doanh và hộ kinh doanh tại chợ được min 50% thuế doanh thu và thuế lợi tức trong 6 tháng đầu tiên kể từ ngày chính thức đăng ký kinh doanh.

Điều 10. Cho phép phương tiện chở hàng từ Trun2 quốc vào chợ để giao hàng, nhận hàng. Sau khi đã làm đầy đủ các thủ tục theo quy định và được cơ quan chức năng của Việt Nam tại Lào Cai kiểm hóa, xác nhận.

Điêu 11. Các chủ hộ kinh doanh và hộ kinh doanh tại chợ khi thuê các địa điểm kinh doanh đều được áp dụng một giá thống nhất do ban Quản lý chợ quy định.

Điều 12 . Các chủ hộ kinh doanh và hộ kinh doanh tại chợ được hưởng các dịch vụ điện, nước và tham gia các bảo hiểm theo quy đnh của ban Qun lý chợ. Đảm bảo sự công khai, công bng, thuận tiện.

Chương IV

QUẢN LÝ TẠM TRÚ ĐỐI VỚI CÁC CHỦ HỘ, HỘ KINH DOANH

Điều 13. Công dân nước ngoài đã được nhập cảnh, khi ở lại qua đêm hoc ở nhiều ngày phải đăng ký tạm trú tại cơ quan Công an và phải nộp lệ phí tạm trú. Nơi tạm trú tại các khách sạn trong thị xã Lào Cai.

Điu 14. Ban Quản lý chợ chịu trách nhiệm qun lý toàn bộ hàng hóa của các hộ kinh doanh, không ai nghỉ qua đêm tại chợ cửa khẩu. Giờ mở và đóng cửa chợ do Ban Quản lý chợ quy định sau khi đã thống nhất với cơ quan qun lý cấp trên.

Chương V

TIỀN TỆ VÀ THỂ THÚC THANH TOÁN

Điều 15. Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Lào Cai tổ chức dịch vụ thu đổi tiền, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng mua bán, giao dịch.

Điều 16. Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Lào cai tổ chức dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, mở tài khoản thanh toán cho khách hàng có đăng ký kinh doanh tại chợ theo quy định hiện hành.

Chương VI

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

Điều 17. Bản Quy chế này được áp dụng đối với tất cả các chủ hộ kinh doanh và hộ kinh doanh tại chợ cửa khẩu Lào Cai và các đối tượng có liên quan. Mọi hành vi vi phạm Quy chế này đều bị xử lý theo pháp luật.

Điều 18. Quá trình thực hiện bản Quy chế này nếu có vướng mc hoặc cần sửa đi, Ban Quản lý chợ có trách nhiệm tập hợp báo cáo y ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 116/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu116/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/05/1994
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật30 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 116/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 116/QĐ-UB 1994 Quy chế tạm thời quản lý chợ cửa khẩu Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 116/QĐ-UB 1994 Quy chế tạm thời quản lý chợ cửa khẩu Lào Cai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu116/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýHoàng Ngọc Lâm
        Ngày ban hành19/05/1994
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật30 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 116/QĐ-UB 1994 Quy chế tạm thời quản lý chợ cửa khẩu Lào Cai

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 116/QĐ-UB 1994 Quy chế tạm thời quản lý chợ cửa khẩu Lào Cai

              • 19/05/1994

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực