Quyết định 116/QĐ-UBDT

Quyết định 116/QĐ-UBDT về Kế hoạch công tác năm 2021 của Vụ Hợp tác Quốc tế do Ủy ban Dân tộc ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 116/QĐ-UBDT 2021 Kế hoạch công tác của Vụ Hợp tác Quốc tế


ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 116/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2021 CỦA VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 110/02/201 7 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cu tchức ca y ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 251/QĐ-UBDT ngày 16/5/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm y ban Dân tộc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức của Vụ Hp tác Quốc tế;

Căn cứ Quyết định số 828/QĐ-UBDT ngày 28/12/2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc vviệc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 cho Văn phòng y ban;

Căn cứ Quyết định số 33/QĐ-UBDT ngày 22/1/2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao thực hiện nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc năm 2021;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hp tác Quc tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch công tác năm 2021 của Vụ Hợp tác Quốc tế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Thủ trưởng các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trư
ng, Chủ nhiệm UBDT (để b/c):
- Các Thứ trư
ng, Phó Chủ nhiệm UBDT:
-
Cng thông tin điện tử UBDT;
- Lưu: VT, HTQT (02 bản)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG,
PHÓ CHỦ NHIỆM
Y Thông

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC NĂM 2021 CỦA VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
(Kèm theo Quyết định số 116/QĐ-UBDT ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

TT

Nội dung công việc

Lãnh đạo phụ trách

Người trực tiếp thực hiện

Người phối hợp thc hiện

Thời gian hoàn thành

Sản phẩm

1

Tổ chức đoàn ra, đoàn vào thực hiện Thỏa thuận hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm về quản lý công tác dân tộc

1.1

Tchức đoàn ra/Thực hiện Thỏa thuận hợp tác đã ký với Bộ Phát triển Xã hội và An ninh Con người Thái Lan

PVT. Hoàng Văn Bình

Trần Ngọc Lan Phương

Các chuyên viên khác

Thường xuyên

BC KQ thực hiện

1.2

Tchức đoàn ra/ Thực hiện Thỏa thuận hợp tác đã ký với Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Campuchia

PVT. Trần Thu Hà

Nguyễn Thu Hằng

Ngàn Phương Loan

Các chuyên viên khác

Thường xuyên

BC KQ thực hiện

1.3

Tổ chức đoàn ra/ Thực hiện Thỏa thuận hợp tác đã ký với Bộ Nội vụ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước

VT. Hà Việt Quân

Nguyễn Quang Tiến

Các chuyên viên khác

Thường xuyên

BC KQ thực hiện

1.4

Đón đoàn vào/ Thực hiện Thỏa thuận hợp tác đã ký với Bộ Các vn đề Biên giới Myanmar

PVT. Trần Chi Mai

Nguyễn Kiên Trung

Các chuyên viên khác

Thường xuyên

BC KQ thực hiện

1.5

Đón đoàn vào/ Thực hiện Thỏa thuận hợp tác đã ký với Bộ Nội vụ Lào

VT. Hà Việt Quân

Nguyễn Quang Tiến

Các chuyên viên khác

Thường xuyên

BC KQ thực hiện

1.6

Đón đoàn vào/ Thực hiện Thỏa thuận hợp tác đã ký với Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước

VT. Hà Việt Quân

Nguyễn Quang Tiến

Các chuyên viên khác

Thường xuyên

BC KQ thực hiện

1.7

Đón đoàn vào/ Thực hiện Thỏa thuận hợp tác đã ký với Ủy ban Dân tộc Nhà nước Trung Quc

PVT. Hoàng Văn Bình

Nguyễn Quang Khải

Các chuyên viên khác

Thường xuyên

BC KQ thực hiện

1.8

Đón đoàn đột xuất:

Đoàn Bộ Dân tộc Myanmar (nếu tình hình dịch bệnh Covid-19 được kim soát)

PVT. Trần Chi Mai

Nguyễn Kiên Trung

Các chuyên viên khác

Thường xuyên

BC KQ thực hiện

2

Thực hiện Đề án kéo dài thời gian thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của TTCP về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển KT-XH vùng đồng hào DTTS” đến năm 2025

PVT. Hoàng Văn Bình

Trn Ngọc Lan Phương

Các chuyên viên khác

Quý IV/2021

BC KQ thực hiện

3

Thực hiện công tác Nhân quyền và thực hiện Công ước, Điều ước, Pháp luật quốc tế

3.1

Nhiệm vụ bán chuyên trách theo dõi Công tác Nhân quyền của Ủy ban Dân tộc

PVT. Trần Chi Mai

Nguyễn Thu Hng

Ngàn Phương Loan

Nguyễn Quang Tiến

Thường xuyên

Báo cáo, công văn góp ý

3.2

Hỗ trợ đoàn hên ngành bảo vệ báo cáo quốc gia CERD tại Geneva Thụy Sỹ

PVT. Trần Chi Mai

Nguyễn Thu Hằng

Ngàn Phương Loan

Nguyễn Quang Tiến

Quý III/2021

Đề án Trình TTCP

3.3

Thực hiện công tác nhân quyền và thực hiện Công ước, Điều ước, Pháp luật quốc tế

PVT. Trần Chi Mai

Nguyễn Thu Hằng

Ngàn Phương Loan

Nguyễn Kiên Trung

Nguyễn Quang Tiến

Thường xuyên

Báo cáo

4

Thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận từ Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ: Tổ chức giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa đại biểu dân tộc thiểu số, người có uy tín trong đồng bào DTTS sinh sống dọc tuyến biên giới

PVT. Trần Thu Hà

Nguyễn Thu Hng

Ngàn Phương Loan

Các chuyên viên khác

Quý IV/2021

BC KQ thực hiện

5

Thực hiện chức năng quản lý công tác đối ngoại Ủy ban Dân tộc

PVT. Hoàng Văn Bình

Trần Ngọc Lan Phương

Các chuyên viên khác

Thường xuyên

Báo cáo

6

Thực hiện chức năng theo dõi, quản lý và triển khai các hoạt động hợp tác với các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài

VT. Hà Việt Quân

PVT. Hoàng Văn Bình

Trần Ngọc Lan Phương

Nguyễn Kiên Trung

Các chuyên viên khác

Thường xuyên

Báo cáo

7

Triển khai hoạt động hội nhập quốc tế về lĩnh vực công tác dân tộc

VT. Hà Việt Quân

Nguyễn Kiên Trung

Các chuyên viên khác

Thường xuyên

Báo cáo

8

Thực hiện nhiệm vụ Đa dạng hóa nguồn lực triển khai Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN theo Nghị quyết 120/2020/QH14

VT. Hà Việt Quân

Nguyễn Kiên Trung

Trn Ngọc Lan Phương

Các chuyên viên khác

Thường xuyên

Báo cáo

 

Trin khai thực hiện Dự án “Tăng tc phát trin kinh tế - xã hội và giảm nghèo đa chiu trong dân tộc thiu stại Việt Namdo UNDP và GREAT/DFAT viện trợ không hoàn lại

VT. Hà Việt Quân

Nguyễn Kiên Trung

Trần Ngọc Lan Phương

Các chuyên viên khác

Thường xuyên

Báo cáo

9

Tổ chức thực hiện các nội dung liên quan Chương trình Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN theo Nghị quyết 120/2020/QH14

 

 

 

 

 

 

Triển khai thực hiện tiu Dự án “Thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào DTTS&MN

VT. Hà Việt Quân

Nguyễn Quang Khải

Các chuyên viên khác

Thường xuyên

Báo cáo

 

Trin khai thực hiện tiu Dự án “Đu tư vùng trồng dưc liu quý’'

VT. Hà Việt Quân

Nguyễn Kiên Trung

Các chuyên viên khác

Thường xuyên

Báo cáo

10

Ký và triển khai tổ chức thực hiện Biên bản thỏa thuận hợp tác với Đại học Newcastle, nước Úc

PVT. Hoàng Văn Bình

Nguyễn Quang Khải

Các chuyên viên khác

Thường xuyên

Báo cáo

11

Thực hiện cải cách hành chính/Thủ tục hành chính

11.1

Xây dựng kế hoạch và tchức thực hiện kế hoạch CCHC

VT. Hà Việt Quân

Nguyễn Kiên Trung

Các chuyên viên khác

Hàng quý

Kế hoạch, báo cáo

12.2

Thực hiện hoạt động kim soát thtục hành chính

PVT. Trần Thu Hà

Trần Ngọc Lan Phương

Các chuyên viên khác

Hàng quý

Báo cáo

13.3

Trin khai thực hiện hệ thng quản lý cht lượng ISO 9001:2008 của Vụ

PVT. Hoàng Văn Bình

Nguyễn Quang Khải

Các chuyên viên khác

Hàng quý

Kế hoạch, báo cáo

12

Thực hiện quy chế dân chủ và phòng chống tham nhũng

 

 

 

 

 

12.1

Xây dựng kế hoạch và thực hiện quy chế dân chủ

PVT. Trần Chi Mai

Nguyền Thu Hằng

Các chuyên viên khác

Hàng quý

Kế hoạch, báo cáo

12.2

Công tác phòng, chống tham nhũng

PVT. Hoàng Văn Bình

Nguyễn Quang Tiến

Các chuyên viên khác

Hàng quý

Báo cáo

13

Nghiên cứu khoa học về hợp tác quốc tế; thành viên Hội đồng Khoa học và Công nghệ Ủy ban Dân tộc

VT. Hà Việt Quân

Hoàng Văn Bình

Các chuyên viên khác

Thường xuyên

Công trình khoa học, nghiên cứu

14

Công tác kế hoạch, tổng hợp và báo cáo định kỳ

PVT. Trần Thu Hà

Nguyễn Quang Khải

Các chuyên viên khác

Hàng tuần, tháng, quý

Báo cáo kế hoạch

15

Công tác thi đua, khen thưởng, nâng lương của Vụ

VT. Hà Việt Quân

Nguyễn Quang Tiến

Các chuyên viên khác

Hàng tháng, quý

Báo cáo

16

Công tác biên, phiên dịch

VT. Hà Việt Quân

Nguyễn Quang Khải

Các chuyên viên khác

Thường xuyên

Bn dịch

17

Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác do Lãnh đạo Ủy ban giao

VT. Hà Việt Quân

Các LĐ và CV Vụ

Các Vụ, đơn vị liên quan

Hàng tun, tháng, quý

Báo cáo

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 116/QĐ-UBDT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu116/QĐ-UBDT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/03/2021
Ngày hiệu lực03/03/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 116/QĐ-UBDT

Lược đồ Quyết định 116/QĐ-UBDT 2021 Kế hoạch công tác của Vụ Hợp tác Quốc tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 116/QĐ-UBDT 2021 Kế hoạch công tác của Vụ Hợp tác Quốc tế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu116/QĐ-UBDT
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Dân tộc
        Người kýY Thông
        Ngày ban hành03/03/2021
        Ngày hiệu lực03/03/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 116/QĐ-UBDT 2021 Kế hoạch công tác của Vụ Hợp tác Quốc tế

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 116/QĐ-UBDT 2021 Kế hoạch công tác của Vụ Hợp tác Quốc tế

              • 03/03/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 03/03/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực