Quyết định 116/QĐ-UBND

Quyết định 116/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Kế hoạch Phát triển du lịch tỉnh Gia Lai giai đoạn 2017-2020

Nội dung toàn văn Quyết định 116/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Kế hoạch Phát triển du lịch tỉnh Gia Lai giai đoạn 2017 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 116/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 24 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH GIA LAI GIAI ĐOẠN 2017-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Du lịch năm 2005;

Căn cứ Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn;

Căn cứ Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 16/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tnh Gia Lai đến năm 2020;

Căn cứ Chương trình số 17/CTr-TU ngày 01/7/2016 của Tỉnh ủy Gia Lai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng;

Căn cứ Quyết định số 525/QĐ-UBND ngày 04/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch “Phát triển du lịch tỉnh Gia Lai giai đoạn 2017- 2020” (có kế hoạch kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Hiệp hội Du lịch tỉnh và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

-
Tổng cục Du lịch;
- Thường trực T
nh ủy;
- Thường
trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban VHXH-HĐND tỉnh;
- Các PVP UBND tỉnh;
- Lưu VT, Website, KGVX, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Hoàng

 

KẾ HOẠCH

PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH GIA LAI GIAI ĐOẠN 2017-2020
(kèm theo Quyết định số:
116/QĐ-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2017)

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

- Căn cứ Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn;

- Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 02/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tập trung khắc phục yếu kém, thúc đy phát triển du lịch;

- Quyết định 319/QĐ-TTg ngày 16/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Gia Lai đến năm 2020;

- Thông báo Kết luận số 263/TB-VPCP ngày 30/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị toàn quốc về phát triển du lịch;

- Chương trình số 17/CTr-TU ngày 01/7/2016 của Tỉnh ủy Gia Lai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng;

- Kế hoạch 397/KH-UBND ngày 04/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng 5 năm 2016-2020 của tỉnh Gia Lai;

- Quyết định số 525/QĐ-UBND ngày 04/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt "Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”.

II. MỤC TIÊU

1. Mc tiêu chung

Phát triển nhanh và bền vững để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế có đóng góp quan trọng của tỉnh, góp phần tăng thu nhập cho xã hội, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, cải tạo cảnh quan, xây dựng thương hiệu du lịch Gia Lai “Du lịch Khám phá thiên nhiên, văn hóa”; phấn đu đưa Gia Lai trở thành một trong những Trung tâm du lịch trong khu vực tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam;

2. Mục tiêu cụ thể

- Năm 2020 đón 450.000 lượt khách, trong đó: khách quốc tế đạt 20.000 lượt, khách nội địa đạt 430.000 lượt; doanh thu đạt 450 tỷ đồng; duy trì tốc độ tăng trưởng 20-25%/năm; sử dụng 2.500 lao động, trong đó lao động trực tiếp là 1.500 người, lao động gián tiếp là 1.000 người.

- Tập trung xây dựng sản phẩm du lịch mới, thu hút đầu tư và các dự án du lịch, có ít nhất 02 dự án khách sạn cao cấp và 02 dự án khu du lịch, vui chơi giải trí để thu hút khách du lịch.

- Tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá du lịch, đổi mới hình thức, nội dung quảng bá du lịch để xây dựng và giới thiệu hình ảnh du lịch Gia Lai đến du khách trong và ngoài nước; đẩy mạnh hợp tác, liên kết phát triển du lịch với các tỉnh thành trong nước và hỗ trợ nhau phát triển nhm phát huy thế mạnh du lịch của mỗi địa phương, đặc biệt chú trọng phát triển du lịch sinh thái; liên kết, hợp tác phát triển du lịch với các tỉnh Bình Định-Phú Yên-Đắk Lắk với chủ đề “Biển xanh kết nối Đại ngàn” và các tỉnh đông Bắc Campuchia và Nam Lào theo chủ trương của Chính phủ 3 nước Việt Nam- Lào-Campuchia.

- Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và nhân dân về vị trí, vai trò của du lịch trong phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

- Cải thiện môi trường đầu tư, có chính sách ưu đãi, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch.

- Xây dựng thành phố Pleiku là đim đến du lịch trọng điểm của tỉnh, đảm bảo các điều kiện tốt nhất về môi trường xanh-sạch-đẹp, an ninh-an toàn và thân thiện.

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch trên cơ sở cải thiện trình độ chuyên môn, ngoại ngữ của đội ngũ lao động, đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập kinh tế hiện nay.

Năm 2017:

- Chú trọng công tác quy hoạch chi tiết các khu, điểm du lịch tạo căn cứ pháp lý về định hướng và quỹ đất phát triển du lịch;

- Ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đu tư vào các dự án du lịch;

- Phấn đấu thu hút đầu tư vào các dự án trọng điểm về xây dựng khu, điểm du lịch, khách sạn cao cấp;

- Năm tổ chức sự kiện “Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc Tây Ngun lần thứ nhất tại Gia Lai”;

- Đẩy mạnh công tác lữ hành, xây dựng mới các tour du lịch, nhất là du lịch sinh thái (Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, Biển Hồ, núi Chư Đang Ya...);

- Nâng cao chất lượng các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch; đẩy mạnh liên kết phát triển du lịch với các tỉnh thành trong nước.

Năm 2018:

- Tập trung tổ chức Festival cng chiêng tại Gia Lai.

- Tiếp tục triển khai các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, đảm bảo chất lượng thi công và hoàn thành đúng thời hạn; chú trọng công tác đầu tư tôn tạo các di tích;

- Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, thu hút nguồn vốn doanh nghiệp và tập đoàn ln vào các dự án khu, điểm du lịch và khách sạn cao cấp;

- Duy trì các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch của tỉnh tạo sự phong phú cho việc xây dựng tour du lịch và tăng thời gian lưu trú của khách

- Chuẩn hóa dần các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đạt chuẩn và tạo được sản phẩm lưu niệm, đặc sản ổn định;

- Cải thiện môi trường du lịch đảm bảo văn minh, lịch sự và an toàn trên cơ sở triển khai, phổ biến và giám sát việc thực hiện các quy định, nội quy đng bộ cả tỉnh; tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư về hoạt động du lịch.

Năm 2019:

- Ưu tiên vốn đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch, đẩy nhanh tiến độ các dự án đang thi công, sớm hoàn thành tạo hành lang thuận lợi cho các nhà đầu tư;

- Tiếp tục thu hút đầu tư vào các dự án du lịch, ít nhất có 02 dự án đi vào hoạt động, tạo động lực cho các dự án khác đẩy nhanh tiến độ;

- Nâng cao chất lượng tổ chức các sự kiện văn hóa, du lịch mang tính chuyên nghiệp, đảm bảo nội dung đa dạng và phong phú nhm tạo sự hấp dẫn cho điểm đến du lịch; tạo ảnh hưởng lớn của sự kiện tuần văn hóa-du lịch của tỉnh;

- Hoàn thiện các sản phẩm du lịch mới, đa dạng các dịch vụ du lịch trong các chương trình du lịch văn hóa - sinh thái của tnh;

- Duy trì các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch, tổ chức các hội nghị, hội thảo,... nhằm xây dựng và củng cố sản phẩm và thương hiệu của du lịch Gia Lai.

- Thường xuyên triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các địa phương và nhân dân trên địa bàn về thực hiện nếp sống văn minh, lịch sự, góp phần tạo môi trường thân thiện của các điểm đến.

Năm 2020:

- Tổng kết các hoạt động triển khai trong cả giai đoạn về công tác quy hoạch, đầu tư, xây dựng sản phẩm và thương hiệu du lịch;

- Phát huy những thế mạnh, kết quả đã đạt được trong giai đoạn 2017-2020, rút ra những bài học kinh nghiệm, nhng tn tại đxây dựng kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo;

- Khai thác hiệu quả các dự án, sản phẩm du lịch đã đi vào hoạt động và vn hành;

- Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, quảng bá điểm đến du lịch nhằm thu hút du khách, có chiến lược quảng bá phù hợp với từng thị trường cụ thể.

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

1. Nâng cao nhận thức của xã hội về phát triển du lịch, tăng cường quản lý điểm đến (kiểm soát, nâng cao chất lượng dịch vụ) và xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh.

- Xây dựng chương trình nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về vị trí, vai trò của du lịch, thúc đy một số ngành dịch vụ liên quan cùng phát triển; góp phần chuyn dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển dịch vụ, tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo ở những vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

- Hỗ trợ truyền thông cho các hoạt động du lịch của tỉnh, phục vụ nhu cu tìm kiếm thông tin của người dân và du khách khi đến tham quan.

- Tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra tại các điểm du lịch, cơ sở kinh doanh khách sạn và dịch vụ du lịch đảm bảo vệ sinh, môi trường, an toàn thực phẩm, chất lượng phục vụ trên cơ sở đánh giá, công nhận dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch; đng thời đảm bảo công tác an ninh, an toàn cho khách du lịch, góp phần thực hiện phương châm của ngành du lịch: Xây dựng Gia Lai là điểm đến an toàn - thân thiện - chất lượng.

- Tuyên truyền về bảo vệ tài nguyên và môi trường đối với dân cư, doanh nghiệp và du khách, ng xử văn minh lịch sự trong hoạt động kinh doanh du lịch.

Các bước thực hiện:

- Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku xây dựng Đề án “Thành phố Pleiku xanh- sạch-đẹp-thân thiện” để tng bước triển khai công tác quản lý trật tự đô thị, quản lý quy hoạch kiến trúc, chỉnh trang đô thị, xây dựng nếp sống văn minh, quy hoạch các điểm bán hàng, giải khát tại các điểm du lịch trọng điểm, niêm yết giá các mặt hàng, tránh việc nâng giá, ép giá đối với khách du lịch... tạo môi trường an toàn cho nhân dân nói chung và hỗ trợ cho hoạt động du lịch phát triển nói riêng.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng “Chương trình nâng cao nhận thức về du lịch” phổ biến vai trò và tầm quan trọng của phát triển du lịch đến với các cấp, ngành, địa phương và người dân, nhằm đảm bảo sự đồng bộ về phát triển du lịch, phát huy hiệu quả tính liên ngành, liên vùng của du lịch.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp du lịch triển khai xây dựng “Nhà vệ sinh du lịch” tại các khu, điểm du lịch và những nơi công cộng. Vận động các doanh nghiệp kinh doanh du lịch và người dân địa phương tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, tăng cường nếp sống văn minh, lịch sự, tôn trọng pháp luật, có thái độ ci mở, chân thành đối với khách du lịch.

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch tuyên truyền, qung bá các hoạt động du lịch của địa phương cho các cơ quan thông tin đại chúng.

- Các sở: Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Giao thông vận tải, Y tế, Công an tnh và các địa phương xây dựng Quy chế phối hợp về quản lý môi trường (thu gom, xử lý rác, nước thải, biển báo cho du khách...), an ninh an toàn, vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo hoạt động cho du khách và doanh nghiệp. Tổ chức các khóa bồi dưỡng kiến thức, tập huấn về môi trường, tài nguyên du lịch cho người dân, doanh nghiệp nhm nâng cao nhận thức về bảo vệ tài nguyên, môi trường du lịch, đảm bảo tính bền vững trong du lịch.

- Kinh phí thực hiện: Các sở, ngành và địa phương liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể, bổ sung kinh phí thực hiện hàng năm để triển khai nhiệm vụ.

2. Phát triển các sản phẩm du lịch.

Phát triển sản phm du lịch mới, khai thác thế mạnh về sinh thái, đa dạng sinh học, địa mạo, địa chất, khảo cổ, và văn hóa của tỉnh, bao gồm việc xây dựng các khu, đim du lịch sinh thái, văn hóa, tâm linh theo các hình thức đi tác công tư, đầu tư công trung hạn, xã hội hóa các nguồn lực đầu tư để hình thành điểm đến hấp dẫn thu hút du khách du lịch.

Giai đoạn 2017-2020 chú trọng công tác quy hoạch chi tiết, thu hút kêu gọi đầu tư của các thành phần kinh tế vào các dự án, chương trình du lịch, tập trung vào các dự án sau:

Dự án 1: Du lịch sinh thái tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh.

Địa điểm: Các huyện: Mang Yang, Đak Đoa, Kbang.

Nội dung: Xây dựng nhà nghỉ sinh thái, đường mòn dạo bộ, cơ sở vật chất phù hợp với loại hình du lịch khám phá rừng, leo núi, dã ngoại, cm trại.

Các bước thực hiện:

- Ban Quản lý Vườn quốc gia Kon Ka Kinh xây dựng quy hoạch chi tiết, lập bản đồ các đường mòn dự kiến, các khu lều trại và các cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch khác.

- Ban Quản lý Vườn quốc gia Kon Ka Kinh hợp tác với các doanh nghiệp kinh doanh du lịch xây dựng các hạng mục, trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết tổ chức các hoạt động lưu trú, ăn uống, tham quan và một số hoạt động phụ trợ tăng sức hấp dẫn cho điểm tham quan. Xây dựng các tài liệu quảng bá giới thiệu về Vườn quốc gia, tuyển dụng nhân viên có kỹ năng về thuyết trình, xây dựng các tài liệu qung bá và bảo vệ môi trường đgiới thiệu và hướng dẫn du khách.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hiệp hội Du lịch tổ chức các đoàn Famtrip (doanh nghiệp khảo sát), Presstrip (nhà báo, phóng viên khảo sát) để hỗ trợ xúc tiến phát triển du lịch cho Vườn quốc gia.

- Thời gian thực hiện: Năm 2017-2018.

- Mức đầu tư cần thiết và nguồn kinh phí có thể huy động ban đầu t05-10 tỷ đng. Nguồn vốn: huy động xã hội hóa và ngân sách nhà nước hỗ trợ một phn.

Dự án 2: Khu du lịch sinh thái Thác Phú Cường.

Địa điểm: Xã Dun, huyện Chư Sê.

Nội dung: Diện tích 130 ha. Đây là khu du lịch gồm nhiều hoạt động vui chơi giải trí phù hợp với điều kiện tự nhiên và địa hình như leo núi, vượt suối, nghỉ dưỡng và các hạng mục khác đáp ứng dịch vụ của toàn khu du lịch.

Các bước thực hiện:

- Công ty cổ phần Phú Hưng Thịnh (Pleiku, Gia Lai) là chủ đầu tư dự án.

- Thời gian dự kiến đầu tư dự án: Từ năm 2017-2021.

- Kinh phí dự kiến đầu tư: 360 tỷ đồng.

- Nguồn vốn của doanh nghiệp.

Dự án 3: Khu phố m thực, mua sắm tại trung tâm thành phố Pleiku.

Địa điểm: Trung tâm thành phố Pleiku.

Nội dung: Đầu tư khu phố mua sắm những mặt hàng có thương hiệu, những đặc sản của địa phương, quà lưu niệm và khu ẩm thực hấp dẫn đphục vụ du khách và người dân thành phố; đáp ứng nhu cầu thư giãn, mua sắm của du khách vào ban đêm. Khu phố được thiết kế hợp lý, đảm bảo an toàn, văn minh, lịch sự và phục vụ chun nghiệp; khai thác sự phong phú và khác biệt của m thực Gia Lai như Ph khô Gia Lai (Ph 02 tô), khoai lang Lệ Cần, bò một nắng, cơm lam, rượu cần, trà, cà phê,...

Các bước thực hiện:

- Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku phối hợp với các sở: Xây dựng, Y tế, Công thương, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Th thao và Du lịch và các ngành liên quan triển khai khảo sát và lựa chọn địa điểm, lập quy hoạch chi tiết “Khu phố ẩm thực, mua sắm”. Triển khai đầu tư công trình bằng nguồn vốn ngân sách và xã hội hóa, kêu gọi các doanh nghiệp tham gia kinh doanh dịch vụ.

- Thời gian khảo sát và đầu tư dự án: Năm 2017.

- Thời gian hoạt động thử nghiệm: Cuối năm 2017-đầu năm 2018.

- Kinh phí dự kiến đầu tư ban đầu khoảng 10 tỷ đồng.

- Thời gian hoàn thiện và nâng cao hoạt động: Từ năm 2017-2020.

Dự án 4: Làng Văn hóa du lch.

Địa điểm: Xây dựng mô hình du lịch cộng đồng (homestay), khai thác du lịch văn hóa trên cơ sở phát huy giá trị của di sản phi vật thể “Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên” của Gia Lai, bao gồm một số điểm sau:

- Làng Ốp, phường Hoa Lư, thành phố Pleiku,

- Làng Kép, xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh,

- Huyện Đak Đoa:

+ Làng Kon Mahar xã Hà Đông.

+ Làng Kon Pơdram, xã Hà Đông.

+ “Làng nghề truyền thống” tại xã Glar, huyện Đak Đoa.

Các bước thực hiện:

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch mời chun gia tư vấn về du lịch cộng đồng tiến hành khảo sát các đim trên và xây dựng đề án phát triển du lịch. Trước mt, xây dựng 02 mô hình du lịch cộng đồng tại làng Kép và làng p, để kết nối tuyến tham quan Ia Ly, Biển Hồ. Hỗ trợ sa cha nhà Rông tại các làng trên để khôi phục kiến trúc truyền thống tạo sự hấp dẫn cho điểm đến. Phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh, chính quyền địa phương và các ngành liên quan hướng dẫn người dân tham gia vào hoạt động du lịch, hỗ trợ công tác xúc tiến, quảng bá, đào tạo bồi dưỡng nghề du lịch cho địa phương.

- Ủy ban nhân dân các huyện Chư Păh, Đak Đoa và thành phố Pleiku chủ động triển khai công tác đầu tư bảo tồn văn hóa truyền thống tại các điểm trên, phối hợp với Sở Văn hóa, Th thao và Du lịch, Hiệp hội du lịch tỉnh, Sở Công thương triển khai thực hiện.

- Hiệp hội Du lịch tỉnh làm cầu nối giữa doanh nghiệp du lịch liên kết với người dân về đầu tư cơ sở vật chất cần thiết, trang thiết bị phục vụ hoạt động du lịch tại làng. Kết ni tour và giới thiệu, quảng bá, đưa khách đến tham quan tại làng, khai thác sản phẩm truyền thống hình thành quà lưu niệm phục vụ khách du lịch.

- Thời gian thực hiện: Năm 2017-2018.

- Kinh phí: Hàng năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các địa phương và Sở Tài chính xây dựng kế hoạch kinh phí đầu tư, tôn tạo các điểm làng văn hóa du lịch trên trình UBND tỉnh để phân bổ kinh phí triển khai thực hiện.

3. Đăng cai, tổ chức các lễ hội và sự kiện:

Đăng cai, tổ chức các lễ hội và sự kiện về văn hóa, thể thao, du lịch, ẩm thực, âm nhạc... định kỳ để thu hút khách du lịch và kéo dài ngày lưu trú của du khách. Bao gồm một số sự kiện sau:

3.1. Ngày hội văn hóa-du lịch tnh Gia Lai

Địa điểm: Trung tâm thành phố Pleiku là địa điểm chính, các địa phương khác phụ trợ các hoạt động.

Thời gian: Trong tháng ba hoặc quý IV hàng năm.

Các hoạt động:

- Tại thành phố Pleiku:

+ Tổ chức “Liên hoan cồng chiêng”, nhằm bảo tồn, qung bá Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên kết hợp tổ chức các giải thể thao, lễ hội truyền thống và khai thác du lịch.

+ Liên hoan âm thực, tổ chức đêm nhạc về Pleiku, Hội thi Sinh vật cảnh.

- Tại các huyện (Phú Thiện và Kbang, Đak Pơ, Mang Yang, Kông Chro):

+ Lễ cầu mưa của Yang Pơtao Apui (Vua lửa) là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, tổ chức tại huyện Phú Thiện.

+ Tái hiện không gian Hát kể Sử thi của người Bahnar tại huyện Kbang, Đak Pơ, Mang Yang, Kông Chro.

Các bước thực hiện:

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kịch bản tổ chức “Liên hoan cồng chiêng”, xây dựng kế hoạch triển khai, phối hợp với Sở Tài chính dự toán kinh phí thực hiện. Phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố triển khai sự kiện.

- Hiệp hội Du lịch tỉnh huy động doanh nghiệp tổ chức “Liên hoan ẩm thực”.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phi hp với Hội Văn học-Nghệ thuật và các đơn vị liên quan tổ chức đêm nhạc về Pleiku, kinh phí ngân sách hỗ trợ một phần và huy động xã hội hóa. Hội Văn học - Nghệ thuật xây dựng kịch bản và kế hoạch thực hiện.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Hội Sinh vật cảnh và các đơn vị liên quan để tổ chức Hội thi sinh vật cảnh.

- Ủy ban nhân dân các huyện Phú Thiện, Kbang, Đak Pơ, Mang Yang, Kông Chro xây dựng kế hoạch, kinh phí và kịch bản tổ chức các lễ hội truyền thống của địa phương, trong đó huyện Phú Thiện tổ chức “Lễ cầu mưa của Yang Pơtao Apui (Vua lửa)”.

- Ủy ban nhân dân huyện Kbang xây dựng kế hoạch, kinh phí và kịch bản tổ chức sự kiện “Tái hiện không gian Hát kể Sử thi của người Bahnar”.

- Nguồn kinh phí các địa phương tổ chức sự kiện lồng ghép trong chương trình về văn hóa, ththao, du lịch và vận động tài trợ.

3.2. Khôi phục một số lễ hội Tây Sơn Thượng đạo để kết nối với tỉnh Bình Định.

Địa đim: Thị xã An Khê và các huyện Kbang, Kông Chro, Đak .

Thời gian: Mùng 4 tháng giêng (Âm lịch) hàng năm.

Nội dung:

- Tổ chức Lễ dâng hương kỷ niệm chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa (tại An Khê Đình-An Khê Trường). Khôi phục Lễ hội Tây Sơn Thượng đạo để kết nối với tỉnh Bình Định tổ chức liên tỉnh theo định kỳ vào ngày mùng 4 tháng giêng (Âm lịch) hàng năm và đưa các sự kiện di chỉ văn hóa về người ctại các di chỉ khảo cổ học An Khê vào khai thác du lịch.

- Phục dng lễ hội hát cầu huê trong khuôn khổ lễ Tế Xuân tại thị xã An Khê.

Các bước thực hiện:

- Thị xã An Khê và các huyện Kbang, Kông Chro, Đak Pơ phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, đơn vị tnh Bình Định để xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động, xây dựng kịch bản phục dựng lễ hội, đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng... kinh phí thực hiện trên cơ sở hợp tác công tư.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hiệp hội Du lịch tỉnh hỗ trợ địa phương trong công tác xây dựng kịch bản, tổ chức sự kiện, hỗ trợ chuyên môn và tuyên truyền, quảng bá để thu hút khách tham quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2017-2019.

- Kinh phí dự kiến thực hiện: 30 tđồng (nguồn vốn một phần ngân sách nhà nước và xã hội hóa).

3.3. Các sự kiện phụ trợ trong năm.

Ngoài những sự kiện chính theo định kỳ hàng năm, các sự kiện phụ trợ sẽ tạo sự phong phú của điểm đến du lịch, thông qua đó giới thiệu, quảng bá hình ảnh du lịch của Gia Lai. Một số sự kiện có thể tổ chức đan xen trong năm như sau:

- Hội thi “Ảnh đẹp du lịch Gia Lai” theo định kỳ 2 năm/lần.

- Chương trình âm nhạc với chủ đề “Tình đất và người Tây Nguyên”.

Kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài tnh đăng cai tổ chức, kinh phí thực hiện trên cơ sở xã hội hóa và một phần ngân sách hỗ trợ.

4. Công tác quy hoạch chi tiết khu, điểm du lịch.

Dự án 1: Điểm du lịch Quốc gia Hồ Ia Ly tại tỉnh Gia Lai.

Địa điểm: Huyện Chư Păh và vùng lân cận (huyện Ia Grai, thành phố Pleiku).

Nội dung: Xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng, khai thác các hoạt động giải trí và liên quan đến h như: Du thuyn, câu cá, dã ngoại, ca nô lướt sóng,... gắn với đim tham quan nhà máy thủy điện Ia Ly.

Các bước thực hiện:

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng quy hoạch chi tiết khu du lịch nghỉ dưỡng Hồ Ia Ly, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào dự án.

- Thời gian thực hiện quy hoạch: Năm 2017.

- Kinh phí thực hiện quy hoạch: 2,215 tỷ đồng (Vốn ngân sách).

Dự án 2: Quy hoạch tng thể bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử Phong trào nông dân Tây Sơn trên đất Gia Lai (Tây Sơn thượng đạo).

Địa điểm: Thị xã An Khê, huyện Đak Pơ, huyện Kbang, huyện Kông Chro.

Nội dung: Tôn tạo, khôi phục cụm di tích Tây Sơn Thượng Đạo (An Khê Đình, An Khê Trường, Hòn đá Ông Nhạc, nhà Bảo tàng, một số nhà cổ có kiến trúc từ thời Tây Sơn,...), đồng thời gắn với phát triển du lịch sinh thái-lịch sử.

Các bước thực hiện:

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì thực hiện quy hoạch, Thị xã An Khê, huyện Đak Pơ, huyện Kbang, huyện Kông Chro phối hợp thực hiện.

- Thời gian thực hiện quy hoạch chi tiết: Năm 2017.

- Kinh phí thực hiện quy hoạch chi tiết dự kiến khoảng 970 triệu đồng.

Dự án 3: Quy hoạch chi tiết khu chức năng đặc thù di tích Căn cứ địa Cách mạng khu 10

Địa điểm: Xã Krong, huyện Kbang.

Nội dung: Thực hiện Chương trình số 22 - CTr/TU của Tỉnh ủy Gia Lai về tôn tạo Khu căn cứ địa cách mạng xã Krong (bao gồm các hạng mục tu bổ, sưu tầm hiện vật, trồng rừng trong khu di tích,...), khai thác du lịch sinh thái gắn với lịch sử đấu tranh cách mạng của tỉnh.

Các bước thực hiện:

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Kbang và các đơn vị liên quan xây dựng quy hoạch chi tiết đầu tư tôn tạo khu di tích và triển khai các dự án, hạng mục đầu tư tại Khu di tích.

- Thời gian lập quy hoạch: năm 2017.

- Kinh phí dự kiến khoảng 1,3 tđồng.

5. Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư:

Tổ chức và tham gia các Hội nghị xúc tiến đầu tư nhằm thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư vào các dự án, tạo điểm nhn cho thành phố Pleiku và vùng phụ cận. Tập trung vào các dự án có tính đột phá như:

Dự án 1: Sân Golf và khu du lịch sinh thái.

Địa điểm: xã Glar và xã Tân Bình, huyện Đak Đoa.

Nội dung: Diện tích 500 ha, gồm sân golf và các hạng mục đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng và thể thao.

Dự án 2: Tổ hợp du lịch quốc tế núi lửa Chư Đang Ya-Biển Hồ

Địa điểm: Xã Biển Hồ, thành phố Pleiku và Núi Một (xã Chư Jôr), núi Chư Đang Ya (xã Chư Đang Ya) của huyện Chư Păh.

Nội dung: Tổ chức các hoạt động nghỉ dưỡng, tham quan, tâm linh, dã ngoại, cắm trại...

Dự án 3: Công viên Văn hóa các dân tc Gia Lai.

Địa điểm: Huyện Ia Grai và thành phố Pleiku.

Nội dung: Kết hợp vui chơi giải trí và du lịch tâm linh, xây dựng Thiền viện Trúc Lâm Tây Nguyên, tái hiện những nét văn hóa của các dân tộc thiểu số ở Gia Lai, góp phần bảo tồn giá trị văn hóa của người dân tộc thiểu số.

Dự án 4: Đầu tư khách sạn từ 4-5 sao tại trung tâm thành phố Pleiku.

Địa điểm: Trung tâm thành phố Pleiku.

Nội dung: Đầu tư khách sạn cao cấp để đáp ng nhu cầu khách sạn chất lượng cao hiện nay, đảm bảo phát triển đng bộ cơ sở vật chất về lưu trú với đầu tư khu, điểm du lịch.

6. Đổi mới và đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá du lịch.

- Lấy địa danh “Pleiku” cho việc xây dựng thương hiệu du lịch Gia Lai, xây dựng hình ảnh, bộ nhận dạng thương hiệu - sản phẩm du lịch Gia Lai và có kế hoạch tuyên truyền, quảng bá thương hiệu trên cơ sở gắn thương hiệu với sản phẩm du lịch đặc trưng.

- Tham gia các hội chợ du lịch: ITE - Thành phố Hồ Chí Minh, VITM - Hà Nội và một số hội chợ khác trong nước để quảng bá sản phẩm du lịch trong tnh và tiếp cận với du khách, nhà đầu tư, các hãng lữ hành lớn để liên kết phát triển.

- Nâng cao chất lượng về nội dung và hình thức các ấn phẩm tuyên truyền, quảng bá về du lịch: Tập gấp, sách du lịch, đĩa phim tư liệu du lịch,... đa dạng hình thức quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng, xây dựng các pano quảng bá du lịch tại các cửa ngỏ vào thành phố và những vị trí trung tâm.

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình vận hành quản lý và kinh doanh của doanh nghiệp du lịch và quản lý nhà nước về du lịch.

- Tổ chức các đoàn nhà báo, các hãng lữ hành vào tham quan, khảo sát để kết hợp xây dựng các chương trình, sản phẩm mới của địa phương, đồng thời tuyên truyền hình nh du lịch tỉnh nhà.

- Tổ chức hội nghị, hội thảo về phát triển sản phẩm du lịch của Gia Lai, có sự tham gia của các chuyên gia, doanh nghiệp nhằm tìm giải pháp và định hướng cho du lịch Gia Lai phát triển.

- Phối hợp với Công ty Saigontourist thực hiện chương trình quảng bá du lịch Gia Lai trên kênh SCTV của công ty, trên kênh “du lịch và khám phá”, thực hiện các chương trình du lịch trải nghiệm.

- Cập nhật tư liệu, hình ảnh, phim du lịch đăng tải trên trang web du lịch: dulichpleiku.gialai.gov.vn, đăng ký vị trí ưu tiên của Google để dễ dàng truy cập trang web. Đồng thời kết nối các trang mạng xã hội để qung bá du lịch.

- Phối hợp với các tỉnh Tây nguyên làm Guide book. Video clip du lịch Vùng Tây nguyên.

- Xây dựng các pano tấm lớn quảng bá du lịch tại các điểm vào cửa ngỏ thành phố Pleiku và trung tâm như Sân bay Pleiku, dốc Hàm Rồng, xã Chư Á... Xây dựng các biển chỉ dẫn đến các khu, điểm du lịch trên các đường Quốc lộ, tỉnh lộ...

Các bước thực hiện:

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

+ Chủ trì, phối hợp với Sở kế hoạch và Đầu tư triển khai công tác nghiên cứu thị trường, phân đoạn thị trường làm cơ sở định hướng cho sản phẩm và xây dựng chiến lược xúc tiến, quảng bá du lịch, xây dựng Logo-Slogan cho du lịch Gia Lai.

+ Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính xây dựng kế hoạch cụ thể hàng năm và kinh phí tham gia các hội chợ, tổ chức các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch,...

+ Liên kết với các địa phương trong quảng bá du lịch, nâng cao quy mô, chất lượng và tiết kiệm chi phí cho hoạt động quảng bá du lịch.

+ Phi hp với Hiệp hội Du lịch tỉnh và các đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện kế hoạch.

- Trung tâm Xúc tiến Đầu tư của tnh phối hp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện các ấn phẩm quảng bá đảm bảo chất lượng, chuyên nghiệp. Khai thác hiệu quả công cụ quảng bá trên internet để kết nối thông tin nhanh chóng giữa điểm đến với du khách và doanh nghiệp thông qua các website, trang mạng xã hội….

- Kinh phí thực hiện bình quân mỗi năm: Từ 1,5 - 0,2 tỷ đồng.

7. Phát triển hạ tầng, giao thông đến các điểm du lịch.

Việc hỗ trợ các dự án đang trong giai đoạn kêu gọi đầu tư sẽ tạo hành lang thuận lợi và hấp dẫn để thu hút nhà đầu tư xây dựng các khu, điểm du lịch trọng điểm. Trước mắt, ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng cho các dự án sau:

- Dự án Khu Lâm viên Biển Hồ (xã Biển Hồ, thành phố Pleiku);

- Dự án Công viên Văn hóa các dân tộc Gia Lai (huyện Ia Grai và thành phố Pleiku);

- Dự án khu du lịch sinh thái Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (huyện Kbang);

- Dự án Khu di tích lịch sử Tây Sơn Thượng đạo (thị xã An Khê);

- Dự án Khu di tích lịch sử Căn cứ địa cách mạng xã Krong (huyện Kbang);

- Dự án Sân Golf tỉnh Gia Lai (huyện Đak Đoa).

Các bước thực hiện:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các đơn vị liên quan xây dựng, đề xuất kế hoạch đầu tư hạ tầng du lch, bố trí nguồn vốn đầu tư phù hợp có trọng điểm, hạn chế đầu tư dàn trải, ưu tiên cho những dự án đã có nhà đầu tư đăng ký.

- Tùy theo khu vực và chuyên ngành quản lý để phân cấp vốn đầu tư hợp lý, đảm bảo công việc quản lý và giám sát chặt chẽ.

- Dự kiến nguồn vốn thực hiện mỗi năm: 20 tỷ đồng.

8. Hoàn thiện thể chế, chính sách, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư, phát triển du lịch

- Xây dựng cơ chế, các chính sách để thu hút đầu tư du lịch, chủ động bố trí ngân sách, quỹ đất và triển khai các giải pháp phát triển du lịch; xây dựng các cơ chế đặc thù về đất đai, nguồn vốn đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư chiến lược để phát triển du lịch trên cơ sở khai thác thế mạnh về du lịch văn hóa và sinh thái của tỉnh.

- Xây dựng chính sách ưu đãi đầu tư du lịch, trong đó có chính sách ưu đãi đầu tư du lịch sinh thái, hỗ trợ sản xuất hàng lưu niệm, quy chế hoạt động của khu phố kinh doanh dịch vụ du lịch, quy chế phối hợp giữa ngành công an và du lịch trong công tác bảo vệ an ninh an toàn cho du khách, quy chế chia sẻ lợi ích, trách nhiệm giữa cộng đồng, địa phương và doanh nghiệp trong việc khai thác hoạt động du lịch… tạo điều kiện cho hoạt động du lịch phát triển.

Các bước thực hiện:

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hiệp hội Du lịch tổ chức các hội nghị đối thoại, tiếp nhận những kiến nghị của doanh nghiệp; tập trung xử lý những khó khăn, vướng mắc của các chủ đầu tư để thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án du lịch, hỗ trợ phát triển sản phẩm du lịch.

- Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hiệp hội Du lịch tỉnh và các ngành liên quan đề xuất chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tổ chức quảng bá, xây dựng thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh trong thị trường trong nước và quốc tế; xây dựng sản phẩm lưu niệm, đặc sản của địa phương như rượu, mật nhân, viên sâm rng Gia Lai, hàng thổ cẩm, nhạc cụ các dân tộc,...

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hiệp hội Du lịch tnh hỗ trợ doanh nghiệp trong việc xây dựng các tour, tuyến mới. Khai thác và tổ chức các hoạt động du lịch sinh thái tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (huyện Mang Yang, Đak Đoa, KBang), Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng (huyện Kbang), Hồ Ia Ly (huyện Chư Păh), Hồ Ayun Hạ (huyện Phú Thiện) và các Hồ Sê San 3, 3A, Sê San 4 (huyện Ia Grai); nghiên cứu xây dựng một số cụm buôn làng có khả năng khai thác du lịch văn hóa bản địa để hình thành các tour du lịch ngắn ngày (3-7 ngày). Khai thác hiệu quả các di tích lịch s như: Làng kháng chiến Stơr, di tích lịch sử chiến thắng Đak Pơ, Cột mốc biên giới số 30, Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, Chiến thắng Pleime, Căn cứ địa Krong, Nhà lao Pleiku,...

- Hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện đăng ký tiêu chuẩn chất lượng phục vụ, xếp hạng lưu trú,...

9. Tăng cường hiệu quả hợp tác phát triển du lịch.

- Đẩy mạnh hợp tác phát triển du lịch với thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở triển khai các nội dung đã ký kết về lĩnh vực kêu gọi đầu tư và xúc tiến, quảng bá du lịch, xây dựng kế hoạch cụ thể hàng năm đảm bảo các hoạt động triển khai hiệu quả.

- Liên kết xây dựng chương trình du lịch liên tỉnh với các tỉnh Bình Định, Quảng Nam, Đà Nng, Huế, Đăk Lăk, Kon Tum, Lâm Đồng, Phú Yên, Khánh Hòa... khai thác các chương trình du lịch chuyên đề về gắn kết di sản, kết hợp tài nguyên “biển- rừng”, tạo sự hấp dẫn và khai thác được lợi thế du lịch của tỉnh.

- Chú trọng phát triển loại hình tour Caravan (du lịch bng xe tự lái) trong nội vùng ASEAN, khai thác tuyến du lịch qua Cửa khẩu Lệ Thanh, Đông Bắc Campuchia, Thái Lan, Nam Lào.

- Phát huy vai trò của Hiệp hội Du lịch trong việc liên kết các doanh nghiệp du lịch trong và ngoài tỉnh thông qua các hoạt động liên kết sản phẩm, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, quảng bá sản phẩm chung tại các hội chợ du lịch và trên các kênh truyền thông, internet... tạo tiếng nói chung, đồng lòng cam kết thực hiện một số biện pháp cấp bách, các chủ trương của tỉnh về phát triển du lịch nhằm tăng sức hấp dẫn của điểm đến Việt Nam nói chung và Gia Lai nói riêng.

Các bước thực hiện:

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát các chương trình đã ký kết về phát triển du lịch với các địa phương: Hồ Chí Minh, Qung Nam, Bình Định, Đăk Lăk, Phú Yên, tiếp tục triển khai nhiệm vụ đã ký kết, đặc biệt thúc đẩy công tác hỗ trợ xúc tiến, quảng bá du lịch.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động xây dựng kế hoạch liên kết phát triển du lịch, dịch vụ với các địa phương có tiềm lực về phát triển du lịch.

- Hiệp hội Du lịch tỉnh chủ động liên kết với Hiệp hội Du lịch các tỉnh, diễn đàn doanh nghip vừa và nhỏ... trong hoạt động kết nối tour, hỗ trợ dịch vụ du lịch, cam kết bình ổn giá, hạn chế cạnh tranh không lành mạnh bằng việc kinh doanh sản phẩm kém chất lượng, chèn ép du khách... tạo môi trường an toàn, văn minh, thân thiện với du khách.

10. Công tác đào tạo nguồn nhân lực.

- Bồi dưỡng kiến thức về kỹ năng ứng xử, thái độ lịch sự, văn minh cho các đối tượng cán bộ, nhân viên làm việc trong các cơ quan liên quan đến tiếp xúc thường xuyên với nhân dân và khách du lịch như công an, hải quan, bộ đội biên phòng,... góp phần tạo môi trường thân thiện của tỉnh.

- Tổ chức các lớp truyền dạy trình diễn cồng chiêng và nghề truyền thống (chnh chiêng, kể khan, chế tác nhạc cụ, dệt thổ cẩm...) nhằm hạn chế mai một các loại hình nghệ thuật dân gian, các lễ hội truyền thống, tiếp tục lưu giữ, bảo tồn bản sc văn hóa của địa phương.

- Bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ lái xe phục vụ các tour du lịch, đảm bảo các phương tiện vận chuyển du lịch an toàn, lịch sự, hài lòng du khách.

- Bồi dưỡng nâng cao nhận thức, kỹ năng giao tiếp và kỹ năng nghề, trình độ ngoại ngcho đội ngũ lao động du lịch và của người dân tại các điểm du lịch để nâng cao chất lượng phục vụ.

(Kèm theo Phụ Lục về chương trình đào tạo hàng năm).

Các bước thực hiện:

- Kiện toàn đội ngũ giảng viên đào tạo nghề du lịch của Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật tỉnh, tổ chức kịp thời các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch và ngoại ngữ nhằm cải thiện chất lượng của đội ngũ lao động trực tiếp và gián tiếp trong lĩnh vực du lịch.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các cuộc thi tay nghề về nghiệp vụ trong kinh doanh khách sạn, nhà hàng, lữ hành, hướng dẫn du lịch (Quản lý khách sạn, nghiệp vụ lễ tân, ẩm thực, phục vụ buồng, phục vụ bàn, hướng dẫn viên, thuyết minh viên...), nhằm khích lệ tinh thần học tập, nâng cao trình độ nghiệp vụ của lao động, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các cơ sở đào tạo chuyên ngành du lịch xây dựng khung bi dưng kiến thức về kỹ năng ng xử, thái độ lịch sự, văn minh. Các cơ quan như: Công an, Hải quan, Bộ đội Biên phòng, Giao thông,... có trách nhiệm bồi dưỡng cán bộ, nhân viên trong ngành để có thái độ phục vụ văn minh tạo hình ảnh con người Việt Nam thân thiện, mến khách.

- UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất các chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân và bảo tồn văn hóa truyền thống.

IV. KẾ HOẠCH NĂM 2017

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là đơn vị chủ trì, căn cứ theo nhiệm vụ cụ thể để phối hợp với các ngành, địa phương và đơn vị liên quan triển khai thực hiện kế hoạch năm 2017 như sau:

1. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Gia Lai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”. Trước mắt, thực hiện các quy hoạch chi tiết:

- Quy hoạch Điểm du lịch Quốc gia Hồ Ia Ly tại tỉnh Gia Lai.

- Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử Phong trào nông dân Tây Sơn trên đất Gia Lai (Tây Sơn thượng đạo).

- Quy hoạch chi tiết khu chức năng đặc thù di tích Căn cứ địa Cách mạng khu 10, xã Krong, huyện Kbang.

2. Triển khai xây dựng các Đề án, chương trình du lịch cụ thể:

* Trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch các đề án:

- Đán Bổ sung Khu du lịch sinh thái Lâm viên Biển Hồ-Chư Đang Ya thành Khu du lịch quốc gia trong “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam và vùng Tây Nguyên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”.

- Đề án đăng cai tổ chức “Festival cồng chiêng Tây Nguyên tại Gia Lai, năm 2018” làm cơ sở duy trì định kỳ 02 năm/lần nhm củng cố và xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng của Gia Lai.

* Các đề án, chương trình của tỉnh:

- Du lịch sinh thái tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh.

- Xây dựng du lịch cộng đồng tại làng Kép, xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh và làng Ốp, thành phố Pleiku.

- Du lịch sinh thái tuyến Biển Hồ-Núi lửa Chư Đang Ya.

- Trải nghiệm bóng đá tại Học viện Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai-Asernal-JMG.

- Phương án đầu tư xây dựng “Khu phố ẩm thực-chợ đêm” hỗ trợ cho hoạt động du lịch phát triển.

- Chương trình nâng cao chất lượng hiệu quả các loại hình dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh.

- Chương trình “Nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy về phát triển du lịch” phổ biến cho các cấp, ngành, địa phương và người dân trên địa bàn tỉnh.

3. Thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch, trước mắt đầu tư các khách sạn cao cấp, khu nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí... tại trung tâm thành phố Pleiku, khu Lâm viên Biển Hồ, khu du lịch thác Phú Cường.

4. Tổ chức Ngày Hội Văn hóa, Thể Thao và Du lịch các Dân tộc Tây nguyên lần thứ I tại Gia Lai.

5. Triển khai các hoạt động liên kết, hợp tác với các tỉnh Bình Định, Quảng Nam, Đà Nng, Huế, Đăk Lăk, Kon Tum, Lâm Đồng, Phú Yên, Khánh Hòa và các thành phố lớn (Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng,...) tổ chức các chương trình farmtrip, hội nghị xúc tiến đầu tư và quảng bá du lịch, hội nghị liên kết phát triển du lịch với các tỉnh phía Bc thông qua tuyến hàng không.

6. Khảo sát và phát triển loại hình tour Caravan (du lịch bằng xe tự lái) trong nội vùng ASEAN, khai thác tuyến du lịch qua cửa khẩu Lệ Thanh, Đông Bc Campuchia, Thái Lan, Nam Lào, xây dựng đề án phát triển tour mới.

7. Tham gia các Hội chợ Du lịch tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh để quảng bá hình ảnh du lịch Gia Lai. Đẩy mạnh hoạt động quảng bá du lịch trên trang web du lịch của tỉnh, các video clip về cảnh đẹp Gia Lai sống động, phong phú.

8. Tổ chức các khóa bồi dưỡng để nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ lao động ngành du lịch, cán bộ quản lý làm công tác du lịch cấp huyện, thị xã, thành phố.

9. Xây dựng chính sách hỗ trợ sản xuất hàng lưu niệm, quy chế hoạt động của khu phố kinh doanh dịch vụ du lịch, quy chế qun lý du lịch cộng đồng, quy chế quản lý danh lam, thắng cảnh, chính sách hỗ trợ các nghệ nhân (chỉnh chiêng, k khan, chế tác nhạc cụ...).

10. Khai thác và tổ chức các hoạt động du lịch sinh thái tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh (huyện Mang Yang, Đak Đoa, KBang), Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng (huyện Kbang), Hồ Ia Ly (huyện Chư Păh), Hồ Ayun Hạ (huyện Phú Thiện) và các hồ Sê San 3, 3A, Sê San 4 (huyện Ia Grai); nghiên cứu xây dựng một số cụm buôn làng có khả năng khai thác du lịch văn hóa-sinh thái để hình thành các tour du lịch ngắn và dài ngày. Trước mắt, khai thác tour du lịch trong ngày tại các điểm: Biển Hồ (xã Biển Hồ, Tp Pleiku)-đi chè, chùa cổ Bửu Minh (xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh)- làng Tiêng 2 (xã Tân Sơn, Pleiku)-thôn Tiên Sơn (xã Tân Sơn, Pleiku)-làng Wét (xã Chư Jôr, huyện Chư Păh)-núi Chư Đang Ya (huyện Chư Păh). Xây dựng tour du lịch dài ngày (3 ngày đến 7 ngày), kết hp các loại hình văn hóa, sinh thái, đi bộ dã ngoại, homestay (trải nghiệm tại làng) tại các điểm: Làng Kon Mahar và Làng Kon Pơdram (xã Hà Đông, huyện Đăk Đoa)-Vườn quốc gia Kon Ka Kinh-Làng Kháng chiến Stơr (xã Tơ Tung, huyện Kbang). Ngoài ra, khai thác hiệu quả các di tích lịch sử như: di tích lịch sử chiến thắng Đak Pơ, Cột mốc biên giới số 30, Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, Chiến thắng Pleime, Căn cứ địa cách mạng xã Krong, Nhà lao Pleiku,...

11. Phối hợp với Viện Nghiên cứu Khoáng sản và Địa chất thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai đề tài khoa học “Đánh giá tiềm năng, triển vọng lập hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận Công viên địa chất toàn cầu tỉnh Gia Lai".

12. Phối hợp với Viện khảo cổ học-Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam lập hồ sơ đề nghị Chính phủ công nhận di chi khảo chọc An Khê là di tích quốc gia đặc biệt, đtạo điều kiện cho du lịch phát triển ở vùng Đông Trường Sơn.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Là đầu mối chủ trì thực hiện kế hoạch, có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, các địa phương, đơn vị thực hiện Kế hoạch “Đẩy mạnh công tác du lịch giai đoạn 2017-2020”

- Lập dự toán chi tiết kinh phí, gửi Sở Tài Chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định để triển khai thực hiện.

- Phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch hàng năm, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đthực hiện. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch định kỳ hàng năm; tổ chức sơ kết, tổng kết nhiệm vụ.

2. Hiệp hội Du lịch tỉnh.

- Tham gia thực hiện các nội dung, nhiệm vụ trong kế hoạch đẩy mạnh phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020.

- Khuyến khích, vận động các doanh nghiệp đầu tư cơ sở vật chất cho ngành du lịch như các điểm tham quan, khách sạn, nhà hàng, trung tâm thương mại, vui chơi giải trí. Tích cực tham gia các hội chợ, triển lãm, hội thảo về du lịch để giới thiệu, quảng bá về du lịch Gia Lai.

3. S Tài chính phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất, bố trí kinh phí thực hiện kế hoạch trong nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế trên cơ sở các dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tham gia xây dựng quy chế quản lý kinh phí, hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí của kế hoạch.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xây dựng kế hoạch trung hạn, 5 năm để bố trí các nguồn vốn cho phát triển du lịch theo lộ trình, kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh.

5. Công an tỉnh.

- Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố trong công tác đảm bảo về an ninh, an toàn trong hoạt động du lịch.

- Hướng dẫn, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh du lịch và khách du lịch thực hiện đúng quy định về thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú, đi lại trên địa bàn tỉnh và các quy định khác liên quan an ninh, trật tự.

- Chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai các biện pháp nghiệp vụ tại các địa bàn, tuyến, điểm du lịch để đảm bảo an ninh, an toàn cho các hoạt động kinh doanh và khách du lịch trên địa bàn.

6. S Giao thông vận ti phối hợp với các ngành, địa phương huy động các nguồn vốn đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông đường bộ, đường thủy phục vụ du lịch kết hp phục vụ dân sinh và phát triển kinh tế - xã hội, đm bo quốc phòng - an ninh.

7. Sở Xây dựng phối hợp với các ngành, địa phương quản lý, kiểm tra thực hiện các quy hoạch chi tiết, các dự án đầu tư phát triển du lịch theo đúng kế hoạch.

8. Sở Công thương phối hợp với các ngành, địa phương đầu tư khôi phục các làng nghề, ngành nghề truyền thống kết hợp khai thác phục vụ du lịch. Chủ động xây dựng kế hoạch để đầu tư hạ tầng kỹ thuật để đưa nguồn điện đến phục vụ các công trình, cơ sở hoạt động du lịch.

9. S Tài nguyên và Môi trường giám sát việc sử dụng quỹ đất, sử dụng tài ngun du lịch; hướng dẫn, kiểm tra, quản lý công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường đối với từng dự án du lịch.

10. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp tiếp tục xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông hiện đại, an toàn có dung lượng lớn, tc độ cao, vùng phủ sóng rộng đáp ứng phục vụ nhu cầu thông tin liên lạc tại các khu du lịch; chỉ đạo, hướng dẫn báo, đài tăng cường tuyên truyền quảng bá về du lịch tỉnh Gia Lai.

11. Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku.

- Chủ trì xây dựng đề án "Thành phố Pleiku xanh - sạch - đẹp”, hướng tới “Thành phố vì sức khỏe”, có kế hoạch cụ thể hàng năm để triển khai công tác quản lý trật tự đô thị, chỉnh trang đô thị, xây dựng nếp sống văn minh,... tạo môi trường an toàn cho nhân dân nói chung và hỗ trợ cho hoạt động du lịch phát triển nói riêng.

- Rà soát lại biển báo giao thông trong nội thị, xây dựng các biển báo hướng dẫn vào các điểm du lịch.

- Xây dựng kế hoạch bảo tồn, trùng tu các hạng mục như nhà rông, nhà sàn, nhà mồ,... tại làng Ốp để xây dựng làng văn hóa du lịch.

12. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã.

Triển khai công tác bảo tồn văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh, góp phần cho hoạt động du lịch văn hóa của tnh phát triển. Chuẩn bị các điều kiện và kinh phí tham gia các hoạt động theo kế hoạch phát triển du lịch.

13. Các sở, ngành, địa phương, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm triển khai có hiệu quả các nội dung trong “Kế hoạch phát triển du lịch tỉnh Gia Lai giai đoạn 2017-2020”. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, cần phản ánh kịp thời về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh./.

 

PHỤ LỤC

VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC PHỤC VU DU LỊCH TỈNH GIA LAI GIAI ĐOẠN 2017-2020

(Kèm theo Quyết định số: 16/QĐ-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2017 của UBND tỉnh)

STT

NHIỆM V

Cơ quan thực hiện

Cơ quan phối hợp

Khóa đào tạo hàng năm

1

Bồi dưỡng kiến thức về kỹ năng ứng xử, thái độ lịch sự, văn minh cho các đối tượng cán bộ, nhân viên làm việc trong các cơ quan liên quan đến tiếp xúc thường xuyên với nhân dân và khách du lịch như công an, hải quan, bộ đội biên phòng,... góp phần tạo môi trường thân thiện của tỉnh.

Công an, Hải quan, Bộ đội biên phòng

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

03 khóa/năm

2

Tổ chức các lớp truyền dạy trình diễn cồng chiêng tại các làng

UBND huyện, thị xã, thành phố

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

05 khóa/năm

3

Bồi dưỡng, đào tạo nghtruyền thống (chnh chiêng, kể khan, chế tác nhạc cụ, dệt th cm...)

UBND huyện, thị xã, thành phố

Sở Công thương

05 khóa/năm

4

Bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ lái xe phục vụ các tour du lịch, đảm bảo các phương tiện vận chuyển du lịch an toàn, lịch sự, hài lòng du khách.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Giao thông vận tải

01 khóa/năm

5

Bồi dưỡng nâng cao nhận thức vvai trò của du lịch trong phát triển kinh tế-xã hội hiện nay cho các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các Sở, ngành liên quan

02 khóa/năm

6

Bồi dưỡng nâng cao nhận thức, kỹ năng giao tiếp và kỹ năng nghề, trình độ ngoại ngữ cho đội ngũ lao động du lịch trực tiếp trên địa bàn tỉnh

Hiệp hội du lịch tnh, Trường Trung cấp Văn hóa-Nghệ thuật tỉnh Gia Lai

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

05 khóa/năm

7

Bi dưỡng kỹ năng làm du lịch cho cộng đồng tại các điểm văn hóa có khai thác du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trường Trung cấp Văn hóa-Nghệ thuật tỉnh Gia Lai

UBND huyện, thị xã, thành phố liên quan

03 khóa/năm

8

Lớp bồi dưỡng kiến thức nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý du lịch cấp huyện

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

UBND huyện, thị xã, thành phố liên quan

01 khóa/năm

9

Tổ chức hội nghị tuyên truyền về bảo vệ tài nguyên và môi trường, đối với dân cư, doanh nghiệp, ứng xử văn minh lịch sự trong hoạt động kinh doanh du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trường Trung cấp Văn hóa-Nghệ thuật tỉnh Gia Lai

UBND huyện, thị xã, thành phố liên quan

02 khóa/năm

10

Hội nghị ph biến văn bản pháp luật, cập nhật kiến thức định kỳ cho hướng dẫn viên, thuyết minh viên du lịch trên địa bàn tỉnh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trường Trung cấp Văn hóa-Nghệ thuật tỉnh Gia Lai

Hiệp hội Du lịch tỉnh

01 khóa/năm

11

Hội nghị phổ biến văn bản pháp luật về lĩnh vực du lịch cho doanh nghiệp kinh doanh du lịch, dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh

Sở Văn hóa, Th thao và Du lịch, Trường Trung cấp Văn hóa-Nghệ thuật tỉnh Gia Lai

Hiệp hội Du lịch tỉnh

01 khóa/năm

12

Tổ chức hội thi chuyên ngành về nghiệp vụ hướng dẫn, lễ tân, ẩm thực... để tạo cơ hội cho các nhân viên có điều kiện học hỏi, trau dồi thêm kỹ năng phục vụ, nâng cao chất lượng phục vụ du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trường Trung cấp Văn hóa-Nghệ thuật tỉnh Gia Lai

Hiệp hội Du lịch tỉnh

01 đợt/năm

* Ghi chú:

Hàng năm, trên cơ snhiệm vụ được giao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Tài chính xây dựng kế hoạch kinh phí thực hiện công tác đào tạo nguồn nhân lực phục vụ du lịch trình Ủy ban nhân dân tỉnh xét duyệt.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 116/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu116/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/02/2017
Ngày hiệu lực24/02/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 tháng trước
(07/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 116/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 116/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Kế hoạch Phát triển du lịch tỉnh Gia Lai giai đoạn 2017 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 116/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Kế hoạch Phát triển du lịch tỉnh Gia Lai giai đoạn 2017 2020
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu116/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
        Người kýNguyễn Đức Hoàng
        Ngày ban hành24/02/2017
        Ngày hiệu lực24/02/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 tháng trước
        (07/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 116/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Kế hoạch Phát triển du lịch tỉnh Gia Lai giai đoạn 2017 2020

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 116/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Kế hoạch Phát triển du lịch tỉnh Gia Lai giai đoạn 2017 2020

            • 24/02/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/02/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực