Quyết định 116/QĐ-UBND

Quyết định 116/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt hồ sơ cắm mốc giới quy hoạch xây dựng Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 116/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt cắm mốc Công viên động vật hoang dã Quốc gia Ninh Bình


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 116/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 25 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT HỒ SƠ CẮM MỐC GIỚI QUY HOẠCH XÂY DỰNG CÔNG VIÊN ĐỘNG VẬT HOANG DÃ QUỐC GIA TẠI TỈNH NINH BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến Đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009; Luật Quy hoạch ngày 17/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Thông tư số 12/2009/NĐ-CP quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình">03/2009/TT-BXD ngày 23/06/2009 của Bộ Xây dựng về quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 112/2009/NĐ-CP; Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/9/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 28/TTr-SNN ngày 17/02/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt hồ sơ cắm mốc giới quy hoạch xây dựng Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình, với các nội dung sau:

1. Tên hạng mục công trình: Cắm mốc giới theo quy hoạch xây dựng Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình.

2. Địa điểm thực hiện: Xã Kỳ Phú và xã Phú Long, huyện Nho Quan.

3. Đơn vị tư vấn: Viện Công nghệ khoan.

4. Mục tiêu, phạm vi: Xác định vị trí, cắm mốc giới khu vực quy hoạch công viên động vật hoang dã quốc gia tại tỉnh Ninh Bình.

5. Quy cách, tiêu chuẩn mốc giới:

- Cột mốc bao gồm đế và thân mốc được làm bằng bê tông cốt thép mác 200.

- Đế mốc có kích thước 40x40x50cm; thân mốc dài 90cm, mặt cắt ngang thân mốc hình tam giác đều mỗi cạnh 15cm, mặt mốc được gắn tim sứ D25 có khắc ký hiệu và số hiệu mốc.

- Độ sâu chôn mốc là 100cm và phải đảm bảo an toàn cho người và phương tiện giao thông qua lại.

- Thân mốc phần 40cm nổi trên bề mặt đất được ghi:

+ Mặt thứ nhất: Ghi chữ “C.V.Đ.V.H.D” bàng chừ chìm cao 10cm, nét chữ rộng 0,8cm in sâu vào bê tông 3-5mm, sơn màu đỏ, ghi thành hàng dọc.

+ Mặt thú 2: Ghi chữ RG và số hiệu mốc theo thứ tự từ 01 đến 480 bằng chữ chìm cao 6cm, nét chữ rộng 0,6cm in sâu vào bê tông 3-5mm, sơn màu đỏ, ghi thành hàng dọc.

- Khoảng cách các mốc giới: Trung bình khoảng 48m/mốc, được bố trí tại các điểm chuyển hướng, đỉnh ranh giới, nút giao, đường cong đặc trưng, trên đoạn thẳng có khoảng cách lớn.

- Cột mốc phải đảm bảo cường độ, kích thước hình học theo thiết kế; thân mốc phải thẳng, phẳng, chôn thẳng đứng.

6. Khối lượng cột mốc: 480 cột mốc.

7. Dự toán kinh phí: 1.861.336.000 đồng (một tỷ, tám trăm sáu mươi mốt triệu, ba trăm ba mươi sáu nghìn đồng).

Trong đó:

- Chi phí xây dựng: 1.514.484.000 đồng

- Chi phí quản lý dự án: 32.183.000 đồng

- Chi phí tư vấn: 110.116.000 đồng

- Chi phí khác: 35.341.000 đồng

- Chi phí dự phòng: 169.212.000 đồng

Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước năm 2014 cấp cho dự án xây dựng công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình.

8. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và PTNT.

9. Đại diện chủ đầu tư: Ban quản lý công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình.

10. Thời gian thực hiện: Năm 2014.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Nho Quan; Chủ tịch UBND xã Kỳ Phú; Chủ tịch UBND xã Phú Long; Trưởng Ban quản lý Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu VT, VP3/VP4.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Trị

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 116/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 116/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 25/02/2014
Ngày hiệu lực 25/02/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 116/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 116/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt cắm mốc Công viên động vật hoang dã Quốc gia Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 116/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt cắm mốc Công viên động vật hoang dã Quốc gia Ninh Bình
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 116/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Ninh Bình
Người ký Đinh Quốc Trị
Ngày ban hành 25/02/2014
Ngày hiệu lực 25/02/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 116/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt cắm mốc Công viên động vật hoang dã Quốc gia Ninh Bình

Lịch sử hiệu lực Quyết định 116/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt cắm mốc Công viên động vật hoang dã Quốc gia Ninh Bình

  • 25/02/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 25/02/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực