Quyết định 1160/QĐ-UBND

Quyết định 1160/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Hòa Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 1160/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính Sở Lao động Thương binh Xã hội Hòa Bình 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1160/QĐ-UBND

Hòa Bình, ngày 28 tháng 4 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐÃ CHUẨN HÓA THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH HÒA BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 34/TTr-LĐTBXH ngày 05/4/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính (TTHC) đã chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Hòa Bình (Có phụ lục TTHC chi tiết kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

a. Các quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội hết hiệu lực, cụ thể:

- Quyết định số 1701/QĐ-UBND ngày 28/8/2009;

- Quyết định số 2213/QĐ-UBND ngày 14/11/2011;

- Quyết định số 322/QĐ-UBND ngày 21/3/2012;

- Quyết định số 1430/QĐ-UBND ngày 15/10/2012;

- Quyết định số 1014/QĐ-UBND ngày 12/6/2015.

b. Bãi bỏ các thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 1715/QĐ-UBND ngày 28/8/2009 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình, về việc ban hành bộ Thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành có chức năng liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang

 

PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐÃ CHUẨN HÓA THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH HÒA BÌNH
(Kèm theo Quyết định số: 1160/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)

Phần thứ nhất

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

STT

Tên thủ tục hành chính

I

Lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước

1

Thủ tục Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập dưới 90 ngày

2

Thủ tục Đăng ký hợp đồng cá nhân

II

Lĩnh vực an toàn lao động

1

Thủ tục Thông báo việc tổ chức làm thêm từ 200 giờ đến 300 giờ trong một năm.

2

Thủ tục Gửi biên bản điều tra tai nạn lao động và biên bản cuộc họp công bố biên bản điều tra TNLĐ đến Thanh tra Sở LĐTBXH, Cơ quan bảo hiểm thuộc tỉnh và cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp của cơ Sở (nếu có).

3

Thủ tục Gửi báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động.

4

Thủ tục Đăng ký công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa.

5

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

6

Thủ tục Báo cáo công tác An toàn, vệ sinh lao động.

7

Thủ tục Thông báo về việc tuyển dụng lần đầu người dưới 15 tuổi vào làm việc.

8

Thủ tục Khai báo thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

9

Thủ tục Thẩm định chương trình huấn luyện chi tiết về an toàn lao động, vệ sinh lao động của Cơ sở.

III

Lĩnh vực việc làm

1

Thủ tục Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp

2

Th tục Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp

3

Thủ tục Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp

4

Thủ tục Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

5

Thủ tục Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi)

6

Thủ tục Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến)

7

Thủ tục Giải quyết hỗ trợ học nghề

8

Thủ tục Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm

9

Thủ tục Thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng

10

Thủ tục Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động

11

Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

12

Thủ tục Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

13

Thủ tục Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

IV

Lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội

1

Thủ tục Cấp giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

2

Thru tục Cấp lại giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

3

Thủ tục Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

4

Thủ tục Gia hạn giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

5

Thủ tục Đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân

6

Thủ tục Đưa người nghiện ma túy tự nguyện vào cai nghiện, chữa trị, phục hồi tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội

7

Thủ tục Chế độ thăm gặp đối với học viên tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội

8

Thủ tục nghỉ chịu tang của học viên tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội

V

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

1

Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật; cơ sở chăm sóc người cao tuổi do cấp tỉnh quản lý

2

Thủ tục Cấp lại, điều chỉnh giấy phép cơ sở chăm sóc người khuyết tật; cơ sở chăm sóc người cao tuổi do cấp tỉnh quản lý

3

Thủ tục Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật

4

Thủ tục Gia hạn quyết định công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh có từ 30% lao động trở lên là người khuyết tật

5

Thủ tục Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em

6

Thủ tục Đưa đối tượng ra khỏi cơ sở trợ giúp trẻ em

VI

Lĩnh vực người có công

1

Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động

2

Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần

3

Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công với cách mạng từ trần

4

Thủ tục hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân trong các trường hợp:

- Bị tạm đình chỉ chế độ do bị kết án tù đã chấp hành xong hình phạt tù;

- Bị tạm đình chỉ do xuất cảnh trái phép nay trở về nước cư trú;

- Đã đi khỏi địa phương nhưng không làm thủ tục di chuyển hồ sơ nay quay lại đề nghị tiếp tục hưởng chế độ;

- Bị tạm đình chỉ chế độ chờ xác minh của cơ quan điều tra

5

Thủ tục giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ

6

Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác

7

Thủ tục giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến

8

Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh

9

Thủ tục giám định vết thương còn sót

10

Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh

11

Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

12

Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

13

Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

14

Thủ tục giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

15

Thủ tục giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng

16

Thủ tục sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công

17

Thủ tục di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng

18

Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

19

Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng

20

Thủ tục giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ

21

Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết

22

Thủ tục mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân

23

Thủ tục xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ

24

Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ

25

Thủ tục đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ

26

Thủ tục lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình

27

Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ

28

Thủ tục hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ

VII

Lĩnh vực lao động, tiền lương, quan hệ lao động

1

Thủ tục Thông báo về việc chuyển địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động

2

Thủ tục Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động

3

Thủ tục Báo cáo về việc thay đổi người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê lại lao động

4

Thủ tục Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm - pu - chia.

5

Thủ tục Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp

6

Thủ tục Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng đối với viên chức quản lý công ty TNHH một thành viên do UBND tỉnh làm chủ sở hữu.

7

Thủ tục Xếp hạng công ty TNHH một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh làm chủ sở hữu

8

Thủ tục Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp

VIII

Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp

1

Thủ tục đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp

2

Thủ tục đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đi với doanh nghiệp

3

Thủ tục đăng ký bsung hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND HUYỆN, THÀNH PHỐ

STT

Tên thủ tục hành chính

I

Lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội

1

Thủ tục Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân

2

Thủ tục Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện

3

Thủ tục Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại trung tâm quản lý sau cai nghiện

II

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

1

Thủ tục Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội

2

Thủ tục Tiếp nhận đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội

3

Thủ tục Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội

4

Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật; người khuyết tật mang thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi)

5

Thủ tục Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn huyện, thành phố

6

Thủ tục Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các huyện, thành phố

7

Thủ tục Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp

8

Thủ tục Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật đặc biệt nặng)

9

Thủ tục Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng

10

Thủ tục Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc

11

Thủ tục Thực hiện hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng

12

Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở chăm sóc người khuyết tật; cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện

13

Thủ tục Cấp lại; điều chỉnh giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện

III

Lĩnh vực người có công

1

Thủ tục cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ

2

Thủ tục hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng

IV

Lĩnh vực lao động, tiền lương, quan hệ lao động

1

Thủ tục Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp.

2

Thủ tục Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền.

C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

STT

Tên thủ tục hành chính

I

Lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội

1

Thủ tục Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình

2

Thủ tục Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng

3

Thủ tục Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng

4

Thủ tục Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng

II

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

1

Thủ tục Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

2

Thủ tục Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật

3

Thủ tục Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở

4

Thủ tục Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

III

Lĩnh vực người có công

1

Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ

2

Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1160/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1160/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/04/2016
Ngày hiệu lực28/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1160/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1160/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính Sở Lao động Thương binh Xã hội Hòa Bình 2016


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản hiện thời

    Quyết định 1160/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính Sở Lao động Thương binh Xã hội Hòa Bình 2016
    Loại văn bảnQuyết định
    Số hiệu1160/QĐ-UBND
    Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
    Người kýNguyễn Văn Quang
    Ngày ban hành28/04/2016
    Ngày hiệu lực28/04/2016
    Ngày công báo...
    Số công báo
    Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
    Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
    Cập nhật5 năm trước

    Văn bản thay thế

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 1160/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính Sở Lao động Thương binh Xã hội Hòa Bình 2016

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 1160/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính Sở Lao động Thương binh Xã hội Hòa Bình 2016