Quyết định 1161/QĐ-UBND

Quyết định 1161/QĐ-UBND năm 2018 sửa đổi Quyết định 636/QĐ-UBND về Đề án “Tăng cường công tác phòng, chống gian lận thương mại, thất thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng”

Nội dung toàn văn Quyết định 1161/QĐ-UBND 2018 sửa đổi Quyết định 636/QĐ-UBND Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1161/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 13 tháng 6 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 636/QĐ-UBND NGÀY 05/4/2018 CỦA UBND TỈNH LÂM ĐỒNG BAN HÀNH ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG GIAN LẬN THƯƠNG MẠI, THẤT THU THUẾ TRONG LĨNH VỰC KINH DOANH XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Luật Thương mại ngày 14/6/2005;

Căn cứ Luật quản lý thuế ngày 29/11/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế ngày 20/11/2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế;

Căn cứ Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế;

Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; Nghị định 67/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí;

Căn cứ Văn bản số 6235/KH-BCT ngày 12/7/2017 của Bộ Công Thương về tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại trong kinh doanh xăng dầu; Văn bản số 686/TĐC-ĐL ngày 21/3/2018 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc niêm phong bộ đếm tổng lượng xăng dầu của cột đo xăng dầu;

Tiếp theo Quyết định số 636/QĐ-UBND ngày 05/4/2018 của UBND tỉnh ban hành Đề án “Tăng cường công tác phòng, chống gian lận thương mại, thất thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng”;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 1247/TTr-SCT ngày 29/5/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung và điều chỉnh một số nội dung quy định tại Quyết định số 636/QĐ-UBND ngày 05/4/2018 của UBND tỉnh ban hành Đề án “Tăng cường công tác phòng, chống gian lận thương mại, thất thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng” (sau đây gọi tắt là Quyết định số 636/QĐ-UBND), cụ thể:

1. Điều chỉnh Điều 2 Quyết định số 636/QĐ-UBND:

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/4/2018 và thay thế Quyết định số 1656/QĐ-UBND ngày 01/8/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Đề án “Tăng cường công tác quản lý thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.”

2. Điều chỉnh cụm từ “công tơ tổng” bằng cụm từ “bộ đếm tổng lượng xăng dầu” trong toàn bộ nội dung của Đề án “Tăng cường công tác phòng, chống gian lận thương mại, thất thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng” ban hành kèm theo Quyết định số 636/QĐ-UBND .

3. Điều chỉnh, bổ sung nội dung tại gạch đầu dòng thứ nhất, Điểm a, Mục 2, Phần thứ ba của Đề án “Tăng cường công tác phòng, chống gian lận thương mại, thất thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng” ban hành kèm theo Quyết định số 636/QĐ-UBND:

“Phối hợp với các sở, ngành liên quan dán tem, kẹp chì niêm phong bộ đếm tổng lượng xăng dầu của cột đo xăng dầu; nâng cao nhận thức chính trị của đảng viên, lãnh đạo, công chức trong đơn vị và xây dựng ý thức trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách được giao. Qua công tác phối hợp nếu phát hiện hành vi tháo dỡ, can thiệp niêm phong bộ đếm tổng lượng xăng dầu của cột đo xăng dầu, lập biên bản và đề xuất xử lý theo Điểm c, Khoản 2, Điều 9 Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.”

4. Sửa đổi nội dung tại gạch đầu dòng thứ 7, Mục 3, Phần thứ ba của Đề án “Tăng cường công tác phòng, chống gian lận thương mại, thất thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng” ban hành kèm theo Quyết định số 636/QĐ-UBND:

“Nghiên cứu đề xuất phương pháp niêm phong bộ đếm tổng lượng xăng dầu nhằm hạn chế doanh nghiệp có thể tác động vào bộ đếm tổng lượng xăng dầu để làm thay đổi số lượng xăng dầu khi bộ đếm tổng lượng xăng dầu vẫn được niêm phong kẹp chì.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các nội dung khác quy định tại Quyết định số 636/QĐ-UBND ngày 05/4/2018 của UBND tỉnh ban hành Đề án “Tăng cường công tác phòng, chống gian lận thương mại, thất thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng” không thay đổi.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Tài chính; Giám đốc Công an tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Giám đốc Công ty TNHH Xăng dầu Lâm Đồng; Giám đốc các doanh nghiệp, công ty, đại lý, chi nhánh kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 


Nơi nhận:
- Ban Chỉ đạo 389 Trung ương;
- Bộ Công Thương;
- Tổng Cục Thuế;
- Tổng cục TCĐLCL - Bộ KHCN;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Sở Tư pháp;
- Chi cục QLTT - Sở Công Thương;
- Chi cục TCĐLCL - Sở KHCN;
- Chi cục Thuế các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH2, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1161/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1161/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/06/2018
Ngày hiệu lực13/06/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1161/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1161/QĐ-UBND 2018 sửa đổi Quyết định 636/QĐ-UBND Lâm Đồng


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1161/QĐ-UBND 2018 sửa đổi Quyết định 636/QĐ-UBND Lâm Đồng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1161/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
       Người kýNguyễn Văn Yên
       Ngày ban hành13/06/2018
       Ngày hiệu lực13/06/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1161/QĐ-UBND 2018 sửa đổi Quyết định 636/QĐ-UBND Lâm Đồng

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1161/QĐ-UBND 2018 sửa đổi Quyết định 636/QĐ-UBND Lâm Đồng

          • 13/06/2018

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 13/06/2018

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực