Quyết định 1163/QĐ-UBND

Quyết định 1163/QĐ-UBND năm 2013 Kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển nghề Luật sư đến 2020 tỉnh Cà Mau

Nội dung toàn văn Quyết định 1163/QĐ-UBND 2013 Kế hoạch phát triển nghề Luật sư 2020 Cà Mau


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1163/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 14 tháng 08 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGHỀ LUẬT SƯ ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Luật sư năm 2006;

Căn cứ Quyết định số 1072/QĐ-TTg ngày 05/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt “Chiến lược phát triển nghề Luật sư đến năm 2020”;

Căn cứ Quyết định số 2320/QĐ-BTP ngày 13 tháng 8 năm 2012 ca Bộ Tư pháp Ban hành Kế hoạch Tổng thể triển khai Chiến lược phát triển nghề Luật sư đến năm 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 63/TTr-STP ngày 07 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển nghề Luật sư đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư, Thủ trưởng sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (b/c);
- TT Tỉnh y, HĐND, UB MTTQVN tnh;
- Như Điều 3 (t/h);
- Ban Nội chính Tnh ủy;
- Công an tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Cổng Thông tin Điện tử tnh;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- NC (A);
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Hải

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGHỀ LUẬT SƯ ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU
(Ban hành kèm theo Quyết định số:
1163/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau)

Thực hiện Quyết định số 1072/QĐ-TTg ngày 05/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020; Quyết định số 2320/QĐ-BTP ngày 13/8/2012 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổng thể triển khai Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau ban hành Kế hoạch trin khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mục đích:

Thực hiện có hiệu quả các nội dung của Chiến lược và Kế hoạch tổng thể thực hiện Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau (viết tắt là Chiến lược và Kế hoạch); xác định rõ những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đối với các hoạt động; thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thực hiện các giải pháp của Chiến lược và Kế hoạch.

2. Yêu cầu:

- Thực hiện đúng, đầy đủ và kịp thời những nội dung đã được quy định trong Chiến lược và Kế hoạch; các hoạt động đề ra phải phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương và hoạt động hành nghluật sư.

- Các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Kế hoạch phải bảo đảm khả thi, có sự liên kết, hỗ trợ lẫn nhau, cùng hướng tới mục tiêu của Chiến lược.

- Đề cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, đồng thi đảm bảo sự phi hợp có hiệu quả giữa Sở Tư pháp với các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thực hiện Chiến luợc và Kế hoạch.

II. NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Giai đoạn 2013 - 2015:

1.1. Xây dựng văn bản tổ chức triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Đoàn Luật sư tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Ngay sau khi có văn bản của Trung ương.

1.2. Xây dựng cơ chế để luật sư tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương.

- Cơ quan ch trì: S Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Đoàn Luật sư tỉnh và cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2013.

1.3. Xây dựng Đề án thu hút các luật sư có năng lực, trình độ, phẩm chất chính trị, đạo đức và lối sống trong sạch để tạo nguồn tuyển dụng, bổ nhiệm vào các chức danh tư pháp và các vị trí khác trong cơ quan nhà nước ở địa phương.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh và cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Sau khi Đề án ở Trung ương được ban hành.

1.4. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến để nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của luật sư trong xã hội.

- Cơ quan chủ trì: Đoàn luật sư tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tchức chính trị - xã hội và các cơ quan báo chí ở địa phương.

- Thời gian thực hiện: Năm 2013 - 2015.

1.5. Tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả Đề án quy hoạch, phát triển đội ngũ luật sư trên địa bàn tỉnh Cà Mau đến năm 2020 được ban hành kèm theo Quyết định số 1253/QĐ-UBND ngày 09/8/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh. Đến năm 2015 phấn đấu phát triển được từ 15 đến 20 luật sư, từ 05 đến 08 tổ chức hành nghề luật sư. Có khoảng 30% tổ chức hành nghề luật sư có từ 02 luật sư trở lên hoạt động chuyên sâu ở từng lĩnh vực pháp luật, phù hợp với nhu cầu về dịch vụ pháp lý ở địa phương.

- Cơ quan chủ trì: Đoàn Luật sư tỉnh - Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2013 - 2015.

1.6. Tiếp tục thực hiện bồi dưỡng vchuyên môn, nghiệp vụ; tăng cường thực hiện bồi dưỡng thường xuyên về kỹ năng hành nghề, đạo đức ứng xử nghề nghiệp cho luật sư.

- Cơ quan chủ trì: Đoàn luật sư tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, các tổ chức hành nghề luật sư và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2013 - 2015.

1.7. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao chất lượng tập sự hành nghề luật sư.

- Cơ quan chủ trì: Đoàn luật sư tỉnh.

- Cơ quan phi hợp: Các tổ chức hành nghề luật sư và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2013 - 2015.

1.8. Xây dựng Quy chế phối hợp nhằm đảm bảo cho luật sư tham gia bào chữa các vụ án từ giai đoạn điều tra.

- Cơ quan chủ trì: Đoàn luật sư tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Năm 2013.

1.9. Xây dựng Kế hoạch tăng cường sự tham gia của luật sư vào các dự án công.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Đoàn Luật sư tỉnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2014.

1.10. Xây dựng Đề án tăng cường sự tham gia của Luật sư vào việc trợ giúp pháp lý miễn phí cho các đối tượng là người nghèo, đối tượng chính sách.

- Cơ quan chủ trì: Đoàn Luật sư tnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan của tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Năm 2013.

1.11. Đổi mới, kiện toàn, nâng cao năng lực, nhân lực của đội ngũ cán bộ tư pháp, bộ máy cơ quan quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư; tăng cường cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết khác để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan chtrì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2013 - 2015.

1.12. Tăng cường thanh tra, kiểm tra về tổ chức và hoạt động luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, tập sự hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Đoàn Luật sư tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2013 - 2015.

1.13. Ban hành Quy chế hoạt động của Đoàn luật sư tỉnh; Quy chế phối hợp trong công tác quản lý luật sư và hành nghề luật sư; tăng cường kiểm tra, giám sát tập sự hành nghluật sư.

- Cơ quan chủ trì: Đoàn Luật sư tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2013 - 2014.

1.14. Xây dựng Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 30/3/2009 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức, hoạt động luật sư; kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động Chi bộ đảng của Đoàn luật sư tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Đoàn luật sư tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy.

- Thời gian thực hiện: 2013.

1.15. Tổng hợp tình hình triển khai Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Đoàn Luật sư tỉnh, các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: 2013 - 2015.

2. Giai đon 2016 - 2020:

2.1. Tổ chức tng kết 10 năm thi hành Luật Luật sư năm 2006 và 05 năm thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư trên địa bàn tnh; đề xuất kiến nghị những giải pháp tiếp tục hoàn thiện thể chế về luật sư và hành nghề luật sư.

- Cơ quan chtrì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Đoàn luật sư tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016.

2.2. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, kế hoạch, cơ chế, chính sách... liên quan đến tổ chức và hoạt động luật sư đã được xây dựng và ban hành trong giai đoạn năm 2013 - 2015; thực hiện sơ kết, tổng kết, đánh giá, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả kế hoạch và Chiến lược ở địa phương.

- Cơ quan thực hiện: Các cơ quan có trách nhiệm thực hiện nội dung Kế hoạch này.

- Thi gian thực hiện: Năm 2016 - 2020.

2.3. Đẩy mnh công tác tuyên truyền, phổ biến để nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của luật sư trong xã hội.

- Cơ quan chủ trì: Đoàn luật sư tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Mặt trận Tquốc Việt Nam tỉnh, các tchức chính trị - xã hội và các cơ quan báo chí ở địa phương.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020.

2.4. Tiếp tục thực hiện Đán quy hoạch, phát triển đội ngũ luật sư trên địa bàn tỉnh Cà Mau đến năm 2020, đến năm 2020 phấn đấu phát triển thêm từ 30 đến 50 luật sư, trong đó có 02 đến 03 luật sư có khả năng, trình độ tham gia thực hiện nhiệm vụ trên lĩnh vực thương mại quốc tế. Phát triển thêm từ 05 đến 07 tổ chức hành nghề luật sư, trong đó có từ 03 tổ chức hành nghề trở lên có quy mô trên 05 luật sư hoạt động.

- Cơ quan chủ trì: Đoàn Luật sư tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các cơ quan, tchức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020.

2.5. Thường xuyên nâng cao chất lượng việc tổ chức bồi dưỡng về kiến thức pháp luật, chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức ứng xử nghề nghiệp cho luật sư được thường xuyên.

- Cơ quan chủ trì: Đoàn Luật sư.

- Cơ quan phi hợp: Sở Nội vụ, Sở Tư pháp và các tổ chức hành nghề luật sư.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020.

2.6. Tiếp tục đổi mới, kiện toàn, nâng cao năng lực, nhân lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ được phân công giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư; trang bị cơ sở vật chất và các điều kiện cn thiết khác để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020.

2.7. Tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra về tổ chức và hoạt động luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, tập sự hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Đoàn Luật sư tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020.

2.8. Tiếp tục kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Chi bộ Đảng của Đoàn luật sư.

- Cơ quan chủ trì: Đoàn luật sư tnh.

- Cơ quan phối hợp: Đảng ủy Dân chính Đảng.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Sở Tư pháp:

- Là cơ quan đầu mối, có trách nhiệm tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc và giám sát việc triển khai thực hiện tốt Chiến lược và Kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển nghề luật sư đến 2020 của Bộ Tư pháp và Kế hoạch này;

- Xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện nội dung Kế hoạch này trong phạm vi trách nhiệm của đơn vị;

- Định kỳ hàng năm, từng giai đoạn tổng hợp tình hình, tiến hành sơ, tổng kết báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để báo cáo Bộ Tư pháp về kết quả thực hiện Chiến lược và Kế hoạch này.

2. Trách nhiệm ca Sở Tài chính:

Hướng dẫn cơ quan có liên quan trong việc lập dự toán, quyết toán kinh phí, bố trí nguồn ngân sách hàng năm đ trin khai Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

3. Trách nhỉệm của Đoàn Luật sư tỉnh, các t chức hành nghề luật sư:

- Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng Kế hoạch chi tiết của Đoàn Luật sư tỉnh trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Chiến lược và Kế hoạch này; định khàng năm, từng giai đoạn báo cáo Ủy ban nhân dân tnh (qua Sở Tư pháp) về kết quả tình hình triển khai thực hiện Chiến lược và Kế hoạch này để Sở Tư pháp tng hợp trình y ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp.

- Các tổ chức hành nghề luật sư có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức trong quá trình triển khai, thực hiện Chiến lược và Kế hoạch này; đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền triển khai có hiệu quả Chiến lược.

4. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Phối hợp với Sở Tư pháp, Đoàn Luật sư tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh;

- Định kỳ hàng năm, trong từng giai đoạn xây dựng báo cáo về tình hình trin khai Chiến lược, gửi sở Tư pháp đ tng hợp, báo cáo về Bộ Tư pháp và y ban nhân dân tỉnh.

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1163/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1163/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/08/2013
Ngày hiệu lực14/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1163/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1163/QĐ-UBND 2013 Kế hoạch phát triển nghề Luật sư 2020 Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1163/QĐ-UBND 2013 Kế hoạch phát triển nghề Luật sư 2020 Cà Mau
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1163/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýNguyễn Tiến Hải
        Ngày ban hành14/08/2013
        Ngày hiệu lực14/08/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1163/QĐ-UBND 2013 Kế hoạch phát triển nghề Luật sư 2020 Cà Mau

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1163/QĐ-UBND 2013 Kế hoạch phát triển nghề Luật sư 2020 Cà Mau

           • 14/08/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/08/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực