Quyết định 1163/QĐ-UBND

Quyết định 1163/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu

Nội dung toàn văn Quyết định 1163/QĐ-UBND 2015 thủ tục hành chính sửa đổi thẩm quyền Sở Kế hoạch Đầu tư Bạc Liêu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1163/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 22 tháng 7 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ BẠC LIÊU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 15 (mười lăm) thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Kế hoạch và Đầu tư;

Điều 2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thực hiện theo thẩm quyền; thông báo 15 (mười lăm) thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung đến tổ chức, cá nhân có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tư pháp và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Minh Khái

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1163/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

Phần 1. Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bổ sung mới thủ tục hành chính(2)

Lĩnh vực thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã

1

T-BLI- 278169 -TT

Đăng ký liên hiệp hợp tác xã

- Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ trích, nộp ngân sách nhà nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu và Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 27/02/2015 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc quy định mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ trích, nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

2

T-BLI- 278317-TT

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

3

T-BLI- 278320-TT

Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của liên hiệp hợp tác xã

4

T-BLI- 278327-TT

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

5

T-BLI- 278328-TT

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã

6

T-BLI- 278392-TT

Thay đổi cơ quan đăng ký liên hiệp hợp tác xã

7

T-BLI- 278399-TT

Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã chia

8

T-BLI- 278470-TT

Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã tách

9

T-BLI- 278472-TT

Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã hợp nhất

10

T-BLI- 278503-TT

Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã sáp nhập

11

T-BLI- 278512-TT

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi bị mất)

12

T-BLI- 278517-TT

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi bị hư hỏng)

13

T-BLI- 278520-TT

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh liên hiệp hợp tác xã (khi bị mất)

14

T-BLI- 278541-TT

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh liên hiệp hợp tác xã (khi bị hư hỏng)

15

T-BLI- 278522-TT

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã)

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1163/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1163/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/07/2015
Ngày hiệu lực22/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1163/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1163/QĐ-UBND 2015 thủ tục hành chính sửa đổi thẩm quyền Sở Kế hoạch Đầu tư Bạc Liêu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1163/QĐ-UBND 2015 thủ tục hành chính sửa đổi thẩm quyền Sở Kế hoạch Đầu tư Bạc Liêu
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1163/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bạc Liêu
        Người kýLê Minh Khái
        Ngày ban hành22/07/2015
        Ngày hiệu lực22/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1163/QĐ-UBND 2015 thủ tục hành chính sửa đổi thẩm quyền Sở Kế hoạch Đầu tư Bạc Liêu

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1163/QĐ-UBND 2015 thủ tục hành chính sửa đổi thẩm quyền Sở Kế hoạch Đầu tư Bạc Liêu

            • 22/07/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/07/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực