Quyết định 1164/QĐ-UBND

Quyết định 1164/QĐ-UBND năm 2015 bãi bỏ Quyết định 25/2012/QĐ-UB do tỉnh An Giang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1164/QĐ-UBND 2015 bãi bỏ Quyết định 25/2012/QĐ-UB An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1164/QĐ-UBND

An Giang, ngày 25 tháng 6 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 về rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2013 Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 về rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 981/SXD-HĐXD ngày 08 tháng 6 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND ngày 25/9/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định về cao trình thiết kế cho các công trình sử dụng vốn Nhà nước, các dự án đầu tư xây dựng khu dân cư từ các nguồn vốn khác trên địa bàn tỉnh An Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Xây dựng;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh, UB. MTTQ tỉnh;
- TT. UBND tỉnh;
- Website An Giang;
- Đài PTTH An Giang;
- Báo An Giang, Phân xã An Giang;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Võ Anh Kiệt

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1164/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1164/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 25/06/2015
Ngày hiệu lực 25/06/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1164/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1164/QĐ-UBND 2015 bãi bỏ Quyết định 25/2012/QĐ-UB An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 1164/QĐ-UBND 2015 bãi bỏ Quyết định 25/2012/QĐ-UB An Giang
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1164/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh An Giang
Người ký Võ Anh Kiệt
Ngày ban hành 25/06/2015
Ngày hiệu lực 25/06/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 1164/QĐ-UBND 2015 bãi bỏ Quyết định 25/2012/QĐ-UB An Giang

Lịch sử hiệu lực Quyết định 1164/QĐ-UBND 2015 bãi bỏ Quyết định 25/2012/QĐ-UB An Giang

  • 25/06/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 25/06/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực