Quyết định 1166/QĐ-UBND

Quyết định 1166/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020

Nội dung toàn văn Quyết định 1166/QĐ-UBND 2018 phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Vĩnh Long


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1166/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 12 tháng 6 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÁC HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG TỈNH VĨNH LONG ĐẾN NĂM 2020

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 1997/QĐ-TTg , ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016 - 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công thương tại Tờ trình số 729/TTr-SCT, ngày 30/5/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020.

Điều 2. Giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện kế hoạch theo đúng các quy định hiện hành.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền cho phép, Sở Công thương phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan bàn bạc, thống nhất nội dung trước khi trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Công thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Lao động Thương binh và Xã hội, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Trần Hoàng Tựu

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÁC HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG CỦA TỈNH VĨNH LONG ĐẾN NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1166/QĐ-UBND ngày 12/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long)

Căn cứ Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, ngày 17/11/2011;

Căn cứ Quyết định số 1997/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016 – 2020,

Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 như sau:

I. Mục tiêu

1. Mục tiêu chung

Xây dựng và tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách, công cụ, biện pháp nhằm hỗ trợ công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

Nâng cao trách nhiệm, trình độ, năng lực của cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và nhận thức của người tiêu dùng, góp phần bảo đảm công bằng xã hội và sự phát triển bền vững của tỉnh.

2. Mục tiêu cụ thể

- Đối với Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh:

+ Thành lập 1 - 2 Hội thành viên các huyên, thị xã, thành phố nếu đủ điều kiện thành lập

+ Phát triển 100 hội viên mới tham gia Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

+ Thành lập 5 - 8 tổ hòa giải tại các chợ hạng 1, 2 đủ điều kiện thành lập

- Triển khai hoạt động của Văn phòng tư vấn tiêu dùng và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng tại cơ quan Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở tỉnh va ở cấp huyện, thị xã, thành phố nơi được thành lập Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

- Đảm bảo 80% các khiếu nại, yêu cầu của người tiêu dùng được tiếp nhận, tư vấn, hỗ trợ tại các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức các hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tại các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, trong đó tỷ lệ giải quyết khiếu nại thành công đạt trên 70% vụ việc được tiếp nhận.

- Đến năm 2020, phấn đấu 50% các chợ hạng 1, hạng 2 trên địa bàn tỉnh có tổ chức Tổ hòa giải tại Ban quản lý, doanh nghiệp quản lý chợ.

- Tổ chức tuyên truyền chính sách pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong các cán bộ thuộc cơ quan quản lý nhà nước, học sinh, sinh viên, các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ trên địa bàn tỉnh.

II. Nội dung thực hiện

Căn cứ quy định tại Quyết định số 1997/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, hàng năm Sở Công thương tổ chức thực hiện các nội dung cụ thể như sau:

1. Tổ chức ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam

Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1035/QĐ-TTg ngày 10/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Sở Công thương xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam theo các chủ đề do Bộ Công Thương phát động.

Kinh phí thực hiện: 20 triệu đồng/năm

2. Tuyên truyền, phổ biến chính sách và pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách và pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thông qua các hoạt động hội thảo, hội nghị, tọa đàm, diễn đàn; truyền thông trên các phương tiện truyền hình, truyền thanh, báo điện tử, diễn đàn trên internet; xây dựng và phát hành ấn phẩm, đoạn phim, phóng sự truyền hình, tờ rơi; treo băng rôn, khẩu hiệu, tổ chức các chương trình, cuộc thi.

Kinh phí thực hiện: 20 triệu đồng/năm

3. Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Hỗ trợ đào tạo tập huấn cho các cán bộ, đối tượng làm công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp

Kinh phí dự kiến: 20 triệu đồng/năm

4. Thành lập các hội thành viên, tổ chức tư vấn, hòa giải về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

- Thành lập các tổ chức tư vấn, hòa giải về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại các cơ quan quản lý nhà nước, Ban quản lý, doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý các chợ và các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Kiện toàn về mô hình tổ chức, bổ sung về nhân lực và trang thiết bị để nâng cao hiệu quả công tác tư vấn, hòa giải của các bộ phận, đơn vị thuộc cơ quan, tổ chức có liên quan đang thực hiện các hoạt động tư vấn pháp luật, hòa giải tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

Kinh phí thực hiện: 20 triệu đồng/năm

5. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng

- Xây dựng cơ chế phối hợp và hỗ trợ giữa cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với các cơ quan, tổ chức có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện việc kiểm tra, đánh giá chất lượng hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng, đặc biệt là trong các lĩnh vực an toàn thực phẩm, y tế, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, sản phẩm hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng.

- Phối hợp hỗ trợ tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng độc lập khảo sát, thử nghiệm chất lượng hàng hóa, dịch vụ để cảnh báo cho người tiêu dùng.

Kinh phí thực hiện: 10 triệu đồng/năm

6. Triển khai chương trình doanh nghiệp vì người tiêu dùng

Vận động doanh nghiệp xây dựng và thực hiện chương trình Doanh nghiệp vì người tiêu dùng, hướng dẫn, tạo điều kiện khuyến khích các doanh nghiệp nâng cao trách nhiệm của mình đối với người tiêu dùng thông qua các hoạt động như:

- Chủ động đưa các chính sách, quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vào các chính sách, chiến lược kinh doanh

- Xây dựng bộ phận chuyên trách (hoặc kiêm nhiệm) và hệ thống tư vấn, hỗ trợ giải quyết khiếu nại cho người tiêu dùng tại doanh nghiệp

- Xây dựng và áp dụng quy trình, tiêu chuẩn về giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng, triển khai các hoạt động nhằm giảm thiểu các khiếu nại của người tiêu dùng.

- Xây dựng và phát hành các tài liệu hướng dẫn việc thực hiện các nội dung của chương trình và các ấn phẩm, tờ rơi về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khác theo chính sách của doanh nghiệp.

- Triển khai các hoạt động đào tạo, tập huấn cho ban lãnh đạo, nhân viên và khách hàng của doanh nghiệp liên quan đến việc thực thi pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Thực hiện tốt các quy định của pháp luật trong kinh doanh, quản lý chất lượng hàng hóa, dịch vụ cung ứng cho người tiêu dùng.

Kinh phí thực hiện: 10 triệu đồng/năm

III. Kinh phí thực hiện đến năm 2020

Tổng kinh phí thực hiện đến năm 2020: 300 triệu đồng từ nguồn ngân sách tỉnh. Trong đó:

+ Năm 2018: 100 triệu đồng;

+ Năm 2019: 100 triệu đồng;

+ Năm 2020: 100 triệu đồng.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Sở Công thương

- Chủ trì, phối hợp với Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh, các Sở, ngành liên quan triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch này.

- Hàng năm, xây dựng dự toán kinh phí chi tiết gửi Sở Tài chính tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

- Định kỳ hàng năm, báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch; có sơ kết, kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ trong trường hợp cần thiết.

2. Sở Tài chính

- Bố trí kinh phí thực hiện hàng năm các nội dung của Kế hoạch theo quy định.

- Phối hợp với Sở Công thương hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp với Sở Công thương trong triển khai thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra giám sát thực hiện Kế hoạch này.

4. Sở Nội vụ

Phối hợp với Sở Công thương hoàn thiện tổ chức của Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh và các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng các cấp trên địa bàn tỉnh.

5. Sở Khoa học và Công nghệ

Phối hợp với Sở Công thương trong các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng liên quan đến sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và xây dựng cơ chế phối hợp, hỗ trợ các cá nhân, tổ chức có liên quan trong việc kiểm tra, đánh giá và công bố chất lượng hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng.

6. Sở Y tế

Phối hợp với Sở Công thương trong việc thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực y tế, đặc biệt là các vấn đề như an toàn thực phẩm, dược phẩm, trang thiết bị y tế và chăm sóc sức khỏe.

7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Phối hợp với Sở Công thương trong việc thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, thủy lợi, trong đó tập trung vào vấn đề đảm bảo an toàn, chất lượng cho đầu vào của quá trình sản xuất, kinh doanh sản phẩm hàng hóa, dịch vụ thực phẩm

8. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với Sở Công thương, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh triển khai các nội dung Kế hoạch này, tuyên truyền về các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền về các nội dung liên quan đến Kế hoạch.

9. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Phối hợp với Sở Công thương triển khai các nội dung của Kế hoạch này, tổ chức tuyên truyền chính sách pháp luật về Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh.

10. Các Sở, ngành tỉnh:

Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao phối hợp với Sở Công thương triển khai các nội dung của Kế hoạch này.

11. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Vĩnh Long

- Phối hợp với Sở Công thương, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh trong triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương để thực hiện các nội dung của Kế hoạch thuộc trách nhiệm của địa phương.

- Bố trí kinh phí, phương tiện làm việc, cơ sở vật chất khi có hội thành viên, các tổ tư vấn, hòa giải thành lập tại địa phương.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nội dung thuộc Kế hoạch; định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện gửi về Sở Công thương để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

12. Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh, các Đoàn thể, Hiệp hội ngành nghề:

- Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh phối hợp với Sở Công thương xây dựng, đề xuất và tổ chức thực hiện các Đề án, nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch nhằm đẩy mạnh công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

- Các Đoàn thể, Hiệp hội ngành nghề của tỉnh phối hợp với Sở Công thương, Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh và các đơn vị có liên quan trong triển khai thực hiện Kế hoạch này./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1166/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1166/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/06/2018
Ngày hiệu lực12/06/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1166/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1166/QĐ-UBND 2018 phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1166/QĐ-UBND 2018 phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Vĩnh Long
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1166/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýTrần Hoàng Tựu
        Ngày ban hành12/06/2018
        Ngày hiệu lực12/06/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1166/QĐ-UBND 2018 phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Vĩnh Long

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1166/QĐ-UBND 2018 phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Vĩnh Long

           • 12/06/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/06/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực