Quyết định 1166/QĐ-UBND

Quyết định 1166/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường phục vụ giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Bến xe Mỹ Hào và Khu nhà ở tại xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào tỉnh Hưng Yên

Nội dung toàn văn Quyết định 1166/QĐ-UBND giá đất tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng thu hồi đất Hưng Yên 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1166/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 21 tháng 06 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT GIÁ ĐẤT CỤ THỂ LÀM CĂN CỨ TÍNH TIỀN BỒI THƯỜNG PHỤC VỤ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN BẾN XE MỸ HÀO VÀ KHU NHÀ Ở TẠI XÃ NHÂN HÒA, HUYỆN MỸ HÀO

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy đnh chi tiết thi hành một s điều của Luật Đất đai; số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về giá đất; số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hi đất;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 quy đnh chi tiết về phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chnh bảng giá đất; định giá đt cụ thể và tư vn xác định giá đt; s 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: Số 14/2014/QĐ-UBND ngày 27/10/2014 ban hành Quy định một số trường hợp cụ thể về bồi thưng, h trợ và tái đnh cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tnh Hưng Yên; s 21/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 về việc ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn tnh Hưng Yên năm 2015;

Căn cứ kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tnh ngày 15/6/2016;

Xét đề nghị ca Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 357/TTr-STNMT ngày 13/6/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường phục vụ giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi 5.182,3 m2 đất trồng cây hàng năm (đất chuyên trồng lúa nước) để thực hiện dự án Bến xe Mỹ Hào và Khu nhà ở tại xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào, thời điểm tháng 04/2016 là 71.000 đồng/m2 (Bảy mươi mốt nghìn đng một mét vuông).

Điều 2. UBND huyện Mỹ Hào có trách nhiệm tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy đnh của pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kho bạc nhà nước tnh; Cục trưng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Mỹ Hào; Chủ tịch UBND xã Nhân Hòa và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT; CV: THC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Ngọc Quỳnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1166/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1166/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/06/2016
Ngày hiệu lực21/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1166/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1166/QĐ-UBND giá đất tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng thu hồi đất Hưng Yên 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1166/QĐ-UBND giá đất tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng thu hồi đất Hưng Yên 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1166/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hưng Yên
        Người kýĐặng Ngọc Quỳnh
        Ngày ban hành21/06/2016
        Ngày hiệu lực21/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1166/QĐ-UBND giá đất tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng thu hồi đất Hưng Yên 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1166/QĐ-UBND giá đất tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng thu hồi đất Hưng Yên 2016

            • 21/06/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/06/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực