Quyết định 1167/QĐ-UBND

Quyết định 1167/QĐ-UBND về phân khai kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2015 từ nguồn thu vượt dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi giao năm 2014

Nội dung toàn văn Quyết định 1167/QĐ-UBND 2015 phân khai kế hoạch vốn đầu tư phát triển Quảng Ngãi


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1167/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 20 tháng 7 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN KHAI KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2015 TỪ NGUỒN THU VƯỢT DỰ TOÁN HĐND TỈNH GIAO NĂM 2014

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Quyết định số 906/QĐ-UBND ngày 05/6/2015 của UBND tỉnh về việc phân bổ nguồn thu ngân sách cấp tỉnh vượt dự toán HĐND tỉnh giao năm 2014 và ứng trước dự toán năm sau để thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Công văn số 1134/SYT-KHTC ngày 29/6/2015 và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 813/SKHĐT-TH ngày 15/7/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân khai kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2015 từ nguồn thu vượt dự toán HĐND tỉnh giao năm 2014 để thực hiện đầu tư, sửa chữa, nâng cấp các Trạm y tế xã là 10 tỷ đồng (Mười tỷ đồng), chi tiết có Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Căn cứ kế hoạch vốn phân khai tại Điều 1 Quyết định này, Sở Y tế tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình đảm bảo hoàn thành dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và hoàn thành kế hoạch vốn được giao theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Kho bạc Nhà nước tỉnh chịu trách nhiệm kiểm soát, thanh toán vốn đầu tư cho dự án theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Thủ trưởng các Sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT(VX) UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP(VX), CBTH;
- Lưu: VT, VX(HQ518).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Quang Thích

 

PHỤ LỤC

PHÂN KHAI KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2014

Nguồn vượt thu dự toán HĐND tỉnh giao năm 2014

(Kèm theo Quyết định số 1167/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

ĐVT: Triệu đồng

TT

Công trình

Đầu mi giao kế hoạch

Địa điểm xây dựng

Năng lực thiết kế

Thời gian KC-HT

Quyết định đầu tư

Kếhoạch đã giao đến hết năm 2014

Kế hoạch năm 2015 giao đầu năm

Vốn còn thiếuso với tổng mc đầu tư

Kế hoạch năm 2015 tnguồn vượt thu năm 2014

Ghi chú

Số, ngày

TMĐT

 

TNG CỘNG

 

 

 

 

 

52.966

21.240

4.400

20.079

10.000

 

I

Trả nợ công trình hoàn thành

 

 

 

 

 

17.672

13.180

0

1.454

700

 

1

Trạm y tế xã Phổ Thạnh

SY tế

Đc Phổ

389,8m2

2013-2015

91/QĐ-SKHĐT ngày 25/10/2013

4.391

3.320

 

339

150

 

2

Trạm y tế xã Nghĩa Sơn

SY tế

Tư Nghĩa

358,44m2

2013-2015

92/QĐ-SKHĐT ngày 25/10/2013

4.153

3.120

 

302

250

 

3

Trạm y tế xã Nga Thọ

SY tế

Tư Nghĩa

411,3m2

2013-2015

93/QĐ-SKHĐT ngày 25/10/2013

4.195

3.020

 

422

100

 

4

Trạm y tế thị trn Chợ Chùa

SY tế

Nga Hành

302m2

2013-2015

94/QĐ-SKHĐT ngày 25/10/2013

4.933

3.720

 

391

200

 

II

Bổ sung nguồn vốn cho công trình chuyển tiếp

 

 

 

 

 

25.260

8.020

4.400

8.631

5.800

 

1

Trạm y tế xãBình Hiệp

SY tế

Xã Bình Hiệp

302 m2

2014-2015

52/QĐ-SKHĐT,01/8/2014

2.983

420

500

1.566

1.200

 

2

Trạm y tế xã Tnh Sơn

SY tế

Xã Tịnh Sơn

459 m2

2014-2015

53/QĐ-SKHĐT,01/8/2014

4.461

420

500

2.798

2.100

 

3

Trạm y tế xã Đức Hòa

SY tế

XãĐức Hòa

351 m2

2014-2016

54/QĐ-SKHĐT,01/8/2014

4.724

1.620

1.000

1.317

1.000

 

4

Trạm y tế xã Nghĩa Dõng

SY tế

Xã Nga Dõng

356 m2

2014-2015

55/QĐ-SKHĐT,01/8/2014

4.784

2.320

800

867

340

 

5

Trạm y tế xãPhổ Quang

SY tế

Xã Phổ Quang

414 m2

2014-2015

56/QĐ-SKHĐT,01/8/2014

3.889

1.620

800

821

360

 

6

Trạm y tế xã Hành Phước

SY tế

Xã Hành Phước

355 m2

2014-2015

57/QĐ-SKHĐT,01/8/2014

4.419

1.620

800

1.262

800

 

III

Công trình khởi công mới

 

 

 

 

 

10.034

40

0

9.994

3.500

 

1

Trạm y tế xã Nghĩa Thương

SY tế

Xã Nghĩa Thương

439 m2

2015-2016

 

6.034

40

 

5.994

2.000

 

2

Trạm y tế Ba Chùa

SY tế

Xã Ba Chùa

307 m2

2015-2016

 

4.000

 

 

4.000

1.500

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1167/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1167/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/07/2015
Ngày hiệu lực20/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật11 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1167/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1167/QĐ-UBND 2015 phân khai kế hoạch vốn đầu tư phát triển Quảng Ngãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1167/QĐ-UBND 2015 phân khai kế hoạch vốn đầu tư phát triển Quảng Ngãi
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1167/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýLê Quang Thích
        Ngày ban hành20/07/2015
        Ngày hiệu lực20/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật11 tháng trước
        (08/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1167/QĐ-UBND 2015 phân khai kế hoạch vốn đầu tư phát triển Quảng Ngãi

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1167/QĐ-UBND 2015 phân khai kế hoạch vốn đầu tư phát triển Quảng Ngãi

            • 20/07/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/07/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực