Quyết định 1167/QĐ-UBND

Quyết định 1167/QĐ-UBND năm 2017 thực hiện chế độ bảo hiểm y tế cho đối tượng được hưởng theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Nội dung toàn văn Quyết định 1167/QĐ-UBND 2017 chế độ bảo hiểm y tế theo 62/2011/QĐ-TTg Thái Nguyên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1167/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 16 tháng 5 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM Y TẾ CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HƯỞNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 62/2011/QĐ-TTG NGÀY 09/11/2011 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế Căm-Pu-Chia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 05/01/2012 của Liên Bộ Quốc phòng - Lao động, Thương binh và Xã hội - Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 206/TTr-LĐTBXH ngày 05/5/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giải quyết chế độ bảo him y tế cho 269 đối tượng được hưởng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể:

Thành phố Thái Nguyên: 79 người.

Huyện Đồng Hỷ: 07 người;

Huyện Đại Từ: 47 người;

Huyện Định Hóa: 39 người;

Huyện Phú Lương: 07 người;

Thị xã Phổ Yên: 10 người;

Huyện Phú Bình: 45 người;

Huyện Đồng Hỷ: 30 người;

Thành phố Sông Công: 05 người.

(Có danh sách kèm theo Quyết định này)

Điều 2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Bảo hiểm xã hội tnh, STài chính, UBND các huyện, thành phố, thị xã mua thẻ bảo hiểm y tế, quyết toán kinh phí và cấp thẻ cho đối tượng theo đúng quy định của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; các cá nhân có tên tại Điều 1 thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo VP: Đ/c Linh;
- Lưu: VT, KGVX.
Vanht5/2017-QDD33(16b)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trịnh Việt Hùng

 

DANH SÁCH

ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM Y TẾ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 62/2017/QĐ-TTG NGÀY 09/11/2011 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Kèm theo Quyết định số 1167/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên)

TT

Họ và Tên

Năm Sinh

Quê quán

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

Nơi đăng ký khám chữa bệnh

Nam

Nữ

I

TP Thái Nguyên

 

 

 

 

 

1

Nguyễn Hoàng Ngân

19/02/1961

 

Thuận Thành, Bắc Ninh

P. Quang Trung, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

Bệnh viện Quốc tế

2

Dương Văn Trường

01/11/1959

 

TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

P. Quang Trung, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

Bệnh viện Quốc tế

3

Hà Văn Khánh

10/10/1960

 

TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

P. Quang Trung, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

Bệnh viện Quốc tế

4

Trịnh Văn Thng

06/11/1962

 

Bình Giang, Hải Dương

P. Quang Trung, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

Bệnh viện Quốc tế

5

Ngô Quang Nam

17/08/1958

 

TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

P. Quang Trung, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

Bệnh viện Quốc tế

6

Nguyễn Văn Lâm

15/06/1960

 

Nông Cống, Thanh Hóa

P. Quang Trung, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

Bệnh viện Quốc tế

7

Vũ Đức Thắng

19/09/1965

 

Hà Quảng, Cao Bằng

P. Quang Trung, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

Bệnh viện Quốc tế

8

Ngô Ngọc Hùng

24/04/1960

 

Phổ Yên, Thái Nguyên

P. Quan Triều, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

TYT phường Quan Triều

9

Giáp Văn Phú

20/08/1968

 

Việt Yên, Bc Giang

P. Tân Lập, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

TYT phường Tân Lp

10

Nguyễn Văn Chức

20/08/1958

 

Đồng Hỷ, Thái Nguyên

P. Tân Lập, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

TYT phường Tân Lp

11

Thân Đức Phương

13/11/1962

 

Việt Yên, Bắc giang

P. Tân Lập, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

TYT phường Tân Lp

12

Nguyễn Văn Đông

22/04/1961

 

Đông Anh, Hà Nội

P. Tân Lập, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

TYT phường Tân Lp

13

Phạm Văn Chung

06/01/1967

 

Nam Sách, Hải Dương

P. Tân Lập, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

TYT phường Tân Lp

14

Trần Văn Cường

05/05/1965

 

Kim Liên, Hà Nội

P. Tân Lập, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

TYT phường Tân Lp

15

Nguyễn Mạnh Hùng

12/12/1962

 

Hiệp Hòa, Bắc Giang

P. Tân Lập, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

TYT phường Tân Lp

16

Dương Thị Thu Hng

 

20/06/1969

Việt Yên, Bắc Giang

P. Tân Lập, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

TYT phường Tân Lp

17

Kiều Minh Sơn

01/10/1962

 

Phong Châu, Phú Thọ

P. Phú Xá, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

TYT phường Phú Xá

18

Nguyễn Thị Thm

 

24/04/1954

Ân Thi, Hưng Yên

P. Phú Xá, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

TYT phường Phú Xá

19

Lương Văn Trường

17/07/1963

 

TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

X. Phúc Xuân, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

Bệnh viện A Thái Nguyên

20

Lê Thị Khối

 

16/09/1958

Thanh Miện, Hải Dương

X. Phúc Xuân, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

Bệnh viện A Thái Nguyên

21

Phùng Văn Thân

10/04/1966

 

TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

X. Phúc Xuân, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

Bệnh viện A Thái Nguyên

22

Trần Văn Lập

30/05/1964

 

TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

X. Phúc Xuân, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

Bệnh viện A Thái Nguyên

23

Phạm Văn Thanh

22/12/1957

 

Hà Trung, Thanh Hóa

X. Phúc Xuân, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

Bệnh viện A Thái Nguyên

24

Nguyễn Minh Dự

11/12/1963

 

Đồng Hỷ, Thái Nguyên

X. Phúc Xuân, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

Bệnh viện A Thái Nguyên

25

Hoàng Văn Hiệp

14/07/1965

 

TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

X. Phúc Xuân, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

Bệnh viện A Thái Nguyên

26

Trần Văn Ngôn

13/03/1969

 

TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

X. Phúc Xuân, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

Bệnh viện A Thái Nguyên

27

Vũ Văn Hồng

20/11/1961

 

TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

X. Phúc Xuân, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

Bệnh viện A Thái Nguyên

28

Nguyễn Văn Tuấn

10/10/1962

 

TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

X. Phúc Xuân, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

Bệnh viện A Thái Nguyên

29

Nguyễn Văn Hồi

12/10/1960

 

Thường Tín, Hà Nội

X. Phúc Xuân, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

Bệnh viện A Thái Nguyên

30

Nguyễn Văn Khanh

15/03/1967

 

Tiền Hải, Thái Bình

X. Phúc Xuân, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

Bệnh viện A Thái Nguyên

31

Phạm Văn Hợp

12/02/1961

 

Đồng Hỷ, Thái Nguyên

X. Phúc Xuân, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

Bệnh viện A Thái Nguyên

32

Nguyễn Văn Phúc

07/07/1963

 

TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

P. Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

Bệnh viện Trung ương TN

33

Hà Xuân Trưởng

17/07/1954

 

Bạch Thông, Bc Cạn

P. Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

Bệnh viện Trung ương TN

34

Đặng Thị Kiều Oanh

 

09/02/1959

TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

P. Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

Bệnh viện Trung ương TN

35

Trần Minh Sơn

13/11/1963

 

TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

P. Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

Bệnh viện Trung ương TN

36

Trương Đình Tuấn

10/03/1958

 

TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

P. Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

Bệnh viện Trung ương TN

37

Phan Văn Huấn

22/02/1967

 

Đông Anh, Hà Nội

P. Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

Bệnh viện Trung ương TN

38

Nguyễn Đức Sơn

03/08/1960

 

Đan Phượng, Hà Tây

P. Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

Bệnh viện Trung ương TN

39

Nguyễn Ngọc Sơn

19/10/1961

 

TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

P. Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

Bệnh viện Trung ương TN

40

Phan Hải

25/07/1964

 

Xuân Trưng, Nam Định

P. Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

Bệnh viện Trung ương TN

41

Nguyễn Quốc Toản

19/05/1959

 

Đô Lương, Nghệ An

P. Hương Sơn, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

Bệnh viện Gang thép

42

Lê Đức Quý

09/03/1961

 

Qung Nam, Đà Nng

P. Tân Thành, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

Bệnh viện Gang thép

43

Nguyễn Hữu Bẩy

10/10/1964

 

TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

Xã Thịnh Đc, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

TYT xã Thịnh Đức

44

Đặng Đc Tuấn

10/12/1963

 

TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

Xã Thịnh Đc, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

TYT xã Thịnh Đức

45

Nguyễn Xuân Long

10/01/1962

 

TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

Xã Thịnh Đc, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

TYT xã Thịnh Đức

46

Nguyễn Duy Thuật

17/07/1962

 

Mê Linh, Vĩnh Phúc

Xã Thịnh Đc, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

TYT xã Thịnh Đức

47

Nguyễn Văn Phán

02/10/1954

 

Phú Bình, Thái Nguyên

Xã Thịnh Đc, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

TYT xã Thịnh Đức

48

Nguyễn Xuân Hồng

08/10/1963

 

TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

Xã Thịnh Đc, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

TYT xã Thịnh Đức

49

Phạm Quang Thanh

13/09/1959

 

TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

Xã Thịnh Đc, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

TYT xã Thịnh Đức

50

Bùi Văn Tuấn

20/09/1965

 

Cm Vân, Hà Tĩnh

Xã Thịnh Đc, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

TYT xã Thịnh Đức

51

Nguyễn Văn Cúc

10/07/1966

 

TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

Xã Thịnh Đc, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

TYT xã Thịnh Đức

52

Nguyễn Văn Hộ

15/10/1957

 

TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

Xã Thịnh Đc, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

TYT xã Thịnh Đức

53

Lý Đức Nghĩa

02/03/1960

 

TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

Xã Thịnh Đc, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

TYT xã Thịnh Đức

54

Trần Thị Thục

 

27/02/1957

TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

Xã Thịnh Đc, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

TYT xã Thịnh Đức

55

Đặng Văn Chín

04/02/1960

 

TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

Xã Thịnh Đc, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

TYT xã Thịnh Đức

56

Hoàng Đức Viện

12/06/1960

 

TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

Xã Thịnh Đc, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

TYT xã Thịnh Đức

57

Lý Văn Bẩy

05/02/1960

 

TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

Xã Thịnh Đc, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

TYT xã Thịnh Đức

58

Nguyễn Văn Cnh

17/07/1961

 

Mê Linh, Hà Nội

Xã Thịnh Đc, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

TYT xã Thịnh Đức

59

Mai Đình Quân

18/02/1965

 

Hậu Lộc, Thanh Hóa

Xã Thịnh Đc, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

TYT xã Thịnh Đức

60

Đào Văn Đồng

02/06/1961

 

TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

Xã Thịnh Đc, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

TYT xã Thịnh Đức

61

Nguyễn Văn Mùi

01/1967

 

TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

Xã Thịnh Đc, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

TYT xã Thịnh Đức

62

Nguyễn Quang Hưng

28/08/1967

 

Yên Phong, Bắc Ninh

Xã Thịnh Đc, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

TYT xã Thịnh Đức

63

Nguyễn Ngọc Long

06/02/1961

 

Duy Tiên, Hà Nam

Xã Thịnh Đc, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

TYT xã Thịnh Đức

64

Nông Hồng Duyên

22/05/1958

 

TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

Xã Thịnh Đc, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

TYT xã Thịnh Đức

65

Đặng Đình Bình

18/06/1957

 

Gia Lâm, Hà Nội

Xã Thịnh Đc, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

TYT xã Thịnh Đức

66

Hoàng Văn Tuấn

23/10/1958

 

TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

Xã Thịnh Đc, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

TYT xã Thịnh Đức

67

Dương Văn Hồng

10/05/1963

 

TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

Xã Thịnh Đc, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

TYT xã Thịnh Đức

68

Nguyễn Huy Quang

05/07/1962

 

TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

P. Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

BV Trung ương Thái Nguyên

69

Hoàng Văn Hùng

15/08/1960

 

TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

Xã Thịnh Đức, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

TYT xã Thịnh Đức

70

Lê Duy Viên

17/12/1967

 

Yên Phong, Bắc Ninh

P.Quan Triều, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

TYT phường Quan Triều

71

Lê Vinh

01/01/1958

 

Trực Ninh, Nam Định

P.Tân Thành, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

TYT phường Tân Thành

72

Ngô Đoàn Hùng

01/01/1964

 

Cẩm Giàng, Hải Dương

P.Tân Thành, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

TYT phường Tân Thành

73

Bùi Anh Tuấn

01/10/1963

 

Ninh Giang, Hải Dương

P.Tân Thành, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

TYT phường Tân Thành

74

Phạm Ngọc Cưng

08/08/1968

 

Xuân Trường, Nam Định

Xã Tân Cương, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

TYT xã Tân Cương

75

Cao Văn Bôn

10/01/1953

 

Văn Giang, Hưng Yên

Xã Tân Cương, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

TYT xã Tân Cương

76

Vũ Xuân Lương

10/07/1966

 

Nghĩa Hưng, Hà Nam Ninh

P.Gia Sàng, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

Trung tâm Y tế TPTN

77

Nguyễn Văn Niên

05/10/1962

 

Vụ Bản, Nam Định

P.Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, Thái

BV Đa khoa TN

78

Phạm Quốc Dương

09/02/1966

 

TPTN, Thái Nguyên

P.Trung Thành, TPTN, TN

Bệnh viện Gang Thép

79

Nguyễn Thế Tân

07/08/1967

 

Đồng Hỷ, Thái Nguyên

Xã Đồng Bm, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

TYT xã Đồng Bm

II

Huyện Đồng Hỷ

 

 

 

 

 

1

Nguyễn Văn Luận

06/06/1958

 

TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

Xã Cây Thị, Đồng Hỷ, Thái Nguyên

TYT xã Cây Thị

2

Nguyễn Văn Quang

18/12/1969

 

Đồng Hỷ, Thái Nguyên

Xã Cây Thị, Đồng Hỷ, Thái Nguyên

TYT xã Cây Thị

3

Phạm Ngọc Tuấn

01/06/1956

 

Đồng Hỷ, Thái Nguyên

Xã Cây Thị, Đồng Hỷ, Thái Nguyên

TYT xã Cây Thị

4

Trần Chí Hiển

08/02/1964

 

Đồng H, Thái Nguyên

Xã Cây Thị, Đồng Hỷ, Thái Nguyên

TYT xã Cây Thị

5

Dương Ngọc Quyến

20/09/1964

 

Đồng Hỷ, Thái Nguyên

Xã Huống Thượng, Đồng Hỷ, Thái Nguyên

TYT xã Huống Thượng

6

Ngô Văn Quy

07/12/1959

 

Hiệp Hòa, Bắc Giang

Xã Huống Thượng, Đồng Hỷ, Thái Nguyên

TYT xã Huống Thượng

7

Đ Xuân Dương

04/07/1962

 

Đồng Hỷ, Thái Nguyên

Xã Minh Lập, Đồng Hỷ, Thái Nguyên

TYT xã Minh Lập

III

Huyện Đại Từ

 

 

 

 

 

1

Nguyễn Văn Tình

09/02/1966

 

Đại Từ, Thái Nguyên

Xã Bản Ngoại, Đại Từ, Thái Nguyên

TYT xã Bản Ngoại

2

Triệu Văn Chao

06/06/1966

 

Đại Từ, Thái Nguyên

Xã Bản Ngoại, Đại Từ, Thái Nguyên

TYT xã Bản Ngoại

3

Đàm Văn Long

08/10/1966

 

Đại Từ, Thái Nguyên

Xã Bản Ngoại, Đại Từ, Thái Nguyên

TYT xã Bản Ngoại

4

Đặng Đình Lượng

14/01/1963

 

Thanh Trì, Hà Nội

TT Hùng Sơn, Đại Từ, Thái Nguyên

TYT TT Hùng Sơn

5

Ngô Văn Thịnh

25/11/1963

 

Đại Từ, Thái Nguyên

Xã An Khánh, Đại Từ, Thái Nguyên

TYT xã An Khánh

6

Nguyễn Văn Thanh

10/04/1958

 

Đại Từ, Thái Nguyên

Xã Văn Yên, Đại Từ, Thái Nguyên

TYT xã Văn Yên

7

Trịnh Văn Mai

17/03/1963

 

Đại Từ, Thái Nguyên

Xã Văn Yên, Đại Từ, Thái Nguyên

TYT xã Cù Vân

8

Dương Văn Thủy

16/02/1969

 

Đại Từ, Thái Nguyên

Xã Văn Yên, Đại Từ, Thái Nguyên

TYT xã Cù Vân

9

Trần Văn Hà

10/10/1962

 

Đại Từ, Thái Nguyên

Xã Tân Thái, Đại Từ, Thái Nguyên

TYT xã Tân Thái

10

Nguyễn Văn Dương

10/10/1961

 

Đại Từ, Thái Nguyên

Xã Tân Thái, Đại Từ, Thái Nguyên

TYT xã Tân Thái

11

Phạm Ngọc Thuân

13/02/1958

 

Kim Sơn, Ninh Bình

Xã Tân Thái, Đại Từ, Thái Nguyên

TYT xã Tân Thái

12

Bùi Mạnh Tuệ

15/02/1964

 

Phù Cừ, Hưng Yên

Xã Tân Thái, Đại Từ, Thái Nguyên

TYT xã Tân Thái

13

Nguyễn Văn Luận

1966

 

Phú Bình, Thái Nguyên

Xã Tân Thái, Đại Từ, Thái Nguyên

TYT xã Tân Thái

14

Trần Văn Đại

20/08/1959

 

Đại Từ, Thái Nguyên

Xã Tân Thái, Đại Từ, Thái Nguyên

TYT xã Tân Thái

15

Ngô Hồng Hoa

12/06/1965

 

Đại Từ, Thái Nguyên

Xã Tân Thái, Đại Từ, Thái Nguyên

TYT xã Tân Thái

16

Nguyễn Văn Cương

09/05/1961

 

Bình Lục, Hà Nam

Xã Phục Linh, Đại Từ, Thái Nguyên

TYT xã Phục Linh

17

Vũ Khắc Tư

27/11/1964

 

Đại Từ, Thái Nguyên

Xã Vạn Thọ, Đại Từ, Thái Nguyên

TYT xã Vạn Thọ

18

Lê Hồng Khánh

10/06/1966

 

Đại Từ, Thái Nguyên

Xã Vạn Thọ, Đại Từ, Thái Nguyên

TYT xã Vạn Thọ

19

Lê Văn Sâm

1967

 

Đại Từ, Thái Nguyên

Xã Vạn Thọ, Đại Từ, Thái Nguyên

TYT xã Vạn Thọ

20

Tạc Văn Thìn

25/05/1965

 

Đại Từ, Thái Nguyên

Xã Phục Linh, Đại Từ, Thái Nguyên

TYT xã Phục Linh

21

Bùi Văn Chuyển

30/10/1963

 

Đại Từ, Thái Nguyên

Xã Bản Ngoại, Đại Từ, Thái Nguyên

TYT xã Bản Ngoại

22

Trần Văn Sơn

25/08/1958

 

Đại Từ, Thái Nguyên

Xã Văn Yên, Đại Từ, Thái Nguyên

TYT xã Văn Yên

23

Nguyễn Văn Thành

01/10/1969

 

Đại Từ, Thái Nguyên

Xã Văn Yên, Đại Từ, Thái Nguyên

TYT xã Văn Yên

24

Sỹ Văn Huấn

13/10/1960

 

Thuận Thành, Bắc Ninh

TT Hùng Sơn, Đại Từ, Thái Nguyên

TYT TT Hùng Sơn

25

Nguyễn Văn Bình

11/01/1958

 

TPTN, Thái Nguyên

Thị trấn Quân Chu, Đại Từ, Thái Nguyên

TYT TT Quân Chu

26

Lê Mạnh Hùng

12/05/1954

 

Phú Bình, Thái Nguyên

Thị trấn Quân Chu, Đại Từ, Thái Nguyên

TYT TT Quân Chu

27

Đặng Gia Thác

25/11/1963

 

Hải Hậu, Nam Ninh

Thị trấn Quân Chu, Đại Từ, Thái Nguyên

TYT TT Quân Chu

28

Trần Văn Ba

01/02/1964

 

Hưng Hà, Thái Bình

Thị trấn Quân Chu, Đại Từ, Thái Nguyên

TYT TT Quân Chu

29

Đào Thanh Minh

16/03/1961

 

Bình Lục, Hà Nam

Thị trấn Quân Chu, Đại Từ, Thái Nguyên

TYT TT Quân Chu

30

Trần Thanh Hải

03/11/1967

 

Phú Bình, Thái Nguyên

Thị trấn Quân Chu, Đại Từ, Thái Nguyên

TYT TT Quân Chu

31

Đào Văn Ngọc

15/07/1960

 

Trực Ninh, Nam Định

Thị trấn Quân Chu, Đại Từ, Thái Nguyên

TYT TT Quân Chu

32

Đinh Văn Thng

10/10/1966

 

Ý Yên, Nam Định

Xã Yên Lãng, Đại Từ, Thái Nguyên

TYT xã Yên Lãng

33

Nguyễn Trí Dũng

20/04/1958

 

Gò Công, Tiền Giang

Xã Yên Lãng, Đại Từ, Thái Nguyên

TYT xã Yên Lãng

34

Trần Đức Giới

29/07/1961

 

Kiến Xương, Thái nh

Xã Yên Lãng, Đại Từ, Thái Nguyên

TYT xã Yên Lãng

35

Nguyễn Văn Tám

05/02/1957

 

Đại Từ, Thái Nguyên

Xã Yên Lãng, Đại Từ, Thái Nguyên

TYT xã Yên Lãng

36

Phạm Mai Huân

15/12/1965

 

Đại Từ, Thái Nguyên

Xã Yên Lãng, Đại Từ, Thái Nguyên

TYT xã Yên Lãng

37

Trần Văn Hiếu

28/12/1964

 

Đại Từ, Thái Nguyên

Xã Yên Lãng, Đại Từ, Thái Nguyên

TYT xã Yên Lãng

38

Lê Xuân Hưng

20/10/1963

 

Khoái Châu, Hưng Yên

Xã Yên Lãng, Đại Từ, Thái Nguyên

TYT xã Yên Lãng

39

Phạm Hoàng Oanh

08/04/1956

 

Đại Từ, Thái Nguyên

Xã Yên Lãng, Đại Từ, Thái Nguyên

TYT xã Yên Lãng

40

Phạm Quốc Hương

17/05/1955

 

Nam Trực, Nam Đnh

Xã Yên Lãng, Đại Từ, Thái Nguyên

TYT xã Yên Lãng

41

Lý Cường Hạnh

07/07/1960

 

Đại Từ, Thái Nguyên

Xã Yên Lãng, Đại Từ, Thái Nguyên

TYT xã Yên Lãng

42

Nguyễn Văn Cừ

27/05/1960

 

Đại Từ, Thái Nguyên

Xã Yên Lãng, Đại Từ, Thái Nguyên

TYT xã Yên Lãng

43

Đào Đình Xuyên

08/10/1966

 

Đại Từ, Thái Nguyên

Xã Yên Lãng, Đại Từ, Thái Nguyên

TYT xã Yên Lãng

44

Nguyễn Văn Duyên

19/12/1958

 

Thy Nguyên, Hải Phòng

Xã Yên Lãng, Đại Từ, Thái Nguyên

TYT xã Yên Lãng

45

Trần Văn Lợi

10/05/1959

 

Đại Từ, Thái Nguyên

Xã Yên Lãng, Đại Từ, Thái Nguyên

TYT xã Yên Lãng

46

Đinh Văn Khuyến

15/08/1957

 

Ý Yên, Nam Định

Xã Yên Lãng, Đại Từ, Thái Nguyên

TYT xã Yên Lãng

47

T Văn Hùng

10/05/1963

 

Đại Từ, Thái Nguyên

Xã Yên Lãng, Đại Từ, Thái Nguyên

TYT xã Yên Lãng

IV

Huyện Đnh Hóa

 

 

 

 

 

1

Hoàng Đình Dũng

16/07/1961

 

Đnh Hóa, Thái Nguyên

Xã Phượng Tiến, Định Hóa, Thái Nguyên

TYT xã Phượng Tiến

2

Ma Văn Thực

13/02/1965

 

Đnh Hóa, Thái Nguyên

Xã Phượng Tiến, Định Hóa, Thái Nguyên

TYT xã Phượng Tiến

3

Mông Văn Yến

11/07/1964

 

Đnh Hóa, Thái Nguyên

Xã Phượng Tiến, Định Hóa, Thái Nguyên

TYT xã Phượng Tiến

4

Ma Quang Trầm

02/05/1964

 

Định Hóa, Thái Nguyên

Xã Bình Yên, Định Hóa, Thái Nguyên

TYT xã Bình Yên

5

Ma Khắc Dũng

17/05/1958

 

Định Hóa, Thái Nguyên

Xã Bình Yên, Định Hóa, Thái Nguyên

TYT xã Bình Yên

6

Trần Văn Hà

10/06/1964

 

Định Hóa, Thái Nguyên

Bình Yên, Định Hóa, Thái Nguyên

TYT xã Bình Yên

7

Nguyễn Duy Chuyển

04/07/1965

 

Kiến Xương, Thái Bình

Bình Yên, Định Hóa, Thái Nguyên

TYT xã Bình Yên

8

Nguyễn Văn Long

07/09/1965

 

Định Hóa, Thái Nguyên

Bình Yên, Định Hóa, Thái Nguyên

TYT xã Bình Yên

9

Nguyễn Ngọc Hợp

23/12/1957

 

Thuận Thành, Bắc Ninh

Bình Yên, Định Hóa, Thái Nguyên

TYT xã Bình Yên

10

Bế Kim Trọng

01/06/1965

 

Quảng Hòa, Cao Bằng

Bình Yên, Định Hóa, Thái Nguyên

TYT xã Bình Yên

11

Ma Quang Thưởng

02/01/1958

 

Định Hóa, Thái Nguyên

Bình Yên, Định Hóa, Thái Nguyên

TYT xã Bình Yên

12

Ma Quang Nhì

05/02/1940

 

Định Hóa, Thái Nguyên

Bình Yên, Định Hóa, Thái Nguyên

TYT xã Bình Yên

13

Ma Khắc Trắc

03/05/1964

 

Định Hóa, Thái Nguyên

Bình Yên, Định Hóa, Thái Nguyên

TYT xã Bình Yên

14

Ma Khc Công

01/01/1960

 

Định Hóa, Thái Nguyên

Bình Yên, Định Hóa, Thái Nguyên

TYT xã Bình Yên

15

Ma Khắc Khuyến

02/02/1944

 

Định Hóa, Thái Nguyên

Bình Yên, Định Hóa, Thái Nguyên

TYT xã Bình Yên

16

Nguyễn Duy Nguyên

14/10/1965

 

Định Hóa, Thái Nguyên

Bình Yên, Định Hóa, Thái Nguyên

TYT xã Bình Yên

17

Hoàng Quốc Ngoạn

22/09/1961

 

Kiến Xương, Thái Bình

Xã Kim Sơn, Định Hóa, Thái Nguyên

TYT xã Kim Sơn

18

Lý Ngọc Cương

25/09/1963

 

Định Hóa, Thái Nguyên

Xã Kim Sơn, Định Hóa, Thái Nguyên

TYT xã Kim Sơn

19

Bàn Văn Hoàng

29/04/1966

 

Định Hóa, Thái Nguyên

Xã Kim Sơn, Định Hóa, Thái Nguyên

TYT xã Kim Sơn

20

Nguyễn Văn Mai

02/01/1962

 

Định Hóa, Thái Nguyên

Xã Bảo Cưng, Định Hóa, Thái Nguyên

TYT xã Bảo Cường

21

Đỗ Văn Lợi

08/08/1963

 

Định Hóa, Thái Nguyên

Bình Thành-Định Hóa, Thái Nguyên

TYT xã Bình Thành

22

Lường Văn Hoan

16/01/1963

 

Định Hóa, Thái Nguyên

Bình Thành-Định Hóa, Thái Nguyên

TYT xã Bình Thành

23

Bùi Xuân Vóc

30/10/1963

 

Kiến Xương, Thái Bình

Lam Vỹ-Định hóa, Thối Nguyên

TYT xã Lam Vỹ

24

Bùi Công Thuận

13/01/1968

 

Kiến Xương, Thái Bình

Lạm Vỹ-Định Hóa, Thái Nguyên

TYTxãLam Vỹ

25

Nguyễn Thế Tuân

10/02/1964

 

Định hóa, Thái Nguyên

Lam Vỹ-Định hóa, Thái Nguyên

TYT xã Lam Vỹ

26

Trần Văn Đạt

18/09/1960

 

Định Hóa, Thái Nguyên

Xã Thanh Định, Định Hóa, Thái Nguyên

TYT xã Thanh Định

27

Hoàng Thanh Báo

05/03/1962

 

Định Hóa, Thái Nguyên

Xã Thanh Định, Định Hóa, Thái Nguyên

TYT xã Thanh Định

28

Diệp Đình Trị

15/10/1969

 

Định hóa, Thái Nguyên

Xã Thanh Định, Định Hóa, Thái Nguyên

TYT xã Thanh Định

29

Ma Doãn Tiến

20/03/1963

 

Định Hóa, Thái Nguyên

Xã Thanh Định, Định Hóa, Thái Nguyên

TYT xã Thanh Định

30

Ma Th La

25/12/1958

 

Định Hóa, Thái Nguyên

Xã Thanh Định, Định Hóa, Thái Nguyên

TYT xã Thanh Định

31

Ma Văn Chấn

09/10/1961

 

Định Hóa, Thái Nguyên

Xã Thanh Định, Định Hóa, Thái Nguyên

TYT xã Thanh Định

32

Triệu Văn Hà

20/08/1956

 

Định Hóa, Thái Nguyên

Xã Thanh Định, Định Hóa, Thái Nguyên

TYT xã Thanh Định

33

Nông Văn Hạnh

16/08/1959

 

Định Hóa, Thái Nguyên

Xã Thanh Định, Định Hóa, Thái Nguyên

TYT xã Thanh Định

34

Lê Thị Chung

19/04/1959

 

Định Hóa, Thái Nguyên

Xã Thanh Định, Định Hóa, Thái Nguyên

TYT xã Thanh Định

35

Mai Phúc Hơn

19/05/1964

 

Định Hóa, Thái Nguyên

Xã Thanh Định, Định Hóa, Thái Nguyên

TYT xã Thanh Định

36

Nguyễn Thị Bình

20/11/1959

 

Hưng Hà, Thái nh

Xã Thanh Định, Định Hóa, Thái Nguyên

TYT xã Thanh Định

37

Ma Ninh Du

24/09/1966

 

Định hóa, Thái Nguyên

Xã Trung Hộ, Định Hóa, Thái Nguyên

TYT xã Trung Hội

38

Ma Dăn Dung

23/08/1956

 

Định Hóa, Thái Nguyên

Xã Trung Hộ, Định Hóa, Thái Nguyên

TYT xã Trung Hội

39

Nguyễn Văn Dũng

11/05/1963

 

Định Hóa, Thái Nguyên

Xã Trung Hộ, Định Hóa, Thái Nguyên

TYT xã Trung Hội

V

Huyện Phú Lương

 

 

 

 

 

1

Triệu Tiến Kim

03/02/1959

 

Phú Lương, Thái Nguyên

Xã Động Đạt, Phú Lương, Thái Nguyên

TYT xã Động Đạt

2

Nguyễn Minh Châu

1961

 

Nam Hà

Xã Động Đạt, Phú Lương, Thái Nguyên

TYT xã Động Đạt

3

Hoàng Văn Hải

10/03/1966

 

Phú Lương, Thái Nguyên

Xã Động Đạt, Phú Lương, Thái Nguyên

TYT xã Động Đạt

4

Lý Quốc Hùng

29/04/1963

 

Phú Lương, Thái Nguyên

Xã Động Đạt, Phú Lương, Thái Nguyên

TYT xã Động Đạt

5

Phùng Nga Văn

05/10/1966

 

Phú Lương, Thái Nguyên

Xã Phú Đô, Phú Lương, Thái Nguyên

TYT xã Phú Đô

6

Đoàn Duy Quỳnh

27/01/1966

 

Phú Lương, Thái Nguyên

Xã Phấn Mễ, Phú Lương, Thái Nguyên

BV đa khoa Phú Lương

7

Lường Thị Hai

 

13/10/1958

Phú lương, Thái Nguyên

Xã Phấn Mễ, Phú Lương, Thái Nguyên

BV đa khoa Phú lương

VI

TX Phổ Yên

 

 

 

 

 

1

Nguyn Văn Dịu

06/02/1957

 

Phổ Yên, Thái Nguyên

Xã Tân Hương, Phổ Yên, Thái Nguyên

TYT xã Tân Hương

2

Nguyn Văn Nam

08/04/1962

 

Phổ Yên, Thái Nguyên

Xã Minh Đức, Phổ Yên, Thái Nguyên

TYT xã Minh Đức

3

Nguyễn Trường Tam

05/07/1963

 

Phổ Yên, Thái Nguyên

Xã Minh Đức, Phổ Yên, Thái Nguyên

TYT xã Minh Đức

4

Đặng Văn Cường

29/01/1967

 

Phổ Yên, Thái Nguyên

TT Ba Hàng, Phổ Yên, Thái Nguyên

BV Quân y 91

5

Nguyễn Minh Quyên

19/03/1963

 

Phổ Yên, Thái Nguyên

Xã Tân Hương, Phổ Yên, Thái Nguyên

TYT xã Tân Hương

6

Dương Văn Chính

27/11/1962

 

Phổ Yên, Thái Nguyên

Xã Tân Hương, Phổ Yên, Thái Nguyên

TYT xã Tân Hương

7

Nguyễn Văn Hùng

10/08/1962

 

Phổ Yên, Thái Nguyên

Xã Tân Hương, Phổ Yên, Thái Nguyên

TYT xã Tân Hương

8

Vũ Văn Thức

18/02/1959

 

Phổ Yên, Thái Nguyên

Xã Vạn Phái, Phổ Yên, Thái Nguyên

TYT xã Vạn Phái

9

Nguyễn Văn Hoan

10/02/1962

 

Phổ Yên, Thái Nguyên

Xã Vạn Phái, Phổ Yên, Thái Nguyên

TYT xã Vạn Phái

10

Nguyễn Huy Sơn

19/08/1960

 

Phổ Yên, Thái Nguyên

Xã Vạn Phái, Phổ Yên, Thái Nguyên

TYT xã Vạn Phái

VII

Huyện Phú Bình

 

 

 

 

 

1

Tạ Duy Bình

08/03/1970

 

Phú Bình, Thái Nguyên

Xã Nga My, Phú Bình, Thái Nguyên

TYT xã Nga My

2

Đặng Văn Sơn

20/05/1966

 

Phú Bình, Thái Nguyên

Xã Nga My, Phú Bình, Thái Nguyên

TYT xã Nga My

3

Nguyễn Văn Oanh

18/12/1968

 

Phú Bình, Thái Nguyên

Xã Nga My, Phú Bình, Thái Nguyên

TYT xã Nga My

4

Lương Văn Kỳ

05/01/1960

 

Phú Bình, Thái Nguyên

Xã Tân Kim, Phú Bình, Thái Nguyên

TYT xã Tân Kim

5

Dương Nghĩa Phương

21/07/1962

 

Phú Bình, Thái Nguyên

Xã Tân Kim, Phú Bình, Thái Nguyên

TYT xã Tân Kim

6

Dương Đình Hùng

27/08/1963

 

Phú Bình, Thái Nguyên

Xã Tân Kim, Phú Bình, Thái Nguyên

TYT xã Tân Kim

7

Nguyễn Doãn Tuynh

13/06/1956

 

Phú Bình, Thái Nguyên

Xã Tân Kim, Phú Bình, Thái Nguyên

TYT xã Tân Kim

8

Đinh Huy Kỳ

10/11/1959

 

Phú Bình, Thái Nguyên

Xã Tân Kim, Phú Bình, Thái Nguyên

TYT xã Tân Kim

9

Đinh Tuấn Nghĩa

20/09/1958

 

Phú Bình, Thái Nguyên

Xã Tân Kim, Phú Bình, Thái Nguyên

TYT xã Tân Kim

10

Đỗ Quang Toàn

04/03/1966

 

Phú Bình, Thái Nguyên

Xã Tân Kim, Phú Bình, Thái Nguyên

TYT xã Tân Kim

11

Hoàng Văn Hòa

22/08/1957

 

Phú Bình, Thái Nguyên

Xã Tân Kim, Phú Bình, Thái Nguyên

TYT xã Tân Kim

12

Bùi Quang Sơn

21/10/1964

 

Phú Bình, Thái Nguyên

Xã Tân Kim, Phú Bình, Thái Nguyên

TYT xã Tân Kim

13

Dương Văn Phúc

10/03/1957

 

Phú Bình, Thái Nguyên

Xã Tân Kim, Phú Bình, Thái Nguyên

TYT xã Tân Kim

14

Phạm Văn Thức

24/12/1957

 

Phú Bình, Thái Nguyên

Xã Tân Kim, Phú Bình, Thái Nguyên

TYT xã Tân Kim

15

Trần Ngọc Sơn

10/07/1957

 

Phú Bình, Thái Nguyên

Xã Tân Kim, Phú Bình, Thái Nguyên

TYT xã Tân Kim

16

Đinh Quang Trụ

06/03/1964

 

Phú Bình, Thái Nguyên

Xã Tân Kim, Phú Bình, Thái Nguyên

TYT xã Tân Kim

17

Đỗ Đăng Đoàn

01/01/1962

 

Phú Bình, Thái Nguyên

Xã Tân Kim, Phú Bình, Thái Nguyên

TYT xã Tân Kim

18

Nguyễn Đình Hòa

24/03/1964

 

Phú Bình, Thái Nguyên

Xã Tân Kim, Phú Bình, Thái Nguyên

TYT xã Tân Kim

19

Phạm Quốc Doanh

25/12/1956

 

Phú Bình, Thái Nguyên

Xã Tân Kim, Phú Bình, Thái Nguyên

TYT xã Tân Kim

20

Nguyễn Văn Thọ

10/07/1961

 

Phú Bình, Thái Nguyên

Xã Tân Kim, Phú Bình, Thái Nguyên

TYT xã Tân Kim

21

Phạm Văn Diệm

04/10/1961

 

Phú Bình, Thái Nguyên

Xã Tân Kim, Phú Bình, Thái Nguyên

TYT xã Tân Kim

22

Dương Xuân Tiến

19/03/1963

 

Phú Bình, Thái Nguyên

Xã Thượng Đình, Phú Bình, Thái Nguyên

TYT xã Thượng Đình

23

Nguyễn n Tip

10/04/1958

 

Phú Bình, Thái Nguyên

Xã Đào Xá, Phú Bình, Thái Nguyên

TYT xã Đào Xá

24

Hoàng Văn Dũng

10/11/1964

 

Phú Bình, Thái Nguyên

Xã Đào Xá, Phú Bình, Thái Nguyên

TYT xã Đào Xá

25

Nguyễn Xuân Hải

22/07/1960

 

Phú Bình, Thái Nguyên

Xã Đào Xá, Phú Bình, Thái Nguyên

TYT xã Đào Xá

26

Nguyễn Văn Bông

04/04/1964

 

Phú Bình, Thái Nguyên

Xã Đào Xá, Phú Bình, Thái Nguyên

TYT xã Đào Xá

27

Nguyễn Văn Hng

12/07/1966

 

Phú Bình, Thái Nguyên

Xã Đào Xá, Phú Bình, Thái Nguyên

TYT xã Đào Xá

28

Ngô Văn Bình

22/12/1958

 

Phú Bình, Thái Nguyên

Xã Đào Xá, Phú Bình, Thái Nguyên

TYT xã Đào Xá

29

Nguyễn Văn Phơ

1963

 

Phú Bình, Thái Nguyên

Xã Đào Xá, Phú Bình, Thái Nguyên

TYT xã Đào Xá

30

Nguyễn Văn Oanh

23/07/1963

 

Phú Bình, Thái Nguyên

Xã Đào Xá, Phú Bình, Thái Nguyên

TYT xã Đào Xá

31

Nguyễn Văn Khả

17/03/1960

 

Phú Bình, Thái Nguyên

Xã Đào Xá, Phú Bình, Thái Nguyên

TYT xã Đào Xá

32

Nguyễn Văn Nguyên

16/02/1967

 

Phú Bình, Thái Nguyên

Xã Đào Xá, Phú Bình, Thái Nguyên

TYT xã Đào Xá

33

Dương Đình Tuấn

08/04/1965

 

Phú Bình, Thái Nguyên

Xã Đào Xá, Phú Bình, Thái Nguyên

TYT xã Đào Xá

34

Trần Văn Ninh

08/08/1966

 

Phú Bình, Thái Nguyên

Xã Đào Xá, Phú Bình, Thái Nguyên

TYT xã Đào Xá

35

Lý Th Đào

 

21/10/1963

Phú Bình, Thái Nguyên

Xã Đào Xá, Phú Bình, Thái Nguyên

TYT xã Đào Xá

36

Ngô Đức Thuận

25/04/1969

 

Phú Bình, Thái Nguyên

Xã Đào Xá, Phú Bình, Thái Nguyên

TYT xã Đào Xá

37

Nguyn Văn Thanh

14/08/1955

 

Phú Bình, Thái Nguyên

Xã Đào Xá, Phú Bình, Thái Nguyên

TYT xã Đào Xá

38

Dương Đình Tịnh

12/06/1960

 

Phú Bình, Thái Nguyên

Xã Đào Xá, Phú Bình, Thái Nguyên

TYT xã Đào Xá

39

Dương Minh Tn

07/08/1963

 

Phú Bình, Thái Nguyên

Xã Đào Xá, Phú Bình, Thái Nguyên

TYT xã Đào Xá

40

Dương Văn Khanh

25/10/1958

 

Phú Bình, Thái Nguyên

Xã Đào Xá, Phú Bình, Thái Nguyên

TYT xã Đào Xá

41

Nguyễn Xuân Hùng

23/04/1964

 

Phú Bình, Thái Nguyên

Xã Đào Xá, Phú Bình, Thái Nguyên

TYT xã Đào Xá

42

Đng ThTiến

 

02/02/1958

Phú Bình, Thái Nguyên

Xã Đào Xá, Phú Bình, Thái Nguyên

TYT xã Đào Xá

43

Nguyễn Văn Biện

10/01/1963

 

Phú Bình, Thái Nguyên

Xã Bảo Lý, Phú Bình, Thái Nguyên

TYT xã Bo Lý

44

Ng Quang Thành

7/1962

 

Phú Bình, Thái Nguyên

Xã Bảo Lý, Phú Bình, Thái Nguyên

TYT xã Bo Lý

45

Dương Văn Dụ

16/10/1961

 

Phú Bình, Thái Nguyên

Xã Bảo Lý, Phú Bình, Thái Nguyên

TYT xã Bo Lý

VIII

Huyện Đồng H

 

 

 

 

 

1

Trần Hồng Tiên

04/10/1968

 

Đồng Hỷ, Thái Nguyên

Xã Cây Thị, Đồng Hỷ, Thái Nguyên

TYT xã Cây Thị

2

Nguyễn Ngọc Tuân

21/01/1968

 

Tiên Du, Bắc Ninh

Xã Hóa Thượng, Đồng Hỷ, Thái Nguyên

TYT xã Hóa Thượng

3

Tạ Văn Năm

10/08/1968

 

Đồng Hỷ, Thái Nguyên

Xã Hóa Thượng, Đồng Hỷ, Thái Nguyên

TYT xã Hóa Thượng

4

Lê Thái Bảo

19/05/1965

 

Đồng Hỷ, Thái Nguyên

Xã Hóa Thượng, Đồng Hỷ, Thái Nguyên

TYT xã Hóa Thượng

5

Nguyễn Văn Thanh

20/05/1967

 

Đồng Hỷ, Thái Nguyên

Xã Hóa Thượng, Đồng Hỷ, Thái Nguyên

TYT xã Hóa Thượng

6

Nguyễn Văn Dũng

10/11/1957

 

Tân Yên, Bắc Giang

Xã Hóa Thượng, Đồng Hỷ, Thái Nguyên

TYT xã Hóa Thượng

7

Nguyễn Minh Khoa

26/03/1968

 

Nghĩa Hưng, Nam Hà

Xã Hóa Thượng, Đồng Hỷ, Thái Nguyên

TYT xã Hóa Thượng

8

Đỗ Trọng Đng

15/11/1963

 

Châu Giang, Hải Dương

Xã Khe Mo, Đồng H, Thái Nguyên

TYT xã Khe Mo

9

Nguyễn Văn Thành

07/07/1958

 

Đồng Hỷ, Thái Nguyên

Xã Văn Lăng, Đồng H, Thái Nguyên

TYT xã Văn Lăng

10

Lê Văn Minh

03/04/1959

 

Đồng Hỷ, Thái Nguyên

Xã Hóa Trung, Đồng Hỷ, Thái Nguyên

TYT xã Hóa Trung

11

Phó Văn Cường

25/03/1970

 

Đồng Hỷ, Thái Nguyên

Xã Hóa Trung, Đồng Hỷ, Thái Nguyên

TYT xã Hóa Trung

12

Hà Ngọc Thắng

07/11/1966

 

Đồng Hỷ, Thái Nguyên

Xã Hóa Trung, Đồng Hỷ, Thái Nguyên

TYT xã Hóa Trung

13

Hà Ngọc Đức

03/07/1969

 

Đồng Hỷ, Thái Nguyên

Xã Hóa Trung, Đồng Hỷ, Thái Nguyên

TYT xã Hóa Trung

14

Diệp Văn Cường

06/06/1968

 

Đồng Hỷ, Thái Nguyên

Xã Hóa Trung, Đồng Hỷ, Thái Nguyên

TYT xã Hóa Trung

15

Nguyễn Minh Khuê

02/02/1966

 

Khoái Châu, Hưng Yên

Xã Hóa Trung, Đồng Hỷ, Thái Nguyên

TYT xã Hóa Trung

16

Nông Quang Độ

05/05/1957

 

Đồng Hỷ, Thái Nguyên

Xã Hóa Trung, Đồng Hỷ, Thái Nguyên

TYT xã Hóa Trung

17

Vũ Văn Thọ

03/09/1967

 

Đồng Hỷ, Thái Nguyên

Xã Hóa Trung, Đồng Hỷ, Thái Nguyên

TYT xã Hóa Trung

18

Ma Văn Thuận

04/02/1962

 

Võ Nhai, Thái Nguyên

Xã Tân Long, Đồng Hỷ, Thái Nguyên

TYT xã Tân Long

19

Ma Văn Mao

07/01/1968

 

Đồng Hỷ, Thái Nguyên

Xã Tân Long, Đồng Hỷ, Thái Nguyên

TYT xã Tân Long

20

Văn Sử

01/07/1958

 

Hiệp Hòa, Bc Giang

Xã Tân Long, Đồng Hỷ, Thái Nguyên

TYT xã Tân Long

21

Vũ Huy Lũy

02/08/1968

 

Đồng Hỷ, Thái Nguyên

Xã Tân Long, Đồng Hỷ, Thái Nguyên

TYT xã Tân Long

22

Nguyễn Xuân Hanh

12/06/1961

 

Tuy Phước, Bình Đnh

Xã Tân Long, Đồng Hỷ, Thái Nguyên

TYT xã Tân Long

23

Phan Văn Tiến

17/06/1961

 

Đồng Hỷ, Thái Nguyên

Xã Tân Long, Đồng Hỷ, Thái Nguyên

TYT xã Tân Long

24

Nguyễn Văn Lưu

02/08/1963

 

Võ Nhai, Thái Nguyên

Xã Tân Long, Đồng Hỷ, Thái Nguyên

TYT xã Tân Long

25

Hoàng Đình Phi

1964

 

Đồng Hỷ, Thái Nguyên

Xã Tân Long, Đồng Hỷ, Thái Nguyên

TYT xã Tân Long

26

Triệu Văn Học

23/09/1965

 

Đồng Hỷ, Thái Nguyên

Xã Hợp Tiến, Đồng Hỷ, Thái Nguyên

TYT xã Hợp Tiến

27

Triệu Tiến Trình

01/01/1965

 

Đồng Hỷ, Thái Nguyên

Xã Hợp Tiến, Đồng Hỷ, Thái Nguyên

TYT xã Hợp Tiến

28

Hoàng Văn Thái

12/06/1965

 

Đồng Hỷ, Thái Nguyên

Xã Hợp Tiến, Đồng Hỷ, Thái Nguyên

TYT xã Hợp Tiến

29

Triệu Văn Hảo

12/06/1968

 

Đồng Hỷ, Thái Nguyên

Xã Hợp Tiến, Đồng Hỷ, Thái Nguyên

TYT xã Hợp Tiến

30

Triệu Tiến Thanh

20/03/1966

 

Đồng Hỷ, Thái Nguyên

Xã Hợp Tiến, Đồng Hỷ, Thái Nguyên

TYT xã Hợp Tiến

IV

TP Sông Công

 

 

 

 

 

1

Nguyễn Văn Vinh

10/11/1962

 

Phổ Yên, Bắc Thái

Vinh Sơn, Sông Công, TN

TYT xã Vinh Sơn

2

Lê Xuân Thực

04/05/1957

 

Ý Yên, Hà Nam Ninh

Vinh Sơn, Sông Công, TN

TYT xã Vinh Sơn

3

Trần Quang Quy

08/04/1958

 

Đồng Hỷ, Bắc Thái

Vinh Sơn, Sông Công, TN

TYT xã Vinh Sơn

4

Quách Hữu Bình

07/06/1953

 

Đồng Hỷ, Bắc Thái

Vinh Sơn, Sông Công, TN

TYT xã Vinh Sơn

5

Đỗ Đức Cnh

02/05/1966

 

Đồng Hỷ, Bắc Thái

Vinh Sơn, Sông Công, TN

TYT xã Vinh Sơn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1167/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1167/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/05/2017
Ngày hiệu lực16/05/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1167/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1167/QĐ-UBND 2017 chế độ bảo hiểm y tế theo 62/2011/QĐ-TTg Thái Nguyên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1167/QĐ-UBND 2017 chế độ bảo hiểm y tế theo 62/2011/QĐ-TTg Thái Nguyên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1167/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Nguyên
        Người kýTrịnh Việt Hùng
        Ngày ban hành16/05/2017
        Ngày hiệu lực16/05/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1167/QĐ-UBND 2017 chế độ bảo hiểm y tế theo 62/2011/QĐ-TTg Thái Nguyên

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1167/QĐ-UBND 2017 chế độ bảo hiểm y tế theo 62/2011/QĐ-TTg Thái Nguyên

            • 16/05/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/05/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực