Quyết định 1168/QĐ-UBND

Quyết định 1168/QĐ-UBND năm 2015 về ủy quyền ký văn bản cử hoặc cho phép công, viên chức, người lao động trong tỉnh Cao Bằng đi nước ngoài

Quyết định 1168/QĐ-UBND 2015 Ủy quyền ký văn bản cử cho phép công viên chức Cao Bằng đi nước ngoài đã được thay thế bởi Quyết định 430/QĐ-UBND ủy quyền ký văn bản cử công viên chức lao động đi nước ngoài Cao Bằng 2016 và được áp dụng kể từ ngày 08/04/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 1168/QĐ-UBND 2015 Ủy quyền ký văn bản cử cho phép công viên chức Cao Bằng đi nước ngoài


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
CAO BẰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1168/QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 24 tháng 07 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN KÝ VĂN BẢN CỬ HOẶC CHO PHÉP CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG TỈNH ĐI NƯỚC NGOÀI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 65/2012/NĐ-CP ngày 06/9/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 02/2013/TT-BNG ngày 25/6/2013 của Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị cấp thị thực;

Căn cứ Quyết định số 1329-QĐ/TU ngày 09/8/2012 của Tỉnh ủy Cao Bằng ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;

Thực hiện Quyết định số 863/QĐ-UBND ngày 25/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định cụ thể thực hiện Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Công văn số 397/SNgV-NVLS ngày 01/7/2015 về việc ủy quyền giải quyết thủ tục xuất cảnh cho cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh đi nước ngoài,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho ông: Nông Văn Chấn

Chức vụ: Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Cao Bằng

Phạm vi ủy quyền: Ký văn bản cử hoặc cho phép đi nước ngoài đối với công chức, viên chức, người lao động thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Hội đồng nhân dân các huyện, thành phố, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các doanh nghiệp nhà nước trong tỉnh có chức danh từ Trưởng phòng (hoặc tương đương) trở xuống.

Thời hạn ủy quyền: 05 năm, kể từ ngày ký Quyết định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1779/QĐ-UBND ngày 15/8/2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ủy quyền giải quyết thủ tục xuất, nhập cảnh cho cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh đi nước ngoài về việc công hoặc việc riêng.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Công an;
- Bộ Nội vụ;
- Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao;
- TT. Tỉnh ủy (b/c);
- TT. HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh: LĐVP.
TT Thông tin;
-
Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Hoàng Xuân Ánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1168/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1168/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/07/2015
Ngày hiệu lực24/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/04/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1168/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1168/QĐ-UBND 2015 Ủy quyền ký văn bản cử cho phép công viên chức Cao Bằng đi nước ngoài


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1168/QĐ-UBND 2015 Ủy quyền ký văn bản cử cho phép công viên chức Cao Bằng đi nước ngoài
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1168/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cao Bằng
        Người kýHoàng Xuân Ánh
        Ngày ban hành24/07/2015
        Ngày hiệu lực24/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/04/2016
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1168/QĐ-UBND 2015 Ủy quyền ký văn bản cử cho phép công viên chức Cao Bằng đi nước ngoài

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1168/QĐ-UBND 2015 Ủy quyền ký văn bản cử cho phép công viên chức Cao Bằng đi nước ngoài