Quyết định 117/2002/QĐ-UB

Quyết định 117/2002/QĐ-UB về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Cải cách Hành chính thành phố Hồ Chí Minh do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 117/2002/QĐ-UB kiện toàn Ban chỉ đạo Cải cách Hành chính thành phố Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 117/2002/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 10 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chánh của Nhà nước giai đoạn 2001-2010 và Nghị quyết số 01/2002/NQ-HĐ ngày 12 tháng 01 năm 2001 của Hội đồng nhân dân thành phố Khóa VI, kỳ họp lần thứ IV ;
Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố tại Tờ trình số 78/TCCQ ngày 08 tháng 10 năm 2002 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay kiện toàn Ban chỉ đạo Cải cách Hành chính thành phố, gồm các thành viên có tên sau :

1.1. ông Lê Thanh Hải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban ;

1.2. ông Mai Quốc Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Phó Trưởng Ban Thường trực ;

1.3. ông Nguyễn Trung Thông, Phó Trưởng ban Chuyên trách ;

1.4. Ông Nguyễn Tấn Tài, Phó Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Phó Trưởng Ban ;

1.5. ông Vũ Văn Hòa, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy viên ;

1.6. ông Nguyễn Hữu Tín, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên;

1.7. ông Trần Du Lịch, Viện trưởng Viện Kinh tế, Ủy viên ;

1.8. ông Lâm Văn Tiếp, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành Ủy, Ủy viên ;

1.9. ông Nguyễn Thu Giang, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Ủy viên ;

1.10. Bà Trương Thị ánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 1, Ủy viên.

Điều 2. Ban Chỉ đạo Cải cách Hành chính thành phố có nhiệm vụ, quyền hạn :

2.1. Giúp Ủy ban nhân dân thành phố nghiên cứu xây dựng chương trình, kế hoạch và chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính của thành phố theo Nghị quyết, chương trình kế hoạch của Chính phủ và Nghị quyết của Thành Ủy, Hội đồng nhân dân thành phố.

2.2. Tổ chức phổ biến, hướng dẫn, phối hợp và kiểm tra các ngành, các cấp thực hiện có hiệu quả chương trình kế hoạch cải cách hành chính của thành phố.

2.3. Nghiên cứu lập các đề án chuyên đề về cải cách thủ tục hành chính; tổ chức và chỉ đạo thực hiện thí điểm một số công việc, rút kinh nghiệm phục vụ cho sự chỉ đạo của Thành Ủy và Ủy ban nhân dân thành phố.

2.4. Theo dõi, tổng hợp tình hình, báo cáo định kỳ theo quy định của Chính phủ và Ủy ban nhân dân thành phố.

2.5. Trưng dụng một số cán bộ, công chức các sở - ngành và quận - huyện có liên quan, phục vụ cho công tác cải cách hành chính, theo chế độ biệt phái hoặc kiêm nhiệm sau khi có thỏa thuận với Thủ trưởng các sở - ngành, quận - huyện đó.

Điều 3. Ban Chỉ đạo Cải cách Hành chánh thành phố có con dấu riêng, được cấp kinh phí hoạt động. Bộ phận Thường trực Ban Chỉ đạo gồm có Trưởng ban, các Phó trưởng Ban chỉ đạo và một số cán bộ chuyên trách từ 3 đến 5 người.

Giao trách nhiệm cho Bộ phận Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Cải cách Hành chính thành phố, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định ban hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 2687/QĐ-UB-NCVX ngày 10 tháng 4 năm 1995 của Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Ban Chỉ đạo Cải cách Hành chính thành phố, Quyết định số 5795/QĐ-UB-NC ngày 13 tháng 12 năm 1996 của Ủy ban nhân dân thành phố về kiện toàn các tiểu ban giúp việc Ban chỉ đạo Cải cách Hành chính thành phố và các quy định trước đây của thành phố trái với Quyết định này.

Điều 5. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Thủ trưởng các sở- ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, và các ông, Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận   
- Như Điều 5
- Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ
- Thường trực Thành Ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Ủy ban nhân dân thành phố
- UBMTTQ và các Đoàn thể thành phố
- Văn phòng Thành Ủy và các Ban Thành Ủy
- Các Ban Hội đồng nhân dân thành phố
- Ban Tổ chức Chính quyền thành phố (2b)  
- VPHĐ-UB : các PVP, các tổ NCTH
- Lưu (VX)  

CHŨ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ


Lê Thanh Hải

 

  

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 117/2002/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu117/2002/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/10/2002
Ngày hiệu lực16/10/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 117/2002/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 117/2002/QĐ-UB kiện toàn Ban chỉ đạo Cải cách Hành chính thành phố Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 117/2002/QĐ-UB kiện toàn Ban chỉ đạo Cải cách Hành chính thành phố Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu117/2002/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Thanh Hải
        Ngày ban hành16/10/2002
        Ngày hiệu lực16/10/2002
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 117/2002/QĐ-UB kiện toàn Ban chỉ đạo Cải cách Hành chính thành phố Hồ Chí Minh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 117/2002/QĐ-UB kiện toàn Ban chỉ đạo Cải cách Hành chính thành phố Hồ Chí Minh

            • 16/10/2002

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/10/2002

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực