Quyết định 117/2004/QĐ-UB

Quyết định 117/2004/QĐ-UB về giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2004 cho Phòng Công chứng số 5 thuộc Sở Tư pháp do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 117/2004/QĐ-UB giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách 2004 Phòng Công chứng số 5 Sở Tư Pháp đã được thay thế bởi Quyết định 14/2006/QĐ-UBND Danh mục văn bản Ủy ban nhân dân thành phố ban hành 2004 hết hiệu lực pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 17/02/2006.

Nội dung toàn văn Quyết định 117/2004/QĐ-UB giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách 2004 Phòng Công chứng số 5 Sở Tư Pháp


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 117/2004/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ GIAO BỔ SUNG CHỈ TIÊU DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2004 CHO PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 5 THUỘC SỞ TƯ PHÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002 ;
Căn cứ Quyết định số 242/2003/QĐ-TTg ngày 17 tháng 11 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2004 ;
Căn cứ Quyết định số 191/2003/QĐ-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu-chi ngân sách Nhà nước năm 2004 ;
Căn cứ  Nghị quyết số 44/2003/NQ-HĐ ngày 03 tháng 12 năm 2003 của Hội đồng nhân dân thành phố, Khóa VI, thông qua về dự toán và phân bổ ngân sách ;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 533/TC-HCSN ngày 06 tháng 02 năm 2004 về chuyển dự toán kinh phí sửa chữa nhà của Phòng Công chứng số 5 sang năm 2004 ;

QUYẾT  ĐỊNH

Điều 1. - Nay giao bổ sung dự toán kinh phí năm 2004 cho Phòng Công chứng số 5 thuộc Sở Tư pháp với số tiền 150 (một trăm năm mươi) triệu đồng để chi sửa chữa trụ sở làm việc. 

Điều 2. - Sau khi nhận được chỉ tiêu về dự toán bổ sung chi ngân sách năm 2004, Phòng Công chứng số 5 gửi cơ quan Tài chính đồng cấp, Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch để làm căn cứ cấp phát, thanh toán. Trưởng Phòng Công chứng số 5 phải thực hiện thủ tục sửa chữa, thanh quyết toán kinh phí theo quy định và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố về việc thực hiện chỉ tiêu được giao.

Điều 3. - Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp và Trưởng Phòng Công chứng số 5 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

 

Nơi nhận : 
- Như điều 3
- TTUB : CT, PCT/CNN
- VP HĐ-UB : PVP/KT
- Tổ TM
- Lưu (TM/P)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 
 
 Mai Quốc Bình

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 117/2004/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu117/2004/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/04/2004
Ngày hiệu lực08/05/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/02/2006
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 117/2004/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 117/2004/QĐ-UB giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách 2004 Phòng Công chứng số 5 Sở Tư Pháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 117/2004/QĐ-UB giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách 2004 Phòng Công chứng số 5 Sở Tư Pháp
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu117/2004/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýMai Quốc Bình
        Ngày ban hành28/04/2004
        Ngày hiệu lực08/05/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/02/2006
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 117/2004/QĐ-UB giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách 2004 Phòng Công chứng số 5 Sở Tư Pháp

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 117/2004/QĐ-UB giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách 2004 Phòng Công chứng số 5 Sở Tư Pháp