Quyết định 1170/QĐ-UBND

Quyết định 1170/QĐ-UBND năm 2017 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 1170/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản Thái Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1170/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 12 tháng 05 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 410/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 20/TTr-STP ngày 05 tháng 5 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử của tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Xuyên

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1170/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình).

Thực hiện Quyết định số 410/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản; Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định của Luật Đấu giá tài sản (sau đây gọi tắt là Luật) đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, qua đó nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân có liên quan và toàn xã hội về vị trí, vai trò của hoạt động đấu giá tài sản.

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả, thống nhất, đúng các quy định của Luật. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả, tăng cường quản lý nhà nước đối với các hoạt động bán đấu giá tài sản và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đấu giá tài sản.

2. Yêu cầu: Việc triển khai thực hiện theo đúng nội dung Kế hoạch đề ra, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện để đảm bảo tiến độ và hiệu quả của việc triển khai thi hành Luật.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức quán triệt việc thi hành và phổ biến nội dung của Luật

a) Tổ chức hội nghị quán triệt việc thi hành Luật

- Thành phần: Lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Cục thuế tỉnh, Cục thống kê tỉnh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Thái Bình, Kho bạc Nhà nước tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố và đại diện các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện, thành phố, gồm: Tài chính - Kế hoạch, Tư pháp, Chi cục quản lý thị trường, Chi cục thi hành án dân sự, Chi cục thuế, Kho bạc và Công an huyện, thành phố; Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh, huyện, thành phố; các tổ chức tín dụng và các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh...

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2017.

b) Tổ chức giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế thông qua các chuyên mục, chương trình, tập huấn, biên soạn, phát hành tài liệu.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Báo Thái Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Cổng Thông tin điện tử của tỉnh và các sở, ngành liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2017 và các năm tiếp theo.

2. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt động đấu giá tài sản; xây dựng báo cáo kết quả rà soát và đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới để bảo đảm phù hợp với quy định của Luật

a) Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt động đấu giá tài sản

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Quý II năm 2017.

b) Xây dựng báo cáo kết quả rà soát và đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới để bảo đảm phù hợp với quy định của Luật

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Quý III năm 2017.

3. Rà soát đội ngũ đấu giá viên, doanh nghiệp đấu giá tài sản

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Quý II năm 2017.

4. Bồi dưỡng kỹ năng hành nghề cho đội ngũ đấu giá viên

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Hàng năm.

5. Tổ chức tập huấn chuyên sâu về việc đấu giá tài sản cho các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh có tài sản mà theo quy định của pháp luật phải bán thông qua hình thức đấu giá

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Hàng năm.

6. Tổ chức thanh tra, kiểm tra thực hiện Luật đấu giá tài sản

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Sở Tư pháp chủ trì, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo mục đích, yêu cầu, nội dung và tiến độ đã đề ra. Tổng hợp báo cáo kết quả triển khai thực hiện Luật Đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh.

2. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan trong phạm vi, chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện nội dung được phân công tại Kế hoạch này.

3. Kinh phí thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản được bố trí từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của ngành, cấp mình.

4. Các tổ chức đấu giá tài sản thực hiện nghiêm chỉnh các nội dung của Luật Đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn thi hành. Chấp hành các quy định của cơ quan quản lý nhà nước về đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật.

Yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này; trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1170/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1170/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/05/2017
Ngày hiệu lực12/05/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1170/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1170/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản Thái Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1170/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản Thái Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1170/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýPhạm Văn Xuyên
        Ngày ban hành12/05/2017
        Ngày hiệu lực12/05/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1170/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản Thái Bình

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1170/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản Thái Bình

            • 12/05/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/05/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực