Quyết định 1170/QĐ-UBND

Quyết định 1170/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau

Nội dung toàn văn Quyết định 1170/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính Người có công Sở Lao động Cà Mau


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1170/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 15 tháng 7 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ TRONG LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH CÀ MAU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và Thông tư s 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1734/QĐ-LĐTBXH ngày 25/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 190/TTr-SLĐTBXH ngày 10/7/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 14 thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, công bố tại Quyết định số 1083/QĐ-UBND ngày 29/6/2016, Quyết định số 1649/QĐ-UBND ngày 04/10/2017 và Quyết định số 1910/QĐ-UBND ngày 20/11/2017 (kèm theo danh mục).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

1. Thay thế 13 thủ tục hành chính cấp xã (STT: từ số 27 đến 31; từ số 34 đến số 38; 40, 41, 42) và 01 thủ tục hành chính cấp huyện (STT 5) tại phần Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1461/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố chuẩn hóa Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích và thủ tục hành chính tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa các cp thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau.

2. Thay thế Quyết định số 1083/QĐ-UBND ngày 29/6/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính liên thông cắt giảm thời gian giải quyết thuộc chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tnh Cà Mau.

3. Trên cơ sở quy trình nội bộ, quy trình liên thông đối với từng thủ tục hành chính đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 938/QĐ-UBND ngày 06/6/2019 giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hp Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan cập nhật, sửa đi, bổ sung hoàn chỉnh đầy đủ nội dung thông tin của quy trình nội bộ, quy trình liên thông đối với thủ tục hành chính công bố tại Điều 1 Quyết định này; hoàn thành xong trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Giám đốc Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (VIC);
- Cục KSTTHC, VPCP (CSDLQGTTHC);
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh (VIC);
- Các PVP UBND tỉnh (VIC);
- Sở Thông tin và Truyền thông (VIC);
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh (VIC);
- KGVX (VIC), CCHC (Đời80, VIC);
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Thân Đức Hưởng

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ THAY THẾ TRONG LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH CÀ MAU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1170/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2019 của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

Số TT

Số hồ TTHC

Tên thủ tc hành chính

Căn cvăn bản quy đnh thay thế thủ tục hành chính

I.

Quyết định số 1910/QĐ-UBND ngày 20/11/2017

1.

CMU-290409

Đổi hoặc cấp lại Bằng “Tổ quốc ghi công”

Công văn số 2256/UBND-CCHC ngày 03/4/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc rà soát cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính

2.

CMU-290411

Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần

-nt-

3.

CMU-290412

Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công với cách mạng từ trần

-nt-

4.

CMU-290413

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ

-nt-

5.

CMU-290414

Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến

-nt-

6.

CMU-290417

Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

-nt-

7.

CMU-290418

Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

-nt-

8.

CMU-290419

Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng

-nt-

9.

CMU-290420

Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

-nt-

10.

CMU-290421

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng

-nt-

11.

CMU-290423

Mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân

-nt-

12.

CMU-290424

Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ

-nt-

13.

CMU-290425

Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ

-nt-

II.

Quyết định số 1649/QĐ-UBND ngày 04/10/2017

14.

T-CMU-290362-TT

Lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình

Công văn số 2256/UBND-CCHC ngày 03/4/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc rà soát cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính

Tổng số có 13 TTHC cấp xã và 01 TTHC cấp huyện (STT 16) bị thay thế./.

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ TRONG LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH CÀ MAU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1170/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2019 của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

Số TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Cách thức thực hiện

Đa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

 

1. Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ, thủ tục hành chính đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau thông qua Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau (Địa chỉ: Tầng 1, tầng 2, Tòa nhà Viettel, số 298, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, thành ph Cà Mau, tỉnh Cà Mau), sau đây viết tắt cách thức thực hiện, địa điểm thực hiện thtục hành chính là “Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh Cà Mau”.

2. Hoặc nộp trực tuyến tại Trang Một cửa điện tử của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, địa chỉ website http://soldtbxh.dvctt.camau.gov.vn, nếu đủ điều kiện và có giá trị như nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, sau đây viết tắt là “Trực tuyến”.

3. Thời gian tiếp nhận vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ theo quy định), cụ thể như sau:

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút.

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

1

Đổi hoặc cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công

Trong thời hạn 35 ngày (cắt giảm 05/40 ngày, tỷ lệ cắt giảm 12,50%), kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, trong đó:

- Ủy ban nhân dân cp xã xác nhận đơn, tổng hợp và lập danh sách gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời hạn 03 ngày.

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội lập và gửi danh sách đổi hoặc cấp lại Bằng gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời hạn 03 ngày.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, lập danh sách gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời hạn 29 ngày.

Tổ chức, cá nhân lựa chọn gửi hồ sơ, thủ tục hành chính (bao gồm cả trường hp nhận kết quả giải quyết) bng một trong các cách thức sau:

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện (bưu chính công ích);

- Trực tuyến (cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 2).

- Cơ quan, đơn vị tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp: Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh Cà Mau;

- Cơ quan, đơn vị thực hiện:

+ Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn;

+ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố Cà Mau;

+ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

+ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

+ Văn phòng Chính phủ.

Không

- Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội sửa đi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (Pháp lệnh ưu đãi ngưi có công với cách mạng năm 2012);

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ);

- Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân (Thông tư s 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).

Các bộ phận tạo thành cơ bản còn lại của TTHC được kết nối, tích hp theo số hsơ “B-BLD-286153-TT” của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

2

Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trn

Trong thời hạn 21 ngày làm việc (cắt giảm 04/25 ngày, tỷ lệ cắt giảm 16%), kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, trong đó:

- Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận bản khai gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời hạn 04 ngày làm việc.

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra, lập phiếu báo giảm và tổng hp danh sách gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời hạn 08 ngày làm việc.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đối chiếu và ra quyết định trong thời hạn 09 ngày làm việc.

Tổ chức, cá nhân lựa chọn gửi hồ sơ, thủ tục hành chính (bao gồm cả trường hợp nhận kết quả giải quyết) bằng một trong các cách thức sau:

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện (bưu chính công ích);

- Trực tuyến (cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3).

- Cơ quan, đơn vị tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp: Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh Cà Mau;

- Cơ quan, đơn vị thực hiện:

+ Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn;

+ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố Cà Mau;

+ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Không

- Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2012;

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ;

- Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Các bộ phận tạo thành cơ bản còn lại của TTHC được kết nối, tích hợp theo số hồ sơ “B-BLD-286156-TT” của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

3

Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công từ trần

Trong thời hạn 19,5 ngày làm việc (cắt giảm 5,5/25 ngày, tỷ lệ cắt giảm 22%), kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, trong đó:

- Ủy ban nhân dân cấp xã chứng nhận tình hình thân nhân gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời hạn 3,5 ngày làm việc.

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội lập danh sách những trường hợp đủ điều kiện hưởng trợ cấp gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời hạn 07 ngày làm việc.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đối chiếu và ra quyết định trợ cấp trong thời hạn 09 ngày làm việc.

Tổ chức, cá nhân lựa chọn gửi hồ sơ, thủ tục hành chính (bao gồm cả trường hợp nhận kết quả giải quyết) bằng một trong các cách thức sau:

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện (bưu chính công ích);

- Trực tuyến (cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3).

- Cơ quan, đơn vị tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp: Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh Cà Mau;

- Cơ quan, đơn vị thực hiện:

+ Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn;

+ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố Cà Mau;

+ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Không

- Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2012;

- Nghị định số 31/2013/NĐ- CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ;

- Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Các bộ phận tạo thành cơ bản còn lại của TTHC được kết nối, tích hợp theo số hồ sơ “B-BLD-286157-TT” của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

4

Giải quyết chế độ ưu đãi đi với thân nhân liệt sĩ

Trong thời hạn 15,5 ngày làm việc (cắt giảm 4,5/20 ngày, tỷ lệ cắt giảm 22,50%), kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, trong đó:

- Ủy ban nhân dân cấp xã chứng nhận bản khai và gửi các giấy tờ kèm theo đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời hạn 03 ngày làm việc.

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, lập danh sách, gửi các giấy tờ kèm theo đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời hạn 3,5 ngày làm việc.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ra quyết định cấp giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ và trợ cấp hàng tháng hoặc quyết định trợ cấp một lần trong thời hạn 09 ngày làm việc.

Tổ chức, cá nhân lựa chọn gửi hồ sơ, thủ tục hành chính (bao gồm cả trường hợp nhận kết quả giải quyết) bằng một trong các cách thức sau:

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện (bưu chính công ích);

- Trực tuyến (cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 2).

- Cơ quan, đơn vị tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp: Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh Cà Mau;

- Cơ quan, đơn vị thực hiện:

+ Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn;

+ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố Cà Mau;

+ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Không

- Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2012;

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ;

- Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Các bộ phận tạo thành cơ bản còn lại của TTHC được kết nối, tích hợp theo số hồ sơ “B-BLD-286159-TT” của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

5

Giải quyết chế độ đi với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến

Trong thời hạn 15,5 ngày làm việc (cắt giảm 4,5/20 ngày, tỷ lệ cắt giảm 22,50%), kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, trong đó:

- Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận bản khai gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời hạn 03 ngày làm việc.

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội lập danh sách gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kèm các giấy tờ trong thời hạn 3,5 ngày làm việc.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ra quyết định trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần trong thời hạn 09 ngày làm việc.

Tổ chức, cá nhân lựa chọn gửi hồ sơ, thủ tục hành chính (bao gồm cả trường hợp nhận kết quả giải quyết) bằng một trong các cách thức sau:

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện (bưu chính công ích);

- Trực tuyến (cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3).

- Cơ quan, đơn vị tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp: Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh Cà Mau;

- Cơ quan, đơn vị thực hiện:

+ Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn;

+ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố Cà Mau;

+ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Không

- Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2012;

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ;

- Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Các bộ phận tạo thành cơ bản còn lại của TTHC được kết nối, tích hợp theo số hồ sơ “B-BLD-286161-TT” của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

6

Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

Trong thời hạn 24 ngày (cắt giảm 06/30 ngày, tỷ lệ cắt giảm 20%), kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ (được tính cho từng trường hợp giải quyết):

* Trường hợp đã hưởng trợ cấp một lần:

- Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận, lập danh sách kèm bản khai gửi Phòng Lao động Thương binh và Xã hội trong thời hạn 3,5 ngày.

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra, lập danh sách kèm giấy tờ quy định gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời hạn 6,5 ngày.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm kiểm tra, rà soát, đối chiếu hồ sơ hoặc quyết định trợ cấp một lần để ra quyết định trợ cấp hàng tháng trong thời hạn 14 ngày.

* Trường hợp chưa hưởng trợ cp một lần:

- Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận bản khai và lập danh sách kèm giấy tờ quy định gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời hạn 3,5 ngày.

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra, lập danh sách kèm giấy tờ quy định gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời hạn 6,5 ngày.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra và ra quyết định trợ cấp một lần để ra quyết định trợ cấp trong thời hạn 14 ngày.

Tổ chức, cá nhân lựa chọn gửi hồ sơ, thủ tục hành chính (bao gồm cả trường hợp nhận kết quả giải quyết) bằng một trong các cách thức sau:

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện (bưu chính công ích);

- Trực tuyến (cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3).

- Cơ quan, đơn vị tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp: Trung tâm Giải quyết TTHC tnh Cà Mau;

- Cơ quan, đơn vị thực hiện:

+ Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn;

+ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố Cà Mau;

+ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

+ Bộ Công an;

+ Bộ Quốc phòng.

Không

- Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2012;

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ;

- Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng (Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội).

Các bộ phận tạo thành cơ bản còn lại của TTHC được kết nối, tích hợp theo số hồ sơ “B-BLD-286166-TT” của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

7

Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vquốc tế

Trong thời hạn 20 ngày (ct giảm 05/25 ngày, tỷ lệ cắt giảm 20%), kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, trong đó:

- Ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra, xác nhận bản khai và lập danh sách gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời hạn 03 ngày.

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra, lập danh sách gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời hạn 08 ngày.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra và ra quyết định trợ cấp một lần trong thời hạn 09 ngày.

Tổ chức, cá nhân lựa chọn gửi hồ sơ, thủ tục hành chính (bao gồm cả trường hợp nhận kết quả giải quyết) bằng một trong các cách thức sau:

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện (bưu chính công ích);

- Trực tuyến (cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3).

- Cơ quan, đơn vị tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp: Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh Cà Mau;

- Cơ quan, đơn vị thực hiện:

+ Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn;

+ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố Cà Mau;

+ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Không

- Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2012;

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ;

- Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Các bộ phận tạo thành cơ bản còn lại của TTHC được kết nối, tích hp theo số hồ sơ “B- BLD-286167- TTcủa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

8

Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng

Trong thời hạn 20 ngày (cắt giảm 05/25 ngày, tỷ lệ cắt giảm 20%), kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, trong đó:

- Ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra, xác nhận và lập danh sách gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời hạn 03 ngày.

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra, lập danh sách gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thi hạn 08 ngày.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra và ra quyết định trợ cấp một lần trong thời hạn 09 ngày.

Tổ chức, cá nhân lựa chọn gửi hồ sơ, thủ tục hành chính (bao gồm cả trường hợp nhận kết quả giải quyết) bằng một trong các cách thức sau:

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện (bưu chính công ích);

- Trực tuyến (cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3).

- Cơ quan, đơn vị tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp: Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh Cà Mau;

- Cơ quan, đơn vị thực hiện:

+ Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn;

+ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố Cà Mau;

+ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Không

- Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2012;

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ;

- Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Các bộ phận tạo thành cơ bản còn lại của TTHC được kết nối, tích hợp theo số hồ sơ “B-BLD-286189-TT của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội

9

Giải quyết chế đô trợ cấp thcúng liệt sĩ

Trong thời hạn 24 ngày việc (cắt giảm 06/30 ngày, tỷ lệ cắt giảm 20%), kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, trong đó:

- Ủy ban nhân dân cấp xã kim tra, lập danh sách gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời hạn 03 ngày làm việc.

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, lập danh sách gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời hạn 07 ngày làm việc.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra, đối chiếu hồ sơ gốc của liệt sĩ đang quản lý, ra quyết định trợ cấp thờ cúng trong thời hạn 14 ngày làm việc.

Tổ chức, cá nhân lựa chọn gửi hồ sơ, thủ tục hành chính (bao gồm cả trường hợp nhận kết quả giải quyết) bằng một trong các cách thức sau:

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện (bưu chính công ích);

- Trực tuyến (cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3).

- Cơ quan, đơn vị tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp: Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh Cà Mau;

- Cơ quan, đơn vị thực hiện:

+ Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn;

+ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố Cà Mau;

+ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Không

- Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2012;

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ;

- Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Các bộ phận tạo thành cơ bản còn lại của TTHC được kết nối, tích hợp theo số hồ sơ “B-BLD-286170-TT” của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

10

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Trong thời hạn 16 ngày làm việc (cắt giảm 04/20 ngày, tỷ lệ cắt giảm 20%), kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, trong đó:

- Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm xác nhận bản khai kèm bản sao quyết định phong tặng/truy tặng gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời hạn 3,5 ngày làm việc.

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội lập danh sách gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời hạn 3,5 ngày làm việc.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ra quyết định phụ cấp hàng tháng, trợ cấp người phục vụ Bà mẹ Việt Nam anh hùng hoặc quyết định trợ cấp một lần trong thời hạn 09 ngày làm việc.

Tổ chức, cá nhân lựa chọn gửi hồ sơ, thủ tục hành chính (bao gồm cả trường hợp nhận kết quả giải quyết) bằng một trong các cách thức sau:

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện (bưu chính công ích);

- Trực tuyến (cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3).

- Cơ quan, đơn vị tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp: Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh Cà Mau;

+ Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn;

+ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố Cà Mau;

+ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Không

- Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2012;

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ;

- Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Các bộ phận tạo thành cơ bản còn lại của TTHC được kết nối, tích hợp theo số hồ sơ “B-BLD-286171-TT” của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội

11

Mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân

Trong thời hạn 24 ngày giảm 06/30 ngày, tỷ lệ cắt giảm 20%), kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, trong đó:

- Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận bản khai, lập danh sách đề nghị mua thẻ bảo hiểm y tế gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời hạn 03 ngày.

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra đối tượng thuộc diện được mua bảo hiểm y tế, lập danh sách đề nghị cấp thẻ chuyển Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời hạn 07 ngày.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra, rà soát và làm thủ tục mua bảo hiểm y tế trong thời hạn 14 ngày.

Tổ chức, cá nhân la chọn gửi hồ sơ, thủ tục hành chính (bao gồm cả trường hợp nhận kết quả giải quyết) bằng một trong các cách thức sau:

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện (bưu chính công ích);

- Trực tuyến (cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3).

- Cơ quan, đơn vị tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp: Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh Cà Mau;

- Cơ quan, đơn vị thực hiện:

+ Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn;

+ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố Cà Mau;

+ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Không

- Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2012;

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ;

- Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Các bộ phận tạo thành cơ bản còn lại của TTHC được kết nối, tích hợp theo số hồ sơ “B-BLD-286174-TT” của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

12

Bsung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ

Trong thời hạn 09 ngày (cắt giảm 06/15 ngày, tỷ lệ cắt giảm 40%), kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, trong đó:

- Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận bản khai và lập danh sách gửi Phòng Lao động Thương binh và Xã hội trong thời hạn 03 ngày.

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra, lập danh sách gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời hạn 06 ngày.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kim tra và bổ sung thông tin trong hồ sơ liệt sĩ theo quy định.

Tổ chức, cá nhân lựa chọn gửi hồ sơ, thủ tục hành chính (bao gồm cả trường hợp nhận kết quả giải quyết) bằng một trong các cách thức sau:

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện (bưu chính công ích);

- Trực tuyến (cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3).

- Cơ quan, đơn vị tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp: Trung tâm Giải quyết TTHC tnh Cà Mau;

- Cơ quan, đơn vị thực hiện:

+ Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn;

+ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố Cà Mau;

+ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Không

- Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2012;

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ;

- Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Các bộ phận tạo thành cơ bản còn lại của TTHC được kết nối, tích hợp theo số hồ sơ “B-BLD-286177-TT” của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

13

Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ

Trong thời hạn 12,5 ngày làm việc (cắt giảm 3,5/16 ngày, tỷ lệ cắt giảm 21,88%), ktừ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, trong đó:

- Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm xác nhận các yếu tố trong bản khai, lập danh sách gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời hạn 02 ngày làm việc. Trường hợp người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng thuộc cơ quan, đơn vị quân đội, công an, trung tâm nuôi dưỡng thương binh, bệnh binh nặng và người có công thuộc ngành Lao động Thương binh và Xã hội quản lý thì các cơ quan này chịu trách nhiệm xác nhận (trong thời gian 03 ngày làm việc) và gửi v Phòng Lao động Thương binh và Xã hội nơi thường trú của thân nhân người có công thuộc diện hưởng ưu đãi trong giáo dục đào tạo.

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định hồ sơ, lập danh sách gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời hạn 3,5 ngày làm việc.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra danh sách, đối chiếu với hồ sơ người có công, ra Quyết định giải quyết chế độ ưu đãi đối với các trường hợp đủ điều kiện; chuyển Quyết định và 01 danh sách đã được phê duyệt về phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời hạn 04 ngày làm việc.

Tổ chức, cá nhân lựa chọn gửi hồ sơ, thủ tục hành chính (bao gồm cả trường hợp nhận kết quả giải quyết) bằng một trong các cách thức sau:

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện (bưu chính công ích);

- Trực tuyến (cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3).

- Cơ quan, đơn vị tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp: Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh Cà Mau;

- Cơ quan, đơn vị thực hiện:

+ Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trn;

+ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố Cà Mau;

+ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

+ Cơ sở giáo dục phổ thông, nghề nghiệp, đại học.

Không

- Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2012;

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ;

- Thông tư số 36/2015/TT-BLĐTBXH ngày 28/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn hồ sơ, trình tự thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ.

Các bộ phận tạo thành cơ bản còn lại của TTHC được kết nối, tích hợp theo số hồ sơ “B-BLD-286181-TT” của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

14

Lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình

Trong thời hạn 18 ngày (cắt giảm 07/25 ngày, tỷ lệ cắt giảm 28%), kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, trong đó:

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Trung tâm lập danh sách cấp Sổ theo dõi (mẫu số 05-CSSK) gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời hạn 07 ngày.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, lập Sổ quản lý, Sổ theo dõi của từng đối tượng và chuyển về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Trung tâm để phát cho đối tượng trong thời hạn 11 ngày.

Tổ chức, cá nhân lựa chọn gửi hồ sơ, thủ tục hành chính (bao gồm cả trường hợp nhận kết quả giải quyết) bằng một trong các cách thức sau:

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện (bưu chính công ích);

- Trực tuyến (cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 2).

- Cơ quan, đơn vị tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp: Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh Cà Mau;

- Cơ quan, đơn vị thực hiện:

+ Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn;

+ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố Cà Mau;

+ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan có liên quan.

Không

- Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2012;

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ;

- Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân; quản lý các công trình ghi công liệt sĩ.

Các bộ phận tạo thành cơ bản còn lại của TTHC được kết nối, tích hợp theo số hồ sơ “B-BLD-286180-TT” của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Tổng số có 14 TTHC được thay thế (13 TTHC cấp tỉnh và 01 TTHC cấp bộ thực hiện liên thông tại địa phương)./.

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ THUỘC PHM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CÓ THỰC HIỆN VÀ KHÔNG THỰC HIỆN TIẾP NHẬN HỒ SƠ, TRẢ KẾT QUẢ QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH VÀ TRUNG TÂM GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1170/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2019 của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

Số TT

Tên thủ tc hành chính

Thủ tc hành chính

Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích

Tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh

Không

Không

I

CẤP TỈNH

 

 

 

 

*

Lĩnh vực Người có công

14

0

14

0

1.

Đổi hoặc cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công

X

 

X

 

2.

Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần

X

 

X

 

3.

Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công từ trần

X

 

X

 

4.

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ

X

 

X

 

5.

Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến

X

 

X

 

6.

Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

X

 

X

 

7.

Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

X

 

X

 

8.

Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng

X

 

X

 

9.

Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

X

 

X

 

10.

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng

X

 

X

 

11.

Mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân

X

 

X

 

12.

Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ

X

 

X

 

13.

Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ

X

 

X

 

14.

Lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình

X

 

X

 

Tổng cộng có 14 thủ tục hành chính cấp tỉnh./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1170/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1170/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/07/2019
Ngày hiệu lực15/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1170/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1170/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính Người có công Sở Lao động Cà Mau


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản hiện thời

    Quyết định 1170/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính Người có công Sở Lao động Cà Mau
    Loại văn bảnQuyết định
    Số hiệu1170/QĐ-UBND
    Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
    Người kýThân Đức Hưởng
    Ngày ban hành15/07/2019
    Ngày hiệu lực15/07/2019
    Ngày công báo...
    Số công báo
    Lĩnh vựcBộ máy hành chính
    Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
    Cập nhật4 năm trước

    Văn bản thay thế

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 1170/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính Người có công Sở Lao động Cà Mau

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 1170/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính Người có công Sở Lao động Cà Mau

        • 15/07/2019

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 15/07/2019

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực