Quyết định 1173/QĐ-UBND

Quyết định 1173/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Kế hoạch tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Quảng Ngãi

Nội dung toàn văn Quyết định 1173/QĐ-UBND kế hoạch tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế Quảng Ngãi 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1173/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 30 tháng 6 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN VỀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ TỈNH QUẢNG NGÃI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 10/7/2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về một số chủ trương, chính sách lớn đ nn kinh tế phát trin nhanh và bn vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO);

Căn cứ Quyết định số 445/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 10/7/2014 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Công văn số 910/SCT-QLXNK ngày 21/6/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Quảng Ngãi với những nội dung cụ thể, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế;

- Để các cấp, các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh nâng cao nhận thức, ý nghĩa và tầm quan trọng của hội nhập kinh tế quốc tế; nắm bắt được cơ hội, vượt qua thách thức trong quá trình hội nhập, thực hiện có hiệu quả các cam kết của Việt Nam trên trường quốc tế;

- Để doanh nghiệp nắm bắt kịp thời các cam kết WTO, các Hiệp định Thương mại tự do (FTA, AEC, TPP...) được Việt Nam ký kết, chủ động xây dựng chiến lược sản xuất, kinh doanh phù hợp với điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, đảm bảo các cam kết của Việt Nam thực sự đi vào cuộc sống, mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và người dân.

2. Yêu cầu

- Có sự phi hp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp trong công tác thông tin tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế.

- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về hội nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC); Hiệp định đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP) và các cam kết quốc tế có liên quan để chủ động thực hiện hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế.

- Xác định rõ các trọng tâm, ưu tiên; tùy theo thời điểm mà có nội dung tuyên truyền phù hợp đảm bảo thông tin nhanh, khách quan và hiệu quả.

- Hướng tới việc thay đổi nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp trong việc hội nhập và đưa cộng đồng doanh nghiệp trở thành chủ thể nòng cốt của quá trình hội nhập kinh tế của địa phương.

II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Đối tượng thông tin tuyên truyền

- Các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến xã, phường trong tỉnh.

- Cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân.

2. Thời gian thực hiện: Tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền trong năm 2016 và 2017. Sau năm 2017, trên cơ sở kết quả đã đạt được, sẽ cập nhật, bổ sung các nội dung mới phù hợp với tình hình thực tế để xây dựng Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế cho phù hợp để các năm tiếp theo triển khai tốt hơn.

III. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

1. Nội dung: Hằng năm trên cơ sở chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ và của tỉnh để thực hiện việc tuyên truyền, theo hướng như sau:

a) Tuyên truyền về các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách của Trung ương và địa phương về hội nhập kinh tế quốc tế

- Nghị quyết số 22/NQ-TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế.

- Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13/5/2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ; Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 7/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 22- NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế.

- Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 10/7/2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa X về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

- Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp triển khai chủ trương chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế.

- Chương trình hành động số 45-CTr/TU ngày 19/11/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm nâng cao nhận thức về quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về hội nhập quốc tế.

- Kế hoạch số 590/QĐ-UBND ngày 22/4/2014 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 45-CTr/TU ngày 19/11/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế.

- Kế hoạch số 445/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 49/NQ- CP ngày 10/7/2014 của Chính phủ tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới.

- Các văn bản pháp lý và hướng dẫn của Trung ương liên quan đến hội nhập kinh tế quốc tế.

b) Tuyên truyền về các cam kết, các sự kiện nổi bật trong năm

- Cơ hội và thách thức khi tham gia Cộng đồng kinh tế ASEAN đối với địa phương và doanh nghiệp.

- Cơ hội và thách thức khi tham gia Hiệp định đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP).

- Giới thiệu Hiệp định thương mại tự do khu vực và song phương đã ký, đặc biệt là Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA) được ký kết ngày 5/5/2015;

- Các cam kết của Việt Nam để tham gia có hiệu quả Hiệp định đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP); tác động của Hiệp định TPP đối với Việt Nam nói chung và tỉnh Quảng Ngãi nói riêng trong các lĩnh vực: xuất nhập khẩu hàng hóa, thương mại dịch vụ, mua sắm công, công ăn việc làm, thu hút vốn FDI, tiêu chuẩn về lao động, môi trường, hoạt động công đoàn...

- Các cam kết của Việt Nam với các nước, dự báo những thuận lợi và khó khăn khi thực hiện các cam kết đó trên từng lĩnh vực đã cam kết hoặc đang đàm phán để ký kết.

- Các thông tin cập nhật về tình hình, kết quả quá trình đàm phán, tác động của các Hiệp định thương mại, cam kết quốc tế dự kiến sẽ được ký kết trong những năm tiếp theo (Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU; Việt Nam với Liên minh thuế quan Nga - Belarus- Kazakhstan; Việt Nam - Liên minh kinh tế Á - Âu; Việt Nam - Khối thương mại tự do Châu Âu (EFTA); Hiệp định Đối tác toàn diện khu vực ASEAN +6 (RCEP).

c) Tuyên truyền về các hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế của địa phương

- Công tác thể chế hóa các chính sách, chủ trương của Đảng và Nhà nước về hội nhập kinh tế quốc tế của chính quyền địa phương và các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh.

- Thông tin, tuyên truyền về hoạt động đầu tư, cơ chế chính sách liên quan đến hoạt động thu hút đầu tư nước ngoài; về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Quảng Ngãi.

- Phản ánh công khai quy trình thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, đổi mới cơ chế, chính sách nhằm thu hút đầu tư nước ngoài và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh.

- Một số vấn đề cụ thể cần được quan tâm, lưu ý trong quá trình HNKTQT như thủ tục hải quan, C/O, quyền sở hữu trí tuệ, cạnh tranh, phòng vệ thương mại, giải quyết tranh chấp, hàng rào kỹ thuật, kiểm dịch động thực vật, tự do hóa thị trường lao động/thị trường dịch vụ/thị trường vốn trong AEC, liên kết/hợp tác, phát triển chuỗi giá trị, phát triển thương mại bền vững, phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ...

- Triển khai Quyết định số 2097/QĐ-UBND ngày 11/12/2012 của UBND tỉnh về Kế hoạch hành động thực hiện chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2012-2020.

- Giới thiệu về các chính sách, kinh nghiệm và giải pháp thúc đẩy xuất, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, từ đó xây dựng kế hoạch phát triển một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh.

- Bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho các doanh nghiệp trong tỉnh về các rào cản thương mại, kỹ năng đàm phán, khai thác thông tin thị trường quốc tế, kinh nghiệm giải quyết các tranh chấp thương mại của nước ngoài.

2. Phương pháp thực hiện

Công tác thông tin, tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế cần được triển khai liên tục, đồng bộ, bằng nhiều phương thức, hình thức, loại hình, kịp thời, cụ thể như sau:

a) Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin

- Tiếp tục thực hiện chuyên mục “Quảng Ngãi hội nhập và phát triển” trên sóng Phát thanh - truyền hình tỉnh, Báo Quảng Ngãi. Chuyên mục này gồm một số nội dung như sau: Phản ánh những thông tin, sự kiện liên quan đến hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế, chú trọng những thông tin như Cộng đồng chung ASEAN và 20 năm Việt Nam gia nhập ASEAN; thông tin về các hiệp định thương mại song phương và đa phương được ký kết hoặc kết thúc đàm phán trong giai đoạn 2015-2020; lộ trình thực thi đầy đủ các cam kết của Việt Nam; những lợi ích mà FTA mang lại cho Việt Nam cũng như những khó khăn, thách thức mà doanh nghiệp Việt Nam nói chung và doanh nghiệp Quảng Ngãi nói riêng phải đối mặt...

+ Bài phản ánh, phỏng vấn, phóng sự: Bài viết phản ánh thực tế và có sự phân tích sâu về các chính sách của Trung ương, địa phương liên quan đến hội nhập kinh tế quốc tế. Thông tin về các cam kết đa phương, song phương với các tổ chức quốc tế và các FTA đã ký kết và tác động trước mắt và lâu dài của các cam kết, chính sách này đến tình hình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương cũng như hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp... Một số bài đóng góp ý kiến tham khảo về giải pháp cụ thể, phương án tiếp cận với TPP, AEC 2015 từ phía doanh nghiệp, nhà khoa học, nhà nghiên cứu.

+ Dung lượng trên Báo Quảng Ngãi: 1/2 trang/1 tháng (12 tháng).

+ Thời lượng phát sóng trên Đài Phát thanh - truyền hình tỉnh: 10 phút/chuyên mục/tháng (12 tháng).

- Xây dựng chuyên mục, đưa tin, bài về hội nhập kinh tế quốc tế trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi, trang thông tin điện tử của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

b) Tuyên truyền bằng các hình thức khác

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn, đào tạo bồi dưỡng để cán bộ, công chức, các hội, hiệp hội, doanh nghiệp... nắm bắt các nội dung về hội nhập kinh tế quốc tế.

- Tổ chức biên soạn, in ấn tài liệu bằng nhiều hình thức như ấn phẩm, tờ gấp, tài liệu tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế, về thu hút vốn đầu tư nước ngoài, về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh... để cung cấp cho nhà đầu tư, doanh nghiệp và người dân.

- Gửi các thông tin, văn bản về hội nhập kinh tế quốc tế vào địa chỉ email của các cơ quan, đơn vị, hội, hiệp hội, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Lồng ghép tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế tại các hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, giao ban, hội nghị tổng kết công tác, triển khai nhiệm vụ tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Việc tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền về hội nhập kinh tế được sử dụng kinh phí từ nhiều nguồn khác nhau, trên nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả và đúng pháp luật.

2. Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan báo, đài phát thanh - truyền hình tỉnh căn cứ nội dung Kế hoạch và các nhóm nhiệm vụ và đề án của mình xây dựng kế hoạch chi tiết, tự cân đối kinh phí để thực hiện nhiệm vụ được giao.

3. Các sở, cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tại Kế hoạch này, chủ động lập dự toán chi tiết, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Công Thương (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế)

a) Triển khai hội nghị, hội thảo, lp tập huấn phổ biến kiến thức cho cán bộ các sở, ban, ngành, hội, hiệp hội, doanh nghiệp về những nội dung: chính sách pháp luật thương mại của Việt Nam, của các nước trên thế giới; các cam kết của Việt Nam trong WTO, nội dung các Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và các nước, lộ trình thực thi các cam kết quốc tế của Việt Nam; các rào cản thương mại của các nước, rào cản kỹ thuật trong thương mại; về cạnh tranh, chống độc quyền, chống bán phá giá, chống trợ cấp; thông tin thị trường, chính sách mới liên quan đến xuất nhập khẩu: thuế, hải quan...

b) Thường xuyên cập nhật thông tin vào mục hội nhập trên Công Thông tin điện tử của tỉnh, Website thành phần của Sở: đăng tin, bài viết về hội nhập kinh tế quốc tế, đăng tải bản tiếng Việt nội dung các hiệp định thương mại song phương, đa phương mà Việt Nam đã ký kết; thông tin về các hiệp định thương mại tự do, các cam kết quốc tế đã được ký kết và dự kiến sẽ được ký kết trong những năm tiếp theo (Cộng đồng kinh tế ASEAN, Hiệp định đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU, Việt Nam - Hàn Quốc, Việt Nam với Liên minh thuế quan Nga - Belarus - Kazakhstan, Việt Nam - Liên minh kinh tế Á - Âu, Việt Nam - Khối thương mại tự do Châu Âu (EFTA)); cập nhật thông tin của các hiệp định thương mại đang trong quá trình đàm phán; các chủ trương của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về hội nhập kinh tế quốc tế...

c) Gửi các thông tin, văn bản về hội nhập kinh tế quốc tế vào địa chỉ email của các cơ quan, đơn vị, hội, hiệp hội, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nắm bắt được thông tin kịp thời để vận dụng, sử dụng vào đơn vị, cơ quan mình.

d) Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện, trên cơ sở báo cáo kết quả thực hiện của các đơn vị; Sở Công Thương có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo cấp thẩm quyền và UBND tỉnh theo định kỳ hoặc đột xuất.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền kinh tế đối ngoại. Định kỳ cung cấp thông tin, quảng bá chủ trương, chính sách, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; thông tin về các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đến Đại sứ quán các nước, các tổ chức nước ngoài tại Việt Nam, các Đại sứ quán Việt Nam tại nước ngoài, các hãng thông tấn báo chí quốc tế nhằm tăng cường kêu gọi thu hút đầu tư cho tỉnh, mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu.

b) Triển khai đào tạo, tập huấn bồi dưỡng kiến thức về kỹ năng đàm phán, đấu thầu quốc tế nâng cao năng lực hội nhập kinh tế quốc tế.

3. Sở Ngoại vụ: Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp thông tin về đối ngoại cho các cơ quan thông tấn, báo chí thông tin về các hoạt động đối ngoại của tỉnh tại các nước, tổ chức, diễn đàn, hội nghị quốc tế.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo, định hướng công tác thông tin tuyên truyền cho các cơ quan thông tấn, báo chí để đảm bảo thực hiện các mục tiêu tuyên truyền đã đặt ra thông qua việc cung cấp tài liệu tuyên truyền và tổ chức tập huấn cho các cơ quan thông tấn, báo chí. Thường xuyên theo dõi, giám sát việc thông tin, tuyên truyền của các cơ quan truyền thông đảm bảo thực hiện tốt Kế hoạch.

5. Sở Tư pháp: Tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật; đăng trên trang thông tin điện tử của Sở thông qua các tin, bài, giải đáp pháp luật về vấn đề hi nhập quốc tế; việc thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pp luật cần lồng ghép các nội dung liên quan đến hội nhập kinh tế quốc tế.

6. Sở Tài chính: Tham mưu UBND tỉnh btrí và quản lý kinh phí đảm bảo thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh đạt hiệu quả.

7. Báo Quảng Ngãi, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

a) Xây dựng kế hoạch tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế đảm bảo tuyên truyền đúng trọng tâm, trọng điểm, phong phú và hấp dẫn.

b) Bố trí đội ngũ phóng viên và phối hợp, đặt hàng với các chuyên gia đầu ngành trong nước và trên địa bàn tỉnh để thực hiện các bài viết, phân tích, bình luận, phỏng vấn và có những khuyến nghị cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng của Việt Nam.

8. UBND các huyện, thành phố

a) Thông tin, tuyên truyền các nội dung, tin tức về hội nhập kinh tế quốc tế thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở; kịp thời cập nhật các thông tin về hội nhập kinh tế quốc tế trên Trang Thông tin điện tử của đơn vị.

b) Cung cấp các thông tin, hoạt động có liên quan để các cơ quan báo đài kịp thời phản ánh đưa tin.

9. Các doanh nghiệp: Tích cực tham gia, cộng tác với các chương trình, dự án của các cơ quan Nhà nước trong hoạt động tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế; chủ động tiếp cận thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, website của các Bộ, ngành Trung ương; Cng Thông tin điện tử của tỉnh, của các sở, ngành để có kế hoạch sản xuất, kinh doanh phù hợp với đơn vị mình.

10. Yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, báo chí, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố khẩn trương xây dựng Kế hoạch chi tiết của đơn vị mình về thông tin, tuyên truyền công tác hội nhập kinh tế quốc tế trong năm 2016 và những năm tiếp theo đạt kết quả; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện, gửi Sở Thông tin và Truyền thông và Sở Công Thương (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế) trước ngày 15/12/2016, để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại vụ, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Tài chính, Tổng Biên tập Báo Quảng Ngãi, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Công Thương (báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh;
- Các S
, ban, ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh; ;
- Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy;
- Văn phòng: Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- VPUB: PCVP, các
P. Ng/cu, CBTH;
- Lưu: VT, ĐNMN268.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Như Sô

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1173/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1173/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/06/2016
Ngày hiệu lực30/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1173/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1173/QĐ-UBND kế hoạch tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế Quảng Ngãi 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1173/QĐ-UBND kế hoạch tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế Quảng Ngãi 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1173/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýPhạm Như Sô
        Ngày ban hành30/06/2016
        Ngày hiệu lực30/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 1173/QĐ-UBND kế hoạch tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế Quảng Ngãi 2016

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1173/QĐ-UBND kế hoạch tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế Quảng Ngãi 2016

         • 30/06/2016

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 30/06/2016

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực