Quyết định 1174/QĐ-UBND

Quyết định 1174/QĐ-UBND năm 2014 thành lập Quỹ Bảo trì đường bộ Hà Nội

Nội dung toàn văn Quyết định 1174/QĐ-UBND năm 2014 thành lập Quỹ Bảo trì đường bộ Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1174/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP QUỸ BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 03 năm 2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ;

Căn cứ Quyết định số 1486/QĐ-TTg ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ. Quy định cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2013/NQ-HĐND ngày 02 tháng 7 năm 2013 của HĐND thành phố Hà Nội về việc ban hành, thay thế một số loại phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố;

Căn cứ Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính, Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 230/2012/TTLT-BTC-BGTVT ngày 27 tháng 12 năm 2012 của liên Bộ Tài chính - Giao thông vận tải, Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ;

Căn cứ Quyết định s 103/2009/QĐ-UBND ngày 24/9/2009 ca UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương, tiền công, cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội và Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND ngày 22/5/2012 của UBND thành phố Hà Nội sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh một số điều của Quyết định số 103/2009/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2009;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tại Tờ trình số 1528/TTr- SGTVT ngày 18 tháng 10 năm 2013 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 27/TTr-SNV ngày 06/01/2014 và văn bản số 313/SNV-QLSN ngày 18/02/2014 về việc thành lập Quỹ Bảo trì đường bộ Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Quỹ Bảo trì đường bộ Hà Nội (sau đây gọi tắt là Quỹ)

- Tên giao dịch tiếng Anh: The HaNoi Road Maintenance Fund

- Tên viết tắt Tiếng Anh: HNRMF.

- Trụ sở của Quỹ, đặt tại: Trụ sở của Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội; số 2, phPhùng Hưng, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Điều 2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức

1. Vị trí và nguyên tắc hoạt động của Quỹ

- Quỹ Bảo trì đường bộ Hà Nội là Quỹ của Nhà nước, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận; có tư cách pháp nhân; có con dấu và tài khoản mở tại Kho bạc Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật.

- Ủy ban nhân dân Thành phố trực tiếp quản lý hoạt động của Quỹ và quyết định các vấn đề khác theo quy định.

- Quỹ hoạt động theo nguyên tắc đảm bảo công khai, minh bạch, sử dụng đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật; Chịu sự kiểm tra, thanh tra, kiểm toán của các cơ quan nhà nước theo quy định.

- Cơ cấu tổ chức của Quỹ gồm Hội đồng quản lý Quỹ và Văn phòng Quỹ.

2. Chức năng hoạt động của Quỹ

Quỹ có chức năng tiếp nhận vốn từ Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương phân bổ cho Quỹ địa phương; các nguồn thu phí, lệ phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện trên địa bàn Thành phố theo phân cấp; ngân sách nhà nước cấp bổ sung hàng năm; các nguồn thu liên quan đến sử dụng đường bộ, nguồn thu khác từ các tổ chức, cá nhân ở trong nước và ở nước ngoài theo quy định của pháp luật để chi cho công tác quản lý, bảo trì, phát triển hệ thống đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

3. Nhiệm vụ và quyền hạn:

a) Xây dựng các quy định, quy chế liên quan đến hoạt động của Quỹ, xây dựng kế hoạch các khoản thu, nhiệm vụ chi và nguồn kinh phí hoạt động của Quỹ, trình UBND Thành phố theo quy định để tổ chức thực hiện;

b) Căn cứ kế hoạch thu, chi và nguồn kinh phí hoạt động của Quỹ đã được phê duyệt, tổ chức thực hiện công tác quản lý, bảo trì, phát triển hệ thống đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật;

c) Quản lý, giám sát việc sử dụng nguồn kinh phí của Quỹ đối với các đơn vị theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

d) Thực hiện thanh, quyết, toán thu, chi Quỹ theo đúng quy định của pháp luật;

đ) Quản lý tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị của Quỹ theo đúng quy định của pháp luật;

e) Phối hp với các Sở, ngành và đơn vị liên quan trong công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân tham gia nộp các khoản phí, lệ phí theo quy định của Nhà nước để xây dựng và phát triển hệ thống giao thông trên địa bàn Thành phố;

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND Thành phố giao,

4. Cơ cấu tổ chức

a) Hội đồng quản lý Quỹ:

- Chủ tịch Hội đồng: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố

- Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng: Giám đốc Sở Giao thông Vận tải

- Các Phó Chủ tịch Hội đồng là Lãnh đạo các Sở: Giao thông Vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư.

- Các ủy viên Hội đồng là Lãnh đạo các Phòng, Ban như sau:

+ Lãnh đạo các Phòng thuộc Sở Giao thông Vận tải: Quản lý kinh tế, Kế hoạch đầu tư, Quản lý Giao thông đô thị.

+ Lãnh đạo các Phòng thuộc Sở Tài chính: Giao thông đô thị, Quản lý Ngân sách.

Hội đồng quản lý Quỹ do Chủ tịch UBND Thành phố bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo quy định của Pháp luật. Hội đồng quản lý Quỹ chịu trách nhiệm toàn bộ về hoạt động của Quỹ theo quy định của Nhà nước và Thành phố.

Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Hội đồng.

Thành viên Hội đồng quản lý Quỹ chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ do Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ phân công và được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm theo quy định hiện hành.

b) Văn phòng Quỹ là cơ quan tham mưu, giúp việc cho Hội đồng quản lý Quỹ; chịu trách nhiệm quản lý các khoản thu, nhiệm vụ chi của Quỹ theo quy định; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng do Chủ tịch Hội đồng Quỹ quyết định. Kinh phí chi cho hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ và Văn phòng Quỹ được bố trí từ nguồn kinh phí hàng năm của Quỹ.

Văn phòng Quỹ có trụ sở tại trụ sở của SGiao thông Vận tải thành phố Hà Nội số 2, phố Phùng Hưng, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Chánh Văn phòng Quỹ có trách nhiệm quản lý, điều hành và bố trí người làm việc tại Văn phòng Quỹ là cán bộ công chức, viên chức của Văn phòng Sở Giao thông Vận tải, hoạt động theo chế độ kiêm nghiệm.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Giao thông Vận tải, Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Cục Trưởng Cục Thuế Hà Nội; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội; Giám đốc Công an Thành phố; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TT TU, TT HĐND TP;
- Đ/c Ch tịch UBND Thành phố;
- Các đ/c PCT UBND Thành phố;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: GTVT, TC, KHĐT, CA;
- Quỹ bảo trì đường bộ TW;
- Báo: HNM, KTĐT, ANTĐ,
- Đài PTTH Hà Nội;
- Cổng GTĐT HN, TT Công báo;
- VPUB: các PCVP, các phòng CV, QHXDGTpndiep;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Thảo

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1174/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1174/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/02/2014
Ngày hiệu lực27/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1174/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1174/QĐ-UBND năm 2014 thành lập Quỹ Bảo trì đường bộ Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1174/QĐ-UBND năm 2014 thành lập Quỹ Bảo trì đường bộ Hà Nội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1174/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Thế Thảo
        Ngày ban hành27/02/2014
        Ngày hiệu lực27/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1174/QĐ-UBND năm 2014 thành lập Quỹ Bảo trì đường bộ Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1174/QĐ-UBND năm 2014 thành lập Quỹ Bảo trì đường bộ Hà Nội

            • 27/02/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/02/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực