Quyết định 1175/QĐ-UBND

Quyết định 1175/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Nội dung toàn văn Quyết định 1175/QĐ-UBND 2019 giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực công thương Sóc Trăng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1175/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 25 tháng 04 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CÁC QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT CỦA CẤP HUYỆN ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 19/TTr-SCT ngày 19 tháng 4 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 05 quy trình nội bộ giải quyết đối với 15 thủ tục hành chính lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Điều 2. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm:

1. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết TTHC theo quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này.

2. Trên cơ sở nội dung quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức thực hiện việc xây dựng quy trình điện tử giải quyết TTHC tại phần mềm Một cửa điện tử đúng theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Cổng TTĐT t
nh (đăng tải);
- Phòng Kiểm soát TTHC;
- Lưu: HC
.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thành Trí

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ

GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT CỦA CẤP HUYỆN
(Ban hành theo Quyết định số 1175/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng)

Quy trình số: 01

- Thủ tục 1. Cấp Giấy phép bán lẻ thuc lá

- Thủ tục 2. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ thuốc lá

- Thủ tục 3. Cấp lại Giấy phép bán lẻ thuốc lá

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

- Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

- Thực hiện quét (scan) hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử hoặc hồ sơ giấy chuyển đến phòng Kinh tế/ Kinh tế Hạ tầng

Công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

04 giờ/ngày làm việc

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ.

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 2

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì yêu cầu bổ sung bằng văn bản.

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ, tham mưu Lãnh đạo phòng cấp giấy phép.

Công chức phòng Kinh tế/Kinh tế Hạ tầng

05 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Kèm theo Hồ sơ không hợp lệ, Văn bản yêu cầu bổ sung)

Bước 3

Kiểm tra hồ sơ, trình phê duyt kết quả TTHC

Lãnh đạo phòng Kinh tế/Kinh tế Hạ tầng

04 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC đã được thm định và dự thảo Giấy chứng nhận /Giấy phép)

Bước 4

Kiểm tra và ký phê duyệt kết quả TTHC

Lãnh đạo UBND huyện/thị xã/thành phố

04 ngày làm việc

Giấy chứng nhận /Giấy phép

Bước 5

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Văn thư

04 giờ/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo Giấy chứng nhận /Giấy phép)

Bước 6

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp huyện về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).

Công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

01 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp huyện/Giấy phép

Tổng thời gian giải quyết TTHC 15 ngày làm việc

 

Quy trình s: 02

- Thủ tục 1. Giấy phép bán lẻ rượu

- Thủ tục 2. Cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

- Thủ tục 3. Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hIện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

- Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

- Thực hiện quét (scan) hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử hoặc hồ sơ giấy chuyển đến phòng Kinh tế/ Kinh tế Hạ tầng

Công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

04 giờ/ ngày làm việc

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ.

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 2

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ

- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì yêu cầu bổ sung bằng văn bản

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ, tham mưu Lãnh đạo phòng cấp giấy phép

Công chức phòng Kinh tế/Kinh tế Hạ tầng

05 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Kèm theo Hồ sơ không hợp lệ, Văn bản yêu cu bổ sung)

Bước 3

Kiểm tra hồ sơ, ký duyệt cấp giấy phép bán lẻ rượu

Lãnh đạo phòng Kinh tế/Kinh tế Hạ tầng

03 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC và Giấy phép

Bước 4

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Văn thư

04 giờ/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo Giấy chứng nhận /Giấy phép)

Bước 5

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp huyện về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).

Công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

01 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp huyện/Giấy phép

Tng thời gian giải quyết TTHC 10 ngày làm việc

 

Quy trình số: 03

- Thủ tục 1. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu

- Thủ tục 2. Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu

- Thủ tục 3. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

- Thủ tục 4. Cấp lại Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

- Thủ tục 5. Cấp sửa đi, bổ sung Giấy phép sản xuất rưu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

- Thủ tục 6. Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

- Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

- Thực hiện quét (scan) hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử hoặc hồ sơ giấy chuyển đến phòng Kinh tế/ Kinh tế Hạ tầng

Công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

01 ngày làm việc

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu tchối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 2

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ

- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì yêu cầu bổ sung bằng văn bản

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ, tham mưu Lãnh đạo phòng cấp giấy phép

Công chức phòng Kinh tế/Kinh tế Hạ tng

03 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Kèm theo Hồ sơ không hợp lệ, Văn bản yêu cầu bổ sung)

Bước 3

Kiểm tra hồ sơ, ký duyệt cấp giấy phép bán lẻ rượu

Lãnh đạo phòng Kinh tế/Kinh tế Hạ tầng

1,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC đã được thẩm định và dự thảo Giấy phép)

Bước 4

Vào svăn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Văn thư

04 giờ/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo Giấy phép)

Bước 5

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp huyện về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).

Công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

01 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp huyện/Giấy phép

Tổng thời gian giải quyết TTHC 07 ngày làm việc

 

Quy trình số: 04

Thủ tục. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

Trình các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

- Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

- Thực hiện quét (scan) hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử hoặc hồ sơ giấy chuyển đến phòng Kinh tế/ Kinh tế Hạ tng

Công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

04 giờ làm việc

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 2

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ

Công chức phòng Kinh tế/Kinh tế Hạ tầng

05 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Kèm theo Hồ sơ không hợp lệ, Văn bản yêu cầu bổ sung)

Bước 3

Kiểm tra hồ sơ, trình phê duyệt kết quả TTHC

Lãnh đạo phòng Kinh tế/Kinh tế Hạ tầng

04 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC đã được thẩm định và dự thảo Giấy chứng nhận)

Bước 4

Kiểm tra và ký phê duyệt kết quả TTHC

Lãnh đạo UBND huyện

04 ngày làm việc

Giấy chứng nhận

Bước 5

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Văn thư

04 giờ/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá hình giải quyết hồ sơ (kèm theo Giấy chứng nhận)

Bước 6

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp huyện về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).

Công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

01 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp huyện/Giấy chứng nhận

Tổng thời gian giải quyết TTHC 15 ngày làm việc

 

Quy trình số: 05

- Thủ tục 1. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

- Thủ tục 2. Cấp sửa đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

- Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

- Thực hiện quét (scan) hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử hoặc hồ sơ giấy chuyển đến phòng Kinh tế/ Kinh tế Hạ tầng

Công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

04 giờ/ ngày làm việc

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo h sơ TTHC)

Bước 2

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ

Công chức phòng Kinh tế/Kinh tế Hạ tầng

02 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Kèm theo Hồ sơ không hợp lệ, Văn bản yêu cầu bổ sung)

Bước 3

Kiểm tra hồ sơ, trình phê duyệt kết quả TTHC

Lãnh đạo phòng Kinh tế/Kinh tế Hạ tầng

01 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC đã được thẩm định và dự thảo Giấy chứng nhận)

Bước 4

Kiểm tra và ký phê duyệt kết quả TTHC

Lãnh đạo UBND huyện

02 ngày làm việc

Giấy chứng nhận

Bước 5

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Văn thư

04 giờ/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo Giấy chứng nhận)

Bước 6

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp huyện về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).

Công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

01 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp huyện/Giấy chứng nhận

Tổng thời gian giải quyết TTHC 07 ngày làm việc

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1175/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1175/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/04/2019
Ngày hiệu lực25/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 tháng trước
(22/05/2019)

Download Văn bản pháp luật 1175/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1175/QĐ-UBND 2019 giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực công thương Sóc Trăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1175/QĐ-UBND 2019 giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực công thương Sóc Trăng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1175/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
        Người kýLê Thành Trí
        Ngày ban hành25/04/2019
        Ngày hiệu lực25/04/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 tháng trước
        (22/05/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1175/QĐ-UBND 2019 giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực công thương Sóc Trăng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1175/QĐ-UBND 2019 giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực công thương Sóc Trăng

            • 25/04/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/04/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực