Quyết định 1177/QĐ-UBND

Quyết định 1177/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Kế hoạch nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Nội dung toàn văn Quyết định 1177/QĐ-UBND 2018 nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ logistics Bình Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1177/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 10 tháng 5 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ LOGISTICS ĐẾN NĂM 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1012/QĐ-TTg ngày 03 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống trung tâm logistics trên địa bàn cả nước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 200/QĐ-TTg ngày 14 tháng 02 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công thương tại Tờ trình số 870/TTr-SCT ngày 19 tháng 4 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Công Thương;
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- Lưu: VT, ĐTQH&XD, KT. Thường.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Hai

 

KẾ HOẠCH

NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ LOGISTICS ĐẾN NĂM 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1177 /QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

I. Mục tiêu

1. Mục tiêu chung

- Phát triển dịch vụ logistics thành một ngành dịch vụ đem lại giá trị gia tăng cao, gắn dịch vụ logistics với phát triển sản xuất hàng hóa, xuất nhập khẩu và thương mại trong nước nói chung và trong tỉnh nói riêng, phát triển hạ tầng giao thông vận tải và công nghệ thông tin.

- Phát triển thị trường dịch vụ logistics lành mạnh, tạo cơ hội bình đẳng cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, khuyến khích thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước.

2. Mục tiêu cụ thể

- Tập trung thu hút đầu tư, khuyến khích thành lập các doanh nghiệp dịch vụ logistics trên địa bàn tỉnh, đồng thời hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp dịch vụ logistics theo phương châm hiện đại, chuyên nghiệp nhằm đảm bảo sức cạnh tranh trên thị trường, ứng dụng các công nghệ mới trong phát triển dịch vụ logistics. Tổ chức đào tạo nguồn nhân lực chuyên nghiệp, có đủ trình độ về logistics, góp phần thúc đẩy thuận lợi hóa thương mại, tái cấu trúc hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.

- Hình thành trung tâm phát triển dịch vụ logistics, đáp ứng nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa tổng hợp, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Thuận và các tỉnh lân cận.

II. Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch

1. Triển khai các chính sách, pháp luật về dịch vụ logistics

- Nghiên cứu, áp dụng triệt để có hiệu quả các chính sách, pháp luật về phát triển dịch vụ logistics.

- Kiểm tra, rà soát, triển khai các văn bản phát triển dịch vụ logistics cho phù hợp với tình hình thực tế và điều kiện của tỉnh.

- Nghiên cứu, áp dụng và xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển dịch vụ logistics tại địa phương.

2. Hoàn thiện kết cấu hạ tầng logistics

- Rà soát, điều chỉnh quy hoạch, cơ cấu sản xuất địa phương gắn với phát triển hạ tầng và dịch vụ logistics. Triển khai đồng bộ các giải pháp để cải thiện môi trường đầu tư; khuyến khích, thu hút đầu tư vào lĩnh vực hạ tầng logistics, nhất là hạ tầng giao thông vận tải, hạ tầng kho bãi và ứng dụng mới trong logistics.

- Xây dựng Cảng tổng hợp Vĩnh Tân đáp ứng nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa tổng hợp, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Thuận và các tỉnh thuộc khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

- Xây dựng đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, Phan Thiết - Vĩnh Hảo và Vĩnh Hảo - Cam Lâm; sân bay Phan Thiết.

3. Nâng cao năng lực doanh nghiệp và chất lượng dịch vụ

- Khuyến khích, hướng dẫn doanh nghiệp trong một số ngành chủ lực của tỉnh áp dụng mô hình quản trị chuỗi cung ứng tiên tiến như: dệt may, da giày, đồ gỗ, nông sản, thủy sản…

- Từng bước tích hợp sâu dịch vụ logistics với các ngành sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, hoạt động xuất nhập khẩu, lưu thông hàng hóa trong nước và các ngành dịch vụ khác.

- Phối hợp tổ chức hội thảo, tập huấn tập trung vào các doanh nghiệp dịch vụ vận tải, kho bãi, logistics hiện hữu trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao năng lực dịch vụ của các công ty này.

- Khuyến khích và có chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp logistics phối hợp với các cơ sở đào tạo để tiếp nhận học sinh, sinh viên ngành logistics đến tham quan, thực tập.

4. Phát triển thị trường dịch vụ logistics

- Đẩy mạnh xúc tiến thương mại cho dịch vụ logistics; thu hút nguồn hàng xuất nhập khẩu qua Cảng tổng hợp Vĩnh Tân và ngược lại.

- Khuyến khích sự liên doanh, liên kết giữa các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm tạo nên sức mạnh để triển khai, phát triển dịch vụ logistics và mở rộng tầm hoạt động của các doanh nghiệp.

5. Đào tạo, nâng cao nhận thức và chất lượng nguồn nhân lực

- Đào tạo nguồn nhân lực ngành logistics (trình độ cao đẳng trở xuống) nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực cho địa phương. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về logistics cho cán bộ quản lý nhà nước ở các sở, ngành, địa phương, cán bộ quản lý doanh nghiệp để vận dụng trong hoạt động chuyên môn của đơn vị mình.

- Tư vấn hướng nghiệp cho học sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành, chuyên ngành logistics đáp ứng nhu cầu nhân lực địa phương. Tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở đào tạo trong tỉnh đào tạo hoặc liên kết đào tạo (trình độ đại học, sau đại học) ngành logistics.

- Dành chỉ tiêu thích hợp cho ứng viên Đề án 100 giai đoạn 2 đi đào tạo đại học, sau đại học ngành logistics ở nước ngoài.

6. Các nhiệm vụ khác

- Đầu tư trang thiết bị kiểm tra, đo lường và kiểm định phương tiện phục vụ hoạt động logistics.

- Theo dõi và đánh giá hệ thống chỉ tiêu thống kê và thu thập dữ liệu thống kê về logistics.

- Bố trí kinh phí hàng năm cho các đơn vị triển khai thực hiện.

III. Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được sử dụng từ nguồn: vốn ngân sách Nhà nước, vốn doanh nghiệp, vốn vay từ các tổ chức tín dụng, tài trợ quốc tế và nguồn vốn huy động hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

2. Căn cứ những nội dung cụ thể và giải pháp thực hiện được nêu trong Kế hoạch này, Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng Kế hoạch thực hiện hàng năm và lập dự toán nhu cầu kinh phí trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định pháp luật về ngân sách nhà nước.

IV. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

1. Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này. Định kỳ hàng năm (trước ngày 30 tháng 11 hàng năm) hoặc đột xuất theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh, gửi báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện đến Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Công thương) để tổng hợp.

2. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, kịp thời báo cáo và đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Công thương) để điều chỉnh, bổ sung, bảo đảm kế hoạch được thực hiện có hiệu quả và đồng bộ./.

 

PHỤ LỤC

CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ LOGISTICS ĐẾN NĂM 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1177 /QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận)

STT

Nhiệm vụ

Kết quả đạt được

Cơ quan chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

I

Triển khai các chính sách, pháp luật về dịch vụ logistics

1

Nghiên cứu, áp dụng triệt để có hiệu quả các chính sách, pháp luật về phát triển dịch vụ logistics

Tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho hoạt động logistics

Sở Công thương

Sở Tư pháp và các sở, ban, ngành, địa phương

Thường xuyên

2

Kiểm tra, rà soát, triển khai các văn bản phát triển dịch vụ logistics cho phù hợp với tình hình thực tế và điều kiện của tỉnh

Tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho hoạt động logistics

Sở Công thương

Sở Tư pháp và các sở, ban, ngành, địa phương

Thường xuyên

3

Nghiên cứu, áp dụng và xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển dịch vụ logistics tại địa phương

Tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho hoạt động logistics

Sở Công thương

Các sở, ban, ngành, địa phương

2018-2025

II

Hoàn thiện kết cấu hạ tầng logistics

1

Rà soát, điều chỉnh quy hoạch, cơ cấu sản xuất địa phương gắn với phát triển hạ tầng và dịch vụ logistics

Đảm bảo các quy hoạch, kế hoạch phát triển hạ tầng và dịch vụ logistics phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

Sở Giao thông vận tải

Các sở, ban, ngành, địa phương

2018-2015

2

Triển khai đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư; khuyến khích, thu hút đầu tư vào lĩnh vực hạ tầng logistics, nhất là hạ tầng giao thông vận tải, hạ tầng kho bãi và ứng dụng mới trong logistics

Đảm bảo thực hiện đúng quy định tại các văn bản pháp luật do Thủ tướng Chính phủ, Bộ và các cơ quan ngang Bộ ban hành. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 04/NQ-TU ngày 23/8/2016 của Tỉnh ủy về việc “Đẩy mạnh huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đến năm 2020” và các Chương trình hành động ban hành kèm theo

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ban, ngành, địa phương

2018 - 2025

3

Xây dựng Cảng tổng hợp Vĩnh Tân đáp ứng nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa tổng hợp, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Thuận và các tỉnh thuộc khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

 

Sở Giao thông vận tải và Công ty Cổ phần Cảng Tổng hợp Vĩnh Tân

Các sở, ban, ngành, địa phương

2018 - 2025

4

Xây dựng đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, Phan Thiết - Vĩnh Hảo và Vĩnh Hảo - Cam Lâm

Kế hoạch thông xe vào năm 2020 theo tiến độ của Bộ Giao thông vận tải

Sở Giao thông vận tải

Các sở, ban, ngành, địa phương

2018 - 2020

5

Xây dựng sân bay Phan Thiết

 

Sở Giao thông vận tải

Các sở, ban, ngành, địa phương

2018 - 2025

III

Nâng cao năng lực doanh nghiệp và chất lượng dịch vụ

1

Khuyến khích, hướng dẫn doanh nghiệp trong một số ngành áp dụng mô hình quản trị chuỗi cung ứng tiên tiến: dệt may, da giày, gỗ, nông sản, thực phẩm…

Doanh nghiệp một số ngành áp dụng mô hình quản trị chuỗi cung ứng tiên tiến trong quá trình sản xuất, kinh doanh, trong đó chú trọng triển khai các hoạt động logistics trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin và các công nghệ mới trong logistics

Sở Công thương

Các sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp

2021

2

Từng bước tích hợp sâu dịch vụ logistics với các ngành sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, hoạt động xuất nhập khẩu, lưu thông hàng hóa trong nước và các ngành dịch vụ khác

Nâng cao số lượng doanh nghiệp sản xuất, thương mại có sử dụng dịch vụ logistics để nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị mình

Sở Công thương

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ngành, địa phương

2018 - 2025

3

Phối hợp tổ chức hội thảo, tập huấn tập trung vào các doanh nghiệp dịch vụ vận tải, kho bãi, logistics hiện hữu trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao năng lực dịch vụ của các công ty này

Nâng cao năng lực dịch vụ của các doanh nghiệp

Sở Giao thông vận tải

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; các sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp

2018 - 2025

4

Khuyến khích và có chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp logistics phối hợp với các cơ sở đào tạo để tiếp nhận học sinh, sinh viên ngành logistics đến tham quan, thực tập

Tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên tiếp cận công việc thực tế

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ban quản lý các Khu công nghiệp Bình Thuận, các cơ sở đào tạo, doanh nghiệp

2018 - 2025

IV

Phát triển thị trường dịch vụ logistics

1

Đẩy mạnh xúc tiến thương mại cho dịch vụ logistics; thu hút nguồn hàng từ các nước Lào, Campuchia, Thái Lan, Trung Quốc… vào Việt Nam qua Cảng tổng hợp Vĩnh Tân và ngược lại; hỗ trợ nâng cao hiệu quả khai thác, mở rộng nguồn hàng

Đăng cai, tổ chức các Hội thảo, Hội chợ, triển lãm về logistics; tham gia các Hội chợ, triển lãm về logistics và tổ chức cơ hội đầu tư, hợp tác

Sở Công thương

Các sở, ban, ngành, địa phương

2018 - 2025

2

Khuyến khích sự liên doanh, liên kết giữa các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm tạo nên sức mạnh triển khai, phát triển dịch vụ logistics và mở rộng tầm hoạt động của các doanh nghiệp

Nâng cao vai trò của các doanh nghiệp trong hoạt động đẩy mạnh phát triển dịch vụ logistics

Sở Giao thông vận tải

Các sở, ban, ngành, địa phương

2018 - 2025

V

Đào tạo, nâng cao nhận thức và chất lượng nguồn nhân lực

1

Đào tạo nguồn nhân lực ngành logistics (trình độ Cao đẳng trở xuống) nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực cho địa phương

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp triển khai đào tạo nghề liên quan đến logistics

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Các sở, ban, ngành, địa phương, cơ sở giáo dục nghề nghiệp

2018 - 2025

2

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về logistics cho cán bộ quản lý nhà nước ở các sở, ngành, địa phương, cán bộ quản lý doanh nghiệp để vận dụng trong hoạt động chuyên môn của đơn vị mình

Tổ chức đào tạo cơ bản về logistics cho cán bộ quản lý nhà nước và cán bộ quản lý doanh nghiệp để có thể vận dụng trong hoạt động chuyên môn của đơn vị mình

Sở Giao thông vận tải

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; các sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp

2018 - 2025

3

Tư vấn hướng nghiệp cho học sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành, chuyên ngành logistics đáp ứng nhu cầu nhân lực địa phương. Tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở đào tạo trong tỉnh đào tạo hoặc liên kết đào tạo (trình độ đại học, sau đại học) ngành logistics

Các cơ sở đào tạo triển khai đào tạo ngành logistics

Sở Giáo dục và Đào tạo

Các sở, ban, ngành, địa phương, Trường Cao đẳng, Đại học

2018 - 2025

4

Dành chỉ tiêu thích hợp cho ứng viên Đề án 100 giai đoạn 2 đi đào tạo đại học, sau đại học ngành logistics ở nước ngoài

Nâng cao trình độ, đáp ứng nhu cầu nhân lực tại địa phương

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành, địa phương

2018 - 2025

VI

Các nhiệm vụ khác

1

Đầu tư trang thiết bị kiểm tra, đo lường và kiểm định phương tiện phục vụ hoạt động logistics

Đảm bảo tính chính xác, trung thực trong giao nhận hàng hóa

Sở Khoa học và Công nghệ

Các sở, ban, ngành, địa phương

2018 - 2025

2

Theo dõi và đánh giá hệ thống chỉ tiêu thống kê và thu thập dữ liệu thống kê về logistics

Hình thành hệ thống chỉ tiêu thống kê và tiến hành thu thập dữ liệu thống kê

Cục Thống kê

Các sở, ban, ngành, địa phương

2019

3

Trong khả năng cân đối của ngân sách hàng năm; kế hoạch được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, dự toán của các đơn vị đề nghị, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí chi thường xuyên hàng năm cho các đơn vị thực hiện theo quy định

Triển khai đề án liên quan đến phát triển dịch vụ logistics

Sở Tài chính

Các sở, ban, ngành, địa phương

2018 - 2025

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1177/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1177/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/05/2018
Ngày hiệu lực10/05/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái

Download Văn bản pháp luật 1177/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1177/QĐ-UBND 2018 nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ logistics Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1177/QĐ-UBND 2018 nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ logistics Bình Thuận
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1177/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýNguyễn Ngọc Hai
        Ngày ban hành10/05/2018
        Ngày hiệu lực10/05/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1177/QĐ-UBND 2018 nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ logistics Bình Thuận

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1177/QĐ-UBND 2018 nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ logistics Bình Thuận

            • 10/05/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/05/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực