Quyết định 1178/QĐ-UBND

Quyết định 1178/QĐ-UBND năm 2018 quy định về quản lý xây dựng theo đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu vui chơi và công viên biển (HAB Park), huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Quyết định 1178/QĐ-UBND 2018 quản lý xây dựng theo đồ án xây dựng Khu vui chơi Phú Vang Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1178/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 31 tháng 5 năm 2018  

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ XÂY DỰNG THEO ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG (TỶ LỆ 1/500) KHU VUI CHƠI VÀ CÔNG VIÊN BIỂN (HAB PARK), HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về Quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;

Căn cứ Quyết định số 63/2016/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2016 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định phân công, phân cấp và ủy quyền công tác quản lý Quy hoạch - Kiến trúc xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 324/QĐ-UBND ngày 18 tháng 2 năm 2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chung Đô thị mới Vinh Thanh, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 1176/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2018 về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu vui chơi và công viên ven biển (HAB), huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1023/TTr-SXD ngày 25 tháng 5 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu vui chơi và công viên biển (HAB Park), huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Du lịch, Giao thông vận tải; Chủ tịch UBND huyện Phú Vang; Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Vinh Thanh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- VP: CVP và các PCVP;
- Lưu VT, XD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

QUY ĐỊNH

QUẢN LÝ XÂY DỰNG THEO ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG KHU VUI CHƠI VÀ CÔNG VIÊN BIỂN (HAB PARK), HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1178/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng áp dụng và phân công quản lý

1. Đối tượng áp dụng:

a) Quy định này hướng dẫn việc quản lý xây dựng các công trình theo đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu vui chơi và công viên biển (HAB Park), huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế đã được phê duyệt.

b) Ngoài những nội dung tại Quy định này, việc quản lý xây dựng tại khu vực này còn phải tuân thủ theo các quy định pháp luật hiện hành khác của Nhà nước có liên quan.

c) Việc điều chỉnh, bổ sung hoặc thay đổi Quy định này phải được cấp có thẩm quyền quyết định trên cơ sở đồ án Quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt.

2. Phân công quản lý:

Sở Xây dựng, UBND huyện Phú Vang, UBND xã Vinh Thanh, UBND xã Vinh An, Công ty Cổ phần Đầu tư Vinh Thanh có trách nhiệm giúp UBND tỉnh thực hiện việc quản lý xây dựng tại khu vực này theo đúng quy hoạch được duyệt.

Điều 2. Phạm vi ranh giới và quy mô nghiên cứu

1. Phạm vi lập quy hoạch: Khu đất nghiên cứu lập quy hoạch có vị trí thuộc xã Vinh Thanh và xã Vinh An thuộc huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Phạm vi được giới hạn như sau:

- Phía Tây Bắc giáp đường Tỉnh 18;

- Phía Đông Nam giáp khu nuôi trồng thủy sản;

- Phía Tây Nam giáp đường tuần tra ven biển và đất rừng trồng xã Vinh Thanh và xã Vinh An;

- Phía Đông Bắc giáp biển Đông.

2. Quy mô:

a) Diện tích: Khu vực nghiên cứu quy hoạch khoảng 49,5 ha; trong đó, 16,14 ha thuộc xã Vinh An; 33,36 ha thuộc xã Vinh Thanh.

b) Quy mô sử dụng: Quy mô sử dụng dự kiến của dự án khoảng 2.000 người.

Điều 3. Các quy định chung về sử dụng đất và nguyên tắc kiểm soát không gian kiến trúc cảnh quan

- Tuân thủ theo đồ án quy hoạch đã được phê duyệt và theo các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

- Kiến trúc công trình có hình thức phù hợp với điều kiện khí hậu, hài hòa với cảnh quan, môi trường. Các công trình chính sử dụng kết cấu và vật liệu có tính chất kiên cố, bền vững, tránh các ảnh hưởng do bão lụt. Khuyến khích ứng dụng công nghệ và vật liệu mới (sinh thái, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường, ...). Không sơn quét các màu đen tối, có nhiều chi tiết rườm rà, phản cảm.

- Đường đi bộ phải được xây dựng đồng bộ, hài hòa về cao độ, vật liệu, màu sắc; Các hệ thống sân vườn, đường dạo,... sử dụng các vật liệu ốp lát thông dụng (đá, đá granit, gạch ốp, gạch granit...), tùy theo chức năng mà sử dụng vật liệu phù hợp, màu sắc và các chi tiết trang trí tuân thủ theo thiết kế chi tiết. Khuyến khích sử dụng các loại vật liệu địa phương.

- Tăng cường trồng cây xanh hai bên các trục đường và bên trong khuôn viên các công trình nhằm bảo vệ môi trường, khuyến khích tạo hàng rào mềm bằng cây xanh cắt xén. Trồng cây xanh đúng chủng loại quy định, đúng quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc. Hệ thống hồ nước, bể bơi cần thiết kế các biện pháp tăng cường cây xanh (ô cỏ, cây bụi thấp, dây leo,...).

- Hệ thống chiếu sáng phải được thiết kế chi tiết, đồng bộ, phù hợp không gian của đồ án quy hoạch và các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành. Nghiên cứu biện pháp chiếu sáng nghệ thuật đối với các công trình, không gian điểm nhấn cảnh quan.

- Trạm điện trong khu vực nên dùng trạm kín; trạm bơm nước thải, khu trung chuyển rác thải,... phải đảm bảo mỹ quan và an toàn về môi trường.

Điều 4. Các quy định chủ yếu về kết nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong khu quy hoạch với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của đô thị

1. Tổ chức mạng lưới giao thông:

Trục giao thông chính (mặt cắt 1-1) là các trục tiếp cận chính, kết nối hệ thống giao thông khu vực (Tỉnh lộ 18A, Khu đô thị mới Vinh Thanh) với hệ thống giao thông nội bộ khu quy hoạch và các khu chức năng. Hệ thống giao thông đảm bảo liên hệ thuận tiện giữa các khu chức năng với nhau và với bên ngoài. Hệ thống bãi đỗ xe đảm bảo phù hợp quy mô và các tiêu chuẩn kinh tế kỹ thuật.

2. Chuẩn bị kỹ thuật:

Thiết kế san nền theo hướng dốc từ Tây Nam sang Đông Bắc san dốc về phía biển. Cao độ nền xây dựng tối thiểu là +4,5m, tối đa là +12m.

3. Thoát nước mưa: Hệ thống thoát nước mưa được tổ chức theo hướng từ Tây Nam sang Đông Bắc, được thu gom theo từng lưu vực thiết kế bằng các cống BTCT đường kính ống từ D600 đến D1000, dọc theo các trục đường bố trí các hố ga thu gom nước dẫn vào hệ thống chính tập trung về phía của xả rồi đổ ra biển.

4. Cấp nước:

a) Nguồn nước: Lấy từ hệ thống cấp nước chung của thành phố Huế.

b) Mạng lưới: Đường ống trong khu quy hoạch được thiết kế mạng vòng nhánh cụt, bố trí dọc các trục đường thuận tiện cho việc kết nối.

c) Phòng cháy chữa cháy: Bố trí đúng quy định về tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy; các họng cứu hỏa được bố trí đảm bảo khoảng cách theo quy định. Hệ thống cấp nước cứu hỏa phải được Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy thẩm định, phê duyệt trước khi triển khai đầu tư xây dựng.

5. Cấp điện:

- Nguồn điện lấy từ đường dây trung thế 22kv đi ngang qua ngã 3 tại trường mẫu giáo thôn 5 xã Vinh Thanh.

- Mạng hạ áp: Xây dựng mới hệ thống điện hạ thế để phục vụ cấp điện từ TBA vào đến các khu đón tiếp, nhà hàng, khách sạn, biệt thự. Từ trạm biến áp dẫn các đường 0,4KV đến các tủ điện phân phối được đặt ở trung tâm cụm phụ tải phục vụ; trạm lưới dùng trạm kín, dây dẫn hạ áp đi ngầm để đảm bảo cảnh quan trong khu du lịch.

- Mạng lưới chiếu sáng: Hệ thống chiếu sáng được xây dựng phù hợp với nhu cầu sử dụng với hiệu suất cao nhất; sử dụng hệ thống đèn cao áp, đèn chiếu sáng sân vườn với hệ thống đường dây đi ngầm để tổ chức chiếu sáng trong khu du lịch.

6. Hệ thống thông tin liên lạc: Hệ thống điện thoại, truyền hình, mạng internet,... được thiết kế theo yêu cầu sử dụng.

7. Thoát nước thải và vệ sinh môi trường:

Rác thải, chất thải rắn được thu gom từ các phân khu chức năng và tập kết về điểm tập kết trung chuyển trước khi chuyển ra bãi rác khu vực được xác định theo tổng thể quy hoạch.

- Bố trí các thùng rác công cộng, hình thức phù hợp với cảnh quan. Nhà vệ sinh công cộng được bố trí dọc các tuyến giao thông, đảm bảo mỹ quan và nhu cầu sử dụng.

8. Bãi đỗ xe:

- Các bãi đỗ xe được bố trí gần các lối tiếp cận chính của khu quy hoạch, gần các trục giao thông chính với tổng diện tích khoảng 1,6ha.

- Khuyến khích xây dựng bãi đỗ xe kết hợp cây xanh.

Điều 5. Các quy định chủ yếu về kiểm soát và bảo vệ môi trường đô thị đối với hệ sinh thái tự nhiên

1. Bảo vệ môi trường nguồn nước: Giữ gìn, bảo vệ nguồn nước sông hồ theo quy định. Không được đổ nước thải chưa qua xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường và các loại chất thải rắn khác vào nguồn nước.

2. Bảo vệ môi trường không khí: Tăng cường trồng cây xanh. Quy định các biện pháp giảm bụi, khí, tiếng ồn trong quá trình thi công, sử dụng.

Điều 6. Khu vực không được phép xây dựng

Khu vực hành lang hệ thống hạ tầng kỹ thuật (đường giao thông, lưới điện, cấp nước, thoát nước, thông tin liên lạc...) và các khu vực đặc thù khác theo quy định pháp luật.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 7. Các yêu cầu về quy hoạch kiến trúc

1. Các chỉ tiêu kiến trúc quy hoạch cho toàn khu quy hoạch:

- Diện tích đất khu quy hoạch là: 49,5ha;

- Mật độ xây dựng gộp (brutto) ≤ 25%;

- Chiều cao tối đa: 05 tầng.

2. Các chỉ tiêu kiến trúc quy hoạch cho từng công trình:

a) Công trình khách sạn (KS):

- Diện tích khu đất: 127.654m2;

- Mật độ xây dựng: ≤ 45%;

- Tầng cao xây dựng tối đa: 05 tầng;

- Hệ số sử dụng đất tối đa: 1,68.

b) Công trình biệt thự (BT):

- Diện tích khu đất: 50.148m2;

- Mật độ xây dựng: ≤ 30%;

- Tầng cao xây dựng tối đa: 02 tầng;

- Hệ số sử dụng đất tối đa: 0,38.

c) Công trình Dịch vụ, đón tiếp (DV):

- Diện tích khu đất: 23.882m2;

- Mật độ xây dựng: ≤ 45%;

- Tầng cao xây dựng tối đa: 02 tầng;

- Hệ số sử dụng đất tối đa: 0,76.

d) Công trình nhà điều hành và nhà ở nhân viên, kho giặt là (ĐH, PV):

- Diện tích khu đất: 14.424m2;

- Mật độ xây dựng: ≤ 45%;

- Tầng cao xây dựng tối đa: 01 tầng;

- Hệ số sử dụng đất tối đa: 0,45.

đ) Công trình giải trí, công viên nước (CVN):

- Diện tích khu đất: 14.979m2;

- Mật độ xây dựng: ≤ 30%;

- Hệ số sử dụng đất tối đa: 0,30.

e) Công trình giải trí, vườn chim (VC):

- Diện tích khu đất: 17.428m2;

- Mật độ xây dựng: ≤ 30%;

- Tầng cao xây dựng tối đa: 01 tầng;

- Hệ số sử dụng đất tối đa: 0,45.

f) Khu cây xanh, thể dục thể thao (CX,TT,MN):

- Diện tích khu đất: 148.995m2;

- Mật độ xây dựng: ≤ 5%;

- Tầng cao xây dựng tối đa: 01 tầng;

- Hệ số sử dụng đất tối đa: 0,05.

Điều 8. Quy định về chỉ giới đường đỏ, cốt xây dựng và yêu cầu kỹ thuật đối với các tuyến đường

1. Chỉ giới đường đỏ:

- Đường quy hoạch Đ1 (mặt cắt 1-1) có lộ giới 20m (4,5m + 11,0m + 4,5m).

- Đường quy hoạch Đ2 (mặt cắt 2-2) có bề rộng 6,0m.

- Đường quy hoạch Đ3 (mặt cắt 3-3) có bề rộng 4,0m.

2. Cao độ nền xây dựng: Cao độ nền xây dựng phù hợp với cao độ san nền khu đất.

3. Chiều cao các tầng: Tùy theo yêu cầu sử dụng và thẩm mỹ kiến trúc, chiều cao tầng được áp dụng theo các tiêu chuẩn thiết kế của từng thể loại công trình cụ thể.

4. Yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật:

a) Cao độ thiết kế san nền: Thiết kế san nền theo hướng dốc từ Tây Nam sang Đông Bắc dốc về phía biển. Thiết kế san nền theo phương pháp đường đồng mức thiết kế, chênh cao giữa các đường đồng mức 0,5m. Cao độ nền xây dựng tối thiểu là +4,5m, tối đa là +12m.

b) Cấp điện và chiếu sáng:

- Lưới hạ thế dùng cáp ngầm bố trí dọc các tuyến giao thông. Từ lưới điện hạ thế đặt các hộp đấu nối để phân phối điện dẫn đến các khối nhà.

- Hệ thống chiếu sáng được thiết kế theo tiêu chuẩn, đảm bảo yêu cầu thẩm mỹ, sử dụng đèn hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng.

c) Cấp thoát nước: Các đường ống cấp, thoát nước phải được thiết kế xây dựng, lắp đặt đồng bộ, sử dụng vật liệu thích hợp, đúng quy cách, bền vững, đảm bảo mỹ quan, vệ sinh môi trường, an toàn và thuận tiện cho sử dụng.

d) Yêu cầu về bảo vệ môi trường:

- Rác được tổ chức thu gom và chuyển về bãi rác tập trung.

- Nước thải được thu gom và đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải khu vực.

5. Phạm vi bảo vệ, hành lang an toàn đối với công trình hạ tầng kỹ thuật chính và công trình ngầm: Đảm bảo theo các Quy chuẩn xây dựng và các văn bản pháp luật hiện hành.

Điều 9. Quy định về nguyên tắc tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan đối với các trục đường chính, không gian mở, điểm nhấn kiến trúc

1. Nguyên tắc tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan đối với các trục đường chính:

a) Hình thức kiến trúc ngoài việc tuân thủ các quy định về nguyên tắc kiểm soát phát triển, quản lý về không gian kiến trúc đã nêu tại Điều 3 và Điều 7 Quy định này, cần đảm bảo một số quy định sau:

- Hè đường, đường dạo phải được xây dựng đồng bộ, phù hợp về cao độ, vật liệu, màu sắc từng tuyến, khu vực trong khu quy hoạch.

- Các vật thể kiến trúc như ghế ngồi nghỉ, cột đèn chiếu sáng, biển chỉ dẫn,... phải đảm bảo mỹ quan, an toàn, thuận tiện, thống nhất, hài hòa với tỷ lệ công trình kiến trúc.

b) Quy định về cây xanh cảnh quan:

- Cây xanh thảm cỏ: Tổ chức cây xanh hai bên các trục đường và trong công viên, vườn hoa. Trong công viên sử dụng đa dạng các loại cây cảnh, hoa, bóng mát theo mùa.

- Không gian cây xanh: Hệ thống cây xanh ở khu vực này chủ yếu là hệ cây bóng mát có hoa bốn mùa, cây tạo trục cảnh quan, cây tạo mảng xanh,...

2. Các điểm nhấn kiến trúc quan trọng:

a) Nhà Khách sạn cao 5 tầng là điểm nhấn của toàn khu, kết hợp các biệt thự hướng biển 2 tầng là các không gian ở vừa hiện đại, tiện nghi vừa hòa hợp với thiên nhiên.

b) Các công trình kiến trúc phải tuân thủ các quy định về quy hoạch đã được duyệt. Hình thức kiến trúc phải được thiết kế đồng bộ, hiện đại, phù hợp với điều kiện khí hậu địa phương, hài hòa với cảnh quan khu vực.

3. Các quy định khác:

a) An toàn điện: Các công trình xây dựng phải đảm bảo quy định khoảng cách hành lang an toàn lưới điện.

b) An toàn giao thông: Khu vực gần giao lộ các trục đường cần đảm bảo thông thoáng, không cản trở tầm nhìn, đảm bảo an toàn, thuận lợi cho người tham gia giao thông.

- Đảm bảo tầm nhìn giao thông: Công trình xây dựng và cây xanh không được làm hạn chế tầm nhìn.

- Sân bãi để xe: Phải có đủ diện tích sân chờ và thoát người cho khách ra vào công trình có thể tụ tập và để xe một cách thuận tiện an toàn. Đối với các công trình nằm gần lối cổng chính và cổng phụ nên sử dụng tầng hầm làm bãi đỗ xe.

c) Việc thiết kế công trình phải đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Sở Xây dựng; UBND huyện Phú Vang; UBND xã Vinh Thanh, UBND xã Vinh An; Công ty cổ phần đầu tư Vinh Thanh có trách nhiệm quản lý chặt chẽ việc xây dựng các công trình tại khu quy hoạch này.

Điều 11. Quy định này có hiệu lực và được thi hành kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Xây dựng để có hướng giải quyết.

Điều 12. Quy định quản lý và đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu vui chơi và Công viên biển (HAB Park), huyện Phú Vang được ấn hành và lưu giữ lại tại các nơi dưới đây và phổ biến để các cơ quan, tổ chức và nhân dân được biết, thực hiện:

1. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế;

2. Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế;

3. UBND huyện Phú Vang;

4. UBND xã Vinh Thanh;

5. UBND xã Vinh An;

6. Công ty Cổ phần đầu tư Vinh Thanh./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1178/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1178/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/05/2018
Ngày hiệu lực31/05/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1178/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1178/QĐ-UBND 2018 quản lý xây dựng theo đồ án xây dựng Khu vui chơi Phú Vang Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1178/QĐ-UBND 2018 quản lý xây dựng theo đồ án xây dựng Khu vui chơi Phú Vang Huế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1178/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Văn Cao
        Ngày ban hành31/05/2018
        Ngày hiệu lực31/05/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1178/QĐ-UBND 2018 quản lý xây dựng theo đồ án xây dựng Khu vui chơi Phú Vang Huế

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1178/QĐ-UBND 2018 quản lý xây dựng theo đồ án xây dựng Khu vui chơi Phú Vang Huế

            • 31/05/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 31/05/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực