Quyết định 1179/QĐ-UBND

Quyết định 1179/QĐ-UBND năm 2013 hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Khánh Hòa

Quyết định 1179/QĐ-UBND 2013 cơ cấu Văn phòng Hội đồng nhân dân Khánh Hòa đã được thay thế bởi Quyết định 1132/QĐ-UBND 2017 chức năng quyền hạn Văn phòng Hội đồng Ủy ban Khánh Hòa và được áp dụng kể từ ngày 24/04/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 1179/QĐ-UBND 2013 cơ cấu Văn phòng Hội đồng nhân dân Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1179/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 20 tháng 05 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BẢN HƯỚNG DẪN VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật T chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 ca Chính phủ quy định t chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2011/TTLT-VPCP-BNV ngày 28/01/2011 của Văn phòng Chính phủ - Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 814 ngày 09/5/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Điều 2. Căn cứ Bản hướng dẫn kèm theo Quyết định này và các văn bản pháp luật khác có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quy định cụ thể nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cu tổ chức của Văn phòng HĐND và UBND các huyện, thị xã, thành phố bảo đảm yêu cầu công tác quản lý nhà nước trên địa bàn và quản lý, chỉ đạo việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở: Nội vụ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, tchức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT. Tnh ủy;
- TT. HĐND tnh;
- Đoàn ĐBQH tnh;
- TT Công báo (2b);
- Lưu VT, SNV (3b);

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn
Chiến Thắng

 

HƯỚNG DẪN

VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1179/QĐ-UBND ngày 20/5/2013 của y ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

Thực hiện Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Văn phòng Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi là Văn phòng HĐND và UBND cp huyện) như sau:

I. Vị trí, chức năng của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện:

1. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gi chung là UBND cấp huyện), có chức năng tham mưu, tổng hợp cho UBND về hoạt động của UBND cấp huyện; tham mưu giúp UBND cấp huyện quản lý nhà nước đối với lĩnh vực ngoại vụ; lĩnh vực dân tộc (trừ các địa phương đã thành lập Phòng Dân tộc) và công tác tiếp công dân; tham mưu cho Chủ tịch UBND về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch UBND; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.

2. Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, chịu sự lãnh đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND cấp huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện:

1. Tổ chức phục vụ hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các đại biểu HĐND cấp huyện và tham mưu cho Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo luật định.

2. Tổ chức các hoạt động của UBND và Chủ tịch UBND trong chỉ đạo, điều hành các hoạt động chung của bộ máy hành chính nhà nước; giúp Chủ tịch UBND cấp huyện tổ chức việc điều hòa, phối hợp hoạt động của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, HĐND và UBND xã, phường, thị trấn, để thực hiện nhiệm vụ, chương trình công tác của UBND cấp huyện; tham mưu giúp UBND cấp huyện về công tác ngoại vụ và dân tộc ( trừ các địa phương đã thành lp Phòng Dân tộc) và công tác tiếp công dân; đng thời phi hợp với các cơ quan chuyên môn tham mưu giúp UBND cấp huyện thực hiện việc tiếp nhận và trả kết qutheo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, “một cửa liên thông hiện đại”.

3. Tham mưu xây dựng chương trình làm việc, kế hoạch công tác tháng, quý, năm của Thường trực HĐND, UBND cấp huyện. Theo dõi đôn đốc, kiểm tra thực hiện chương trình, kế hoạch và công tác phi hợp giữa các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện và HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn.

4. Quản lý thống nhất các văn bản ca Thường trực HĐND và UBND cấp huyện theo đúng quy định của pháp luật.

5. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung, phục vụ tổ chức các phiên họp, buổi làm việc, tiếp khách và các hoạt động của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND cấp huyện; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND cp huyện và ca cấp trên; giữ mối quan hệ phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND huyện với Thường trực Huyện ủy, UBMTTQ Việt Nam và các tổ chức đoàn thcấp huyện.

6. Thu thập, xử lý thông tin, chuẩn bị các báo cáo phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của HĐND, UBND, Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND cấp huyện theo quy định của pháp luật. Thực hiện công tác báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình hoạt động của HĐND và UBND cp huyện.

7. Trình UBND cấp huyện các chương trình, kế hoạch, biện pháp tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước thuộc phạm vi của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

8. Tiếp nhận, tham mưu giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong phạm vi quản lý của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

9. Bảo đảm các điu kiện vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của HĐND và UBND cấp huyện.

10. Quản lý tài chính, tài sản của Văn phòng HĐND và UBND cp huyện theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND cấp huyện.

11. Quản lý tổ chức, biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện theo quy định của pháp luật và phân công của UBND cp huyện.

12. Thẩm tra về trình tự, thủ tục chuẩn bị và có ý kiến đánh giá độc lập đi với các văn bản của các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan trình Ủy ban nhân dân cp huyện hoặc Chủ tịch UBND cp huyện; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan hoàn chỉnh hồ sơ, văn bản dự thảo trước khi trình lãnh đạo UBND cấp huyện xem xét, quyết định.

13. Đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện những công việc được UBND cp huyện giao.

14. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do HĐND và UBND cấp huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.

III. Tổ chức và biên chế

1. Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện có Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng, công chức chuyên môn và nhân viên giúp việc.

Những địa phương có nhu cầu thì được thành lập Bộ phận nghiên cứu tổng hợp.

1.1. Chánh Văn phòng chịu trách nhiệm trước Thường trực HĐND, UBND, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND cấp huyện và trước pháp luật về công tác được giao.

1.2. Phó Chánh Văn phòng giúp Chánh Văn phòng phụ trách và theo dõi một số mặt công tác; chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Chánh Văn phòng vng mặt, một Phó Chánh Văn phòng được Chánh Văn phòng ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện và chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng, trước pháp luật về nhiệm vụ được ủy quyền.

1.3. Việc bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, từ chức, thực hiện chế độ, chính sách đối với Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định theo quy định của pháp luật và quy định phân cấp về quản lý cán bộ, công chức của Ủy ban nhân dân tnh.

2. Biên chế: Biên chế của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định trong tổng biên chế công chức được UBND tỉnh giao hàng năm.

IV. Tổ chức thực hiện

Trong quá trình thực hiện, nếu có vn đề phát sinh hoặc cần sửa đổi, bổ sung, đề nghị UBND cấp huyện phản ảnh về y ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) để hướng dẫn, giải quyết./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1179/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1179/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/05/2013
Ngày hiệu lực20/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/04/2017
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1179/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1179/QĐ-UBND 2013 cơ cấu Văn phòng Hội đồng nhân dân Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1179/QĐ-UBND 2013 cơ cấu Văn phòng Hội đồng nhân dân Khánh Hòa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1179/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýNguyễn Chiến Thắng
        Ngày ban hành20/05/2013
        Ngày hiệu lực20/05/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/04/2017
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1179/QĐ-UBND 2013 cơ cấu Văn phòng Hội đồng nhân dân Khánh Hòa

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1179/QĐ-UBND 2013 cơ cấu Văn phòng Hội đồng nhân dân Khánh Hòa