Quyết định 118/2001/QĐ-UB

Quyết định 118/2001/QĐ-UB điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị Đền Lừ II, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 118/2001/QĐ-UB điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị Đền Lừ II, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

SỐ:118/2001/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500 KHU ĐÔ THỊ ĐỀN LỪ II, PHƯỜNG HOÀNG VĂN THỤ, QUẬN HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND;
Căn cứ Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội;
Căn cứ Nghị định số 91/CP ngày 17/8/1994 của Chính phủ ban hành Điều lệnh quản lý quy hoạch đô thị;
Căn cứ Quyết định số 108/1998/QĐ-TTg ngày 20/6/1998 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 332/BXD-DDT ngày 28/12/1993 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành quy định lập các đồ án quy hoạch xây dựng đô thị;
Căn cứ Quyết định số 92/1999/QĐ-UB ngày 25/10/1999 của UBND Thành phố về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Đền Lừ II, quận Hai Bà Trưng;
Xét đề nghị của Kiến trúc sư trưởng Thành phố tại tờ trình số 341/2001/TTr-KTST ngày 5/7/2001 và công văn số 582/KTST-HC ngày 7/11/2001,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết khu đất chung cư cao tầng, Trung tâm dạy nghề, Khu thể thao ngoài trời trong Khu đô thị Đền Lừ II, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội tỷ lệ 1/500 do Viện nghiên cứu kiến trúc – Bộ Xây dựng lập và hoàn thành vào tháng 7/2001 với nội dung chủ yếu như sau:

1.Phạm vi ranh giới ô đất: Quy mô giữ nguyên như Quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt; điều chỉnh một số ô đất như sau:

 - Ô đất YT có chức năng sử dụng đất là công trình y tế nay điều chỉnh làm Trung tâm dạy nghề có ký hiệu là 01.

- Ô đất CT1 có chức năng sử dụng đất là nhà ở (5 tầng) nay được điều chỉnh để xây dựng hai khối nhà ở 15 tầng vầ 17 tầng, dịch vụ ở tầng 1 và tầng 2 có ký hiệu 03.

- Ô đất CT2 có chức năng sử dụng đất là nhà ở (5 tầng) nay được điều chỉnh để xây dựng khối nhà ở 11 tầng, dịch vụ ở tầng 1 và tầng 2 có ký hiệu là 02.

- Ô đất CC có chức năng sử dụng đất là công trình công cộng nay được điều chỉnh để xây dựng khối nhà ở 17 tầng, dịch vụ ở tầng 1 và tầng 2 có ký hiệu là 05.

- Ô đất CV có chức năng sử dụng đất là công viên cây xanh nay được điều chỉnh gồm: Đất công viên cây xanh ký hiệu là CV và khu đất thể thao ngoài trời ký hiệu là 06.

- Các ô đất được điều chỉnh có các chỉ tiêu như sau:

 

 
Chức năng ô đất

 

 
Theo quy hoạch đã duyệt

Theo thiết kế mới không kể
XD dịch vụ công cộng

Theo thiết kế mới kể cả SXD dịch vụ công cộng

1

2

3

4

5

6

 
Ô đất 01

 
Trung tâm dạy nghề quận Hai Bà Trưng

Diện tích đất

2.795 m­2

2.795 m­2

2.795 m­2

Diện tích xây dựng

1.118m2

887m2

 

Tổng diện tích sàn XD

2.236m2

3.313m2

 

Mật độ xây dựng

40%

31%

 

Hệ số sử dụng đất

0,8 lần

1,2 lần

 

Tầng cao

2

4

 

 
Ô đất 02

 
Nhà ở chung cư cao tầng kết hợp dịch vụ

Diện tích đất

2.302m2

2.302m2

2.302m2

Diện tích xây dựng

1.035m2

950m2

1.426,5m2

Tổng diện tích sàn XD

5.179,5m2

10.450m2

11.403m2

Mật độ xây dựng

45%

43%

61,9%

Hệ số sử dụng đất

2,25 lần

4,5 lần

4,9 lần

Tầng cao

5

11

2-11

 
Ô đất 03

 
Nhà ở chung cư cao tầng kết hợp dịch vụ

Diện tích đất

4.840m2

4.310,5m2

4.310,5m2

Diện tích xây dựng

2.178m2

1.436 m2

2.030,25 m2

Tổng diện tích sàn XD

10.890 m2

22.376 m2

22.564,5 m2

Mật độ xây dựng

45%

33%

47%

Hệ số sử dụng đất

2,25 lần

5,2 lần

5,4 lần

Tầng cao

5

15-17

2-15-17

 
 
Ô đất 04

 
 
 
Bãi để xe

Diện tích đất

1.411m2

1.940,5m2

1.940m2

Diện tích xây dựng

 

 

 

Tổng diện tích sàn XD

 

 

 

Mật độ xây dựng

 

 

 

Hệ số sử dụng đất

 

 

 

Tầng cao

 

 

 

 
 
Ô đất 05

 
Nhà ở chung cư cao tầng kết hợp dịch vụ

Diện tích đất

5.082m2

5.082m2

5.082m2

Diện tích xây dựng

1.778,7m2

1.383m2

1.991,5m2

Tổng diện tích sàn XD

10.672,2m2

22.369m2

23.586m2

Mật độ xây dựng

35%

27%

39%

Hệ số sử dụng đất

2,1 lần

4,4 lần

4,6 lần

Tầng cao

5-7

2-17

2-17

 
 
Ô đất 06

 
Khu thể thao ngoài trời

Diện tích đất

 

 

7.196m2

Diện tích xây dựng

 

 

360m2

Tổng diện tích sàn XD

 

 

360m2

Mật độ xây dựng

 

 

5%

Hệ số sử dụng đất

 

 

0,05 lần

Tầng cao

 

 

1

 
CV

 
Cây xanh công viên

Diện tích đất

43.250m2

36.054m2

36.054m2

Diện tích xây dựng

12.916m2

 

10.816m2

Tổng diện tích sàn XD

19.462m2

 

16.224m2

Mật độ xây dựng

3%

 

3%

Hệ số sử dụng đất

0,45 lần

 

0,45 lần

Tầng cao

1-2

 

1-2

 

Các ô đất còn lại

Giữ nguyên các chỉ tiêu và chức năng sử dụng đất theo Quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt tại Quyết định số 92/1999/QĐ-UB ngày 25/10/1999 của UBND Thành phố

2. Về hệ thống hạ tầng kỹ thuật: đựơc triển khai theo Quyết định số 4091/QĐ-UB ngày 16/8/2000 của UBND Thành phố.

 Riêng ô đất có chức năng sử dụng đất là bãi đỗ xe tập trung có diện tích là 1.411m2 (ký hiệu ĐX) theo Quy hoạch đã được phê duyệt nay vẫn giữ nguyên vị trí nhưng điều chỉnh lại diện tích là 1.940,5m2 với ký hiệu ô đất số 04.

Điều 2:

- Kiến trúc sư trưởng Thành phố chịu trách nhiệm kiểm tra, xác nhận hồ sơ, bản vẽ kèm theo Quyết định điều chỉnh quy hoạch chi tiết này và phối hợp với UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức công bố công khai quy hoạch chi tiết để các tổ chức, cơ quan, nhân dân biết, thực hiện.

- Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng chịu trách nhiệm quản lý, giám sát xây dựng theo quy hoạch và xử lý các trường hợp xây dựng sai quy hoạch theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Kiến trúc sư trưởng Thành phố, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Địa chính nhà đất, Xây dựng, Giao thông công chính, Tài chính Vật giá; Giám đốc kho bạc Nhà nước Hà Nội, Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng, Chủ tịch UBND phường Hoàng Văn Thụ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

T.M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH

Hoàng Văn Nghiên

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 118/2001/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu118/2001/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/11/2001
Ngày hiệu lực19/11/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 118/2001/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 118/2001/QĐ-UB điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị Đền Lừ II, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 118/2001/QĐ-UB điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị Đền Lừ II, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu118/2001/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýHoàng Văn Nghiên
        Ngày ban hành19/11/2001
        Ngày hiệu lực19/11/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 118/2001/QĐ-UB điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị Đền Lừ II, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 118/2001/QĐ-UB điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị Đền Lừ II, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

            • 19/11/2001

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/11/2001

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực