Quyết định 118/2017/QĐ-UBND

Quyết định 118/2017/QĐ-UBND về sửa đổi Quy chế phối hợp thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế và an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận kèm theo Quyết định 68/2014/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 118/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 68/2014/QĐ-UBND Ninh Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 118/2017/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 02 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ PHỐI HỢP THANH TRA, KIỂM TRA, XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC Y TẾ VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 68/2014/QĐ-UBND NGÀY 09 THÁNG 9 NĂM 2014 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành;

Căn cứ Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 166/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế;

Căn cứ Nghị định số 178/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm;

Căn cứ Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 07 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09 tháng 4 năm 2014 của liên Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm;

Theo đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 3383/TTr-SYT ngày 27 tháng 9 năm 2017 và Công văn số 3657/SYT-TTra ngày 20 tháng 10 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế và an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 68/2014/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận như sau:

1. Điểm b khoản 1 Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm toàn diện trong việc chỉ đạo và tổ chức công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý được phân cấp cho địa phương.”

2. Bổ sung khoản 3 Điều 4 như sau:

“3. Gửi quyết định xử lý vi phạm hành chính đến cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh đăng ký để phối hợp xử lý theo quy định của pháp luật.”

3. Khoản 2 Điều 8 được sửa đổi như sau:

“2. Chỉ đạo Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành quy định pháp luật về đo lường chất lượng theo lĩnh vực được phân công.”

4. Điều 10 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Điều 10. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Phối hợp với các sở, ngành liên quan tham gia kiểm tra, thanh tra thường xuyên về an toàn thực phẩm tại các quán ăn, nhà hàng; cơ sở lưu trú, điểm du lịch, khu du lịch, khu vui chơi, khách sạn, quán Karaoke có hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống và các hoạt động sự kiện về văn hóa, thể thao và du lịch.”

5. Bổ sung Điều 11a vào sau Điều 11 như sau:

Điều 11a. Ban Quản lý các Khu công nghiệp

Có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng trong công tác kiểm tra, kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm tại các đơn vị sản xuất, kinh doanh thực phẩm, bếp ăn tập thể của các công ty, đơn vị đóng trong các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp.”

6. Khoản 2 Điều 13 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“2. Chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tổ chức tốt việc đấu giá hàng hóa, tài sản bị tịch thu do các cơ quan chức năng chuyển giao trong quá trình xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực y tế, an toàn thực phẩm và tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh.”

7. Điều 14 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Điều 14. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Ninh Thuận

Chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn nơi cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính cung cấp thông tin tài khoản tại tổ chức tín dụng của mình khi có yêu cầu của người có thẩm quyền; đồng thời có trách nhiệm phối hợp với người có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế giữ lại và trích chuyển tiền từ tài khoản của cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế vào ngân sách Nhà nước phải nộp theo yêu cầu.”

8. Điều 15 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Điều 15. Cục thuế tỉnh

Chủ trì thanh tra, kiểm tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về thuế; phối hợp với các cơ quan chức năng phòng, chống gian lận thuế; xử lý các hành vi vi phạm về thuế trong lĩnh vực y tế, an toàn thực phẩm theo thẩm quyền.”

9. Điều 19 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Điều 19. Chế độ báo cáo, sơ kết, tổng kết

Sở Y tế là cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm tham mưu sơ kết, tổng kết, đánh giá công tác thực hiện Quy chế phối hợp thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Định kỳ trước ngày 05 của tháng đầu quý sau, trước ngày 05 tháng 01 năm sau, Sở Y tế tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Y tế.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 11 năm 2017.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lưu Xuân Vĩnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 118/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu118/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/11/2017
Ngày hiệu lực12/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 118/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 118/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 68/2014/QĐ-UBND Ninh Thuận


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 118/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 68/2014/QĐ-UBND Ninh Thuận
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu118/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
       Người kýLưu Xuân Vĩnh
       Ngày ban hành02/11/2017
       Ngày hiệu lực12/11/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Vi phạm hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 118/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 68/2014/QĐ-UBND Ninh Thuận

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 118/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 68/2014/QĐ-UBND Ninh Thuận

           • 02/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/11/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực